Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kulturní a kreativní průmysly z pohledu operačních programů v gesci MPO 11 OP Podnikání a inovace 2007 - 2013 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kulturní a kreativní průmysly z pohledu operačních programů v gesci MPO 11 OP Podnikání a inovace 2007 - 2013 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost."— Transkript prezentace:

1 Kulturní a kreativní průmysly z pohledu operačních programů v gesci MPO 11 OP Podnikání a inovace 2007 - 2013 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 Ing. Marcela Příhodová Poradkyně ředitele sekce fondů EU, MPO

2 Kulturní a kreativní průmysly z pohledu operačních programů v gesci MPO 2 Operační programy v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPP 2004 - 2006 OPPP 2004 - 2006 OPPI 2007 - 2013 OPPI 2007 - 2013 2014 - 2020 Důraz na inovační podpory + podpora VaV ve firmách (Potenciál), spolupráce mezi terciární sférou a průmyslem Důraz na znalostní ekonomiku, spolupráci VaV s inovačními firmami a využívání nových forem podpory OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

3 Kulturní a kreativní průmysly z pohledu operačních programů v gesci MPO 3 OPPI jako celek je do velké míry zaměřen na podporu kreativity v podnikání, a to jak v technickém smyslu, tak ve smyslu rozvíjení soft-skills Programy podpory Inovace, Potenciál, ICT a strategické služby, Spolupráce a Prosperita jsou přímo zaměřeny na rozvoj kreativity ve smyslu podpory vytváření, komercializace a přenosu nových poznatků (inovací) na základě VaV (vlastního, externího i společného) Uplatnění kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v OP Podnikání a inovace 2007 – 2013 I.

4 Kulturní a kreativní průmysly z pohledu operačních programů v gesci MPO 4 Kreativní firmy nejvíce úspěšné v programech podpory Potenciál a Prosperita zaměřené na infrastrukturu pro VaV a inovace  Tyto dva programy mají největší podíl na výši dotace přidělené kreativním oborům, a to 67,6 %  V obou těchto programech podpory se kreativní obory řadí mezi nejvýznamnější příjemce podpory – v případě programu Potenciál je jejich podíl na přidělených dotacích 14 %, v případě programu Prosperita je to 16 % Největší počet úspěšných žádostí realizovaly kreativní podniky v programech Inovace ‑ Patent a Potenciál  V případě programu Inovace – Patent se opět jedná o velice významnou část všech podpořených projektů (20%) Uplatnění kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v OP Podnikání a inovace 2007 – 2013 II.

5 Kulturní a kreativní průmysly z pohledu operačních programů v gesci MPO 5 KKP podpořené v OPPI dle struktury ekonomických činností (CZ-NACE) CZ-NACE kód CZ-NACE názevPříklady KKP 71.11Architektonické činnosti Plánování staveb a vypracování projektů 71.12 Inženýrské činnosti a související technické poradenství Strojírenské projektování, konstrukční návrhy 72.19 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd Výzkum a experimentální vývoj v oblasti humanitních věd 73.11Činnosti reklamních agentur Vytváření a umístění reklam, poskytování kreativních služeb 74.10Specializované návrhářské činnostiPrůmyslový design 90Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti Poskytování uměleckých, tvůrčích nebo odborných dovedností

6 Kulturní a kreativní průmysly z pohledu operačních programů v gesci MPO 6 KKP podpořené v OPPI dle programů podpory Program podpory OPPI Počet projektů s vydaným Rozhodnutím Výše přidělené dotace Eko-energie1045 079 000 ICT a strategické služby10188 266 000 ICT v podnicích2270 933 000 Inovace - Inovační projekt12227 981 000 Inovace - Patent7720 996 000 Klastry4136 547 000 Marketing158 980 250 Nemovitosti111 887 000 Poradenství153 468 000 Potenciál26820 683 000 Prosperita8965 336 000 Rozvoj28 620 000 Školicí střediska13116 019 000 Technologické platformy314 664 000 Celkem2182 639 459 250 Stav k 30.11.2012

7 Kulturní a kreativní průmysly z pohledu operačních programů v gesci MPO 7 Návrh OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 PO-1„Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací“ PO-2„Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostní ekonomice a internacionalizace podnikání“ PO-3„Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice“ PO-4„Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií“

