Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora inovací ze strany CzechInvestu Ing. Lada Kratochvílová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora inovací ze strany CzechInvestu Ing. Lada Kratochvílová"— Transkript prezentace:

1 Podpora inovací ze strany CzechInvestu Ing. Lada Kratochvílová
Britský den v Ostravě

2 Obsah prezentace Agentura CzechInvest
Hlavní aktivity a produkty v podpoře podnikání a inovací Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014+

3 CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Historický vývoj: Rozšíření investičních pobídek o strategické služby a technologická centra 2012 Podpora přílivu investic 1993 Podpora pro malé a střední podnikatele 2003 1998 Zavedení investičních pobídek, Vývoj infrastruktury pro investory 2010 Nové programy (CzechLink, Gesher, CzechAccelerator apod.) 2013

4 Poslání agentury CzechInvest přispívá: k přílivu zahraničních investic
k rozvoji domácích společností ke vzniku nových firem ke zvyšování konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím poskytování: služeb realizací rozvojových programů Všechny služby CzechInvestu jsou poskytovány zdarma.

5 Investiční pobídky Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb. ve znění zákona č. 192/2012 Sb., účinnost od 12. července 2012. Podporované oblasti -- Zpracovatelský průmysl - zavedení nebo rozšíření výroby -- Technologická centra - vybudování nebo rozšíření V a V centra -- Centra strategických služeb - zahájení nebo rozšíření činnosti centra sdílených služeb, centra pro tvorbu software či high-tech opravárenského centra Formy pobídek Daňová pobídka: nové společnosti - sleva na dani z příjmu PO po dobu 10 let existující společnosti – částečná sleva na dani z příjmu PO po dobu 10 let Převod území za zvýhodněnou cenu Hmotná podpora na vytvořená pracovní místa (pouze ve vymezených okresech) Hmotná podpora na pořízení majetku (v případě strategické investiční akce) Hmotná podpora na školení a rekvalifikace zaměstnanců (pouze ve vymezených okresech) Nesmí přesáhnout strop veřejné podpory (od = 25% uznatelných nákladů pro VP)

6 Podmínky musí být splněny do 3 let
Zpracovatelský průmysl Zavedení nebo rozšíření výroby. Minimální investice do majetku mil. Kč (Regiony I - v rámci MSK okresy OV, NJ, BR, KI), z toho min. 25 mil. Kč do nového strojního zařízení mil. Kč (Regiony II – v rámci MSK okresy OP, FM), z toho min. 50 mil. Kč do nového strojního zařízení. Nejméně polovina minimální výše investice financována vlastním kapitálem. Technologická centra Minimální investice do majetku 10 mil. Kč, z toho minimálně 5 mil. Kč do nového strojního zařízení. Vytvoření a obsazení minimálně 40 nových pracovních míst. Minimálně částka 5 mil. Kč musí být financována vlastním kapitálem. Centra strategických služeb Vytvoření a obsazení minimálně 40 nových pracovních míst v případě center pro tvorbu software. Vytvoření a obsazení minimálně 100 nových pracovních míst v případě ostatních center. Podmínky musí být splněny do 3 let

7 Program GESHER / MOST Program pro podporu mezinárodní spolupráce českých a izraelských podniků v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji. Celková alokace na program v ČR: cca 300 mil. Kč za 5 let trvání programu. Podporované oblasti: ICT, čisté technologie, bio-agro, biotechnologie, lékařská technika, strojírenství, nanotechnologie, nové materiály, kybernetika a robotika Uchazeč o podporu: - podnik všech velikostí musí mít partnera (podnik) na izraelské straně - možnost spolupráce s VaV institucí nebo dalším podnikem - VaV instituce nemůže být samostatným uchazečem, podíl na nákladech projektu do 30 % Uznatelné náklady - zejména mzdy výzkumných pracovníků a techniků, přístroje a vybavení, smluvní výzkum, patenty, poradenství, provoz, režie. Podpora je vyjádřena v % uznatelných nákladů, nejvýše 4 mil. Kč na projekt za 1 rok v průběhu 3 let.

8 Mezinárodní technologická spolupráce
Cílem programu je podpora společných projektů mezi podniky z České republiky a jejich partnerskými podnikatelskými subjekty ze zemí mimo EU. Projekty by měly vést k zavedení či rozšíření výroby technologicky vyspělých výrobků ve strojírenství, elektronice, ICT, energetice a cleantech, biotechnologiích, medicínské technice apod. Účastník: pouze podnik, přednostně spadající do kategorie MSP a musí mít partnera ze země mimo EU Uznatelné náklady: např. mzdové náklady, strojní vybavení, materiál, náklady na cestovné, ubytování, atd. Míra a výše podpory: 50 % uznatelných nákladů, nejvýše 200 tis. EUR na účastníka za 3 kalendářní roky (v rámci „de minimis“).

