Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Příprava OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Příprava OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost."— Transkript prezentace:

1 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Příprava OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ve vazbě na VaV a inovace Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. dubna 2013, Praha

2 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Obsah vystoupení Podpora VaVaI na MPO I. Podpora inovací v rámci OPPI v současném programovacím období programy podpory OPPI synergie s OP VaVpI pilotní projekt Knowledge Transfer Partnership příprava seed fondu II. CIP - komunitární rámcový program Konkurenceschopnost a inovace III. Národní programy podpory VaVaI v gesci MPO IV. Příprava na programovací období 2014 - 2020

3 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA I. Operační program Podnikání a inovace OPPI navazuje na Operační program Průmysl a podnikání 2004 – 2006 Globální cíl: Zvýšit do konce programovacího období konkurenceschopnost české ekonomiky a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb úrovni předních průmyslových zemí Evropy Finanční alokace: 3,67 mld. EUR, tj. 94 mld. Kč

4 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Dotační programy k 25. 3. 2013 Počet podaných registračních žádostí :21 362 Hodnota podaných registračních žádostí :243,3 mld. Kč Počet podaných plných žádostí :15 144 Hodnota podaných plných žádostí :148,6 mld. Kč Počet vydaných Rozhodnutí :8 296 Hodnota podpory v Rozhodnutích : 72,6 mld. Kč

5 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA V loňském roce jsme českým podnikatelům proplatili 14,7 miliard korun CELKEM: 42,8 mld. Kč

6 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Podpora VaVaI v OPPI Je zajištěna synergie intervencí mezi OPPI (MPO) a OP VaVpI (MŠMT) k pokrytí celé šíře inovačního procesu Cíl: Tvorba nových špičkových poznatků a znalostí a jejich přenos do komerční sféry OP VaVpI – nabídková strana inovačního procesu: cílené zaměření na akademickou sféru, vysoké školy a výzkumné ústavy OPPI – zajištění poptávkové strany inovačního procesu: opatření pro zakládání nových inovačních firem, rozvoje kapacit VaV v podnicích a v oblasti komercializace výstupů VaV prostřednictvím jednotlivých firem.

7 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Programy OPPI zaměřené přímo na oblast VaVaI Inovace pořízení techniky potřebné pro zavedení výsledků VaV do výroby podpora pořízení patentů Potenciál výstavba podnikových center pro výzkum a vývoj Prosperita budování vědeckotechnických parků, inkubátorů a další infrastruktury Spolupráce zakládání klastrů vznik technologických platforem Příjemci malé a střední i velké podniky, veřejné výzkumné instituce, VŠ i fyzické osoby

8 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Realizace pilotních projektů v OPPI Pilotní projekt Knowledge Transfer Partnership Cíl: Pochopení způsobu, jakým lze efektivně podporovat inovační procesy vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a univerzitou za účelem transferu znalostí, technologií a dovedností, ke kterým podnik projekt realizovaný se spolupráci se Salfordskou univerzitou (UK) rozdíl mezi vědou a výzkumem a znalostními transfery – pochopení role vědomostí a know-how

9 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Realizace pilotních projektů v OPPI Seed fond 3 hlavní cíle: 1.Zásadní podpora inovací - otevření nových možností financování „dobrých nápadů“, podpora zakládání firem nebo jejích růstu, stimulace inovačních aktivit MSP, posílení konkurenceschopnosti české ekonomiky 2.Rozhýbání trhu s rizikovým kapitálem v ČR, zapojení soukromých investorů do společných investic (zaostáváme) 3.Efektivní využívání veřejných prostředků (z EU i z národních zdrojů) k podpoře podnikání formou návratných (revolvingových) finančních nástrojů

10 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA II. CIP - komunitární rámcový program Konkurenceschopnost a inovace Komunitární nástroj EU pro podporu podnikání a formování podnikatelského prostředí V ČR je gestorem programu MPO 3 podprogramy: program pro podnikání a inovace program na podporu politik Informačních a komunikačních technologií program Inteligentní energie pro Evropu

11 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA III. Národní programy podpory VaVaI TIP Resortní program účelové podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Cílem je podpořit aplikovaný výzkum a experimentální vývoj v oblastech: nové materiály a výrobky, nové progresivní technologie a nové informační systémy Trvání: 2009 – 2017 Rozpočet: 11,2 mld. Kč Inostart Součást implementace Programu švýcarsko–české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie. Cílem je umožnit získání úvěrů k realizaci inovativních projektů začínajících podnikatelů realizovaných na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje

12 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA IV. Příprava na programovací období 2014+ na konci listopadu 2012 vláda schválila vymezení 8 operačních programů jedním z nich je Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) řízený MPO Příprava OP PIK vychází jak z legislativy a dlouhodobých cílů EU (tzv. Evropa 2020), tak rovněž ze strategických dokumentů ČR, jako je vládou schválená Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014-2020 nebo Národní inovační strategie. V novém operačním programu bude důraz na oblast VaVaI ještě zřetelnější než v OPPI, vč. využití nových forem podpory (finanční nástroje).

