Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Judikatura v trestním právu se vztahem k obchodnímu právu I. JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Judikatura v trestním právu se vztahem k obchodnímu právu I. JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky."— Transkript prezentace:

1 Judikatura v trestním právu se vztahem k obchodnímu právu I. JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky

2 Judikatura Různé možné definice toho, co lze považovat za judikaturu, resp. judikát Zpravidla jde o pravomocné rozhodnutí (souhrn rozhodnutí) soudu vyššího stupně zobecňující řešení určitého právního problému hmotně právního a/nebo procesního charakteru poskytující návod k řešení stejného problému ve srovnatelné skutkové a právní situaci Zajišťuje pokud možno jednotný výklad a použití práva soudy i jinými subjekty

3 Význam judikatury V České republice není precedenční systém Přesto má judikatura vyšších soudů význam pro rozhodování výklad a použití sporných a neurčitých ustanovení sjednocení rozdílného výkladu mezi soudy nižších stupňů vyplňování mezer v právu, uplatňování obecných právních principů zajištění předvídatelnosti rozhodování soudů a tzv. legitimního očekávání účastníků ovlivňování právní teorie a naopak její průnik do praxe

4 Význam judikatury Pro soudy (resp. jiné státní orgány) racionalizace posuzování a rozhodování obdobných případů sjednocování postupu a rozhodnutí Pro advokáty (resp. obdobné profese) argumentace v žalobách a jiných podáních argumentace v opravných prostředcích Pro odbornou veřejnost inspirace k diskusím a k publikační činnosti Pro zákonodárce inspirace ke zdokonalování právní úpravy

5 Význam rozhodnutí pro judikaturu Stanovisko pléna nebo kolegia Nejvyššího soudu Rozhodnutí velkého senátu příslušného kolegia Nejvyššího soudu Jiné rozhodnutí Nejvyššího soudu nebo rozhodnutí jiného – nižšího soudu publikované ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu Rozhodnutí Nejvyššího soudu (zatím nebo vůbec) neuveřejněné ve Sbírce rozhodnutí stanovisek, popřípadě uveřejněné jen jinde (v odborném časopise) Rozhodnutí jiného – nižšího soudu (zatím nebo vůbec) neuveřejněné ve Sbírce rozhodnutí stanovisek, popřípadě uveřejněné jen jinde (v odborném časopise)

6 Vliv jiných okolností na judikaturu Změna právní úpravy Nutnost změny již překonaného právního názoru obsaženého v dřívějším judikátu Judikatura Ústavního soudu Judikatura Evropského soudu pro lidská práva Judikatura Soudního dvora Evropské unie Odborná literatura, závěry teorie

7 Vliv na judikaturu v trestních věcech Mimotrestní právní úprava a její vývoj blanketní a odkazovací skutkové podstaty normativní znaky některých skutkových podstat skutkové podstaty ostatních trestných činů Judikatura v jiných, navazujících odvětvích práva (občanské, obchodní, správní atd.) Reakce na nové typy kriminality a nové způsoby páchání některých trestných činů Nutnost řešení nových výkladových otázek

8 Prameny judikatury v trestních věcech Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní (vydává Nejvyšší soud) Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu Soubor (trestních) rozhodnutí Nejvyššího soudu (vydával C. H. Beck v období 2001 až 2011) Odborné časopisy (zejména Trestněprávní revue, Trestní právo, některé další) Systémy právních informací (ASPI, CODEXIS atd.) Internetové stránky Nejvyššího soudu (www.nsoud.cz), popřípadě dalších soudů (ÚS atd.) www.nsoud.cz

9 Trestní judikatura související s obchodním právem a podnikáním Hospodaření a nakládání s majetkem obchodních společností a družstev Porušení povinnosti péče řádného hospodáře, resp. odborné péče Porušení zákazu konkurence Nekalosoutěžní jednání Neoprávněné podnikání Nevedení účetnictví, jeho zkreslování atd. Ostatní případy (zkrácení daní, podvody atd.)

10 Rozhodnutí č. 18/2006 Sb. rozh. tr. Povinnost předsedy představenstva akciové společnosti vykonávat působnost s odbornou péčí (§ 194 odst. 5 ObchZ) Může spočívat i v povinnosti kontroly osoby pověřené představenstvem a. s. k provádění stavby budovy V případě vědomého neplnění této povinnosti, jehož důsledkem je zřícení stavby a způsobení škody velkého rozsahu, půjde o trestný čin obecného ohrožení [§ 273 odst. 1, odst. 2 písm. b), odst. 3 písm. b) TZ, dříve § 180 odst. 1, odst. 2 písm. b), odst. 3 písm. a) TZ z roku 1961]

11 Rozhodnutí č. 18/2006 Sb. rozh. tr. Akcionáře, a to i když je 100% akcionářem, nelze ztotožňovat s akciovou společností jako právnickou osobou coby poškozeným v trestním řízení, neboť jde o dva odlišné subjekty Jestliže obviněný jako předseda představenstva a. s. a její 100% akcionář způsobil trestným činem škodu a. s., nevznikla tím škoda současně obviněnému jako jejímu akcionáři, protože majetek a. s. jako právnické osoby je pro něj majetkem cizím, ale vznikla škoda pouze a. s. Za způsobení takové škody lze dovozovat trestní odpovědnost obviněného a stejně tak mu lze v trestním řízení uložit povinnost ji nahradit

12 Rozhodnutí č. 41/2010 Sb. rozh. tr. Rozhodnutí velkého senátu trestního kolegia NS Návaznost na judikát R 18/2006-II. ohledně a. s. Trestný čin podle § 220 TZ může být spáchán porušením péče řádného hospodáře, kterou je povinen dodržovat jednatel společnosti s ručením omezeným Společník s. r. o., i když je jediným společníkem, není vlastníkem majetku této s. r. o., který je pro něj cizím majetkem Proto na něm může způsobit škodu, za kterou nese trestní odpovědnost

13 Vysvětlivky TZ – zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů TZ z roku 1961 – zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů Sb. rozh. tr. – označení judikátu v oficiální Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek vydávané Nejvyšším soudem, část trestní (pořadové číslo/ročník) … Tdo …/… – spisová značka, pod kterou lze rozhodnutí vyhledat na internetových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz


Stáhnout ppt "Judikatura v trestním právu se vztahem k obchodnímu právu I. JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google