Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost stav přípravy – listopad 2013 Mgr. Renata Kořínková vedoucí Oddělení koordinace Strukturálních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost stav přípravy – listopad 2013 Mgr. Renata Kořínková vedoucí Oddělení koordinace Strukturálních."— Transkript prezentace:

1 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost stav přípravy – listopad 2013 Mgr. Renata Kořínková vedoucí Oddělení koordinace Strukturálních fondů EU

2 OPPI 2007 - 2013 OPPI 2007 - 2013 2014 - 2020 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory Důraz na inovační podpory + podpora VaV ve firmách (Potenciál), spolupráce mezi terciární sférou a průmyslem Důraz na znalostní ekonomiku, spolupráci VaV s inovačními firmami a využívání nových forem podpory

3 Formulace cílů OP PIK hlavním cílem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Jednotlivé cíle:  Zvýšení počtu podniků schopných posunovat či alespoň dosahovat technologickou hranici ve svém oboru, přičemž důraz bude kladen na rozvoj podnikových výzkumných, vývojových a inovačních kapacit a jejich propojení s okolním prostředím;  Rozvoj podnikání a inovací v oborech s nižší znalostní intenzitou, který se soustředí zejména na podporu realizace nových podnikatelských záměrů, včetně rozvoje služeb vedoucích ke zvýšení konkurenční výhody jednotlivých podniků v mezinárodním prostředí;  Posun k energeticky účinnému, nízkouhlíkovému hospodářství spočívající především ve zvyšování energetické účinnosti podnikatelského sektoru, využívání obnovitelných zdrojů energie, modernizaci energetické infrastruktury a zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin;  Usnadnění rozvoje podnikání, služeb a přístupu ke službám státu prostřednictvím vysokorychlostního přístupu k internetu a širší nabídkou služeb informačních a komunikačních technologií (dále také „ICT“), neboť konkurenceschopnost informační společnosti je založena právě na efektivním využívání moderních služeb ICT.

4 Prioritní osy v OP PIK Návrhy zaměření intervencí v prioritních osách OP PIK

5 Prioritní osy OP PIK Prioritní osa 1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace “ Prioritní osa 2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem Prioritní osa 3 „Účinné nakládání s energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“ Prioritní osa 4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií “ Prioritní osa 5 „Technická pomoc“

6 Prioritní osa 1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace “ 1.1 Zvýšení inovační výkonnost podniků  Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center  Zavádění inovací výrobků a služeb do výroby (např. up-scaling, pilotní výrobní linky apod.)  Zvýšení efektivnosti výrobních procesů, zavádění procesních a marketingových inovací  Ochrana práv duševního vlastnictví  Průmyslový výzkum a vývoj •realizace projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ve spolupráci firem a výzkumných institucí; výzkum v oblasti klíčových průřezových technologií (KETs), katalyzátoru technologického pokroku a přínosu pro vznik nových aplikačních oblastí  Pre-commercial public procurement •inovační poptávku iniciuje veřejný sektor pomocí nástroje předkomerčního zadávání veřejných zakázek v inovacích (od fáze iniciace řízení poptávky veřejného sektoru až po samotnou realizaci)

7 Prioritní osa 1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace “ 1.2 Zvýšení intenzity a účinnosti spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích  Tvorba nových a rozšiřování a zvyšování kvality současných služeb podpůrné infrastruktury (VTP, inkubátory, inovační centra)  Rozvoj sítí spolupráce, vč. klastrů a technologických platforem (kolektivní výzkum, mezisektorová spolupráce a internacionalizace)  Podpora vytváření partnerství pro znalostní transfer mezi podniky a univerzitami (za účasti kvalifikovaných absolventů, a při kterých v podniku dochází k přímé aplikaci výzkumných poznatků, které mají strategický význam pro jeho další rozvoj (KTP / mobilita podniková sféra - akademická sféra)  Podpora komunikace a sdílení poznatků mezi podnikovou a výzkumnou sférou  Výstavba sdílené infrastruktury pro průmyslový výzkum  Proof – of – concept •aktivity vedoucí ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí aktivit ověření proveditelnosti

8 Prioritní osa 2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem 2.1 Zvýšení počtu nových podnikatelských záměrů začínajících a rozvojových firem  Realizace podnikatelských záměrů začínajících firem (do 5 let) a rozvojových firem prostřednictvím vhodných finančních nástrojů (úvěry, záruky za bankovní úvěry, rizikový kapitál) a dotací v případě začínajících mikropodniků  Poskytování poradenských služeb a služeb pro začínající firmy (např. prostřednictvím podnikatelských inkubátorů v nemetropolitních, zejména periferních regionech)

