Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. veřejná soutěž programu GAMA, Podprogram 1 Pavel Komárek - člen předsednictva TA ČR Markéta Šulcová - vedoucí odd. veřejných soutěží Lenka Pilátová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. veřejná soutěž programu GAMA, Podprogram 1 Pavel Komárek - člen předsednictva TA ČR Markéta Šulcová - vedoucí odd. veřejných soutěží Lenka Pilátová."— Transkript prezentace:

1

2 2. veřejná soutěž programu GAMA, Podprogram 1 Pavel Komárek - člen předsednictva TA ČR Markéta Šulcová - vedoucí odd. veřejných soutěží Lenka Pilátová - vedoucí odd. realizace projektů Technologická agentura ČR

3 GAMA Zaměření Podpora ověření využitelnosti výsledků VaV v praxi. Příprava následného komerčního využití výsledků. 2 podprogramy: 1.podpora ověření komerčního potenciálu výsledku VaV (výzkumné organizace) – v první veřejné soutěži bylo podpořeno 10 projektů, 2.podpora komerčního využití licence na výsledky VaV, které byly financovány z veřejných zdrojů (pro firmy). 3

4 Program GAMA 4

5 Údolí smrti Jedná se o „údolí smrti“, kde končí výsledky aplikovaného výzkumu a vývoje, které byly financovány z veřejných prostředků. Lze říci, že tyto prostředky byly promarněny. Častá příčina: Výsledky VaV nejsou připraveny ke komerčnímu využití, nelze je ani komerční sféře nabídnout. Je nutný dodatečný výzkum, který je nutno zaplatit - tzv. „proof of concept stage“. 5

6 Poznámka To, že veřejné prostředky byly „promarněny“, lze ospravedlnit pouze v případě, že „příroda nechtěla“. Ne každý aplikovaný výzkum a vývoj vede k využitelným výsledkům. Z tohoto pohledu se jedná o velmi rizikovou oblast. Je však potřeba se o to pokusit. 6

7 Podprogram 1 Je zaměřen na podporu využití výsledků VaV, které vznikají ve výzkumných organizacích (VO) a jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových nebo zdokonalených produktech, výrobních postupech nebo službách s vysokou přidanou hodnotou a vysokou pravděpodobností posílení konkurenceschopnosti. A to včetně vytvoření či stabilizování tzv. systému komercializace. 7

8 Podprogram 1 Podpora není poskytována na konkrétní projekt ověřování komerčního potenciálu, ale na financování „procesu“, který k tomuto ověřování slouží – vytvoření tzv. pre-seed fondu. TA ČR nebude hodnotit vlastní připravenost výsledků VaV pro jejich budoucí využití, to přenechá VO, ale schopnost VO toto ověřování zajistit. 8

9 Základní informace podprogramu 1 Program GAMA: schválen usnesením vlády ze dne 12. června 2013 č. 455 v účinnosti od Trvání programu: 2014 – Veřejné soutěže v letech: 2014, 2015, 2016 a Předpokládaný rozpočet PP1: 620 mil. Kč. Výdajů ze státního rozpočtu: 100 %. Příjemci podpory: Výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací. 9

10 2. veřejná soutěž podprogramu 1 Byla vyhlášena dne :  dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů,  v souladu zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),  v souladu s Rámcem. 10

11 Uchazeči a prokázání jejich způsobilosti, PP1 V souladu se směrnicí SME - 06 Směrnice pro přijímání návrhů projektů do veřejné soutěže a Zadávací dokumentací programu GAMA, PP1, prokazování způsobilosti uchazečů - prostřednictvím datových schránek, doklady k prokázání způsobilosti budou přijímány do , 23:59:59 hod., rozhodující je datum odeslání z datové schránky uchazeče, který prokazuje podmínky způsobilosti. 11

12 2. veřejná soutěž programu GAMA, PP1 Soutěžní lhůta Termín soutěžní lhůty: :  Návrh projektu bude možné odeslat v IS Patriot do :30:00,  “Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do IS Patriot” do datové schránky poskytovatele :59:59. 12

13 Doba řešení projektů, PP1 Termín zahájení řešení projektu je nejdříve , nejpozději , nejzazší termín ukončení projektu je , délka řešení dílčích projektů je omezena na minimálně 6 a maximálně 36 měsíců. 13

