Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Důchodová politika. Cíle kapitoly O stručně charakterizovat základní pojmy jako je stáří, stárnutí, střední délka života O citlivě a empaticky zaujmout.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Důchodová politika. Cíle kapitoly O stručně charakterizovat základní pojmy jako je stáří, stárnutí, střední délka života O citlivě a empaticky zaujmout."— Transkript prezentace:

1 Důchodová politika

2 Cíle kapitoly O stručně charakterizovat základní pojmy jako je stáří, stárnutí, střední délka života O citlivě a empaticky zaujmout stanovisko k situacím, které jsou spojené se stářím, stárnutím O rozlišit mezi pojmy gerontologie a geriatrie O zamyslet se nad předpoklady, možnostmi a mezemi rodinné péče o staré spoluobčany O získat přehled o tom, jaké jsou možnosti péče o staré spoluobčany O orientovat se v systému důchodového pojištění O dokázat vysvětlit jednotlivé principy důchodového pojištění O definovat základní a doplňkové důchodové pojištění O rozlišovat jednotlivé druhy dávek důchodového pojištění O vysvětlit náhradní doby pojištění O ozřejmit systém podávání žádostí o důchod O stručně charakterizovat penzijní připojištění O orientovat se v současných problémech týkajících se důchodové politiky – prognostický vývoj, rozdíly v jednotlivých oblastech, aktuální výše základní výměry dávek důchodového pojištění apod.

3 Pojmy, které je dobré si pamatovat O stárnutí, stáří O naděje na dožití O gerontologie, geriatrie O zákon o důchodovém pojištění O Česká správa sociálního zabezpečení, okresní správa sociálního zabezpečení O základní výměra, procentní výměra O starobní, invalidní, vdovský a vdovecký, sirotčí důchod O důchodový věk O invalidita O náhradní doba pojištění O penzijní připojištění

4 Kontrolní otázky O Co je skryto pod obecným pojmem důchodová politika? Jaké jsou její cíle a prostřednictvím koho jsou realizovány? O Charakterizujte cílovou populaci důchodové politiky. O Jaký je rozdíl mezi pojmy stáří a stárnutí? O Co to znamená, když se řekne naděje na dožití? O Kterým zákonem je řešena důchodová politika? O Jaké jsou principy důchodového pojištění? O Vysvětlete co to znamená, když se řekne, že stát garantuje systém ekonomicky i právně. O Z jakých dvou částí se skládá Český důchodový systém?

5 Kontrolní otázky O Je účast na českém důchodovém pojištění povinná? O Která instituce rozhoduje o nároku na důchod a jeho výši? O Rozdělte druhy dávek důchodového pojištění a stručně je charakterizujte O Jaká je v současné výše základní výměry u všech dávek důchodového pojištění? O Zjistěte v kolika letech bude moci jít vaše matka, otec do starobního důchodu? O Definujte jednotlivé stupně invalidity O Jaký je rozdíl mezi vdovským a vdoveckým důchodem? O Kam byste se vydali, když byste podávali žádost o dávku důchodového pojištění? O Jaké možnosti mají lidé v oblasti dobrovolného spoření si na „důchod“? O Co je předmětem probíhající důchodové reformy?

6 Základní pojmy Stáří Stárnutí Střední délka života Gerontologie, geriatrie

7 Stárnutí O je přirozený, nepřetržitý, nezvratný biologický proces O trvá od zárodku až do smrti O probíhá u každého člověka jinak O na průběh u každého člověka mají vliv především: genetické faktory, vliv životního prostředí, zdravotní stav, způsob života

8 Stáří O je poslední etapou procesu stárnutí O dle Světové zdravotní organizace dělíme stáří na: O rané stáří (60 – 74 let) O vlastní stáří (75 – 89 let) O dlouhověkost (90 a více let)

9 Stáří O V posledních letech je více prosazováno jiné dělení stáří: O 65-74 letmladí staří (young old) O 75 – 84 letstaří (old old) O 85 – a více letvelmi staří (very old) O Toto rozdělení reaguje na změnu populační struktury společnosti. O Změna proběhla především ve smyslu prodlužování střední délky života.

10 Naděje dožití – střední délka života O je to údaj o věku, kterého se od narození pravděpodobně dožijeme O je to ukazatel, který nejlépe vystihuje zdravotní stav populace O naděje dožití nebo-li střední délka života je vždy uváděna zvlášť pro muže a ženy

11 Zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/nadeje_doziti_pri_narozeni_v_letech_1950_2010http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/nadeje_doziti_pri_narozeni_v_letech_1950_2010

12 Gerontologie x Geriatrie O Gerontologie – nauka o stárnutí, jejímž hlavním praktickým cílem je výzkum a vytváření podmínek pro prevenci předčasného stárnutí a pro aktivní stáří O Geriatrie – nauka o chorobách ve stáří

13 Stárnutí a co ve stáří? Anatomické a funkční změny v organismu Předpoklady, možnosti a meze rodinné péče o staré lidi Resort zdravotnictví a resort sociální a další…

14 Změny v průběhu stárnutí O Proces stárnutí je provázen anatomickými a funkčními změnami organismu, které mají za následek pozvolné snižování pracovní schopnosti. O Proces stárnutí může být urychlen nemocemi, které ve zvýšené míře provázejí věk nad 45 let.

15 Fyziologické změny Šedivé vlasy Zrak a sluch slábne Svrašťuje se kůže Rychlejší únava Problémy s dýcháním Horší pohyblivost Psychické a sociální změny Děti odcházejí z domu Úmrtí blízkých, úmrtí partnera Potřeba lásky a jistoty Potřeba rozhodovat za sebe Mít na žití = menší byt, menší příjmy, odchod do domova pro seniory apod.

16 O Zabezpečení ve stáří je jedním ze základních ústavních práv občanů. O V péči o staré občany platí zásada neoddělitelnosti a komplexnosti zdravotních a sociálních služeb. O V konkrétním čase však vždy jedna ze složek převažuje (dle toho, zda jde o staré lidi nemocné nebo zdravé)

17 Předpoklady, možnosti a meze rodinné péče o staré lidi O historický vývoj rodiny a jejího vztahu ke starým příbuzným O dnes většinou nežijí generace pohromadě, oddělené bydlení přináší klady i zápory

18 Předpoklady rodinné péče O rodina se musí chtít starat - závisí to na vzájemném vztahu rodičů a dětí O moci se starat - omezujícím faktorem je např.: jiné bydliště, není možné stěhování, dlouhá pracovní doba apod. O umět se starat - nutné znalosti ošetřovatelství, psychologie starých lidí apod.

