Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průřez financováním podnikatelských projektů ze strukturálních fondů EU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průřez financováním podnikatelských projektů ze strukturálních fondů EU."— Transkript prezentace:

1 Průřez financováním podnikatelských projektů ze strukturálních fondů EU

2 Operační program Podnikání a inovace 2007 - 2013 Operační programmil EUR% OP Podnikání a inovace (OPPI)3 041,2011,75 OP Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI)2 070,608 OP LZ a Zaměstnanost (OP LZZ)2 588,2010 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)1 811,807 OP Životní prostředí (OP ŽP)5 176,5020 OP Doprava (OP D)5 564,7021,5 Integrovaný operační program (IOP)1 941,207,5 Regionální operační programy (ROP)3 429,4013,25 OP Technická pomoc (TP)258,81 Celkem25 882,30100

3 OPPI – aktuální výzvy Program Rozvoj Cíl - Rozvoj výrobních kapacit a zvýšení konkurenceschopnosti Pro koho: - tzv. MSP do 250 zaměstnanců ve vybraných okresech; Předmět dotace: - pořízení výrobních technologií průmyslových podniků - dotace z pořizovací ceny hmotného majetku Míra dotace: - 50 % pro malý podnik (do 50 zaměstnanců) - 40 % pro střední podnik Podmínky: - zvýšení efektivity a obejmu výroby a přidané hodnoty

4 OPPI – aktuální výzvy Program Inovace Cíl – podpora výroby inovovaných výrobků, zvýšení konkurenceschopnosti na mezinárodních trzích, inovace výrobních procesů (vlajková loď OPPI) Pro koho: - MSP i velké podniky nad 250 zaměstnanců Předmět dotace: - pořízení výrobních technologií průmyslových podniků a souvisejících investic (rekonstrukce, SW, HW) - dotace z pořizovací ceny hmotného majetku Míra dotace: - 50 % pro MSP - 40 % pro velký podnik Podmínky: - doložení existence prototypu (realizace VaV)

5 OPPI – aktuální výzvy Program ICT a strategické služby Cíl – tvorba IT řešení, zvyšování zaměstnanosti v IT sektoru a outsourcingových služeb s vysokou přidanou hodnotou a mezinárodním zaměřením Pro koho: - MSP i velké podniky nad 250 zaměstnanců Předmět dotace: - převážně na superhrubé mzdy Míra dotace: - 60 % pro malý podnik, 50 % pro střední podnik - 40 % pro velký podnik Podmínky: - vytvoření pracovních pozic Aktivita Vývoj SWOutsourcing (0 -49 zam.) 3 místa10 míst (50 - 249 zam.) 5 míst 20 míst (nad 249 zam.) 10 míst 40 míst

6 Termíny Rozvoj podání RŽ: 4. – 15. 11. 2013 podání PŽ: 4.11. – 20. 1. 2014 Inovace podání RŽ: 11. 11. – 22. 11. 2013 podání PŽ: 11. 11. – 31.1. 2014 ICT a strategické služby podání RŽ: 6. 11. – 17. 12. 2013 podání PŽ: 6. 11. – 7.2. 2014

7 Operační program pro období 2014 - 2020 OPPP 2004 - 2006 OPPP 2004 - 2006 OPPI 2007 - 2013 OPPI 2007 - 2013 OP Podnikání a inovace pro konkurence- schopnost 2014 - 2020 OP Podnikání a inovace pro konkurence- schopnost 2014 - 2020 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory Důraz na inovační podpory + podpora VaV ve firmách (Potenciál), spolupráce mezi terciární sférou a průmyslem Důraz na znalostní ekonomiku, transfery technologií a spolupráci VaV s inovačními firmami Programovací období 2014 – 2020 – OP PIK

8 Operační program pro období 2014 - 2020 Přehled podporovaných aktivit OP PIK • Prioritní osa 1 „Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací„ • Prioritní osa 2 „Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostní ekonomice a internacionalizace podnikáni" • Prioritní osa 3 „Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice“ • Prioritní osa 4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií" Programovací období 2014 – 2020 – OP PIK

9 Operační program pro období 2014 - 2020 Prioritní osa 1 „Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací„ • Podpora projektů zaměřených na:  zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center  zavádění inovací výrobků a služeb do výroby a jejich uvedení na trh, zvýšení efektivnosti výrobních procesů, zavádění procesních a marketingových inovací  ochranu duševního vlastnictví v podnicích  tvorbu nových vědeckotechnických parků, podnikatelských inovačních center, podnikatelských inkubátorů, jejich rozšiřování a zvyšování jejich kvalit Programovací období 2014 – 2020 – OP PIK