14 2. veřejná soutěž programu GAMA, PP1 Objem finančních prostředků ze státního rozpočtu:  V této veřejné soutěži se předpokládá rozdělení 7 mil. Kč v prvním roce řešení a 36 mil. Kč ve druhém roce řešení.  Maximální částka finanční podpory vynaložená na jeden projekt na celou dobu řešení je omezena na 21 mil. Kč. 14

15 Návrhu projektu, PP1 Předkládá se v českém jazyce. Proces přijímání návrhů projektů do veřejné soutěže je upraven ve SME-06 Směrnice pro přijímání návrhů projektů do veřejné soutěže. V minulosti nebyl a ani v současné době není řešen v rámci jiného projektu. V souvislosti s podáním návrhu projektu nesmí docházet k porušování práv třetích osob k duševnímu vlastnictví. Uchazeč může v podprogramu realizovat pouze jeden projekt bez ohledu na to, zda je hlavní uchazeč nebo další účastník. Pokud se na řešení projektu hodlá podílet více uchazečů, v návrhu projektu musí být popsána jejich spolupráce, zejména jejich zapojení do financování systému komercializace. 15

16 Náležitosti návrhu projektu, PP1 Hlavní uchazeč je povinen při podání návrhu projektu prokázat existenci:  systému komercializace (včetně jejího financování a ochrany duševního vlastnictví),  Rady pro komercializaci,  pracoviště managementu znalosti (CTT),  koncepci podpory proof-of-concept aktivit,  plán na udržitelnost aktivit proof-of-concept. Dokumenty prokazující splnění specifických požadavků kladených na hlavního uchazeče musí být v době podání návrhu projektu platné! 16

17 GAMA, PP1 Dílčí projekt:  Je konkrétní projekt ověřování komerčního využití již existujícího výsledku VaV na úrovni VO, který bude financován prostřednictvím příjemce.  Je realizován pracovníky příjemce, kteří jsou za jeho realizaci odpovědní.  Má svého řešitele “Řešitel dílčího projektu”, který bude po schválení dílčího projektu Radou pro komercializaci odpovědný příjemci za celkovou i odbornou úroveň dílčího projektu. Výsledek dílčího projektu:  výsledek dle Programu GAMA, v souladu se Zadávací dokumentací a platnou metodikou hodnocení,  ukončený dílčí projekt – musí být dosaženo alespoň 1 výsledku  doba řešení je měsíců. 17

18 Přijímá, vyhodnocuje a schvaluje/zamítá návrhy dílčích projektů Kontroluje/ukončuje dílčí projekty na základě průběžných zpráv Administruje dílčí projekty; předkládá průběžné zprávy Radě pro komercializaci Komercializuje výsledky dílčích projektů Vyhledává/přijímá návrhy dílčích projektů; Zpracovává je a předkládá je Radě pro komercializaci P RACOVIŠTĚ MANAGEMENTU ZNALOSTÍ Aplikační sféra Finanční sféra VO (max. 50 %) Schéma podprogramu 1 programu GAMA X T RH R ADA PRO KOMERCIALIZACI VO navrhuje schvaluje M ANAŽER PROJEKTU TA ČR informuje rozhoduje Výsledek výzkumu & vývoje Proof -of-conceptKomercializace

19 Návrh projektu 19

20 Návrh projektu Předpokládaný počet dílčích projektů 20

21 Návrh projektu Finanční plán/Náklady 21

22 Realizace projektů ● Příjemce předkládá poskytovateli ke schválení dílčí projekty. ● Poskytovatel se vyjádří v daném termínu, v případě nevyjádření je možné projekty realizovat. ● Způsobilé náklady dílčích projektů odpovídají všeobecným podmínkám projektu GAMA. 22

23 Realizace projektů 23

24 Děkuji za pozornost 24


Stáhnout ppt "2. veřejná soutěž programu GAMA, Podprogram 1 Pavel Komárek - člen předsednictva TA ČR Markéta Šulcová - vedoucí odd. veřejných soutěží Lenka Pilátová."

Podobné prezentace


Reklamy Google