9 Projekt CzechAccelerator 2011-2014
Zaměřen na rozvoj českých technologických malých a středních podniků na zahraničních trzích. Cíl: podpořit rozvoj inovativních českých firem na vyspělých zahraničních trzích pomocí poradenských služeb zaměřených především na rozvoj manažerských zkušeností a posílení marketingových schopností → vstupu cizího kapitálu nebo v podobě navázání spolupráce. Do projektu se může přihlásit: -- malý a střední podnikatel -- musí mít sídlo/provozovnu mimo Prahu s relevantními předměty podnikání -- vlastnit inovativní produkt Náklady: -- školení, nájem prostor na 3-6 měsíců, networkingové služby (100%) -- letenka, ubytování, patenty, know-how, poradci, mentoring, koučing (částečně)

10 Projekt CzechAccelerator 2011-2014
Východní pobřeží: -- Biotechnologie -- Life Sciences -- Medtech -- Cleantech Švýcarsko: -- Biotechnologie -- Life Sciences -- PS -- Cleantech Singapur: -- Life Sciences -- Biotechnologie -- ICT Izrael: -- Biotechnologie -- Life Sciences -- ICT -- Cleantech Silicon Valley: -- IT -- Life Sciences -- Nanotechnologie

11 Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)
Cíl projektu Podpořit rozvoj podnikatelských aktivit začínajících inovačních firem poskytnutím poradenství. Překonat počáteční problémy při rozjezdu podnikání. Předat praktické zkušenosti při komercializaci vlastního produktu/služby a pro uplatnění podnikatelského plánu. Posílit marketingové a manažerské schopnosti firem. Zvýšit připravenost firem v počátečním stádiu vývoje pro uplatnění startovního financování firem formou rozvojového kapitálu. Posílit konkurenceschopnost České republiky zlepšováním investičního prostředí.

12 Projekt CzechEkoSystem
Žadatel = Malý nebo střední podnik s inovativním podnikatelským záměrem (max. 5 let existence) Místo realizace – ČR mimo hl. m . Praha Míra podpory: % Výše podpory : 0,2 – 2,5 mil. Kč /v režimu de minimis/ Náklady na služby kouče - koordinuje realizaci rozvojového plánu firmy, doporučuje způsob řešení situací/problémů – max. 0,5 mil. Kč /100 % podpora/ Náklady na poradenské služby - poskytované externími poradci – max. 2 mil. Kč /80 % podpora/ Doba realizace: max. 2 roky, nejpozději do Proběhly již 3 výzvy, probíhá realizace úspěšných projektů.

13 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace

14 OPPI OPPI je financován OPPI pro podnikatele a firmy 6 prioritních os
Prioritní osa 1 - Vznik firem Start Finanční nástroje Prioritní osa 2 - Rozvoj firem Progres Záruka VC fond ICT v podnicích ICT a strategické služby Rozvoj Prioritní osa 3 - Efektivní energie Eko-energie Prioritní osa 4 - Inovace Inovace Potenciál Prioritní osa 5 - Prostředí pro podnikání a inovace Prosperita Spolupráce Školicí střediska Nemovitosti Prioritní osa 6 - Služby pro rozvoj podnikání Poradenství Marketing Významný nástroj realizace Koncepce rozvoje MSP na Alokace: EUR = cca 100,7 mld. Kč (kurz 27,423 Kč/€) OPPI je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj – 85% ze státního rozpočtu – 15% OPPI pro podnikatele a firmy 6 prioritních os programů vyhlášeno 63/65 výzev

15 OPPI nemá problémy s absorpční kapacitou.
Srovnání ČR/MSK /k / Česká republika Počet podaných registračních žádostí: Požadovaná podpora: 262,9 mld. Kč Počet vydaných Rozhodnutí: Schválená podpora: 93,75 mld. Kč Proplaceno: 52,38 mld. Kč Moravskoslezský kraj Počet podaných registračních žádostí: 3 211 Požadovaná podpora: 30,7 mld. Kč Počet vydaných Rozhodnutí: 1 644 Počet příjemců: cca 800 subjektů Schválená podpora: 12,94 mld. Kč Proplaceno: 7,57 mld. Kč OPPI nemá problémy s absorpční kapacitou. Objem podaných žádostí v rámci dotačních titulů již významně překročil alokaci celého operačního programu.

