Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační seminář pro uchazeče ve veřejné soutěži vyhlášené v roce 2016 v Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační seminář pro uchazeče ve veřejné soutěži vyhlášené v roce 2016 v Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025,"— Transkript prezentace:

1 Informační seminář pro uchazeče ve veřejné soutěži vyhlášené v roce 2016 v Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ Ing. Jana Slabá odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství odd. Národní agentura pro zemědělský výzkum

2 Časový harmonogram a finanční rámec veřejné soutěže  Vyhlášení VS 27.7. 2016  Soutěžní lhůta 28.7. – 16.9. 2016  Termín vyhlášení výsledků VS 16.12. 2016  Termín zahájení řešení projektů 1.2. 2017  Pro první rok řešení je ve státním rozpočtu plánováno celkem 50,6 mil. Kč (35,4 PPI a 15,2 PPII)

3 Podmínky VS Programu ZEMĚ (změny oproti Programu KUS)  Každoroční vyhlášení výzkumných potřeb Ministerstva zemědělství formou „Avíza“  Program ZEMĚ umožňuje čerpání intenzity podpory až do výše 100% pro výzkumné organizace  a až do výše 100% pro všechny uchazeče (výzkumné organizace i podniky) při využití Pravidel pro zemědělství, lesnictví a rybolovu  V Podprogramu I jsou projekty max. 5-ti leté, v Podprogramu II max. 3 leté

4 Podmínky VS Programu ZEMĚ (změny oproti Programu KUS)  Návrhy projektů jsou podávány pouze elektronicky v aplikaci IS NAZV MZe  Základní údaje o uchazečích včetně jejich finančního zdraví jsou do aplikace automaticky doplňovány  Způsobilost prokazují uchazeči v průběhu VS pouze jedenkrát  Možnost doplnění prokázání způsobilosti uchazeče

5 Cíle Programu ZEMĚ  Cíle Programu ZEMĚ mají přímou vazbu na cíle výzkumu, vývoje a inovací prioritních oblastí „Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací“ (příloha Programu ZEMĚ)  Prioritní oblast I „Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech“  Prioritní oblast 3 „Prostředí pro kvalitní život“  Prioritní oblast 2 „Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů“

6 Specifické cíle Programu ZEMĚ - stejné pro oba Podprogramy (I a II)  Specifické cíle Programu ZEMĚ vycházejí přímo z „Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 – 2022“  Klíčová oblast „Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji“  Klíčová oblast „Udržitelné zemědělství a lesnictví“  Klíčová oblast „Udržitelná produkce potravin“  Výzkumné směry – tab. na str. 12 Programu ZEMĚ

7 Podprogram I - Podpora inovativního zemědělství a lesnictví prostřednictvím pokročilých postupů a technologií  Řešení komplexních a víceoborových témat (projektů) spadajících do jedné z klíčových oblastí  Doba řešení projektů – max. 5 let (v této VS max. 59 měsíců)  Předpokládaná průměrná výše celkových uznaných nákladů na jeden projekt je cca 20 mil. Kč (cca 4 mil./rok)  Příjemci: výzkumné organizace v roli hlavního příjemce, min. 1 podnik v roli dalšího účastníka

8 Podprogram I - Podpora inovativního zemědělství a lesnictví prostřednictvím pokročilých postupů a technologií  Možnost intenzity podpory v odvětví zemědělství, lesnictví, rybolovu a akvakultury podle čl. 31 ABER a čl. 30 GBER až 100% (Pravidla)  Projekty výzkumu v odvětví zemědělství se při využití podpory až 100% (Pravidel) musí týkat produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU, projekty v odvětví rybolovu a akvakultury musí splňovat podmínky GBER a přílohy I nařízení EU č. 1379/2013  Projekty výzkumu v odvětví lesnictví se musí týkat oblastí v daném oboru (Program ZEMĚ, str. 7)  V případě nevyužití Pravidel činí max. intenzita podpory na projekt 85%

9 Podprogram II - Podpora státní politiky v agrárním sektoru  Řešení aktuálních potřeb resortu zemědělství; výsledky řešení projektů budou přednostně sloužit k výzkumné podpoře státní správy  Doba řešení projektů – max. 3 roky (v této VS max. 35 měsíců)  Předpokládaná průměrná výše celkových uznaných nákladů na jeden projekt je cca 12 mil. Kč (cca 4 mil./rok)  Příjemci: pouze výzkumné organizace v roli hlavního příjemce i v roli dalšího účastníka

