Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„VÍTEJTE I VY“, Železnohorský region Seminář pro žadatele z PR Integrovaného regionálního operačního programu 2016 – 2023 v rámci Strategie komunitně vedeného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„VÍTEJTE I VY“, Železnohorský region Seminář pro žadatele z PR Integrovaného regionálního operačního programu 2016 – 2023 v rámci Strategie komunitně vedeného."— Transkript prezentace:

1 „VÍTEJTE I VY“, Železnohorský region Seminář pro žadatele z PR Integrovaného regionálního operačního programu 2016 – 2023 v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Železnohorský region 2. 6. 2016, Heřmanův Městec

2 DOPORUČENÝ POSTUP PRO ŽADATELE 1)JAK PŘIPRAVIT PROJEKTOVÝ ZÁMĚR a)zvolit přesný obsah projektu, parametry, vč. celkových nákladů b)zkonzultovat daný obsah projektu na příslušném stavebním úřadě c)zjistit zda je potřeba určitý stupeň stavebního povolení či ohlášení nebo dostat, že na daný projekt není zapotřebí SP ani ohlášení d)po konzultaci se stavebním úřadem, dle jejich požadavku nechat zpracovat projektovou dokumentaci. V případě, že není zapotřebí, tak připravit půdorys stavby s detailním zákresem jednotlivých aktivit projektu a přesných rozměrů e)zvolit akci cca v celkovém nákladu do 1 000 000,-Kč

3 2) JAK ZPRACOVAT PROJEKTOVOU ŽÁDOST a)založit si přístup do MS 2014+ – pracovník MAS s tímto procesem žadateli pomůže  provést registraci uživatele v MS 2014+  pro práci v MS2014+ nutno používat internetový prohlížeč Explorer nebo Mozila. NE Google Chrom! b)žadatel musí mít vlastní elektronický podpis  elektronický podpis získáte u České pošty.  na stránkách www.postsignum.cz vygenerujete žádost o certifikát: o stáhnete si program signum – ten vám následně vygeneruje identifikační číslo o vyplníte smlouvu a její přílohy, do kterých vepíšete identifikační číslo o následně zajdete na Českou poštu se kterou podepíšete smlouvu o po podpisu obdržíte fakturu a po jejím zaplacení, vám příjide do emailu elektronický podpis, dále pokračujete dle postupu o aktivaci v emailu o v rámci aktivace nastavíte heslo – nutno si ho pamatovat

4 2) JAK ZPRACOVAT PROJEKTOVOU ŽÁDOST c)na internetu na www.zeleznohorsky-region.cz - sekce v hlavním menu „dokumenty“ – složka LEADER 2016 – 2023 – zvolit Integrovaný operační program a konkrétní opatření dle zaměření projektu (u každého příslušného opatření najdete uvedeny všechny ostatní potřebné přílohy a podklady) d)nejprve zkontrolovat seznam příloh, zda je můžete reálně a ve stanoveném čase doložit (POZOR!!! Především je nutno zkontrolovat dle listů vlastnictví, zda objekt či pozemky jsou opravdu ve vašem vlastnictví nebo v dlouhodobém pronájmu, min. na 5 let – nutno doložit smlouvami) e)v MS 2014+ se po vyhlášení výzvy MAS otevře možnost podání žádosti o dotaci – žadatel může podat max. 1 žádost o dotaci do dané výzvy f)zpracovat elektronickou Žádost o dotaci, uvádějte pouze stručně věcné údaje, držte se otázek g)vyplněnou žádost a veškeré přílohy můžete předložit ke kontrole a konzultaci pracovníkovi nebo manažerovi MAS – NENECHÁVEJTE PŘÍPRAVU NA POSLEDNÍ CHVÍLI!!!! Konzultace, následné dopracování a kompletace projektové žádosti je náročnější proces, nestihne se za „pár“ hodin. Již rozpracované nebo zpracované materiály můžete ke konzultaci předložit ve fyzické podobě nebo elektronicky (e-mailem).