16 Požadované prostředky z OPPI /podané plné žádosti (mil
Požadované prostředky z OPPI /podané plné žádosti (mil. Kč)/ Česká republika /k / Celkem 173,2 mld. Kč

17 Schválené prostředky z OPPI /rozhodnuté projekty (mil
Schválené prostředky z OPPI /rozhodnuté projekty (mil. Kč)/ Česká republika /k / Celkem 93,75 mld. Kč

18 Rozhodnuté projekty dle krajů Česká republika /k 10. 6. 2014/
Schválené prostředky v mld. Kč

19 Proplacené projekty dle krajů Česká republika /k 10. 6. 2014/
Proplacené prostředky v mld. Kč

20 Počet schválených projektů v programech Moravskoslezský kraj. /k 10. 6

21 Výše schválené podpory/proplacená dotace Moravskoslezský kraj /k 10. 6. 2014/

22 Aktuální výzvy – program Potenciál
Aktivity: založení nebo rozvoj center průmyslového V a V a inovací Příjemce: malý, střední podnik i velký podnik s minimálně dvouletou historií ve zpracovatelském průmyslu, úpravě odpadů (FO v OR, PO) Způsobilé výdaje: -- pořízení nebo techn. zhodnocení strojů, zařízení a vybavení včetně SW a duševního vlastnictví -- technické zhodnocení stávajících budov V a V centra -- služby poradců, mzdy V a V pracovníků (de minimis, jen MSP) Důležitá podmínka: min. výše investice do dlouhodobého majetku 3 mil. Kč pro MSP, 6 mil. Kč pro VP Výše dotace: 1 – 25/50 mil. Kč /dotace 50 % bez ohledu na velikost firmy/ Maximálně 1 projekt na 1 žadatele na 1 kraj Nejzazší termín realizace: Termíny výzvy III – II. prodloužení : příjem RŽ: : :00 příjem PŽ: :00 – :00

23 Aktuální výzvy – program Rozvoj /předpoklad/
Příjemce: malý nebo střední podnik s minimálně dvouletou historií ve zpracovatelském průmyslu (FO, PO) Místo realizace: v MSK všechny okresy Způsobilé výdaje: -- nákup strojů, zařízení a technologií -- software (zajišťující funkčnost pořízených strojů a zařízení) -- patentové licence (související s nákupem strojů a zařízení) Výše dotace: 1 – 30 mil. Kč /dotace 45% pro MP, 35 % pro SP/ Maximálně 1 projekt na žadatele Nejzazší termín realizace: Termíny výzvy III – III. prodloužení /předpoklad!/: příjem RŽ: příjem PŽ: –

24 2014 – 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

25 Formulace cílů OP PIK Hlavním cílem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích, V a V. Jednotlivé cíle: Zvýšení počtu podniků s důrazem na rozvoj podnikových výzkumných, vývojových a inovačních kapacit a jejich propojení s okolním prostředím. Rozvoj podnikání a inovací v oborech s nižší znalostní intenzitou, podpora nových podnikatelských záměrů ke zvýšení konkurenční výhody jednotlivých podniků v mezinárodním prostředí. Posun k energeticky účinnému, nízkouhlíkovému hospodářství s důrazem na zvyšování energetické účinnosti podnikatelského sektoru, využívání obnovitelných zdrojů energie, modernizaci energetické infrastruktury a zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin. Usnadnění rozvoje podnikání, služeb a přístupu ke službám státu prostřednictvím vysokorychlostního přístupu k internetu a širší nabídkou služeb ICT.

26 Prioritní osy OP PIK Prioritní osa 1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“ Prioritní osa 2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem“ Prioritní osa 3 „Účinné nakládání s energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“ Prioritní osa 4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií “ Prioritní osa 5 „Technická pomoc“

27 Prioritní osa 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
1.1 Zvýšení inovační výkonnosti podniků Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center Zavádění inovací výrobků a služeb do výroby Zvýšení efektivnosti výrobních procesů, zavádění procesních a marketingových inovací Ochrana práv duševního vlastnictví Průmyslový výzkum a vývoj - spolupráce firem a výzkumných institucí ve VaV Pre-commercial public procurement – iniciace inovační poptávky veřejným sektorem 1.2 Zvýšení intenzity a účinnosti spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích Tvorba nových a rozšiřování a zvyšování kvality současných služeb podpůrné infrastruktury (VTP, inkubátory, inovační centra) Rozvoj sítí spolupráce, vč. klastrů a technologických platforem Podpora vytváření partnerství pro znalostní transfer mezi podniky a univerzitami Podpora komunikace a sdílení poznatků mezi podnikovou a výzkumnou sférou Výstavba sdílené infrastruktury pro průmyslový výzkum Proof Of Concept - aktivity vedoucí ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí aktivit ověření proveditelnosti

