Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační seminář pro uchazeče ve veřejné soutěži v roce 2015 o podporu na projekty výzkumu a vývoje v programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační seminář pro uchazeče ve veřejné soutěži v roce 2015 o podporu na projekty výzkumu a vývoje v programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství."— Transkript prezentace:

1 Informační seminář pro uchazeče ve veřejné soutěži v roce 2015 o podporu na projekty výzkumu a vývoje v programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012 – 2018 KUS Ing. Jana Slabá odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství odd. Národní agentura pro zemědělský výzkum

2 Časový harmonogram veřejné soutěže  Vyhlášení VS 12.8. 2015  Soutěžní lhůta 13.8. – 25.9. 2015 12,00 hod.  Termín vyhlášení výsledků VS 16.2. 2016  Termín zahájení řešení projektů 1.4. 2016

3 Podmínky VS – změny oproti roku 2014  Nový software (např. možnost sdílení návrhu projektu)  Kontroly návrhu projektu (výsledky, termíny, uchazeči)  Možnost doplnění dokladů k prokázání způsobilosti  Zrušen limit pro osobní náklady  Doplňkové náklady (full cost, flat rate)  Podmínky pro poskytování služeb a subdodávek

4 Podmínky VS – změny oproti roku 2014 Hlavní změny  Hlavní příjemce + další účastníci  Vyhlášené cíle podprogramů (Podle Programu KUS „Pro jednotlivé roky budou vyhlašovány veřejné soutěže tak, aby ve dvou po sobě následujících kalendářních letech nebyly tyto soutěže vyhlašovány na stejné specifické cíle“)

5 Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací  Schváleny usnesením vlády č. 552 dne 19.7.2012  Implementace Priorit schválena Usnesením vlády č. 569 dne 31.7.2013  Priority programů MZe: 1. Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech (zvyšování konkurenceschopnosti prostřednictvím vývoje a zavádění technologických a procesních inovací v oblasti zemědělství) 3. Prostředí pro kvalitní život (zemědělství a lesnictví)

6 Definice (podle Rámce a GBER)  Průmyslový výzkum – plánovitý výzkum nebo kritické šetření zaměřené na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových výrobků, postupů nebo služeb nebo k podstatnému zdokonalení stávajících výrobků, postupů nebo služeb  Experimentální vývoj – získávání, spojování, formování a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností za účelem vývoje nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb  Aplikovaný výzkum – průmyslový výzkum, experimentální vývoj nebo jejich kombinace

7 Předpokládaná výše nákladů na 1 projekt Přínosy  Předpokládaná výše nákladů na 1 projekt – dle Programu KUS u PPI a PPII 15 mil. Kč. Celkovou požadovanou výši nákladů je třeba přizpůsobit délce řešení projektu a plánovaným cílům, aktivitám a výsledkům  Přínosy – reálný odhad, spíše popsat (stručně, výstižně) než za každou cenu kvantifikovat.

8 Prokázání způsobilosti uchazečů při podání návrhu projektu dle § 18 zák. č. 130/2002 Sb.  základní - čestné prohlášení o prokázání způsobilosti a DPH - listiny k prokázání způsobilosti uchazeče (hlavní uchazeč vždy výzkum v předmětu činnosti) - čestné prohlášení typu organizace nebo čestné prohlášení k pravidlům pro odvětví zemědělství a rybolovu  požadované poskytovatelem (odst. 8 § 18) - finanční ukazatele uchazeče (pouze u podniků) - potvrzení o vypracované metodice FC (pouze VŠ) - potvrzení o práci s GMO - oprávnění k používání pokusných zvířat k pokusům Všechna ČP a potvrzení podepsaná osobami vykonávajícími funkce statutárního orgánu

9 Náklady projektu Přímé náklady  Osobní náklady (mzdy nebo jejich část zaměstnanců podle pracovní smlouvy nebo dohody)  Náklady na subdodávky (max. 20% celkových uznaných nákladů)  Další provozní náklady (pořízení HMM, NHMM, materiál, zásoby, služby, provoz a údržba, odpisy) Nepřímé náklady  Ostatní nepřímé náklady – režie - „full cost“ (do výše 30% přímých nákladů) - „flat rate“ (do výše 20% přímých nákladů mínus subdodávky)