13 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Operační program pro období 2014 - 2020 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPP 2004 - 2006 OPPP 2004 - 2006 OPPI 2007 - 2013 OPPI 2007 - 2013 OP PIK 2014 - 2020 Důraz na inovační podpory + podpora VaV ve firmách (Potenciál), spolupráce mezi terciární sférou a průmyslem Důraz na znalostní ekonomiku, spolupráci VaV s inovačními firmami a využívání nových forem podpory

14 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Zaměření programu: Podpora podnikatelského prostředí a inovativních aktivit, zejména MSP, propojení vazeb na výzkum a vývoj podporovaný v rámci OP VVV Podpora snižování energetické náročnosti a podpora inovativních řešení přispívajících ke snižování emisí, zavádění vysokorychlostního internetu a dalších moderních komunikačních prostředků v podnikové sféře Vazba na NRP: Zvýšení konkurenceschopné ekonomiky, Rozvoj páteřní infrastruktury, Integrovaný rozvoj území.

15 Budoucí struktura OP PIK V základní úrovni bude členěn na prioritní osy. nižší počet tematicky silněji koncentrovaných prioritních os Každá prioritní osa musí odpovídat jednomu tematickému cíli a musí zahrnovat jednu nebo více investičních priorit uvedeného tematického cíle. Na úrovni investiční priority jsou následně stanoveny specifické cíle, které již vymezují konkrétní podporované aktivity (dnešní „oblasti podpory“, nicméně tento termín již nebude nadále používán). Poslední úrovní této investiční strategie je potom úroveň programů podpory, do kterých budou jednotliví zájemci předkládat své projekty.

16 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Návrhy zaměření intervencí v prioritních osách OP PIK PO 1 „Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací“ VaVaI PO 2 „Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostní ekonomice a internacionalizace podnikání“ Infrastruktura a služby PO 3 „Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice“ Energie PO 4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií “ ICT

17 Návrhy zaměření intervencí v prioritních osách OP PIK Prioritní osa 1 „Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací“ VaV a inovace, spolupráce mezi veřejným, vzdělávacím, vědeckovýzkumným a podnikatelským sektorem, podniková centra VaV, zavádění inovací v podnicích, hraniční oblasti (překryvy) s jinými operačními programy, synergické vazby (zejména s OP Výzkum, vývoj a vzdělávání), řešení regionální dimenze v této prioritní ose PS 2 Pro Prioritní osu 2 „Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostní ekonomice a internacionalizace podnikání“ podnikatelská infrastruktura, zakládání a rozvoj podniků, internacionalizace podnikání, partnerské sítě, sofistikované poradenské služby, poskytování ICT služeb pro MSP, podpora technického vzdělávání, řešení regionální dimenze v této prioritní ose

18 PS 3 Pro prioritní osu 3 „Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice“ energetika (snižování energetické náročnosti výroby, úspory energie, využití obnovitelných zdrojů energie a druhotných zdrojů energie, rozvoj a modernizace přenosových sítí – vazba na CEF, modernizace a rozvoj tepelných rozvodných zařízení, výzkum, vývoj a inovace v energetice), surovinové zdroje, hraniční oblasti (překryvy) s jinými operačními programy, řešení regionální dimenze v této prioritní ose PS 4 Pro prioritní osu 4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií “ služby elektronických komunikací, přístup k vysokorychlostnímu internetu, infrastruktura elektronických komunikací, hraniční oblasti (překryvy) s jinými operačními programy, řešení regionální dimenze v této prioritní ose Návrhy zaměření intervencí v prioritních osách OP PIK

19 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Harmonogram příprav Leden 2013: Ustanovení pracovních skupin pro rozpracování prioritních os OP PIK Ustanovení Platformy MPO pro tvorbu OP PIK Leden – březen 2013: Příprava prvního návrhu operačního programu (v průběhu celého procesu zpracování programu bude prováděna průběžně ex-ante evaluace a posuzování vlivů na životní prostředí SEA) Duben - květen 2013: Předložení prvního návrhu OP PIK do Porady vedení MPO, následně předložení návrhu programu MMR-NOK Květen 2013: Předložení informace o stavu přípravy operačního programu prostřednictvím MMR-NOK na jednání vlády Červen – prosinec 2013: Rozpracování jednotlivých programů podpory OP PIK za účelem jejich předložení ke schválení vládě Dopracování plné verze operačního programu a vyjednávání s EK Říjen 2013: Předložení plné verze operačního programu k projednání ve vládě Listopad – prosinec 2013: Předání operačního programu prostřednictvím MMR-NOK Evropské komisi 2014:Zahájení realizace OP PIK

20 MPO se usilovně věnuje vytvoření OP PIK, jeho přípravu však mohou ovlivnit i vnější faktory jako je například schvalování zásadních dokumentů orgány EU – dosud například není schválena tzv. regionální mapa podpory, která je pro podobu nového operačního programu klíčová (ke schválení regionální mapy by mělo dojít ještě v prvním pololetí letošního roku), není schválena příslušná legislativa pro Evropské strukturální a investiční fondy (včetně finančního rámce, pravidel pro blokové výjimky ze zákazu veřejné podpory aj.) Evropská komise odmítá započít jednání o podobě operačních programů (není jasné, zda Komise bude souhlasit s návrhy ČR), dokud nebudou v Bruselu schválena příslušná nařízení pro kohezní politiku Komise hodlá prosazovat své názory na obsah intervencí (detailizace toho, co bude povoleno budoucí legislativou) i na zamýšlené alokace Problém času – formální vyjednávání OP započne asi až koncem roku Vliv vnějších faktorů na přípravu nového OP

21 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Zdroje informací www.mpo-oppi.cz www.mpo.cz www.czechinvest.org Zelená linka: 800 800 777 Děkuji za vaši pozornost


Stáhnout ppt "Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Příprava OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google