Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„VÍTEJTE I VY“, Železnohorský region Seminář pro žadatele z PR Integrovaného operačního programu 2016 – 2023 v rámci Strategie komunitně vedeného místního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„VÍTEJTE I VY“, Železnohorský region Seminář pro žadatele z PR Integrovaného operačního programu 2016 – 2023 v rámci Strategie komunitně vedeného místního."— Transkript prezentace:

1 „VÍTEJTE I VY“, Železnohorský region Seminář pro žadatele z PR Integrovaného operačního programu 2016 – 2023 v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Železnohorský region 26.5.2016, Heřmanův Městec

2 DOPORUČENÝ POSTUP PRO ŽADATELE 1)JAK PŘIPRAVIT PROJEKTOVÝ ZÁMĚR a)projít jednotlivá opatření/druhy dotací, a dle uvedených aktivit začlenit svůj projekt (v případě nejasností konzultovat s centrálou MAS ŽR nebo manažerem) b)zvolit přesný obsah projektu, parametry, vč. celkových nákladů c)zkonzultovat daný obsah projektu na příslušném stavebním úřadu d)zjistit zda je potřeba určitý stupeň stavebního povolení či ohlášení nebo dostat, že na daný projekt není zapotřebí SP ani ohlášení e)po konzultaci se stavebním úřadem, dle jejich požadavku nechat zpracovat projektovou dokumentaci. V případě, že není zapotřebí, tak připravit půdorys stavby s detailním zákresem jednotlivých aktivit projektu a přesných rozměrů f)zvolit akci cca v celkovém nákladu do 1 000 000,-Kč

3 2) JAK ZPRACOVAT PROJEKTOVOU ŽÁDOST a)založit si přístup do MS 2014+ – pracovník MAS s tímto procesem žadateli pomůže  provést registraci uživatele v MS 2014+  pro práci v MS2014+ nutno používat internetový prohlížeč Explorer nebo Mozila. NE Google Chrom! b)žadatel musí mít vlastní elektronický podpis  elektronický podpis získáte u České pošty.  na stránkách www.postsignum.cz vygenerujete žádost o certifikát: o stáhnete si program signum – ten vám následně vygeneruje identifikační číslo o vyplníte smlouvu a její přílohy, do kterých vepíšete identifikační číslo o následně zajdete na Českou poštu se kterou podepíšete smlouvu o po podpisu obdržíte fakturu a po jejím zaplacení, vám příjide do emailu elektronický podpis, dále pokračujete dle postupu o aktivaci v emailu o v rámci aktivace nastavíte heslo – nutno si ho pamatovat

4 2) JAK ZPRACOVAT PROJEKTOVOU ŽÁDOST c)na internetu na www.zeleznohorsky-region.cz - sekce v hlavním menu „dokumenty“ – složka LEADER 2016 – 2023 – zvolit Integrovaný operační program a konkrétní opatření dle zaměření projektu (u každého příslušného opatření najdete uvedeny všechny ostatní potřebné přílohy a podklady) d)nejprve zkontrolovat seznam příloh, zda je můžete reálně a ve stanoveném čase doložit (POZOR!!! Především je nutno zkontrolovat dle listů vlastnictví, zda objekt či pozemky jsou opravdu ve vašem vlastnictví nebo v dlouhodobém pronájmu, min. na 5 let – nutno doložit smlouvami) e)v MS 2014+ se po vyhlášení výzvy MAS otevře možnost podání žádosti o dotaci – žadatel může podat max. 1 žádost o dotaci do dané výzvy f)zpracovat elektronickou Žádost o dotaci, uvádějte pouze stručně věcné údaje, držte se otázek g)vyplněnou žádost a veškeré přílohy můžete předložit ke kontrole a konzultaci pracovníkovi nebo manažerovi MAS – NENECHÁVEJTE PŘÍPRAVU NA POSLEDNÍ CHVÍLI!!!! Konzultace, následné dopracování a kompletace projektové žádosti je náročnější proces, nestihne se za „pár“ hodin. Již rozpracované nebo zpracované materiály můžete ke konzultaci předložit ve fyzické podobě nebo elektronicky (e-mailem).