8 Kulturní a kreativní průmysly z pohledu operačních programů v gesci MPO 8 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR, která je jedním z výchozích dokumentů pro OP PIK, je složena z opatření, která mají přispět k vytvoření podmínek pro kreativní podnikání, inovace a růst. OP PIK počítá s možností podpořit KKP OP PIK se nezaměřuje speciální prioritní osou či oblastí podpory na KKP, ale CZ-NACE týkající se KKP nebudou vyloučeny  Prioritní osa 1: Problematika zvyšování inovační výkonnosti podniků zahrnuje i aktivity v oblasti kreativních průmyslů  Prioritní osa 2: V rámci podpory nových podnikatelských subjektů a nových podnikatelských záměrů zejména inovačního charakteru, bude řešena i problematika podnikatelských záměrů v oblasti kreativních průmyslů KKP v novém OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

9 Kulturní a kreativní průmysly z pohledu operačních programů v gesci MPO 9

10 10 Specifický cíl 1.1 „Zvýšení inovační výkonnosti podniků“ Specifický cíl 1.2 „Zvýšení intenzity a využití výsledků průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v rámci konceptu inteligentní specializace“ Specifický cíl 1.3 „Rozvoj spolupráce mezi podnikatelským sektorem a veřejnými, vzdělávacími a vědecko-výzkumnými institucemi v duchu konceptu inteligentní specializace“ Možné uplatnění KKP podpora inovací a výzkumu: důraz na podporu technických i netechnických inovací (inovace produktů, služeb, procesů, organizace, marketingu apod.) rozvoj a efektivní využívání inovační infrastruktury: vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory podpora klastrů KKP technické (přístroje apod.) a technologické vybavení infrastruktury PO 1: „Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací“

11 Kulturní a kreativní průmysly z pohledu operačních programů v gesci MPO 11 Specifický cíl 2.1 „Zvýšení počtu nových podnikatelských subjektů, nových podnikatelských záměrů, včetně zlepšení dostupnosti kapitálové vybavenosti firem“ Specifický cíl 2.2 „Zvýšení mezinárodní marketingové připravenosti malých a středních podniků a jejich zapojení do globálních produkčních a partnerských sítí a zajištění specializovaných poradenských služeb pro podnikatelské subjekty“ Specifický cíl 2.3 „Vybudování kvalitní podnikatelské infrastruktury“ Specifický cíl 2.4 „Rozvoj a využití stávající infrastruktury pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru s důrazem na technické odborné vzdělávání“ Možné uplatnění KKP podpora nových podnikatelských záměrů přístup k financím: systém bankovních záruk, zvýhodněných úvěrů, nové metody financování podpora poradenství a vzdělávání k získání kompetencí v oblastech strategického obchodního plánování, marketingu, managementu, projektového řízení, finančnictví, znalosti trhu, informačních a komunikačních technologií, duševních práv, apod. internacionalizace: účast na specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí PO 2: „Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostní ekonomice a internacionalizace podnikání“

12 Kulturní a kreativní průmysly z pohledu operačních programů v gesci MPO 12 Specifický cílC 3.1 „Zvýšení podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů energie v rámci energetického mixu ČR“ Specifický cíl 3.2 „Snižování energetické náročnosti podnikatelského sektoru a rozvíjení energetických služeb” Specifický cíl 3.3 „Modernizace a rozvoj přenosových a distribučních sítí“ Specifický cíl 3.4 „Větší uplatnění výzkumu a inovací v energetice a zvýšení využívání druhotných surovin“ Specifický cíl 3.5 „Zvýšení využití a zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla a modernizace centrálního zásobování teplem“ Možné uplatnění KKP podpora inovací v architektuře (nové materiály, energetická úspornost) a designu PO 3: „Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice“

13 Kulturní a kreativní průmysly z pohledu operačních programů v gesci MPO 13 Specifický cíl 4.1 „Zvětšení pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu“ Specifický cíl 4.2 „Rozvoj nejmodernějších a pokročilých informačních a komunikačních technologií a podpora poskytování souvisejících sdílených služeb“ Možné uplatnění KKP rozvoj produktů a služeb informačních a komunikačních technologií s kulturním obsahem PO 4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a podpora moderních ICT

14 Kulturní a kreativní průmysly z pohledu operačních programů v gesci MPO 14 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Kulturní a kreativní průmysly z pohledu operačních programů v gesci MPO 11 OP Podnikání a inovace 2007 - 2013 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google