Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. veřejná soutěž programu GAMA, Podprogram 1 Pavel Komárek - člen předsednictva TA ČR Markéta Šulcová - vedoucí odd. veřejných soutěží Lenka Pilátová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. veřejná soutěž programu GAMA, Podprogram 1 Pavel Komárek - člen předsednictva TA ČR Markéta Šulcová - vedoucí odd. veřejných soutěží Lenka Pilátová."— Transkript prezentace:

1

2 2. veřejná soutěž programu GAMA, Podprogram 1 Pavel Komárek - člen předsednictva TA ČR Markéta Šulcová - vedoucí odd. veřejných soutěží Lenka Pilátová - vedoucí odd. realizace projektů Technologická agentura ČR 16. 3. 2015

3 GAMA Zaměření Podpora ověření využitelnosti výsledků VaV v praxi. Příprava následného komerčního využití výsledků. 2 podprogramy: 1.podpora ověření komerčního potenciálu výsledku VaV (výzkumné organizace) – v první veřejné soutěži bylo podpořeno 10 projektů, 2.podpora komerčního využití licence na výsledky VaV, které byly financovány z veřejných zdrojů (pro firmy). 3

4 Program GAMA 4

5 Údolí smrti Jedná se o „údolí smrti“, kde končí výsledky aplikovaného výzkumu a vývoje, které byly financovány z veřejných prostředků. Lze říci, že tyto prostředky byly promarněny. Častá příčina: Výsledky VaV nejsou připraveny ke komerčnímu využití, nelze je ani komerční sféře nabídnout. Je nutný dodatečný výzkum, který je nutno zaplatit - tzv. „proof of concept stage“. 5

6 Poznámka To, že veřejné prostředky byly „promarněny“, lze ospravedlnit pouze v případě, že „příroda nechtěla“. Ne každý aplikovaný výzkum a vývoj vede k využitelným výsledkům. Z tohoto pohledu se jedná o velmi rizikovou oblast. Je však potřeba se o to pokusit. 6

7 Podprogram 1 Je zaměřen na podporu využití výsledků VaV, které vznikají ve výzkumných organizacích (VO) a jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových nebo zdokonalených produktech, výrobních postupech nebo službách s vysokou přidanou hodnotou a vysokou pravděpodobností posílení konkurenceschopnosti. A to včetně vytvoření či stabilizování tzv. systému komercializace. 7

8 Podprogram 1 Podpora není poskytována na konkrétní projekt ověřování komerčního potenciálu, ale na financování „procesu“, který k tomuto ověřování slouží – vytvoření tzv. pre-seed fondu. TA ČR nebude hodnotit vlastní připravenost výsledků VaV pro jejich budoucí využití, to přenechá VO, ale schopnost VO toto ověřování zajistit. 8

9 Základní informace podprogramu 1 Program GAMA: schválen usnesením vlády ze dne 12. června 2013 č. 455 v účinnosti od 17. 10. 2014. Trvání programu: 2014 – 2019. Veřejné soutěže v letech: 2014, 2015, 2016 a 2017. Předpokládaný rozpočet PP1: 620 mil. Kč. Výdajů ze státního rozpočtu: 100 %. Příjemci podpory: Výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací. 9

10 2. veřejná soutěž podprogramu 1 Byla vyhlášena dne 26. 2. 2015:  dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů,  v souladu zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),  v souladu s Rámcem. 10

11 Uchazeči a prokázání jejich způsobilosti, PP1 V souladu se směrnicí SME - 06 Směrnice pro přijímání návrhů projektů do veřejné soutěže a Zadávací dokumentací programu GAMA, PP1, prokazování způsobilosti uchazečů - prostřednictvím datových schránek, doklady k prokázání způsobilosti budou přijímány do 15. 04. 2015, 23:59:59 hod., rozhodující je datum odeslání z datové schránky uchazeče, který prokazuje podmínky způsobilosti. 11

12 2. veřejná soutěž programu GAMA, PP1 Soutěžní lhůta Termín soutěžní lhůty: 27. 2. 2015 - 15. 4. 2015:  Návrh projektu bude možné odeslat v IS Patriot do 15. 4. 2015 16:30:00,  “Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do IS Patriot” do datové schránky poskytovatele 15. 4. 2015 23:59:59. 12