5 3) JAK ZAREGISTROVAT PROJEKTOVOU ŽÁDOST a)v daném kole příjmu žádostí lze podat jeden projekt v termínu uvedeném ve výzvě b)žádost se vyplňuje v MS2014+ c)přílohy žádosti musí být NAKONVERGOVÁNY (provádí CzechPoint), následně se nahrají do žádosti d)finalizace žádosti - po přípravě elektronické žádosti a nahrání všech příloh d)po finalizaci žádosti se žádost elektronicky podepíše, čím se považuje za poddanou e)žadatel obdrží depeši o registraci

6 4) Výběr projektu a)administrativní a formální kontrola na MAS – žadatel může být vyzván k doplnění )formou depeše v MS2014+) b)zasedání výběrové komise a výběr projektů c)schválení výběru projektu představenstvem MAS d)oznámení výběru či nevyberu projektu e)registrace vybraných projektů na CRR f)administrativní a formální kontrola na CRR – žadatel může být vyzván k doplnění 5) Podpis dohody 6) Realizace projektu 7) Žádost o proplacení dotace 8) Monitoring projektu

7 Harmonogram 1. výzvy PR Integrovaného operačního programu - orientační: Registrace žádosti na MAS: listopad/prosinec 2016 Administrativní kontrola projektů Výzva k doplnění žádostí: Hodnocení výběrové komise: Informace žadatelům o výběru a nevýběru projektů na MAS: únor/březen 2017 Registrace žádostí na CRR: Doplnění žádostí na CRR: Výběr projektů:cca květen/červen 2017 Podpis Dohody o dotaci:cca do srpna 2017 Realizace akce:po podpisu dohody

8 OPATŘENÍ 1 – BEZPEČNÁ A DOSTUPNÁ DOPRAVA Žadatel: obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a DSO, dopravci ve veřejné linkové dopravě Dotace: 95%, min. 50 000,- max. 1 000 000,- Kč Aktivity: - zvyšování bezpečnosti dopravy, např. bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací. - nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel - cyklodoprava – cyklostezky sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, cyklistické pruhy na komunikacích, součástí projektu může být budování doprovodné infrastruktury, např. stojanů na kola, úschoven kol, odpočívadel, výsadba zeleně Příklad: Žadatel: Obec Úherčice Projekt:Opatření na zvýšení bezpečnosti provozu na komunikaci Náklady: 500 000,- Kč – dotace 475 000,- Kč (95% dotace) Obsah projektu: Rekonstrukce chodníku s bezbariérovým přístupem, vedoucím k autobusové zastávce, namalování přechodu a jeho osvětlení.

9 Povinné přílohy 1)Stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo čestné prohlášení, že není zapotřebí 2)Územní rozhodnutí s nabytím právní moci - pokud stavba nevyžaduje dokládá územní souhlas či účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující územní řízení. 3)Projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem – pokud je požadována stavebním úřadem 4)Položkový rozpočet stavby- detailní - ne starší z roku 2014 5)Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie – pokud není součástí projektová dokumentace 6)Katastrální mapa 7)Výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců 8)Výpis z rejstříku trestů statutárního zástupce ne starší 3 měsíců 9)Doklad o právní subjektivitě žadatele 10)Studie proveditelnosti – popsáno zvýšení bezpečnosti dopravy ve srovnání se stávaj. Stavem 11)Průzkum trhu 12)Smlouva o spolupráci 13)Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility V případě nákupu nízkoemisního vozu: 1)Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících 2)Licence k provozování linkové osobní dopravy

10 OPATŘENÍ 2 – OCHRANA REGIONU Žadatel: obce Dotace: 95%, min. 50 000,- Kč max. 1 000 000,- Kč Aktivity: - rekonstrukce garážových prostor u JPO II a III - pořízení elektrocentrály pro zajištění náhradního zdroje elektrické energie pro nouzový provoz - vybavení JPO II a JPO III technikou a věcnými prostředky Příklad: Žadatel: JSDH Přelouč Projekt:Stavební úpravy Hasičského domu ve Zborovské ulici Náklady: 700 000,- Kč – dotace 665 000,- Kč (95% dotace) Obsah projektu: Stavební úpravy garážových prostor hasičské zbrojnice, vč. výměny garážových vrat a oken a opravy podlahy.