5 3) JAK ZAREGISTROVAT PROJEKTOVOU ŽÁDOST a)v daném kole příjmu žádostí lze podat jeden projekt v termínu uvedeném ve výzvě b)žádost se vyplňuje v MS2014+ c)přílohy žádosti musí být NAKONVERGOVÁNY (provádí CzechPoint), následně se nahrají do žádosti d)finalizace žádosti - po přípravě elektronické žádosti a nahrání všech příloh d)po finalizaci žádosti se žádost elektronicky podepíše, čím se považuje za poddanou e)žadatel obdrží depeši o registraci

6 4) Výběr projektu a)administrativní a formální kontrola na MAS – žadatel může být vyzván k doplnění )formou depeše v MS2014+) b)zasedání výběrové komise a výběr projektů c)schválení výběru projektu představenstvem MAS d)oznámení výběru či nevyberu projektu e)registrace vybraných projektů na CRR f)administrativní a formální kontrola na CRR – žadatel může být vyzván k doplnění 5) Podpis dohody 6) Realizace projektu 7) Žádost o proplacení dotace 8) Monitoring projektu

7 Harmonogram 1. výzvy PR Integrovaného operačního programu - orientační: Registrace žádosti na MAS: listopad/prosinec 2016 Administrativní kontrola projektů Výzva k doplnění žádostí: Hodnocení výběrové komise: Informace žadatelům o výběru a nevýběru projektů na MAS: únor/březen 2017 Registrace žádostí na CRR: Doplnění žádostí na CRR: Výběr projektů:cca květen/červen 2017 Podpis Dohody o dotaci:cca do srpna 2017 Realizace akce:po podpisu dohody

8 OPATŘENÍ 5 – ŠKOLY DOSTUPNÉ VŠEM Žadatel: zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení, další subjekty podílející se na vzdělávání, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, NNO, církve a církevní organizace Dotace: 95%, min. 50 000,- Kč max. 1 000 000,- Kč Aktivity: !!!PROJEKT MUSÍ BÝT V SOULADU S MAP!!! - stavební úpravy mateřských škol (nutno prokázat nedostatečnou kapacitu a její rozšíření) u MŠ úprava školních zahrad, pořízení herních prvků - ZŠ a SŠ - stavební úpravy a pořízení vybavení pro učebny - cizích jazyků, technických a řemeslných oborů, přírodních věd a práce s digitálními technologiemi (nutno zajistit bezbariérovost dané učebny) - úpravy učeben, které budou sloužit k celoživotnímu vzdělávání ve výše uvedených oblastech Příklad: Žadatel: ZŠ Přelouč, Smetanova Projekt:Jazyková učebna AJ Náklady: 300 000,- Kč – dotace 285 000,- Kč (95% dotace) Obsah projektu: vybavení pro poslech, SW pro jazykovou učebnu

9 Povinné přílohy 1)Stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo čestné prohlášení, že není zapotřebí 2)Územní rozhodnutí s nabytím právní moci - pokud stavba nevyžaduje dokládá územní souhlas či účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující územní řízení. 3)Projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem – pokud je požadována stavebním úřadem 4)Položkový rozpočet stavby- detailní - ne starší z roku 2014 5)Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie – pokud není součástí projektová dokumentace 6)Katastrální mapa 7)Výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců 8)Výpis z rejstříku trestů statutárního zástupce ne starší 3 měsíců 9)Doklad o právní subjektivitě žadatele 10)Studie proveditelnosti – dle zadané osnovy 11)Průzkum trhu 12)Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení 13)Memorandum či smlouva o spolupráci škol - netýká se předškolního vzdělávání - V případě, že žadatel ve studii proveditelnosti deklaruje, že výstupy projektu budou využity více školami základními, středními či vyššími odbornými 14)Smlouva o spolupráci mezi vzdělávacím zařízením a zaměstnavatelem, nebo akademickým pracovištěm - týká se středoškolského vzdělávání

10 Typy projektů Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol - Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti - Součástí projektu na stavbu či stavební úpravy infrastruktury pro předškolní zařízení mohou být – doplňkově - úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní prvky).