28 2.1 Zvýšení počtu nových podnikatelských záměrů začínajících a
Prioritní osa 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem 2.1 Zvýšení počtu nových podnikatelských záměrů začínajících a rozvojových firem Realizace podnikatelských záměrů začínajících firem (do 5 let) a rozvojových firem prostřednictvím vhodných finančních nástrojů a dotací v případě začínajících mikropodniků Poskytování poradenských služeb a služeb pro začínající firmy 2.2 Zvýšení internacionalizace malých a středních firem Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy Poradenské služby expertů se znalostí mezinárodního prostředí a poradenské služby pro strategické řízení a management inovací Služby zaměřené na podporu internacionalizace zapojováním MSP do mezinárodní výzkumné spolupráce (Horizon 2020)

29 Prioritní osa 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem
2.3 Zvýšení využitelnosti infrastruktury pro podnikání Modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury Rekonstrukce brownfieldů a jejich přeměna na moderní výrobní objekty Rekonstrukce a příprava speciálních infrastruktur (podnikatelských zón) pro zavedení výroby a výstavbu výrobních objektů – vždy se musí jednat o původní brownfieldy 2.4 Zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru s důrazem na technické odborné vzdělávání Podpora zajištění a rozvoj kvalitní infrastruktury pro odborné vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v podnicích Vybudování/rozšíření školicích středisek

30 Prioritní osa 3 Účinné nakládání s energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin 3.1 Zvýšení podílu energie z OZE na hrubé konečné spotřebě ČR MVE, vyvedení tepla z bioplynových stanic (tepelné rozvodné sítě, kogenerační jednotky), biometan, biomasa. 3.2 Zvýšení energetické účinnosti podnikatelského sektoru a rozvíjení energetických služeb Modernizace zařízení na výrobu energie, systémů měření a regulace, snížení ztrát v rozvodech energie; snižování energetické náročnosti budov a výrobních a technologických procesů, využití odpadní energie ve výrobě.

31 3.3 Posílení energetické bezpečnosti přenosové soustavy a
Prioritní osa 3 Účinné nakládání s energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin 3.3 Posílení energetické bezpečnosti přenosové soustavy a zavedení prvků inteligentních sítí do distribučních soustav Výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven. 3.4 Větší uplatnění nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií a zvýšení využívání druhotných surovin Zavedení inovativních nízkouhlíkových technologií v oblasti druhotných surovin a v oblasti nakládání energií vč. nízkouhlíkové dopravy. 3.5 Zvýšení využití a zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla a rozvoj a modernizace soustav zásobování teplem Rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem resp. rozvodných tepelných zařízení.

32 4.1 Zvětšení pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu
Prioritní osa 4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a ICT 4.1 Zvětšení pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu Modernizace resp. rozšiřování stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu využitím optických prvků; zřizování nových sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu sestávajících z části nebo plně z optických vedení; vytváření pasivní infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu 4.2 Zvýšení úrovně nejmodernějších a pokročilých ICT a poskytování sofistikovaných sdílených služeb v podnikání Tvorba nových ICT řešení; poskytování sofistikovaných sdílených služeb (vč. datových center splňujících kritéria energetické účinnosti)

33 Finanční alokace OP PIK
Finanční alokace OP PIK z ERDF: 4,3 mld. EUR Finanční alokace OP PIK z národních zdrojů: 0,76 mld. EUR /předběžné informace/ Prioritní osa OP PIK Podíl prioritní osy (v %) Fin. výše alokace cca (v mld. EUR) ERDF + národní spoluf. PO 1 31,00 1,57 PO 2 20,67 1,05 PO 3 28,20 1,43 PO 4 17,23 0,87 PO 5 2,90 0,15

34 Mapa regionální podpory
Maximální míry podpory (v %): De minimis - nové nařízení nyní v legislativním procesu: hranice EUR zůstává, nově nařízení obsahuje i návrh sčítat limit pro propojené podniky. Územní dimenze v OP PIK. Využití finančních nástrojů - úvěry, záruky za úvěr, fond rizikového kapitálu. Typ podniku Malý 60 45 Střední 50 35 Velký 40 25

35

36 Děkuji za pozornost. Regionální kancelář CzechInvest Ostrava
Na Hradbách 18, Ostrava Tel: ,


Stáhnout ppt "Podpora inovací ze strany CzechInvestu Ing. Lada Kratochvílová"

Podobné prezentace


Reklamy Google