19 Resort zdravotnictví PéčeResort zdravotnictví Primární, ambulantní, terénní péčePraktický lékař, sestra ambulantní služby specialistů geriatrické ambulance geriatrická sestra denní rehabilitační centra Krátkodobá „ústavní“ péčeVšechna oddělení nemocnic Geriatrická oddělení Gerontopsychiatrie Dlouhodobá „ústavní“ péčeLDN – léčebny dlouhodobě nemocných Psychiatrické léčebny Odborné léčebny Doléčovací, geriatrická, ošetřovatelská, sociální lůžka

20 Resort sociální PéčeResort sociální Primární, ambulantní, terénní péče Pečovatelské služby stacionáře kluby pro seniory jídelny, prádelny Krátkodobá „ústavní“ péče Domy s pečovatelskou službou Penziony pro seniory Dlouhodobá „ústavní“ péče Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem Hospic

21 O V současné době je maximálně upřednostňována domácí péče O V souvislosti se zabezpečením pečovatelské služby.

22 O V poslední době vznikají i nová zařízení pro seniory, která jsou soukromá. V regionu Pardubického kraje a mikroregionu Chrudimska např.: O Sanatorium Topas s.r.o. Seč (http://www.sanatorium-topas.cz/sec-nase- zarizeni)http://www.sanatorium-topas.cz/sec-nase- zarizeni O V Chrudimi probíhá výstavba Lůžkového a sociálního centra pro seniory o.p.s. – mělo by být otevřeno v říjnu 2011 (http://www.domovsenioruchrudim.cz/)http://www.domovsenioruchrudim.cz/ O Chystá se výstavba Senior Parku (http://www.senior-park.cz/senior-park- penziony.php) v oblasti Slatiňanhttp://www.senior-park.cz/senior-park- penziony.php

23 Důchodové pojištění Obecné informace k zákonu o důchodovém pojištění Český důchodový systém

24 Obecné informace k zákonu o důchodovém pojištění O osoby účastné tohoto pojištění jsou zabezpečeny v životních situacích jako je stáří, invalidita a úmrtí živitele. Tehdy mají plátci pojistného nárok na vyplácení dávek důchodového zabezpečení. O Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení ve smyslu zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení ve znění pozdějších předpisů. O Současné uspořádání českého důchodového systému začalo vznikat v 90. letech minulého století, kdy byly postupně přijímány dílčí reformní kroky, které byly završeny v roce 1995,a to především přijetím zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1996. Řada dílčích reformních kroků pak byla přijata i za účinnosti tohoto zákona.

25 Od roku 1996 je důchodové pojištění založeno na těchto principech O sociální solidarita, O průběžné financování, O systém je povinný pro všechny ekonomicky aktivní osoby O systém poskytuje náhradu příjmu v případě stáří (starobní důchod), invalidity (invalidní důchod) a úmrtí živitele (vdovský, vdovecký a sirotčí důchod), O systém je dávkově definovaný - konstrukce výpočtu důchodů je dvousložková: O systém je jednotný (s určitou odchylkou pro osoby samostatně výdělečně činné, která se týká způsobu stanovení vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení O systém je dynamický (řada prvků konstrukce výpočtu důchodu se každoročně upravuje s přihlédnutím k ekonomickému vývoji, a to včetně indexování vyměřovacích základů)

26 Stát garantuje systém ekonomicky i právně: O systém je spravován státní institucí (Česká správa sociálního zabezpečení); příjmy a výdaje systému jsou součástí státního rozpočtu, v němž byl zaveden zvláštní účet důchodového pojištění, který byl v roce 2008 transformován na Zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu O všechny dávky jsou nárokové (při splnění zákonem stanovených podmínek je na ně nárok); O proti rozhodnutí ČSSZ o žádosti o důchod je možné podat jako řádný opravný prostředek písemné námitky - do 30 dnů ode dne jeho oznámení účastníku řízení; proti rozhodnutí námitkách lze podat v rámci přezkumného řízení soudního žalobu u příslušného krajského soudu podle bydliště navrhovatele. Lhůta pro podání žaloby činí 2 měsíce ode dne doručení rozhodnutí.

27 Přijetí zákona sebou přineslo řadu pozitivních prvků (především z dlouhodobého hlediska) O zahájení procesu postupného zvyšování věkové hranice pro odchod do starobního důchodu pro muže o 2 měsíce a pro ženy o 4 měsíce za rok, O postupné prodlužování rozhodného období, za které jsou zjišťovány výdělky pro stanovení výše procentní výměry důchodu (cílové období 30 kalendářních roků) a tím zvyšování závislosti výše důchodu na celoživotní ekonomické aktivitě, O dynamická konstrukce výpočtu zohledňující určitým způsobem obecný mzdový vývoj, O zrovnoprávnění mužů v nárocích na pozůstalostní důchod poskytováním vdoveckého důchodu v podstatě za obdobných podmínek jako je poskytován ženám vdovský důchod.

28 Zvyšování vyplácených důchodů O vyplácené důchody se zvyšují pravidelně každý rok v lednu; odchylný postup je stanoven pouze při velmi nízké inflaci (zvýšení by činilo méně než 2 %) a při vysoké inflaci (aspoň 5 %) O v mimořádném termínu se důchody zvýší, pokud růst cen ve sledovaném období dosáhl aspoň 5 %; o takovém zvýšení rozhodne vláda do 50 dnů od posledního dne kalendářního měsíce, v němž došlo ke splnění uvedené podmínky

29 Český důchodový systém O 1) povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované O Je univerzální a zabezpečuje všechny ekonomicky aktivní osoby O právní úprava je jednotná pro všechny pojištěnce O neexistují speciální odvětvová schémata apod. Pouze v oblasti organizačního a administrativního zabezpečení platí určité odchylky pro tzv. silové resorty (např. vojáci, policisté, celníci, hasiči). O Důchod ze základního důchodového pojištění pobírá více než 99 % obyvatel ve věku vyšším, než je věková hranice pro nárok na starobní důchod. O 2) dobrovolné, doplňkové, příspěvkově definované, kapitálově financované penzijní připojištění se státním příspěvkem. O Jsou to i produkty komerčních pojišťoven - zejména životního pojištění. O Důchody přiznávané z této oblasti se zatím podílejí na příjmech důchodců zanedbatelnou měrou. O jde o působnost Ministerstva financí.

30 O Základním právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro jejich výplatu, je zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1996.

31 Aktuální změny O Od 1. ledna 2010 a 2011 a 2012 dochází k významným změnám v oblasti důchodového pojištění. Jedná se především o úpravu důchodového věku, potřebné doby pojištění či koncepce invalidity. O Mění se tedy základní podmínky nároku na dávky i parametry pro výpočet jejich výše. O Dosud získané nároky v oblasti důchodového pojištění zůstanou kromě výjimek zachovány, dílčí omezení se dotknou až důchodových nároků vzniklých v budoucnu. Účinky parametrických změn se začnou projevovat postupně tak, aby veřejnost měla dostatek času se novým podmínkám přizpůsobit

32 Osoby účastnící se důchodového pojištění O zaměstnanci v pracovním poměru, O příslušníci Policie České republiky, Vězeňské služby České republiky, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Celní správy České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky, vojáci z povolání a státní zaměstnanci podle služebního zákona, O zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti, O zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce, pokud jim byl v kalendářním měsíci zúčtován příjem v částce vyšší než 10 000 Kč O soudci, O poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu O prezident republiky, členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Veřejný ochránce práv, O dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, O pěstouni, kteří vykonávají pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče, O osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce a další (viz. zákon)

33 O Důchodového pojištění jsou nadále účastny osoby samostatně výdělečně činné, pokud vykonávají samostatnou výdělečnou činnost na území České republiky a splňují stanovené podmínky a osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění

34 Dobrovolná účast na důchodovém pojištění O Dobrovolná účast na důchodovém pojištění je možná u osob starších 18 let. K převzetí přihlášky a vedení evidence o dobrovolném důchodovém pojištění je příslušná OSSZ podle místa trvalého pobytu občana, nebo podle místa hlášeného pobytu v ČR (jde-li o cizince).