9 Prioritní osa 2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem 2.2 Zvýšení internacionalizace malých a středních firem  Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (účast na zahraničních výstavách a veletrzích, včetně organizace seminářů/akcí se zaměřením na konkrétní problematiku týkající se mezinárodní konkurenceschopnosti, např. právní aspekty daného teritoria aj.)  Poradenské služby expertů se znalostí mezinárodního prostředí (se specifickou teritoriální znalostí) a poradenské služby pro strategické řízení a management inovací (mentoring, koučink, foresight ad.)  Služby zaměřené na podporu internacionalizace zapojováním MSP do mezinárodní výzkumné spolupráce (Horizon 2020)

10 Prioritní osa 2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem 2.3 Zvýšení využitelnosti infrastruktury pro podnikání  Modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury (i souborů výrobních objektů)  rekonstrukce brownfieldů (bez výdajů na odstranění ekologických zátěží, nutnost evidence objektu v databázi brownfieldů) a jejich přeměna na moderní výrobní objekty  rekonstrukce a příprava speciálních infrastruktur (podnikatelských zón) pro zavedení výroby a výstavbu výrobních objektů •vždy se musí jednat o původní brownfieldy, ne o stavby na zelené louce  motivace pro rekonstrukci objektů typů BF v podobě uznatelnosti nákladů na pořízení těchto nemovitostí

11 Prioritní osa 2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem 2.4 Zkvalitnit infrastrukturu pro rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru s důrazem na technické odborné vzdělávání  Podporovat zajištění a rozvoj kvalitní infrastruktury pro realizaci, organizaci a řízení odborného vzdělávání a dalších aktivit souvisejících s rozvojem lidských zdrojů v podnicích  S rozvíjejícími se novými technologiemi, procesy a novou legislativou souvisí nutnost zaměstnavatelů se s těmito změnami seznámit a proškolit své zaměstnance v této oblasti a také pořídit nová zařízení či vybudovat/rozšířit školicí střediska

12 Prioritní osa 3 „Účinné nakládání s energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“ 3.1 Zvýšení podílu energie z OZE na hrubé konečné spotřebě ČR  MVE, vyvedení tepla z bioplynových stanic (tepelné rozvodné sítě, kogenerační jednotky), biometan, biomasa 3.2 Zvýšení energetické účinnosti podnikatelského sektoru a rozvíjení energetických služeb  Modernizace zařízení na výrobu energie, systémů měření a regulace, snížení ztrát v rozvodech energie; snižování energetické náročnosti budov a výrobních a technologických procesů, využití odpadní energie ve výrobě

13 Prioritní osa 3 „Účinné nakládání s energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“ 3.3 Posílení energetické bezpečnosti přenosové soustavy a zavedení prvků inteligentních sítí do distribučních soustav  Výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven, nasazení dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách, instalace akumulačních jednotek v distribučních soustavách, nasazení technologických prvků řízení napětí v distribučních soustavách, instalace distribučních transformačních stanic a distribučního vedení. 3.4 Větší uplatnění nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií a zvýšení využívání druhotných surovin  Zavedení inovativních nízkouhlíkových technologií v oblasti druhotných surovin a v oblasti nakládání energií vč. nízkouhlíkové dopravy (CNG a elektromobilita), pilotní projekty zavádění technologií v rámci inteligentních sítí (akumulace el. energie, bilance sítě na lokální úrovni) aj.; 3.5 Zvýšení využití a zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla a rozvoj a modernizace soustav zásobování teplem  Rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem resp. rozvodných tepelných zařízení především pomocí instalace moderních předizolovaných potrubí, regulace a výměníkových stanic, aktivity na podporu zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla.

14 Prioritní osa 4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií “ 4.1 Zvětšení pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu  Modernizace resp. rozšiřování stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu využitím optických prvků; zřizování nových sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu sestávajících z části nebo plně z optických vedení; vytváření pasivní infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu 4.2 Zvýšení úrovně nejmodernějších a pokročilých ICT a poskytování sofistikovaných sdílených služeb v podnikání  Tvorba nových ICT řešení; poskytování sofistikovaných sdílených služeb (vč. datových center splňujících kritéria energetické účinnosti)

15 OP PIK Obecné principy

16 Implementační struktura Řídící orgán:  Ministerstvo průmyslu a obchodu Zprostředkující subjekty:  Agentura na podporu podnikání a investic CzechInvest  Technologická agentura ČR Ministerstvo pro místní rozvoj  Národní orgán pro koordinaci Ministerstvo financí:  Platební a certifikační autorita  Auditní orgán