11 Povinné přílohy 1)Stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo čestné prohlášení, že není zapotřebí 2)Projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem – pokud je požadována stavebním úřadem 3)Položkový rozpočet stavby- detailní - ne starší z roku 2014 4)Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie – pokud není součástí projektová dokumentace 5)Katastrální mapa 6)Výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců 7)Výpis z rejstříku trestů statutárního zástupce ne starší 3 měsíců 8)Doklad o právní subjektivitě žadatele 9)Studie proveditelnosti – dle zadané osnovy 10)Průzkum trhu 11)Smlouva o spolupráci 12)Stanovisko HZS kraje

12 OPATŘENÍ 3 – KVALITA A DOSTUPNOST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Žadatel: obce, NNO, církve a církevní organizace Dotace: 95%, min. 50 000,- Kč max. 1 000 000,- Kč Aktivity: - výstavba, zřizování a rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, součástí projektu může být rozšíření či zřízení sociálně terapeutické dílny - infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby - nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy - podpora rozvoje infrastruktury komunitních center - sociální bydlení - rekonstrukce jednotlivých bytů pro účely sociálního bydlení - doplňková aktivita - zeleň v okolí budov, např. zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky Příklad: Žadatel: Město Třemošnice Projekt:Rekonstrukce „Budova nádraží – sociální byty“ Náklady: 1 000 000,- Kč – dotace 950 000,- Kč (95% dotace) Obsah projektu: Rekonstrukce bytů na sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení sociálního bydlení

13 Povinné přílohy 1)Stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo čestné prohlášení, že není zapotřebí 2)Projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem – pokud je požadována stavebním úřadem 3)Položkový rozpočet stavby- detailní - ne starší z roku 2014 4)Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie – pokud není součástí projektová dokumentace 5)Katastrální mapa 6)Výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců 7)Výpis z rejstříku trestů statutárního zástupce ne starší 3 měsíců 8)Doklad o právní subjektivitě žadatele 9)Studie proveditelnosti – dle zadané osnovy 10)Průzkum trhu 11)Smlouva o spolupráci

14 OPATŘENÍ 4: ROZVOJ SCIÁLNÍCH SLUŽEB Žadatel: OSVČ, malé a střední podniky, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované obcemi a DSO, NNO, církve a církevní organizace Dotace: 95%, min. 50 000,- Kč max. 1 000 000,- Kč Aktivity: - výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků Příklad: Žadatel: OBZOR,v.d.i. Heřmanův Městec Projekt:Vybavení sociální dílny Náklady: 1 000 000,- Kč – dotace 950 000,- Kč (95% dotace) Obsah projektu: Dovybavení provozovny k rozšíření její činnosti.

15 Povinné přílohy 1)Stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo čestné prohlášení, že není zapotřebí 2)Územní rozhodnutí s nabytím právní moci - pokud stavba nevyžaduje dokládá územní souhlas či účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující územní řízení. 3)Projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem – pokud je požadována stavebním úřadem 4)Položkový rozpočet stavby- detailní - ne starší z roku 2014 5)Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie – pokud není součástí projektová dokumentace 6)Katastrální mapa 7)Výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců 8)Výpis z rejstříku trestů statutárního zástupce ne starší 3 měsíců 9)Doklad o právní subjektivitě žadatele 10)Průzkum trhu 11)Smlouva o spolupráci 12)Podnikatelský plán – nahrazuje studii proveditelnosti 13)Doklady potvrzující, že OSVČ spadá do cílové skupiny

