Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CzechInvest - Regionální kancelář Brno

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CzechInvest - Regionální kancelář Brno"— Transkript prezentace:

1 CzechInvest - Regionální kancelář Brno
IV. Regionální sympozium „Od programů k projektům“ Patrik Reichl Hodonín, 24. – 25. duben 2007

2 Obsah -- Představení služeb agentury CzechInvest, činnosti regionálních kanceláří -- Výsledky programovacího období 2004 – 2006 -- Operační program průmysl a podnikání -- Podpora podnikání v novém programovacím období -- představení Operačního programu podnikání a inovace (OPPI)

3 CzechInvest Zákazníkům poskytujeme následující služby:
přístup k prostředkům státní podpory administrace programů EU na podporu podnikání podpora rozvoje průmyslových zón a podnikatelských nemovitostí pomoc při realizaci investičních projektů zprostředkování státních investičních pobídek podpora českých subdodavatelů rozvoj podnikatelské infrastruktury -- státní agentura a služby jsou bezplatné

4 Role regionálních kanceláří v SF 2004-06
do konce programového období zejména tyto aktivity: monitoring projektů (příjem monitorovacích zpráv, konzultace) žádosti o platbu (kontrola, administrace, poradenství) změnová řízení v realizaci projektů poradenství při realizaci projektů kontroly na místě (členové kontrolní skupiny)

5 Role regionálních kanceláří v SF 2007-13
zajišťují publicitu programů, aktivně zvyšují podvědomí o programech poskytují informace o programech podpory podnikání poskytují konzultace a návod jak získat dotace na podporu podnikání pomáhají s přípravou (předložením) žádosti o podporu z fondů EU pomáhají s novými postupy v implementaci (eAccount, metodické poradenství) provázejí žadatele během celého projektového cyklu hledají příležitosti pro efektivní využití SF EU v regionu tj. velká část činnosti RKCI v min. období byla zejména administrativní, nyní se posouvají směrem k aktivnímu vyhledávání vhodných projektů, práci s klienty masivnější propagace specializace RKCI na určité oblasti programů/projektů Klientský přístup

6 Aktuální výstupy programovacího období 2004 – 2006

7 Hlavní výsledky RK CI Brno
(2004 – 02/2007) -- Počet podaných žádostí do OPPP - Počet podpořených projektů v OPPP / hodnota podpořených projektů 2686 / Kč (od 07/2004 do včetně TA)

8 Úspěšnost JMK v OPPP V Jihomoravském kraji bylo v letech 2004 – 2006 podáno celkem 369 žádostí o podporu, které administrovala RK Brno. Celkově bylo žádáno o částku přesahující 2,8 mld. Kč. Schválených projektů pak bylo 194 s hodnotou schválených dotací přes 1,044 mld. Kč. Úspěšnost podaných žádostí byla 52,6 %.

9 Operační program Rozvoj lidských zdrojů
-- Program PROFESE – dotace na specifické vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů podaných žádostí (ve třech výzvách) -- podpořeno 172 projektů (3. kolo v hodnocení) -- celková výše přiznané podpory přes 180 mil. Kč

10 CASE STUDIES

11 PŘÍKLAD ÚSPĚŠNÉHO PROJEKTU Z programu ROZVOJ I. – ELAKOV s.r.o.
Rozvoj a modernizace výrobní základny s důrazem na využití špičkových výrobních technologií a zvýšení konkurenceschopnosti našeho podniku. Cíl projektu: modernizace výrobního parku: 2 CNC obráběcí centra (frézovací a soustružnické), CNC měřící optické zařízení pro kontrolu výrobků, konvenční frézka, soustruh Náklady projektu: celkové náklady projektu byly 18,6 mil. Kč firma získala dotaci ve výši 8,55 mil. Kč.

12 PŘÍKLAD ÚSPĚŠNÉHO PROJEKTU Z programu INOVACE I
PŘÍKLAD ÚSPĚŠNÉHO PROJEKTU Z programu INOVACE I. – Výzkumný ústav textilních strojů Liberec a.s. Projekt : Zavedení výroby pneumatických tkacích strojů CAMEL. Cíl projektu: Příprava a zavedení výroby pneumatických tkacích strojů typu CAMEL Tkací stroj CAMEL je výsledkem vlastního výzkumu a vývoje VÚTS Náklady projektu: celkové náklady 32,8 mil.Kč, celkové uznatelné náklady 26 mil. Kč firma získala dotaci ve výši 12,8 mil. Kč. Projekt zvítězil v soutěži Podnikatelský projekt roku 2005 v kategorii Projekt s největším inovačním potenciálem.