35 Dobrovolně se můžeme účastnit důchodového pojištění tehdy… O vedení v evidenci úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání O soustavné přípravy na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole v ČR O výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy uzavřené s vysílající organizací O výkonu funkce poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky (účinnost od 19. 9. 2009) O pobytu v cizině, po kterou následovaly svého manžela, který v cizině působil v diplomatických službách České republiky (účinnost od 1. 1. 2010) O Dobrovolného pojištění – bez uvedení důvodu (§6 odst. 2) zákona č. 155/1995 Sb.). - pojištění mohou být účastny též osoby starší 18 let, které podaly přihlášku k účasti na dobrovolném pojištění, aniž splňují některou z podmínek. Účast na pojištění je však v takovém případě možná v rozsahu nejvýše 10 let. Za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu jednoho roku bezprostředně před tímto dnem. Pokud uplyne desetileté období a občan nepodá odhlášku z pojištění, končí účast na pojištění uplynutím posledního dne tohoto období. Pojistné zaplacené po ukončení pojištění se vrací jako přeplatek na pojistném.

36 Výše pojistného na dobrovolné důchodové pojištění O S účinností od 1. 1. 2009 došlo k výraznému snížení minimálního měsíčního pojistného na dobrovolné pojištění: v roce 2009 činilo 1 649 Kč, v r. 2010 činilo 1660 Kč a v roce 2011 činí 1732 Kč měsíčně, v roce 2012 činí 1760 Kč (v roce 2008 to byla částka 2 800 Kč, v roce 2007 částka 2 688 Kč). O Výše pojistného na dobrovolné důchodové pojištění se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění pro pojistné na důchodové pojištění je částka, kterou si určí, nejméně však částka ve výši jedné čtvrtiny průměrné mzdy platné v kalendářním roce, ve kterém se pojistné na důchodové pojištění platí. Za průměrnou mzdu se pro účely tohoto zákona považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu; vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. O Sazba pojistného z vyměřovacího základu činí od u osob dobrovolně účastných důchodového pojištění 28 %.

37 Druhy dávek Ze základního důchodového pojištění se poskytují tyto důchody Starobní (včetně předčasného starobního důchodu) Invalidní Pozůstalostní – vdovský a vdovecký, a sirotčí

38 Důchod se skládá ze dvou složek O ze základní výměry (stanovené pevnou částkou stejnou pro všechny druhy důchodů bez ohledu na délku doby pojištění a výši výdělků) a O z procentní výměry

39 Souběh více důchodů O Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů téhož druhu nebo na výplatu starobního důchodu nebo invalidního důchodu, vyplácí se jen jeden důchod, a to vyšší. O Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního nebo invalidního důchodu a na výplatu vdovského důchodu nebo vdoveckého důchodu a nebo sirotčího důchodu, vyplácí se vyšší důchod v plné výši a z ostatních důchodů se vyplácí polovina procentní výměry, nestanoví-li zákon o důchodovém pojištění jinak.

40 O O nároku na důchod, jeho výši a výplatě rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení s výjimkou případů, kdy jsou příslušné k rozhodování orgány sociálního zabezpečení ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti (v případě příslušníků ozbrojených sil a sborů).

41 O Odbornou pomoc ve věcech důchodového pojištění jsou povinny poskytovat občanům a organizacím okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), v Praze Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ) a její územní pracoviště.

42 O Činnost OSSZ a PSSZ řídí a kontroluje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), která také rozhoduje o nároku na důchody, jejich výši a výplatě. O Pro příslušníky ozbrojených sil (vojáky z povolání, policisty, příslušníky Vězeňské služby a další) a pozůstalé po nich plní obdobné povinnosti orgány sociálního zabezpečení ministerstev vnitra, obrany a spravedlnosti.

43 Starobní důchod O V České republice má občan nárok na přiznání starobního důchodu, pokud dosáhl důchodového věku a získal potřebnou dobu pojištění. O Věk pro odchod do důchodu je rozdílný pro muže a ženy – u žen závisí mimo jiné také na počtu vychovaných dětí. O Nová právní úprava rozlišuje vedle nároku na starobní důchod před dosažením důchodového věku (viz dále) nároky na starobní důchod stanovené podle: O ust. § 29 odst. 1 zdp (starobní důchod při dosažení důchodového věku) O ust. § 29 odst. 2 zdp (tzv. „poměrný“ starobní důchod), O ust. § 29 odst. 3 zdp (starobní důchod při získání 30 let pojištění) a O ust. § 29 odst. 4 zdp (starobní důchod při splnění podmínek nároku na invalidní důchod).

44 Jakou dobu pojištění je nutné získat pro nárok na důchod? O potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod při dosažení důchodového věku před rokem 2010 činí 25 let O postupně se tato doba prodlužuje až na 35 let (viz. Tabulka)

45 Kalendářní rok, v němž je dosaženo důchodového věku Potřebná doba pojištění 201026 let 201127 let 201228 let 201329 let 201430 let 201531 let 201632 let 201733 let 201834 let po roce 201835 let Starobní důchod dále může být přiznán i před dosažením důchodového věku (předčasný starobní důchod) nebo při kratší době pojištění (za splnění dalších podmínek). Podrobněji na příslušné OSSZ nebo stránkách www.cssz.cz.www.cssz.cz