10 Přijímání návrhů projektů do VS podle § 21 zákona č. 130/2002  Návrh projektu je zpracován v českém jazyce v aktuální verzi softwarové přihlášky, která bude odeslána elektronicky a jeden výtisk bude odevzdán v písemné formě odpovídající elektronické  Uspořádání vzájemných vztahů mezi uchazeči = titulní list softwarové přihlášky  Každý hlavní příjemce musí mít v předmětu činnosti výzkum  Každý hlavní příjemce i další účastník doloží potřebné listiny k prokázání způsobilosti  Všechny materiály musí být podepsány statutárními zástupci v souladu s výpisem z OR, zakládací (zřizovací) listinou apod.  Uchazeči musí splňovat podmínky Rámce a GBER

11 Nesplnění podmínek pro přijetí návrhů projektů do VS (str. 26 Zadávací dokumentace)  Předložení neúplného nebo chybně vyplněného návrhu projektu  Předložení materiálů v jiném než českém jazyce  Neprokázání způsobilosti uchazečů (hlavní příjemce i další ú.)  V předmětu uchazeče - hlavního příjemce chybí výzkum  Pozdní doručení návrhu projektu do podatelny MZe  Nesplnění podmínky povinné účasti výzkumné organizace a podniku v PPI a PPII  Účast jiné než pouze výzkumné organizace v PPIII

12 Odborné hodnocení návrhů projektů  Navrhovaný projekt musí být projektem aplikovaného výzkumu (= průmyslový výzkum, experimentální vývoj nebo jejich kombinace)  Navrhovaný projekt musí být v souladu s cíli programu a podprogramů, do kterých se hlásí  Podstata návrhu projektu nebo její části musí být nová a její výzkum bude uživatelům a společnosti přínosem  Návrh projektu musí být v souladu s požadavky na bezpečnost a etiku na daný výzkum  Návrh projektu splňuje tyto podmínky vyhlášené veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji: - požadovaná maximální intenzita podpory - požadované výsledky

13 Intenzita podpory  Podprogram I - při využití pravidel pro zemědělství a rybolov až 90 % za projekt - pokud nejsou využita pravidla pro zemědělství a rybolov až 75 % za projekt (VO až 90%, podniky dle tab. na str. 11 Zadání pro VS)  Podprogram II maximálně 67 % za projekt (VO až 90%, podniky dle tab. na str. 11 Zadání pro VS)  Podprogram III maximálně 100 % za projekt (pouze VO)

14 Požadované výsledky  Minimálně dva různé typy (různě označených) výsledků využitelných v praxi u PPI a PPII a minimálně jeden výsledek využitelný v praxi u PPIII.  Požadované výsledky využitelné v praxi: P – patent, Z – poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno, F – užitný vzor, průmyslový vzor, G - prototyp, funkční vzorek, N - certifikovaná metodika, léčebný postup, specializovaná mapa s odborným obsahem, R – software; u PPIII rovněž výsledky typu H.  Publikační výsledky - bude požadován nejméně jeden výsledek typu J imp, J neimp nebo J SC.  Nejméně druhý rok řešení musí být naplánován nejméně jeden výsledek do RIV

15 Práva k výsledkům a jejich využití  Výsledky projektů, které se v podprogramu I hlásí k pravidlům pro zemědělství a rybolov (až 90% podpory na projekt) musí být zveřejněny na internetu a jsou k dispozici zdarma.  Využití výsledků projektů, které se v podprogramu I nehlásí k pravidlům a v podprogramu II se řídí ustanovením § 16 zákona č. 130/2002 Sb. (podpora je větší než 50% a menší než 100%) příjemce je povinen za podmínek stanovených ve smlouvě o využití výsledků přednostně poskytnout výsledky těm subjektům, které se na podpoře z neveřejných zdrojů podílely).  Výsledky projektů v podprogramu III budou státní správě poskytovány zdarma, v ostatních případech v souladu s § 16 zákona č. 130/2002 Sb. (podle výše podpory).

16 Další kritéria hodnocení návrhů projektů  potřebnost projektu  dílčí cíle projektu a způsob jejich realizace,  metodika projektu,  složení řešitelského týmu,  kvalita dosažených výsledků a jejich uplatnění,  specifikace nákladů na řešení projektu a jejich porovnání s plánovanými cíli, aktivitami a výsledky projektu,  znalost analogických problémů v zahraničí; porovnání navrhovaného řešení se současným stavem v České republice a v zahraničí  ekonomické zdraví uchazeče.