13 o strukturálních fondech
Základní informace o strukturálních fondech Programovací období

14 Finanční prostředky na politiku soudržnosti (2007 – 2013)
Celkem: 308,1 mld. EUR Staré vs. nové země: Staré země: 51,7 % Nové země (vč. Bulharska a Rumunska): 48,3 % Cíle: Cíl 1: Konvergence Cíl 2: Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Cíl 3: Evropská územní spolupráce ČR: 26,7 mld. EUR (cca 775 mld. Kč) Cíl 2 Politika soudržnosti = strukturální politika = regionální politika (jedná se více méně o synonyma) Na evropské úrovni vznikla v 70. Letech, kdy do EU vstupují země s rozdílnou ekonomickou úrovní, uvnitř ES tedy roste rozdíl jak mezi zeměmi navzájem, tak se stupňují i rozdíly uvnitř zemí. V roce 1974 vzniká ERDF (Evropský fond regionálního rozvoje), ze kterého jsou financovány výdaje na snižování těchto rozdílů Cíl 3 Cíl 1

15 Operační programy v ČR 2007 - 2013
mil EUR (odhad) % OP Podnikání a inovace (OPPI) 3 041,20 11,75 OP Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) 2 070,60 8 OP LZ a Zaměstnanost (OP LZZ) 2 588,20 10 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VpK) 1 811,80 7 OP Životní prostředí (OP ŽP) 5 176,50 20 OP Doprava (OP Dopr.) 5 564,70 21,5 Integrovaný operační program (IOP) 1 941,20 7,5 Regionální operační programy (ROP) 3 429,40 13,25 OP Technická pomoc (TP) 258,8 1 Celkem 25 882,30 100 Bez domácího spolufinancování.

16 Operační program Podnikání a inovace

17 OP Podnikání a inovace Charakteristika:
-- navazuje na Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) 2004 – 2006 -- hlavní programový dokument realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti v sektoru průmyslu -- významný nástroj realizace Koncepce rozvoje MSP na období -- celé území ČR s výjimkou hlavního města Prahy Navazuje na Operační program Průmysl a podnikání (OPPP), který byl vyhlášen po vstupu České republiky do Evropské unie pro zkrácené programovací období let Operační program Podnikání a inovace (OPPI) je hlavním programovým dokumentem realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti v sektoru průmyslu a významným nástrojem realizace Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období Bude realizován v rámci cíle "Konvergence" a bude se vztahovat na celé území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy.

18 OP Podnikání a inovace Charakteristika:
Zdroj spolufinancování: -- Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) Celková alokace: mld. Kč (tj. zhruba 14,3 mld. Kč ročně) -- tj. 11,75 % z celkové sumy ze SF EU pro ČR Řídicí orgán: -- Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Spolufinancován bude z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF – European Regional and Development Fund), přičemž celková alokace na tento program pro příští rozpočtové období činí přes 100 mld. Kč(tj. zhruba 14,3 mld. Kč ročně). To představuje 11,75 % z celkové sumy ze strukturálních fondů EU pro ČR. Řídicím orgánem OPPI je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

19 OP Podnikání a inovace Globální cíl (2007 – 2013)
„Do konce roku 2013 zvýšit konkurenceschopnost české ekonomiky… … a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb úrovni předních průmyslových zemí Evropy. ".

20 OP Podnikání a inovace Specifické cíle (2007 – 2013)
-- aktivitu malých a středních podniků -- Zintezivnit: -- zavádění inovací, technologií, výrobků a služeb -- rozvoj služeb pro podnikání: -- poradenské -- informační -- inovační činnost v průmyslu -- Zvýšit -- účinnost užití energií v průmyslu a využití obnovitelných, příp. i druhotných zdrojů energie

21 OP Podnikání a inovace Specifické cíle (2007 – 2013)
-- Povzbudit spolupráci sektoru průmyslu s výzkumem a vývojem -- Zefektivnit využití lidského potenciálu v průmyslu -- Zkvalitnit podnikatelskou infrastrukturu

22 Priority OPPI 1. Vznik firem 2. Rozvoj firem 3. Efektivní energie
4. Inovace 5. Prostředí pro podnikání a inovace 6. Služby pro rozvoj podnikání První dvě části jsou zaměřeny na oblast podnikání a inovací. Podpora se zaměřuje na vznik nových a rozvoj již existujících firem, zejména inovačně orientovaných. Důraz je kladen na zavádění nových technologií včetně ICT, podporu patentových aktivit, podporu ekologické energetiky a podporu inovací včetně rozvíjení firemních kapacit pro VaV. Pro rozvoj podnikání a inovací musí být vytvořeno vhodné prostředí. Proto je podporována také kooperace mezi podniky, zejména MSP, a dalšími subjekty. Nezbytné je vytvoření potřebné infrastruktury pro podnikání a inovace – rozvoj podnikatelských nemovitostí, center transferu technologií, vědecko-technologických parků. Zajištěny musí být kvalitní poradenské a informační služby a to i v oblasti mezinárodního obchodu. Podpora se dále soustředí na zlepšení podmínek pro rozvoj lidských zdrojů.