46 Důchodový věk pojištěnců narozených v období let 1936 až 1983 Rok narození Důchodový věk činí u mužů žen s počtem vychovaných dětí 0123 a 45 a více 193660r+2m57r56r55r54r53r 193760r+4m57r56r55r54r53r 193860r+6m57r56r55r54r53r 193960r+8m57r+4m56r55r54r53r 194060r+10m57r+8m56r+4m55r54r53r 194161r58r56r+8m55r+4m54r53r 194261r+2m58r+4m57r55r+8m54r+4m53r 194361r+4m58r+8m57r+4m56r54r+8m53r+4m 194461r+6m59r57r+8m56r+4m55r53r+8m 194561r+8m59r+4m58r56r+8m55r+4m54r 194661r+10m59r+8m58r+4m57r55r+8m54r+4m 194762r60r58r+8m57r+4m56r54r+8m 194862r+2m60r+4m59r57r+8m56r+4m55r 194962r+4m60r+8m59r+4m58r56r+8m55r+4m 195062r+6m61r59r+8m58r+4m57r55r+8m 195162r+8m61r+4m60r58r+8m57r+4m56r 195262r+10m61r+8m60r+4m59r57r+8m56r+4m 195363r62r60r+8m59r+4m58r56r+8m 195463r+2m62r+4m61r59r+8m58r+4m57r 195563r+4m62r+8m61r+4m60r58r+8m57r+4m 195663r+6m63r+2m61r+8m60r+4m59r57r+8m 195763r+8m 62r+2m60r+8m59r+4m58r 195863r+10m 62r+8m61r+2m59r+8m58r+4m 195964r 63r+2m61r+8m60r+2m58r+8m 196064r+2m 63r+8m62r+2m60r+8m59r+2m 196164r+4m 64r+2m62r+8m61r+2m59r+8m 196264r+6m 63r+2m61r+8m60r+2m 196364r+8m 63r+8m62r+2m60r+8m 196464r+10m64+10m64r+10m64r+2m62r+8m61r+2m 196565r 64r+8m63r+2m61r+8m 196665r+2m 63r+8m62r+2m 196765r+4m 64r+2m62r+8m 196865r+6m 64r+8m63r+2m 196965r+8m 65r+2m63+8m 197065r+10m 65r+8m64r+2m 197166r 64r+8m 197266r+2m 65r+2m 197366r+4m 65r+8m 197466r+6m 66r+2m 197566r+8m 197666r+10m 197767r 197867r+2m 197967r+4m 198067r+6m 198167r+8m 198267r+10m 198368r

47 Důchodový věk pro další ročníky O Důchodový věk se prodlužuje i pro narozené v roce 1984 a mladší vždy o plus 2 měsíce pro každý další ročník. Důchodový věk lze zjistit pomocí kalkulačky umístěné na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí Důchodový věk lze zjistit pomocí kalkulačky umístěné na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz › důchodové pojištění › kalkulačky › věková kalkulačka).

48 Z čeho se skládá starobní důchod? O stanovení výše starobního důchodu se skládá: O základní výměra 2 270 Kč (od 1. 1. 2012) - stejná pro všechny O procentní výměra – stanovena procentní sazbou za stanovenou dobu pojištění z výpočtového základu O všeobecný vyměřovací základ činí v roce 2012 – 24 526 Kč O výpočtový základ se stanoví z osobního vyměřovacího základu

49 O Pozn.: Kromě toho byla zákonem č. 306/2008 Sb., kterým byl novelizován zákon o důchodovém pojištění, zavedena s účinností od 1. ledna 2010 možnost zvyšování procentní výměry starobního důchodu za dobu výdělečné činnosti vykonávané po vzniku nároku na tento důchod při jeho souběžném pobírání v plné výši, a to o 0,4 % výpočtového základu za každých 360 kalendářních dnů nebo při pobírání tohoto důchodu v poloviční výši, a to o 1,5 % výpočtového základu za každých 180 kalendářních dnů. Toto opatření se týká období výdělečné činnosti vykonávané po 31. prosinci 2009.

50 Danění důchodu O Všichni občané mající roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu fyzických osob, vyšší než 15 tisíc Kč, musí podat v zákonném termínu daňové přiznáni k dani z příjmu fyzických osob. Tento limit platí tedy i pro penzisty. Výjimkou jsou případy, kdy mají penzisté příjmy z příležitostné činnosti, v tomto případě je potřeba podat daňové přiznání, jestliže příjem z příležitostné činnosti za rok 2010 překročil hranici 20 tisíc Kč. Do příležitostné činnosti se řadí např. příjem z prodejů vypěstovaných plodin ze zemědělské činnosti, pronájem movitých věcí a další příležitostní činnosti (nesmí být provozovány na základě živnostenského listu).

51 O Penzisté, kteří nemají kromě svého důchodu žádné další příjmy, nemusí mít obavy, že budou muset podávat daňové přiznání. Dle zákona o dani z příjmu totiž mají povinnost podat daňové přiznání pouze důchodci s měsíčním důchodem nad 24 000 Kč.

52 O Za pracující důchodce provede roční zúčtování zaměstnavatel O Důchodci, kteří i v důchodovém věku nadále pracují, přenechávají daňové povinnosti na svých zaměstnavatelích. Pracující důchodce totiž u svého zaměstnavatele podepíše prohlášení k dani a veškerou daňovou agendu za zaměstnance vyřídí jeho mzdová účetní jeho zaměstnavatele.

53 Invalidní důchod O od 1. 1. 2010 se nově vymezuje invalidita O Místo dosavadní plné a částečné invalidity byla zavedena třístupňová invalidita (invalidita třetího, druhého a prvního stupně) O Současně byla místo plného invalidního a částečného invalidního důchodu zavedena jedna dávka, a to invalidní důchod (pro invaliditu třetího, druhého nebo prvního stupně)

54 Co je to invalidita a jaké jsou její stupně? O Stav invalidity vzniká tehdy, pokud z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles pracovní schopnosti nejméně o 35 %. O Od 1. 1. 2010 se invalidita posuzuje podle tří stupňů invalidity: O 1. stupeň - pracovní schopnost poklesla nejméně o 35%, avšak nejvíce o 49% O 2. stupeň – pracovní schopnost poklesla nejméně o 50%, avšak nejvíce o 69% O 3. stupeň – pracovní schopnost poklesla nejméně o 70%

55 Hodnocení invalidity dle jednotlivých stupňů

56 A) Zachování pracovní schopnosti u invalidity I. a II. stupně O u invalidity I. a II. stupně se hodnotí využití zachované pracovní schopnosti O stanovuje se schopnost osoby vykonávat výdělečnou činnost, a to O s podstatně menšími nároky na tělesné, smyslové či duševní schopnosti O s podstatně menšími nároky na kvalifikaci O v podstatě menším rozsahu a intenzitě O pokud není pojištěnec schopen pokračovat v předchozí výdělečné činnosti, není schopen využít dosaženého vzdělání, zkušenosti a znalosti z předchozí výdělečné činnosti, pak se posoudí, zda je schopen rekvalifikace na jiný druh činnosti

57 Posouzení invalidity ve třetím stupni O při uznání invalidity III. stupně, tj. nejméně 70% při poklesu pracovní schopnosti, je lékař povinen sdělit lékařské posudkové služby ÚP, zda je pojištěnec schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek (tj. úprava pracovních podmínek, pořízení a využívání zvláštního vybavení pracoviště, zvláštní úpravy stávajících strojů, nástrojů, pracovních pomůcek, pomoc na pracovišti formou pracovní asistence či využití předčitatelských služeb apod.) O v posudkové praxi to znamená zvážit, zda pojištěnec invalidní ve III. stupni je za uvedených zcela mimořádných podmínek schopen pracovat