10 Operační program pro období 2014 - 2020 Prioritní osa 2 „Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostní ekonomice a internacionalizace podnikání„ • Podpora projektů zaměřených zejména na:  realizaci podnikatelských záměrů začínajících firem (do 5 let) a rozvojových firem prostřednictvím vhodných finančních nástrojů (úvěry, záruky za bankovní úvěry, rizikový kapitál) a dotací v případě začínajících mikropodniků  poskytování poradenských služeb a služeb pro začínající firmy  podporu marketingových aktivit souvisejícími se zahraničními výstavami a veletrhy, včetně organizace seminářů/akcí se zaměřením na konkrétní problematiku týkající se mezinárodní konkurenceschopnosti  modernizaci výrobních provozů a rekonstrukci stávající zastaralé infrastruktury, výrobních objektů a brownfields (bez výdajů na odstranění ekologických zátěží) a na jejich přeměnu na moderní výrobní objekty  zajištění vzdělávacího zázemí pro zaměstnance, vybudování/rozšíření školicích středisek Programovací období 2014 – 2020 – OP PIK

11 Operační program pro období 2014 - 2020 Prioritní osa 3 „Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice“ • Podpora projektů zaměřených na:  výstavbu a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren  vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby  instalaci vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla v soustavě zásobování teplem či jiným vysoce efektivním způsobem, podpora využití biometanu a výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy  modernizaci nebo nahrazení stávajících zařízení na výrobu energie za nová zařízení  snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní atp.)  výstavbu, posílení, modernizaci a rekonstrukci vedení přenosové soustavy a transformoven  zavádění inovativních nízkouhlíkových technologií např. nízkouhlíková doprava  rekonstrukci a rozvoj soustav zásobování teplem resp. rozvodných tepelných zařízení Programovací období 2014 – 2020 – OP PIK

12 Operační program pro období 2014 - 2020 Prioritní osa 4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií„ • Podpora projektů zaměřených na:  rozšiřování stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu využitím optických prvků s cílem umožnit vysokorychlostní přístup k internetu alespoň přenosovou rychlostí 30 Mbit/s pro všechny obyvatele  zřizování nových sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu sestávajících z části nebo plně z optických vedení  vytváření pasivní infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu  tvorbu nových ICT řešení  budování a modernizace Datových center splňujících kritéria energetické účinnosti Programovací období 2014 – 2020 – OP PIK

13 Operační program pro období 2014 - 2020 Míra podpory: • 45% malé podniky • 35% střední podniky • 25% velké podniky – v některých programech zcela vyloučeny První výzvy se očekávají nejdříve ve 3.Q 2014 Programovací období 2014 – 2020 – OP PIK

14 Operační program pro období 2014 - 2020 Investiční pobídky: Zavedení nebo rozšíření výroby – zpracovatelský průmysl • Minimální investice do majetku během 3 let: - 100 mil. Kč, v postižených regionech 50 mil. CZK Technologická centra - vybudování nebo rozšíření VaV centra • Minimální investice do majetku během 3 let činí 10 mil. Kč, • Vytvoření a obsazení minimálně 40 nových pracovních míst v VaV Strategická centra - zahájení nebo rozšíření činnosti centra sdílených služeb, centra pro tvorbu sofware • Vytvoření a obsazení minimálně 40 nových pracovních míst v případě center pro tvorbu software • Vytvoření a obsazení minimálně 100 nových pracovních míst v případě ostatních center Alternativy? Nejméně polovina minimální výše investice financována vlastním kapitálem bez cizích zdrojů Regionální mapa veřejné podpory (výpočet z investice nebo superbrutto mezd za dva roky) Sleva na dani z příjmu po dobu 10 let

15 Operační program pro období 2014 - 2020 Odčitatelná položka nákladů na VaV od základu daně z příjmů: • daňová podpora výzkumu a vývoje ve firmách • zákonný nárok při splnění požadovaných podmínek – klíčové náklady: mzdy, odpisy, materiál • faktická podpora ve formě odpočtu nákladů na VaV od základu daně – de facto „dotace“ ve výši 19 % nákladů na VaV • pro každého plátce daní z příjmů právnických osob • v případě hosp. ztráty lze použít odpočtu po období tří let Zásadní charakteristika vývoje: ocenitelný prvek novosti a technická či výzkumná nejistota Dále dle:  Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (Zákon o VaV)  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (Zákon o daních)  Pokyn č. D-288 Ministerstva financí České republiky k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (Pokyn D-288) Alternativy?

16 Děkujeme za pozornost! Mgr. Jiří Kvíz  800 190 163 enovation@enovation.cz www.enovation.cz enovation@enovation.cz


Stáhnout ppt "Průřez financováním podnikatelských projektů ze strukturálních fondů EU."

Podobné prezentace


Reklamy Google