10 Podprogram II Výzkumné potřeby MZe - Avízo  Program ZEMĚ, PP II, str. 15: Očekávané přínosy podprogramu jsou spatřovány především v zaměření jednotlivých projektů na konkrétní potřeby MZe, které budou odrážet aktuální zemědělský a socioekonomický stav ČR, a které bude MZe oznamovat formou avíza každý rok  "Výzkumné potřeby MZe – Avízo“ jsou zveřejněny na web. stránkách eAGRI, v sekci Poradenství a výzkum, Výzkum a vývoj, Národní agentura pro zemědělský výzkum, Program ZEMĚ

11 Výzkumné potřeby MZe - Avízo  Podprogram I – uvedena výzkumná témata obecněji v souladu s Programem ZEMĚ a Koncepcí  Podprogram II – uvedeno 5 konkrétních výzkumných témat (výzkumných potřeb MZe)  Je uveden popis problematiky a očekávané výsledky

12 Zadávací dokumentace - odeslání návrhu projektu  Návrh projektu je odesílán pouze elektronicky  Po odeslání návrhu se uchazeči automaticky vygeneruje list „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do IS NAZV MZe„  List obsahuje jednoznačné identifikátory shodné s návrhem projektu  Potvrzení podání (list) odešle hlavní uchazeč datovou schránkou poskytovateli  Potvrzení (list) musí být odesláno do konce soutěžní lhůty z datové schránky hlavního uchazeče  Podrobnosti uvedeny v ZD

13 Zadávací dokumentace - forma a technický obsah návrhu projektu  Administrativní podoba návrhu projektu je daná platnou verzí softwarové přihlášky  Návrh projektu musí být úplný včetně příloh  Veškeré informace uvedené v návrhu projektu musí být pravdivé a v souladu se skutečným stavem  Návrh projektu musí být předložen v českém jazyce  Podrobné instrukce k vyplnění přihlášky návrhu projektu jsou uvedeny v souhrnu nápověd softwarové přihlášky  Za včasné a kompletní doručení návrhu projektu odpovídá hlavní příjemce

14 Zadávací dokumentace - prokázání způsobilosti uchazeče Základní  Oprávnění k činnosti – předložení dokladu o oprávnění k podnikání nebo jiné oprávnění (zakládací nebo zřizovací listina, živnost. list a pod.)  Odborné předpoklady k řešení projektu – prokazuje se údaji uvedenými v návrhu projektu  Způsobilost dle § 18 odst. 4 písm. b) – čestné prohlášení o způsobilosti, DPH a typu organizace Požadované poskytovatelem  Potvrzení o práci s GMO  Oprávnění k používání pokusných zvířat

15 Zadávací dokumentace - prokázání způsobilosti uchazeče  Způsobilým uchazečem není podnik v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. 14 ABER (čl. 2 odst. 18 GBER) a podnik, vůči němuž byl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise prohlašujícím, že podpora je protiprávní a neslučitelná s vnitřním trhem  Do tabulky v návrhu projektu v části 5.1.4. „Finanční ukazatele uchazeče“ jsou automaticky generovány vybrané údaje z rozvahy a z výkazu zisků a ztrát za poslední tři roky (pouze u uchazečů, kterým vyplývá povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob). Na základě těchto údajů jsou automaticky vypočteny základní poměrové ukazatele.  V případě nesouladů automaticky vyplněných údajů uveďte do bodu 5.1.4.1. komentář

16 Náklady projektu Přímé náklady  Osobní náklady (mzdy nebo jejich část zaměstnanců podle pracovní smlouvy nebo dohody, nově i stipendia)  Náklady na subdodávky (max. 20% celkových uznaných nákladů)  Další provozní náklady (pořízení DHM, DNHM, materiál, zásoby, služby, provoz a údržba, odpisy) Nepřímé náklady  Ostatní nepřímé náklady – režie - pouze na základě pevné sazby („flat rate“) do výše 20% celkových nákladů mínus subdodávky