58 Invalidní důchod v mimořádných případech O na invalidní důchod III. stupně má také v mimořádných případech nárok osoba, která dosáhla věku 18 let s trvalým pobytem na území ČR a je invalidní pro invaliditu III. stupně, pokud tato invalidita vznikla před dosaženém 18 let věku a tato osoba nebyla účastna pojištění po potřebnou dobu O za invaliditu III. stupně se v tomto případě považuje tělesné, smyslové nebo snížení duševní schopnosti, které má za následek neschopnost soustavné přípravy k pracovnímu uplatnění

59 Jaká je potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod? O Potřebná doba pojištění činí u pojištěnce ve věku: O do 20 let méně než jeden rok O od 20 let do 22 let jeden rok O od 22 let do 24 let dva roky O od 24 let do 26 let tři roky O od 26 let do 28 let čtyři roky O nad 28 let pět roků O v případě pojištěnce staršího 38 let se podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod považuje za splněnou také v případě, pokud tato doba je získána v období posledních 20 let před vznikem invalidity; potřebná doba pojištění pak činí 10 rok

60 Jaká je výše invalidního důchodu a z čeho se skládá? O výše důchodu se skládá ze základní výměry a z procentní výměry O výše základní výměry činí od 1. 1. 2012 2 270 Kč měsíčně O do doby pojištění se započítává i tzv. dopočtená doba, kterou je doba ode dne vzniku nároku na invalidní důchod do dosažení důchodového věku stanoveného pro bezdětné ženy – to platí i pro muže stejného data narození O do doby pojištění se započítává také tzv. náhradní doba pojištění

61 Výše procentní výměry invalidního důchodu činí za každý celý rok doby pojištění O 0,5 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně O 0,75 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně O 1,5 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně O při změně stupně invalidity se nově stanoví výše invalidního důchodu, a to ode dne, od něhož došlo ke změně stupně invalidity O mění se pouze výše procentní výměry invalidního důchodu, a to tak, že se procentní výměra ve výši, v jaké náležela ke dni předcházejícímu dni změny stupně invalidity, vynásobí příslušným koeficientem

62 Kdy zaniká nárok na invalidní důchod? O v případě zániku invalidity, tj. pojištěnec již není invalidní ani v I. stupni invalidity O pokud poživatel tohoto důchodu dosáhl věku 65 let O tímto dnem zároveň vzniká nárok na starobní důchod ve výši, v jaké náležel dosavadní invalidní důchod, tj. neprovádí se výpočet starobního důchodu O poživatel tohoto starobního důchodu však může požádat i o výpočet starobního důchodu podle standardních pravidel, v takovém případě mu bude náležet starobní důchod, který bude vyšší

63 Pozůstalostní důchody O Vdovský a vdovecký O Sirotčí

64 Vdovský a vdovecký důchod - nároky O vdova má nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi za splnění podmínek: O zesnulý manžel byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu O splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání), pokud zesnulý manžel nebyl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu O vdovec má nárok na vdovecký důchod za stejných podmínek jako vdova na vdovský důchod

65 Výplata a její délka – další podmínky O Vdovský nebo vdovecký důchod vyplácí ČSSZ po dobu jednoho roku od smrti manžela či manželky. O Po jeho uplynutí tento typ důchodu i nadále dostává pouze ta pozůstalá osoba, která např.: O pečuje o nezaopatřené dítě, O pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II až IV, O pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II až IV, O je invalidní ve třetím stupni O dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození O Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z uvedených podmínek do pěti roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod (to platí obdobně i pro nárok muže na vdovecký důchod).

66 Výše důchodu O výše důchodu se skládá ze základní výměry a z procentní výměry O výše základní výměry důchodu činí od 1. 1. 2012 2 270 Kč měsíčně O výše procentní výměry důchodu činí 50 % procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti

67 Sirotčí důchod - nárok O Sirotčí důchod náleží nezaopatřenému dítěti, kterému zemřel rodič či osvojitel, nebo osoba, která dítě převzala do péče nahrazující péči rodičů a dítě na ní bylo v době její smrti převážně odkázáno výživou, kterou nemohli ze závažných důvodů zajistit jeho rodiče. O Oboustranně osiřelé dítě má nárok na sirotčí důchod po každém z rodičů, nebo po osobě, která dítě převzala do péče nahrazující péči rodičů O Nárok na sirotčí důchod nevzniká po pěstounovi nebo jeho manželovi. O Nárok na sirotčí důchod zaniká osvojením. Dojde-li ke zrušení osvojení, vznikne nárok na sirotčí důchod znovu

68 Výše důchodu O výše sirotčího důchodu se skládá ze základní výměry a z procentní výměry O výše základní výměry důchodu činí od 1.1.2012 2 270 Kč měsíčně (v případě oboustranného sirotka náleží základní výměra pouze jednou) O výše procentní výměry důchodu činí 40 % procentní výměry důchodu, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti

69 Další pojmy Náhradní doby pojištění Podávání žádostí o důchod ČSSZ, OSSZ – odborná pomoc, kontrola apod.

70 Náhradní doba pojištění O Je období, ve kterém se neodvádí žádné pojistné, přesto se tyto doby započítávají do potřebných let pojištění pro důchod, a to v případě, že doba pojištění trvala alespoň 1 rok O Náhradních dob je devět O V celém rozsahu se pro stanovení výše důchodu započítává výkon vojenské služby, péče o dítě a péče o bezmocnou/závislou osobu; O zbývajících šest dob se pro výši důchodu započítává pouze v rozsahu 80 % O Pro účely nároku na starobní důchod se všechny náhradní doby hodnotí plně, jestliže byly získány před 1. 1. 2010. Ty z náhradních dob, které se pro účely výše důchodu redukují na 80%, se pro účely nároku na důchod rovněž redukují na 80%, jestliže byly získány po 31. 12. 2009.

71 Náhradní doby se týkají O osob, které se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední nebo vyšší odborné škole (dále jen "střední škola") nebo vysoké škole v České republice, a to po dobu prvních šesti let tohoto studia po dosažení věku 18 let v období před r. 2010, O osob vedených v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání po dobu, po kterou jim náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, a v rozsahu nejvýše tří let též po dobu, po kterou jim podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáleží s tím, že tato doba tří let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod, doba, po kterou podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležela před dosažením věku 55 let, se do ní započítává v rozsahu nejvýše 1 roku a nezapočítává se do ní doba účasti na pojištění podle § 6 odst. 1 písm. a) a odst.2 a doba výkonu výdělečné činnosti, která podle zvláštního předpisu nebrání zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, a to i když tato činnost zakládá účast na pojištění, O osob se zdravotním postižením zařazených v teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, O osob konajících vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání a vojáky v další službě, O osob konajících civilní službu (do roku 2004),