23 Priority, programy, alokace OPPI
Prioritní osa Oblast podpory Program Alokace 1. Vznik firem 1.1 Podpora začínajícím podnikatelům START 2,6 % 1.2 Využití nových finančních nástrojů Jeremie 2. Rozvoj firem 2.1 Bankovní nástroje podpory MSP PROGRES 21,8 % ZÁRUKA 2.2 Podpora nových výrobních technologií a ICT v podnicích ROZVOJ ICT a strategické služby ICT v podnicích 3. Efektivní energie 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje EKO-ENERGIE 4,0 % 4. Inovace 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků INOVACE 22,4 % 4.2 Kapacita pro průmyslový V a V POTENCIÁL 5. Prostředí pro podnikání a inovace 5.1 Platformy spolupráce SPOLUPRÁCE 38,4 % PROSPERITA 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů ŠKOLICÍ STŘEDISKA 5.3 Infrastruktura pro podnikání NEMOVITOSTI 6. Služby pro rozvoj podnikání 6.1 Podpora poradenských služeb PORADENSTVÍ 7,9 % 6.2 Podpora marketingových služeb MARKETING Alokace v % z celkové alokace pro celý OPPI. Po sečtení Priority 1 – 6: 97.1 % (zbylé 2,9 % je technická pomoc).

24 OP Podnikání a inovace Priorita 1 – Vznik firem
Cíl: -- zvyšovat motivaci k zahájení podnikání -- zintenzivnit aktivitu malých a středních podniků -- vytvářet podmínky pro využití nových finanční nástrojů pro zahájení podnikání 1.1 Podpora začínajícím podnikatelům -- START 1.2 Využití nových finančních nástrojů

25 OP Podnikání a inovace Priorita 2 - Rozvoj firem
Cíl: -- Zaváděním nových výrobních technologií a služeb pro podnikání zvýšit konkurenceschopnost podniků. 2.1 Bankovní nástroje podpory MSP -- PROGRES -- ZÁRUKA 2.2 Podpora nových výrobních technologií a ICT v podnicích -- ROZVOJ -- ICT a strategické služby -- ICT v podnicích

26 OP Podnikání a inovace Priorita 3 - Efektivní energie
Cíl: -- Zvýšit účinnost užití energií v průmyslu a využití obnovitelných, případně i druhotných zdrojů energie (vyjma podpory spaloven). 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie -- program EKO-ENERGIE

27 OP Podnikání a inovace Priorita 4 - Inovace
Cíl: -- Posílit inovační aktivity podniků - zavádění inovací: -- technologií -- výrobků -- služeb 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků -- INOVACE 4.2 Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj -- POTENCIÁL

28 OP Podnikání a inovace Priorita 5 - Prostředí pro podnikání a inovace
Cíl: -- Povzbudit spolupráci sektoru průmyslu se subjekty z oblasti V a V, -- zkvalitnit infrastrukturu pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace, -- zefektivnit využití lidského potenciálu v průmyslu -- zkvalitnit podnikatelskou infrastrukturu. 5.1 Platformy spolupráce -- SPOLUPRÁCE a PROSPERITA 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů -- ŠKOLICÍ STŘEDISKA 5.3 Infrastruktura pro podnikání -- NEMOVITOSTI

29 OP Podnikání a inovace Priorita 6 - Služby pro rozvoj podnikání
Cíl: -- Zintenzivnit rozvoj poradenských a informačních služeb pro podnikání. 6.1 Podpora poradenských služeb -- PORADENSTVÍ 6.2 Podpora marketingových služeb -- MARKETING

30 Výzvy programů OPPI -- 1. vlna zahájení přijímání registračních žádostí: ROZVOJ a MARKETING -- 1. vlna zahájení příjímání plných žádostí: -- 2. vlna - květen 2007: INOVACE, EKO - ENERGIE, ICT V PODNICÍCH -- 3. vlna - červen 2007: POTENCIÁL, ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA, NEMOVITOSTI, PORADENSTVÍ, ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY -- 4. vlna - druhá 1/2 roku 2007: SPOLUPRÁCE, PROSPERITA, NEMOVITOSTI (BF)

31 regionální kancelář pro Jihomoravský kraj
Děkujeï za pozornost CzechInvest regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Holandská 3, Brno Tel Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je příspěvkovou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. © Copyright, CzechInvest Všechna práva vyhrazena


Stáhnout ppt "CzechInvest - Regionální kancelář Brno"

Podobné prezentace


Reklamy Google