11 Typy projektů Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích: - v oblastech komunikace v cizích jazycích, - v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, - ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.

12 Typy projektů Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí v oblastech -v oblasti komunikace v cizích jazycích -v oblasti technických a řemeslných oborů a přírodních věd -ve schopnosti práce s digitálními technologiemi

13 Typy projektů Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v následujících klíčových kompetencích Stavební úpravy, pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity pro účely dalšího vzdělávání -v oblasti komunikace v cizích jazycích -v oblasti technických a řemeslných oborů a přírodních věd -ve schopnosti práce s digitálními technologiemi

14 Typy projektů Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání: - v oblastech komunikace v cizích jazycích, - v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, - ve schopnosti práce s digitálními technologiemi

15 Doplňkové aktivity ke všem typům projektů v rámci SCLLD - IROP - Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy a zahrady

16 Výběr projektů - realizovaných prostřednictvím programového rámce IROP bude probíhat dle pravidel procesu výběru projektů stanovených MAS pro dané kolo vyhlášené výzvy. Konkrétní preferenční kritéria včetně způsobu a míry zvýhodnění budou uvedeny až v rámci dané vyhlášené výzvy

17 Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020 – týká se MŠ, ZŠ a SŠ Projekt nezískal podporu z Národního fondu pro podporu MŠ a ZŠ Projekt splňuje minimální požadavky pro konektivitu školy a připojení k internetu - ZŠ a SŠ

18 ZŠ + SŠ + zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání Projekt je zaměřen alespoň na jednu z klíčových kompetencí: - komunikace v cizích jazycích, - technických a řemeslných oborů, - přírodních věd, - práce s digitálními technologiemi. Projekt není zaměřen na výstavbu nové školy

19 MŠ, ZŠ, SŠ, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání: Projekt nepodporuje opatření, která vedou k diskriminaci a segregaci marginalizovaných skupin, jako je romské obyvatelstvo a další osoby s potřebou podpůrných opatření (osoby se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a se sociálním znevýhodněním) Projekt zajistí fyzickou dostupnost anebo bezbariérovost vzdělávacích zařízení

20 Specifické podmínky pro MŠ Projekt je v souladu s Akčním plánem inkluzivního vzdělávání na roky 2016-2018 Projekt vede k rozšíření stávající kapacity zařízení Projekt prokazatelně řeší nedostatek kapacit v území

21 Specifické podmínky pro ZŠ Projekt je v souladu s akčním plánem vzdělávání Místní akční plán do roku 2023 nebo Strategický rámec schválený Řídícím výborem MAP Specifické podmínky pro SŠ Projekt je v souladu s akčním plánem vzdělávání Krajský akční plán vzdělávání nebo seznam projektových záměrů pro investiční intervence

22 Specifické podmínky pro ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Projekt je v souladu s akčním plánem vzdělávání. - Krajský akční plán vzdělávání nebo seznam projektových záměrů pro investiční intervence - Místní akční plán do roku 2023 nebo Strategický rámec schválený Řídícím výborem MAP Projekt prokazatelně řeší nedostatek kapacit v území

23 POZOR 1)Všechny parametry a indikátory, které jsou uvedeny v projektu musí být dodrženy 2)V případě, že žadatel dodal ČP, že není zapotřebí stavební povolení, tak není následně možné při realizaci projektu dokládat stavební povolení či ohlášení stavby 3)Všechny faktury nutno platit bezhotovostně a z účtu vlastněného žadatelem 4)V případě jakýchkoliv změn v projektu nutno v dostatečném předstihu hlásit na MAS, která následně připraví Hlášení o změnách projektu 5)Nutnost vždy v prvním týdnu měsíce informovat MAS o aktuálním stavu realizace projektu KONZULTACE 1)Kancelář MAS – Náměstí Míru 288, Heřmanův Městec pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod. úterý 8:00 – 16:00 hodin nebo po telefonické dohodě kdykoliv 2) Telefonicky: 720 953 766 Jana Kuchyňková, e-mail: kuchynkova@zeleznohorsky- region.cz