72 Náhradní doby se týkají O osob pečujících osobně o dítě ve věku do čtyř let, O osob pečujících osobně o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost) nebo osobu jakéhokoliv věku, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud spolu žijí v domácnosti; podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu, O poživatelů invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně [§39 odst. 2 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb.] z českého pojištění, a to do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod podle § 32; za poživatele invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně [§39 odst. 2 písm. c)]se pro účely účasti na pojištění považují též osoby, které nepobírají tento důchod, avšak splňují podmínky nároku na tento důchod a pobírají výsluhový příspěvek nebo příspěvek za službu podle zvláštních zákonů, O osob, u nichž po skončení výdělečné činnosti, která zakládala účast na nemocenském pojištění podle zvláštního předpisu, trvá: O dočasná pracovní neschopnost, kterou si nepřivodily úmyslně, pokud tato dočasná pracovní neschopnost vznikla v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního předpisu, O karanténa nařízená podle zvláštního právního předpisu v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního právního předpisu, O podpůrčí doba pro poskytování ošetřovného, O podpůrčí doba pro poskytování peněžité pomoci v mateřství v období před porodem

73 O Podmínkou pro hodnocení náhradní doby pojištění je, že byla (s výjimkou péče o dítě do 4 let věku) získána na území ČR a že doba pojištění, za kterou bylo v ČR zaplaceno pojistné, trvala alespoň 1 rok

74 Podávání žádostí o důchod O Žádosti o přiznání dávky důchodového pojištění sepisuje s občany okresní správa sociálního zabezpečení příslušná podle místa trvalého pobytu občana nebo místa hlášeného pobytu v ČR, jde-li o cizince. O Za občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou sami podávat žádost o dávku důchodového pojištění, mohou s jejich souhlasem a na základě potvrzení lékaře o zdravotním stavu těchto občanů podat tuto žádost jejich rodinní příslušníci. Žádost může rovněž podat fyzická osoba na základě plné moci. O Žádost lze podat nejdříve čtyři měsíce přede dnem, od kterého občan žádá dávku důchodového pojištění přiznat

75 Podávání žádostí o důchod O Okresní správa sociálního zabezpečení je povinna sepsat žádost o dávku důchodového pojištění; nesmí odmítnout sepsání žádosti, a to i když má za to, že občan nesplňuje podmínky stanovené pro nárok na dávku důchodového pojištění nebo není-li žádost občana doložena potřebnými doklady. O Zaměstnavatel je povinen do 8 dnů ode dne, kdy obdržel výzvu okresní správy sociálního zabezpečení sepisující žádost o dávku důchodového pojištění, sdělit písemně požadované údaje. O To, co je uvedeno pro podávání žádosti u starobního důchodu platí i pro všechny ostatní druhy důchodů. O Doba pojištění se prokazuje evidenčním listem důchodového pojištění

76 O Odbornou pomoc ve věcech důchodového pojištění jsou povinny poskytovat občanům a organizacím okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), v Praze Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ) a její územní pracoviště. O Činnost OSSZ a PSSZ řídí a kontroluje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), která také rozhoduje o nároku na důchody, jejich výši a výplatě. O Pro příslušníky ozbrojených sil (vojáky z povolání, policisty, příslušníky Vězeňské služby a další) a pozůstalé po nich plní obdobné povinnosti orgány sociálního zabezpečení ministerstev vnitra, obrany a spravedlnosti.

77 Penzijní připojištění Co to je, proč to je, kdy ho uzavřít, na jakou částku, jak je to s příspěvkem???

78 Co je to penzijní připojištění O Penzijní připojištění se státním příspěvkem je výhodná forma spoření, podporovaná státem, která umožňuje zajistit si zajímavý objem prostředků pro zabezpečení ve stáří. Penzijní připojištění je upraveno zákonem č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem v platném znění. O Samotné penzijní připojištění je zákonem definováno jako shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch účastníků, nakládání s těmito prostředky a vyplácení dávek penzijního připojištění. O Penzijní připojištění vzniká na základě smlouvy mezi fyzickou osobou a penzijním fondem

79 Proč je dobré se penzijně připojistit? O Hlavním důvodem proč využít penzijního připojištění je riziko nízkého státního důchodu vypláceného v budoucnosti. Vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji se dá očekávat snižování státního důchodu, který nepokryje ani základní potřeby občana. Penzijní připojištění by tak mělo být dalším zdrojem pravidelného příjmu v důchodovém věku. Dalším důvodem je to, že je penzijní připojištění nástroj dlouhodobého spoření. Základní myšlenkou je postupné střádání relativně malých finančních obnosů během ekonomicky aktivního života, které se hromadí na osobním účtu klienta. Výše uspořené částky závisí pouze na účastníkovi, protože on si volí výši měsíčního příspěvku, který si měsíčně spoří. Měsíční příspěvek by tedy měl být vyvážený, tzn. že by měl být dostatečně vysoký, aby v budoucnu garantoval dostatečně významný příspěvek do rozpočtu důchodce, ale na druhou stranu by neměl příliš zatěžovat běžný rozpočet klienta.

80 Kdy se připojistit? O Čím dříve se penzijní pojištění uzavře, tím lépe. Hlavním argumentem pro brzké zahájení plateb je docílený výnos. Díky složenému úročení nastává situace, kdy peníze vydělávají peníze. Znamená to, že se vždy bude úročit celkově uspořená částka, která bude rok od roku vyšší. Pro dosažení přijatelné výše úspor je dobré začít spořit už před třicátým rokem života. Ze začátku mohou být příspěvky nižší, mladší klienti, s postupem pracovní kariéry a růstem příjmů by se měly příspěvky na penzijní připojištění zvyšovat, aby bylo dosaženo dostatečných úspor na osobním účtu klienta.

81 Na jakou částku se připojistit? O Výše příspěvku odváděného na penzijní připojištění je individuální. Pro ulehčení tohoto problému Vám nastíníme hlavní kritéria, které je potřeba brát v úvahu: O současný příjem O očekávaný budoucí příjem O věk účastníka O předpokládaný odchod do starobního důchodu O příspěvky třetích osob. O Účastníkem penzijního připojištění se můžou stát nejen fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, ale i fyzické osoby starší 18 let s bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, pokud budou účastny důchodového pojištění nebo veřejného zdravotního pojištění v České republice. O Penzijní připojištění je založeno na pravidelných měsíčních, čtvrtletních či ročních úložkách. O K těmto pravidelným úložkám dostanete státní příspěvek ve výši 50 až 150 Kč měsíčně, O tedy až 1 800 Kč ročně.

82 Příspěvky na penzijní připojištění O Veškeré prostředky směřují na individuální účet účastníka, na kterém se po celou dobu společně s výnosy z hospodaření penzijního fondu akumulují, aby se účet v celém objemu při vzniku nároku na dávky použil k jejich výplatě. O Finanční prostředky na výplatu dávek penzijního připojištění tak mohou pocházet ze dvou složek. Jedná se o zhodnocené příspěvky účastníka a příspěvky třetích osob. Pokud Vám bude přispívat třetí osoba, jste povinni tuto skutečně předem oznámit penzijnímu fondu.