17 Bonusy – 1 bod  vyšší podíl spolufinancování z neveřejných zdrojů (u podprogramu I v případě, že projektu využívá „Pravidla pro odvětví zemědělství a rybolovu“ 5%, u podprogramu I v případě, kdy projektu nevyužívá „Pravidla pro odvětví zemědělství a rybolovu“ 2%, u podprogramu II 1%, u podprogramu III 5%).  vyšší počet výsledků využitelných v praxi než je minimální počet stanovený v Programu a základních podmínkách Zadání pro VS (jeden bod za dva a více výsledků využitelných v praxi uvedených navíc u podprogramu I a podprogramu II, jeden bod za jeden a více výsledků využitelných v praxi uvedených navíc u podprogramu III)  věk řešitele ke dni vyhlášení veřejné soutěže bude do 35 let (1 bod bude přidělen jako bonus v případě, že věk řešitele ke dni vyhlášení veřejné soutěže bude do 35 let).

18 Postup hodnocení § 21 zákona č. 130/2002 Sb.  Komise pro přijímání návrhů projektů  Minimálně 2 oponentní posudky – uchazeč je oprávněn v přihlášce uvést max. 3 oponenty, s kterými nesouhlasí, aby byli oponenty návrhu projektu z důvodu možné podjatosti při hodnocení  Posouzení odborným poradním orgánem – Programová komise Ministerstva zemědělství

19 Forma podání návrhu projektu a technický obsah materiálů  Návrh projektu musí být podán v soutěžní lhůtě a musí být podán ve dvou verzích – elektronicky a písemně do podatelny MZe  Výtisk každého návrhu projektu musí být podepsaný statutárním zástupcem a řešitelem projektu  V případě podávání jednoho návrhu projektu uchazečem je nutno do obálky vložit všechny dokumenty požadované v souvislosti s prokázáním způsobilosti uchazeče  V případě více návrhů projektů podávaných jedním uchazečem je možno doložit pouze jednou (mimo uzavřenou obálku s návrhem projektu) za podmínky, že bude přiložen písemný seznam všech podávaných návrhů projektů daného uchazeče tyto dokumenty: ČP k prokázání způsobilosti, prokázání způsobilosti, výkaz zisku a ztrát a rozvaha za poslední 3 roky, údaje pro výpis z RT a prohlášení o metodice FC u VŠ).

20 Forma podání návrhu projektu a technický obsah materiálů  Přílohy musí být k návrhu projektu přiloženy v pořadí s číselným označením v souladu se „Seznamem příloh k projektu“ uvedeným v této zadávací dokumentaci. Každá příloha obsahuje informaci o celkovém počtu listů. Přílohy, které se nevztahují ke konkrétnímu uchazeči nebo projektu, se vynechávají, čísla příloh se zachovávají.  Všechny listy každého jednotlivého výtisku návrhu projektu včetně příloh musí být čitelné a pevně spojené (svázané) způsobem, který neumožní rozdělení dokumentu. Svázané podklady se odevzdávají takto: 1. svazek – návrh projektu 2. svazek – veškeré přílohy.

21 Seznam příloh k projektu 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů 2. Čestné prohlášení o prokázání způsobilosti a DPH 3. Listiny k prokázání způsobilosti uchazeče 4. Čestné prohlášení o typu organizace (VO nebo podnik) 5. Čestné prohlášení pravidla pro zemědělství a rybolov 6. Finanční ukazatele uchazeče

22 Seznam příloh k projektu 7. Potvrzení o vypracované metodice FC (pouze VŠ) 8. Potvrzení státní správy jako uživatele výsledků (PPIII) 9. Potvrzení o práci s GMO 10. Oprávnění k používání pokusných zvířat 11. Údaje pro výpis z rejstříku trestů

23 Informace a pomoc pro uchazeče  informace je možno získat na MZe v odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství, v oddělení Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV):  Telefon:22181 2107, 22181 2277, 22181 2920, 22181 2462, 22181 2492, 22181 2349, 22181 2842,  e-mail:nazv@mze.cznazv@mze.cz  internet:http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a- vyzkum/vyzkum-a- vyvoj/narodni-agentura-pro- zemedelsky-vyzkum/http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a- vyzkum/vyzkum-a- vyvoj/narodni-agentura-pro- zemedelsky-vyzkum/ https://nazv.mze.cz/

24 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Informační seminář pro uchazeče ve veřejné soutěži v roce 2015 o podporu na projekty výzkumu a vývoje v programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství."

Podobné prezentace


Reklamy Google