13 Doba řešení projektů, PP1 Termín zahájení řešení projektu je nejdříve 1. 8. 2015, nejpozději 1. 1. 2016, nejzazší termín ukončení projektu je 31. 12. 2019, délka řešení dílčích projektů je omezena na minimálně 6 a maximálně 36 měsíců. 13

14 2. veřejná soutěž programu GAMA, PP1 Objem finančních prostředků ze státního rozpočtu:  V této veřejné soutěži se předpokládá rozdělení 7 mil. Kč v prvním roce řešení a 36 mil. Kč ve druhém roce řešení.  Maximální částka finanční podpory vynaložená na jeden projekt na celou dobu řešení je omezena na 21 mil. Kč. 14

15 Návrhu projektu, PP1 Předkládá se v českém jazyce. Proces přijímání návrhů projektů do veřejné soutěže je upraven ve SME-06 Směrnice pro přijímání návrhů projektů do veřejné soutěže. V minulosti nebyl a ani v současné době není řešen v rámci jiného projektu. V souvislosti s podáním návrhu projektu nesmí docházet k porušování práv třetích osob k duševnímu vlastnictví. Uchazeč může v podprogramu realizovat pouze jeden projekt bez ohledu na to, zda je hlavní uchazeč nebo další účastník. Pokud se na řešení projektu hodlá podílet více uchazečů, v návrhu projektu musí být popsána jejich spolupráce, zejména jejich zapojení do financování systému komercializace. 15

16 Náležitosti návrhu projektu, PP1 Hlavní uchazeč je povinen při podání návrhu projektu prokázat existenci:  systému komercializace (včetně jejího financování a ochrany duševního vlastnictví),  Rady pro komercializaci,  pracoviště managementu znalosti (CTT),  koncepci podpory proof-of-concept aktivit,  plán na udržitelnost aktivit proof-of-concept. Dokumenty prokazující splnění specifických požadavků kladených na hlavního uchazeče musí být v době podání návrhu projektu platné! 16

17 GAMA, PP1 Dílčí projekt:  Je konkrétní projekt ověřování komerčního využití již existujícího výsledku VaV na úrovni VO, který bude financován prostřednictvím příjemce.  Je realizován pracovníky příjemce, kteří jsou za jeho realizaci odpovědní.  Má svého řešitele “Řešitel dílčího projektu”, který bude po schválení dílčího projektu Radou pro komercializaci odpovědný příjemci za celkovou i odbornou úroveň dílčího projektu. Výsledek dílčího projektu:  výsledek dle Programu GAMA, v souladu se Zadávací dokumentací a platnou metodikou hodnocení,  ukončený dílčí projekt – musí být dosaženo alespoň 1 výsledku  doba řešení je 6 - 36 měsíců. 17

18 Přijímá, vyhodnocuje a schvaluje/zamítá návrhy dílčích projektů Kontroluje/ukončuje dílčí projekty na základě průběžných zpráv Administruje dílčí projekty; předkládá průběžné zprávy Radě pro komercializaci Komercializuje výsledky dílčích projektů Vyhledává/přijímá návrhy dílčích projektů; Zpracovává je a předkládá je Radě pro komercializaci P RACOVIŠTĚ MANAGEMENTU ZNALOSTÍ Aplikační sféra Finanční sféra VO (max. 50 %) Schéma podprogramu 1 programu GAMA X T RH R ADA PRO KOMERCIALIZACI VO navrhuje schvaluje M ANAŽER PROJEKTU TA ČR informuje rozhoduje Výsledek výzkumu & vývoje Proof -of-conceptKomercializace

19 Návrh projektu 19

20 Návrh projektu Předpokládaný počet dílčích projektů 20

21 Návrh projektu Finanční plán/Náklady 21

22 Realizace projektů ● Příjemce předkládá poskytovateli ke schválení dílčí projekty. ● Poskytovatel se vyjádří v daném termínu, v případě nevyjádření je možné projekty realizovat. ● Způsobilé náklady dílčích projektů odpovídají všeobecným podmínkám projektu GAMA. 22

23 Realizace projektů 23

24 Děkuji za pozornost www.tacr.cz 24


Stáhnout ppt "2. veřejná soutěž programu GAMA, Podprogram 1 Pavel Komárek - člen předsednictva TA ČR Markéta Šulcová - vedoucí odd. veřejných soutěží Lenka Pilátová."

Podobné prezentace


Reklamy Google