17 Požadované výsledky – požadavek shodný pro Podprogram I i Podprogram II  Minimálně dva výsledky využitelné v praxi  Požadované výsledky využitelné v praxi: P – patent, Z – poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno, F – užitný vzor, průmyslový vzor, G - prototyp, funkční vzorek, N - certifikovaná metodika, léčebný postup, specializovaná mapa s odborným obsahem, R – software, W – workshop, M - konference; především u PP II rovněž výsledky typu H  Publikační výsledky - bude požadován nejméně jeden výsledek typu J imp  Nejméně jednoho z výše uvedených výsledků musí být dosaženo nejpozději třetím rokem řešení projektu  Již první rok řešení projektu musí být naplánován nejméně jeden (jakýkoliv) výsledek do RIV dle Metodiky

18 Práva k výsledkům a jejich využití  Výsledky projektů, které se v podprogramu I hlásí k Pravidlům pro zemědělství, lesnictví a rybolov (až 100% podpory na projekt) musí být zveřejněny na internetu a budou k dispozici zdarma všem podnikům působícím v příslušném odvětví nebo pododvětví  Využití výsledků projektů, které se v Podprogramu I nehlásí k pravidlům, se řídí ustanovením § 16 zákona č. 130/2002 Sb.  K využití výsledků musí být nejpozději před ukončením řešení projektu uzavřena (min. 1) smlouva s uživateli výsledků  Plánované přínosy projektu - reálný odhad, spíše popsat (stručně, výstižně) než za každou cenu kvantifikovat

19 Seznam příloh k projektu 1. Listiny k prokázání oprávnění k činnosti 2. Čestné prohlášení o prokázání způsobilosti, DPH a typu organizace 3. Čestné prohlášení – Informace o identifikaci právnické osoby podle zákona č. 218/2000 Sb. 4. Potvrzení o práci s GMO 5. Oprávnění k používání pokusných zvířat 6. Souhlas se zpracováním osobních údajů

20 Přijímání návrhů projektů do VS Provádí Komise pro přijímání návrhů projektů Za nesplnění podmínek VS je považováno:  Předložení neúplného nebo chybně vyplněného návrhu projektu  Předložení materiálů v jiném než českém jazyce  Neprokázání způsobilosti uchazečů (hlavního příjemce i dalšího účastníka)  Pozdní odeslání potvrzení podání elektronického návrhu (odeslání po termínu ukončení soutěžní lhůty)  Nesplnění podmínky povinné účasti výzkumné organizace a podniku v PPI a pouze výzkumné organizace v PP II

21 Odborné hodnocení návrhů projektů  Navrhovaný projekt musí být projektem aplikovaného výzkumu (= průmyslový výzkum, experimentální vývoj nebo jejich kombinace)  Navrhovaný projekt musí být v souladu s cíli programu a podprogramů, do kterých se hlásí  Podstata návrhu projektu nebo její části musí být nová a její výzkum bude uživatelům a společnosti přínosem  Návrh projektu musí být v souladu s požadavky na bezpečnost a etiku na daný výzkum  Návrh projektu splňuje tyto podmínky vyhlášené veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji: - požadovaná maximální intenzita podpory - požadované výsledky

22 Další kritéria hodnocení návrhů projektů Potřebnost projektu  Význam projektu pro agrární sektor a soulad s výzkumnými potřebami MZe  Porovnání navrhovaného projektu s danou problematikou v zahraničí  Dosažení výsledků projektu z hlediska naplnění cílů  Aktuálnost a nenahraditelnost výsledků projektu  Uplatnění výsledků projektu

23 Další kritéria hodnocení návrhů projektů Proveditelnost a realizace projektu  Dílčí cíle projektu a způsob jejich realizace  Metodika projektu  Složení řešitelského týmu  Kvalita plánovaných výsledků, jejich množství a uplatnění  Specifikace nákladů a jejich porovnání s plánovanými cíli, aktivitami a výsledky projektu  Ekonomické zdraví uchazeče  Komplexnost projektu

24 Informace a pomoc pro uchazeče  informace je možno získat na MZe v odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství, v oddělení Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV):  Telefon:221812107, 221812462, 221812920 221812492, 221812569, 221812277  e-mail:nazv@mze.cznazv@mze.cz  internet:http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a- vyzkum/vyzkum-a- vyvoj/narodni-agentura-pro- zemedelsky-vyzkum/http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a- vyzkum/vyzkum-a- vyvoj/narodni-agentura-pro- zemedelsky-vyzkum/ https://nazv.mze.cz/

25 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Informační seminář pro uchazeče ve veřejné soutěži vyhlášené v roce 2016 v Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025,"

Podobné prezentace


Reklamy Google