24 REALIZACE PROJEKTŮ PŘÍMO DO IROP 1)U projektů nad 1 milion Kč 2)U projektů, které není možno realizovat přes MAS Vyhlášené výzvy pro rok 2016 1)Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol - aktuálně vyhlášená květen 2016 2)Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání červenec 2016 3)Infrastruktura základních škol srpen 2016

25 Možnosti uskutečňování projektů škol v období 2016 - 2023 1)Projekty škol v rámci MAS do OP – projekty do 1.000.000 Kč 2)Projekty škol přímo do OP – projekty nad 1.000.000 Kč 3)Projekty škol v rámci ITI Hradecko-pardubické aglomerace 4)Šablony Podmínka: být zahrnut v místním akčním plánu MAP.

26 Šablony -Zveřejněno avízo výzvy -Datum počátku příjmu žádostí o podporu: 31.5.2016. První kolo (zač. realizace) 1.8.2016 -Datum ukončení příjmu žádostí 30.6.2017 -Délka trvání projektu 24 měsíců (reálný konec realizace až 31.8.2019) -Výzva se bude 3x opakovat -Projekty zjednodušeného vykazování – dokladujete výstup, nikoli finance atd. -Financování šablon: výpočet. Základ pro každou školu 200.000 Kč + 2200 Kč za žáka evidovaného k 30.9. (MŠ/ZŠ základ 400.000 Kč) -Výběr vhodných šablon doporučuje NIDV na základě dotazníku z přelomu roku 2015/16 (1 povinně od NIDV, zbytek dle vlastního uvážení?) -Jedna škola (jeden IČ žádá na 1 projekt tvořený více šablonami během dvouletého období). Naplňuje předem danou částku. Neinvestiční záměry

27 Šablony -MAS poskytuje konzultace, pomáhá se zpracováním žádosti, administrací -Administrace v IS KP14+ -Proces schvalování v IS KP14+ nejdéle 5 měsíců od podání žádosti do vydání právního aktu -Udržitelnost – nerelevantní -Monitorovací období – vždy po 6 měsících (tedy 4 zprávy)

28 Podání žádosti o podporu Probíhá v IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz/) Pouze elektronicky (nutný elektronický podpis statutárního zástupce) Přílohy žádosti o podporu: 1.Čestné prohlášení: oprávněnost žadatele, likvidace, exekuce a insolvenční řízení, bezúhonnost, bezdlužnost – součást IS KP14+ - nejedná se o samostatný dokument. 2.Čestné prohlášení: škola je/není zřízena pro děti/žáky se SVP – není součástí IS KP14+ (vzor) -Kvůli validaci by škola měla být zapsána v ROS!

29 Cílové skupiny 1)Děti v MŠ 2)Žáci v ZŠ 3)Pedagogičtí pracovníci v MŠ a ZŠ, včetně vedoucích pracovníků 4)Rodiče dětí a žáků

30 Aktivity 1.Personální podpora (školní asistent, školní speciální pedagog, školní psycholog, sociální pedagog, chůva) 2.Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů (hospitace, návštěvy, vzdělávání) 3.Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ (individuální vzdělávání, prevence logopedických vad) 4.Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ (čtenářské a matematické kluby, doučování) 5.Spolupráce s rodiči žáků ZŠ (tematická setkávání a spolupráce)

31 „VÍTEJTE I VY“, Železnohorský region www.zeleznohorsky-region.cz


Stáhnout ppt "„VÍTEJTE I VY“, Železnohorský region Seminář pro žadatele z PR Integrovaného regionálního operačního programu 2016 – 2023 v rámci Strategie komunitně vedeného."

Podobné prezentace


Reklamy Google