16 OPATŘENÍ 5 – ŠKOLY DOSTUPNÉ VŠEM Žadatel: zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení, další subjekty podílející se na vzdělávání, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, NNO, církve a církevní organizace Dotace: 95%, min. 50 000,- Kč max. 1 000 000,- Kč Aktivity: !!!PROJEKT MUSÍ BÝT V SOULADU S MAP!!! - stavební úpravy mateřských škol (nutno prokázat nedostatečnou kapacitu a její rozšíření) u MŠ úprava školních zahrad, pořízení herních prvků - ZŠ a SŠ - stavební úpravy a pořízení vybavení pro učebny - cizích jazyků, technických a řemeslných oborů, přírodních věd a práce s digitálními technologiemi (nutno zajistit bezbariérovost dané učebny) - úpravy učeben, které budou sloužit k celoživotnímu vzdělávání ve výše uvedených oblastech Příklad: Žadatel: ZŠ Přelouč, Smetanova Projekt:Jazyková učebna AJ Náklady: 300 000,- Kč – dotace 285 000,- Kč (95% dotace) Obsah projektu: vybavení pro poslech, SW pro jazykovou učebnu

17 Povinné přílohy 1)Stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo čestné prohlášení, že není zapotřebí 2)Územní rozhodnutí s nabytím právní moci - pokud stavba nevyžaduje dokládá územní souhlas či účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující územní řízení. 3)Projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem – pokud je požadována stavebním úřadem 4)Položkový rozpočet stavby- detailní - ne starší z roku 2014 5)Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie – pokud není součástí projektová dokumentace 6)Katastrální mapa 7)Výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců 8)Výpis z rejstříku trestů statutárního zástupce ne starší 3 měsíců 9)Doklad o právní subjektivitě žadatele 10)Studie proveditelnosti – dle zadané osnovy 11)Průzkum trhu 12)Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení 13)Memorandum či smlouva o spolupráci škol - netýká se předškolního vzdělávání - V případě, že žadatel ve studii proveditelnosti deklaruje, že výstupy projektu budou využity více školami základními, středními či vyššími odbornými 14)Smlouva o spolupráci mezi vzdělávacím zařízením a zaměstnavatelem, nebo akademickým pracovištěm - netýká se předškolního vzdělávání

18 POZOR 1)Všechny parametry a indikátory, které jsou uvedeny v projektu musí být dodrženy 2)V případě, že žadatel dodal ČP, že není zapotřebí stavební povolení, tak není následně možné při realizaci projektu dokládat stavební povolení či ohlášení stavby 3)Všechny faktury nutno platit bezhotovostně a z účtu vlastněného žadatelem 4)V případě, jakýchkoliv změn v projektu nutno v dostatečném předstihu hlásit na MAS, která následně připraví Hlášení o změnách projektu 5)Nutnost vždy v prvním týdnu měsíce informovat MAS o aktuálním stavu realizace projektu KONZULTACE 1)Kancelář MAS – Náměstí Míru 288, Heřmanův Městec pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod. úterý 8:00 – 16:00 hodin nebo po telefonické dohodě kdykoliv 2) Telefonicky: 720 953 766 Jana Kuchyňková, e-mail: kuchynkova@zeleznohorsky- region.cz

19 REALIZACE PROJEKTŮ PŘÍMO DO IROP 1)U projektů nad 1 milion Kč 2)U projektů, které není možno realizovat přes MAS Vyhlášené výzvy pro rok 2016 1)Nízkoemisní a bezemisní vozidlado 29.7.2016 2)Telematika pro veřejnou dopravudo 30.6.2016 3)Výstavba a modernizace přestupních terminálůdo 30.9.2016 4)Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravdo 30.4.2017 5)Stanice IZSdo 31.12.2017 6)Technika pro Integrovaný záchranný systém do 20.12.2017 7)Rozvoj sociálních služebdo 31.10.2016 8)Sociální bydlenído 31.12.2016 9)Rozvoj infrastruktury komunitních centerdo 31.10.2016 10)Energetické úspory v bytových domech do 30.11.2016 11)Infrastruktura základních škol do 28.2.2017 12)Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání do 30.4.2017

20 „VÍTEJTE I VY“, Železnohorský region www.zeleznohorsky-region.cz


Stáhnout ppt "„VÍTEJTE I VY“, Železnohorský region Seminář pro žadatele z PR Integrovaného operačního programu 2016 – 2023 v rámci Strategie komunitně vedeného místního."

Podobné prezentace


Reklamy Google