83 Příspěvky na penzijní připojištění O Třetí osobou může být: O zaměstnavatel účastníka (na příspěvek placený zaměstnavatelem zcela nebo zčásti za své zaměstnance se neposkytuje státní příspěvek), O rodiče, příbuzní, O a další

84 Výhody penzijního připojištění O Státní příspěvek na penzijní připojištění ve výši až 150 Kč měsíčně. O Úspora na daních – daňově odečitatelná položka ve výši až 12 000 Kč ročně. O Zhodnocení finančních prostředků, které nemůže být záporné. O Možnost získání příspěvků na penzijní připojištění od zaměstnavatele O Flexibilita. Možnost kdykoliv provádět změny na Vašem penzijním připojištění (např. výše platby). O Polovinu naspořených prostředků lze vybrat dříve než v 60 letech (nejdříve po 15 letech od počátku smlouvy). O Možnost sjednání pozůstalostní a invalidní penze. O Možnost volby způsobu výplaty naspořených prostředků při řádném ukončení smlouvy.

85 Státní příspěvek na penzijní připojištění O Na příspěvky účastníka, které platí účastník nebo třetí osoba (mimo zaměstnavatele), jsou přiznávány státní příspěvky. Vyžádání a připsání státních příspěvků na účet účastníka zajišťuje čtvrtletně penzijní fond. Výše státních příspěvků je závislá na výši příspěvků účastníka.

86 Státní příspěvek na penzijní připojištění Měsíční příspěvek účastníkaMěsíční státní příspěvek 100 až 199 Kč50 Kč + 40 % z částky nad 100 Kč 200 až 299 Kč90 Kč + 30 % z částky nad 200 Kč 300 až 399 Kč120 Kč + 20 % z částky nad 300 Kč 400 až 499 Kč140 Kč + 10 % z částky nad 400 Kč 500 Kč a více150 Kč

87 Dávky penzijního připojištění O Z penzijního připojištění se poskytují tyto dávky: O penze O jednorázové vyrovnání O odbytné. O Účastník penzijního připojištění může obdržet v případě vzniku nároku dávky - penze, jejichž výše závisí na celkovém objemu příspěvků zaplacených ve prospěch účastníka, na výnosech z hospodaření penzijního fondu a na věku, od kterého se dávka poskytuje. O Penze podrobněji pro zájemce zde: http://www.finance.cz/duchody-a- penze/informace/penzijni-pripojisteni/vyplacene-davky/http://www.finance.cz/duchody-a- penze/informace/penzijni-pripojisteni/vyplacene-davky/ O Penzijní připojištění je v současné době nejvýhodnější státem podporovanou formou spoření.

88 Důchodová reforma zdroj: http://socialniporadce.mpsv.cz/cs/164 - důchodová reformahttp://socialniporadce.mpsv.cz/cs/164

89 Proč je nutné provést důchodovou reformu O Každý má právo podle Ústavy ČR na důstojné a přiměřené zabezpečení ve stáří. Základním úkolem demokratického státu je pak zajistit prosperitu budoucím generacím. Prognózy budoucího vývoje ukazují, že je nutné provést řadu reforem vedoucích ke stabilizaci sociálního systému a celkově nezvyšovat mandatorní výdaje, na něž nejsou zdroje. Dokud se bude zvyšovat průměrná doba dožití, pak se musí zvyšovat i věková hranice pro odchod do důchodu. Dnešní systém byl nastaven před více než sto lety, kdy se doba, kdy byl jedinec v důchodu, počítala na roky. Dnes je to dvacet i více let a není možné systém průběžnému modelu udržet. Fakticky prostě ubývá těch ekonomicky aktivních, kteří mohou na penze stávajícím důchodcům přispívat.

90 O Aby náhradový poměr u budoucích důchodů odpovídal budoucímu vývoji mezd a inflace, není už nyní možné bez provedení systémových změn zajistit. Dnes připadá na jednoho důchodce 1,8 ekonomicky aktivních lidí - plátců sociálního pojištění. Pokud se systém neupraví, v roce 2050 to bude podle posledních analýz asi 1,2. Přitom schodek důchodového účtu v současnosti činí asi 30 miliard korun ročně. Státní systém důchodového zabezpečení proto není při nynějším nastavení dlouhodobě udržitelný. Je tedy nezbytné hledat nové zdroje nebo příjmy na financování penzí budoucím generacím.

91 O V návrhu penzijní reformy ministerstva práce a sociálních věcí tvoří základ důchodového systému současný průběžný systém, do něhož přispívá ekonomicky aktivní generace a z něhož jsou zároveň vypláceny penze dnešním důchodcům. Hlavní úlohou tohoto prvního pilíře je solidárně zajistit přiměřenou výši důchodů také pro lidi s nižšími příjmy, aby se mohli ve stáří vyhnout chudobě. Systém musí být zároveň výhodný pro občany, kteří svou prací vytvářejí hodnoty, tedy platí sociální pojištění a další daně.

92 O Každý bude mít navíc možnost z nynějších povinných odvodů na sociální pojištění odvádět malou část na svůj soukromý penzijní účet. Jelikož tyto prostředky nebudou ihned využity, budou se ve fondech zhodnocovat ve prospěch budoucích penzí jejich vlastníků. O Cílem není uspořit na důchodech vyplácených v průběžném systému, ale rozložit rizika a umožnit lepší zhodnocení spoření na důchod. Vytvoří se soustava s více pilíři, které budou účelně kombinovat solidární pojetí výplaty penzí s kapitálovými prvky spoření.

93 Vládní návrh důchodové reformy – základní fakta O Pro zajištění dlouhodobě a finančně udržitelného vývoje základního důchodové pojištění, a tudíž pro plné krytí jeho budoucích závazků zdroji, je nezbytné pokračovat v postupných parametrických úpravách průběžně financovaného základního důchodového pojištění a dále jeho doplnění o tzv. kapitalizační pilíř, který bude založen na dobrovolné účasti klienta ve fondovém penzijním spoření v rámci diskutované důchodové reformy. O Ministerstvo práce a sociálních věcí intenzivně pracovalo na finální podobě penzijní reformy. V rámci diskusí, které probíhaly jak mezi zástupci vládních politických stran, odborníky, tak se sociálními partnery, bylo předloženo několik paralelních návrhů, které byly průběžně analyzovány a propočítávány.

94 O Obsahem reformy bude mj. možnost dobrovolného fondového penzijního spoření (tzv. opt-out) v podobě vyvedení 3% sociálního pojištění na soukromé individuální účty občanů ČR vedené u penzijních společností za podmínky další dodatečné vlastní platby minimálně ve výši 2% ze základu pro výpočet odvodu na sociální pojištění. Vláda se dohodla, že v rámci mezigenerační solidarity bude možné dobrovolné vyvedení částky o výši jednoho procenta mzdy, resp. vyměřovacího základu, potomků vůči svým rodičům, kteří jsou ve starobním důchodu. Tento bonus jim nebude krácen ze mzdy, ani z jejich vlastního penzijního pojištění. Jde ryze o příspěvek státu, kterým budou moci děti svým rodičům v penzi “přilepšit“ pouhým souhlasem.