17 Finanční alokace OP PIK I. Celkové prostředky pro ČR: 21,9 mld. EUR z toho pro OP PIK 18%, tj. 4mld. EUR fond ERDF Plánované rozdělení alokace dle prioritních os (může se ještě změnit) Prioritní osa OP PIKPodíl na alokaci prioritní osy (v %) PO 138 PO 220 PO 323 PO 416 PO 53

18 Finanční alokace OP PIK II. PO 1% podíl alokace OP PIKFin. výše alokace (v mld. Kč) SC 1.129,0334,84 SC 1.29,0610,88 PO 2% podíl alokace OP PIKFin. výše alokace (v mld. Kč) SC 2.113,5616,27 SC 2.21,361,63 SC 2.33,394,07 SC 2.42,032,44

19 Finanční alokace OP PIK III. PO 3% podíl alokace OP PIKFin. výše alokace (v mld. Kč) SC 3.11,281,54 SC 3.216,6720 SC 3.30,831 SC 3.40,430,52 SC 3.53,434,11 PO 4% podíl alokace OP PIKFin. výše alokace (v mld. Kč) SC 4.112,515 SC 4.23,434,11

20 Územní dimenze v OP PIK Cílové území OP PIK: Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy a s územím HMP v případě výjimky dle č. 60 obecného nařízené (internacionalizace firem, klastry, některé typy VaV projektů) Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 definuje základní typy území:  rozvojová území (metropolitní oblasti, sídelní aglomerace, regionální centra a jejich zázemí),  stabilizovaná území  periferní území Aplikace územního principu:  Definování konkrétní PO, investiční priority a obsahového zaměření podporovaných opatření, ve kterých bude: •aplikován územní přístup, tj. realizace intervencí (projektů) pouze ve vybraných typech území •aplikován územní přístup částečně, tj. realizace intervencí (projektů) určitým podílem či odlišnou intenzitou podpory pro vybrané typy území na celkové alokaci pro příslušnou prioritní osu •Modifikován soubor hodnotících či kvalitativních kritérií, např. formou specifikace územní dimenze jako jednoho z hodnotících kritérií pro výběr konkrétních projektů (podpora projektů z určitého území), případě stanovením kvalitativních kritérií pro výběr projektů, případně další specifikace požadavků pro podmínky a postavení např. regionálních aktérů •Zajištěno zastoupení regionálních aktérů mezi hlavní cílové skupiny nebo mezi příjemce podpory

21

22 Mapa regionální podpory Maximální míry podpory (v %): De minimis: nové nařízení v legislativním procesu: hranice 200 000 EUR zůstává, nově nařízení obsahuje i návrh sčítat limit pro propojené podniky Typ podniku2007 - 20132014 - 2020 Malý6045 Střední5035 Velký4025

23 Finanční nástroje jedno z klíčových témat nastávajícího sedmiletého finančního rámce, Strategie Evropa 2020 hovoří o „mobilizaci finančních nástrojů“ jako forma podpory budou zahrnuty ve všech prioritních osách OP PIK a rozdělí se jimi až 33 % alokace OP PIK (expertní odhad NERV hovoří o 30 mld. Kč), přesné využití na základě ex ante analýzy finančních nástrojů Využití ve všech PO u projektů s nízkým výnosem a vysokou mírou rizika (start-upy, VaV projekty) a u projektů generujících příjmy Formy podpory: úvěr, záruka za úvěr, fond rizikového kapitálu, ekvitní projektové financování, kombinace grantu a úvěrové záruky,

24 Harmonogram příprav OP PIK 20. 12. 2013  vyhlášení obecných nařízení pro SF na 2014 – 2020 v Official Journal do 31. 3. 2014  odevzdání finálních OP Vládě ke schválení, odevzdání Dohody o partnerství EK Leden/únor 2014  začátek neformálního vyjednávání s EK o schválení programu Leden – červen 2014  rozpracování OP na úrovni podprogramů, příprava implementace a metodiky, informačního systému, publicita nového OP Jaro 2014  ex-ante analýza finančních nástrojů v OP PIK 1. výzvy nebudou vyhlášeny dříve než na podzim 2014 (vydávání Rozhodnutí možno až po schválení OP ze strany EK)

25 Děkuji za pozornost. renata.korinkova@czechinvest.org


Stáhnout ppt "Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost stav přípravy – listopad 2013 Mgr. Renata Kořínková vedoucí Oddělení koordinace Strukturálních."

Podobné prezentace


Reklamy Google