95 O Vstup do dobrovolného opt-outu bude umožněn lidem mladším 35 let. Jejich rozhodnutí je pak nevratné, ze systému již nebudou moci vystoupit. Zda využijí tento systém, či nikoli, se lidé, kterým bude v době vstupu zákona v platnost více než 35 let, budou moci rozhodnout mezi 1. lednem a 30. červnem 2013. Na realizaci svého rozhodnutí budou mít šest měsíců, vstup do systému individuálních účtů jim bude umožněn právě v prvním pololetí roku 2013.

96 Co jste možná nevěděli o důchodové reformě???

97 O Dánsko v roce 2004 snížilo důchodový věk z 67 na 65 let, v roce 2006 opět rozhodlo o důchodovém věku 67 let. Předčasný důchod je 5 let předem a povinná doba účasti na pojištění prodloužena z 25 na 30 let. Německo prodlužuje důchodový věk z 65 let na 67 let, a to od roku 2012 každý rok o 1 měsíc. Věk odchodu do důchodu se prodlužuje i v dalších zemích, např. v Maďarsku z 62,5 na 65, v Itálii u žen pracujících ve veřejném sektoru z 60 na 65 let jako pro muže (od roku 2010 do roku 2018). Francie má sice věk stále 60 let, ale zvýšila počet let pojištění pro nárok na plný důchod na 41 let (2010), penalizace za každý rok předčasného důchodu je 5 %. V 65 letech věku se odchází do důchodu například v Dánsku, Německu, na Islandu, v Norsku či v USA.

98 O ČR jako jedna z mála bývalých komunistických zemí doposud nezavedla druhý tzv. kapitálový pilíř založený na penzijních fondech. V zemích jako Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Polsko nebo Slovensko již zavedený pilíř povinných penzijních fondů mají. O Ve většině vyspělých států Evropy lze na základě demografických projekcí Eurostatu očekávat, že se bude snižovat podíl zaměstnaných (ekonomicky aktivních) obyvatel v populaci. Proto se členské státy EU snaží přizpůsobit systém důchodového zabezpečení této změně. Systém průběžného financování důchodového zabezpečení tak, jak ho má nyní ČR, je nejvíce demograficky závislý, tedy promítá se tedy do něj nejvíce věková struktura obyvatelstva.

99

100 O V ČR bude garantována určitá výše důchodu, kdežto v Polsku nebo Lotyšsku výše penze závisí pouze na výši příspěvků nashromážděných na individuálním účtu. U státních důchodů zavedlo Polsko tzv. Notinal Defined Contribution (NDC) princip, což znamená, že výpočet penze je zásluhový, odvozen z výše zaplacených příspěvků. Existují tak velké rozdíly mezi vyplácenými penzemi, což je sice dobré pro nadprůměrně vydělávající, kteří nepotřebují dodatečné úspory, ale horší pro lidi s nízkými příjmy, kteří skončí s minimálním důchodem. Polsko přejde plně na systém NDC za desítky let, problém nízkých důchodů zde není aktuální. Podobná situace je ale např. ve Švédsku, kde NDC systém znamená velmi pěkný důchod v 68-69 letech, ale nízký třeba v 60, protože plně odráží menší zaplacené pojistné na jedné straně a delší dobu výplaty na druhé. Ve Švédsku se intenzivně diskutuje, jak řešit problém nízkých důchodů vyvolaný uplatněním principu zásluhovosti ve státním systému. Oproti tomu ČR má velmi malé rozdíly mezi důchody, protože zásluhovost je silně potlačena. Není to výhodné pro lidi s vyššími příjmy, je to naopak účinné jako ochrana proti chudobě.

101 Leták MPSV O Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vydalo informační plakát k reformě penzijního systému pod názvem „Důchodová reforma – základní otázky a odpovědi“. Ve formě krátkých otázek a odpovědí jsou v něm jednoduše vysvětleny základní body reformy. Občan se může například dozvědět to, proč je nutná důchodová reforma nebo co znamená druhý pilíř důchodů či jakým způsobem může přispět svým rodičům ve starobním důchodu. O Plakát vyšel v omezeném nákladu 800 ks a kromě MPSV bude dostupný zdarma také na všech úřadech práce v ČR a pracovištích České správy sociálního zabezpečení (CSSZ). Kromě vytištěné podoby si plakát lze stáhnout i z webových stránek MPSV, konkrétně z adresy http://www.mpsv.cz/files/clanky/10591/dr-faq.pdf. http://www.mpsv.cz/files/clanky/10591/dr-faq.pdf

102 Použité zdroje k tématu důchodová politika O Krebs, V., et al. Sociální politika. 5., přepracované a aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. 544s. ISBN 978-80-7357-585-4 O Goldmann, Radoslav. Vybrané kapitoly ze sociálních disciplín. Olomouc: UP Olomouc, 2003. ISBN 80-244-0350-1 O Potůček, M. Sociální politika. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. O Tomeš, I. a kol. Sociální správa. Praha: Portál, 2009. 304s. ISBN 978-80-7367-483-0 O Tomeš, I. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha: Portál, 2010. 440s. ISBN 978-80-7367-680-3 O zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění v platném znění

103 Další použité zdroje k tématu důchodová politika Dále byly využity především tyto zdroje: O http://www.mpsv.cz/ - důchodové pojištění, aktuality http://www.mpsv.cz/ O http://www.czso.cz – statistické ukazatele, naděje na dožití http://www.czso.cz O http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/nadeje_doziti_pri_narozeni_v_le tech_1950_2010 - naděje dožití http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/nadeje_doziti_pri_narozeni_v_le tech_1950_2010 O http://www.cssz.cz – důchodové pojištění, aktuality http://www.cssz.cz O http://www.cssz.cz/cz/informace/informacni-materialy/publikace.htm - příručka pro budoucího důchodce http://www.cssz.cz/cz/informace/informacni-materialy/publikace.htm O http://socialniporadce.mpsv.cz/cs/164 - důchodová reforma http://socialniporadce.mpsv.cz/cs/164 O http://socialniporadce.mpsv.cz – aktuální sociální poradce http://socialniporadce.mpsv.cz O http://www.mpsv.cz/cs/11913 - aktualita http://www.mpsv.cz/cs/11913 O http://www.podnikatel.cz/clanky/socialni-pojisteni-osvc-2012/ - vyměřovací základ starobního důchodu http://www.podnikatel.cz/clanky/socialni-pojisteni-osvc-2012/ A především pro aktuální informace o daném tématu: O www.mpsv.cz www.mpsv.cz O noviny na www.mpsv.cz – sociální politikawww.mpsv.cz


Stáhnout ppt "Důchodová politika. Cíle kapitoly O stručně charakterizovat základní pojmy jako je stáří, stárnutí, střední délka života O citlivě a empaticky zaujmout."

Podobné prezentace


Reklamy Google