Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vlastní kapitál a účetní závěrka. Kočí má 50 % podíl ve společnosti BETON Písek. Došlo k přecenění podílu ve společnosti pomocí znaleckého posudku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vlastní kapitál a účetní závěrka. Kočí má 50 % podíl ve společnosti BETON Písek. Došlo k přecenění podílu ve společnosti pomocí znaleckého posudku."— Transkript prezentace:

1 Vlastní kapitál a účetní závěrka

2 Kočí má 50 % podíl ve společnosti BETON Písek. Došlo k přecenění podílu ve společnosti pomocí znaleckého posudku.

3 Vlastní kapitál / čistá aktiva Ke zjištění jak je kdo bohatý nestačí sečíst pouze jeho majetek (….dva milionáři …jeden dluží půl milionu a druhý nic…. Kdo je bohatší?) K tomu porovnání slouží Vlastní kapitál nebo hovoříme o Čistých aktivech = majetek – dluhy Vlastní kapitál má strukturu (ZK + Z a jeho podoby) -Základní kapitál (kolik podnik obdržel od svých majitelů) -Zisky (bohatství které získal vlastní činností) tj. zisk z běžného roku + zisk z minulých let, kapitálové fondy… ČA=VK …jen je to různý pohled (obdobně jako A = P)

4 Základní kapitál Základní kapitál nejsou peníze (je to pasivum, virtuální číslo zapsané v OR). Základní kapitál se v průběhu podnikání nemění (pouze v případě dodatečných vkladů majitelů do podniku, nebo převodem zisku do ZK nebo naopak výběry při snižování základního kapitálu) Rozvaha sleduje vždy zvlášť zisk za aktuální období a zisky z minulých let.

5 Emisní ážio Emituje-li a.s. akcie s nominální hodnotou 1000 Kč za akcii za 1200 Kč, chce tedy za ni 1200 Kč, přitom nominální hodnota akcie bude stále 1000 Kč. 200 je emisní ážio. Důvodem pro stanovení emisního ážia může být jednak snaha o zamezení rozředění vlastního kapitálu při nové emisi, kdy nový akcionář by získal podíl na již vydělaném vlastním kapitálu zadarmo. (př. str. 169) Druhým důvodem bývá "prémie" pro emitenta, kdy se očekává budoucí vysoká výnosnost a emitent využívá poptávky po svých akciích v emisi pro maximalizaci prostředků z emise.

6 Pohledávka za upsaný ZK Při emisi akcií nejprve vzniká pohledávka podniku za akcionáři do té doby, než akcii zaplatí (je to dlouhodobý proces – několik měsíců). Rozvaha Pohl. za upsaný VK 1200ZK1000 Emisní ážio 200 Po půl roce zaplatí polovinu: Pohl. za upsaný VK 600 ZK1000 Peníze 600Emisní ážio 200

7 Účetní závěrka a její obsah Rozvaha (bilance) Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) Příloha Výkaz o peněžních tocích (Cash-flow) Účetní jednotky, které vedou daňovou evidenci příjmů a výdajů sestavují -výkaz o majetku a závazcích -výkaz o příjmech a výdajích

8 Typy účetních závěrek Řádná účetní závěrka k poslednímu dni účetního období Mimořádná účetní závěrka v průběhu období (v ostatních případech stanovených zákonem) např.: -při založení a zániku účetní jednotky -při vstupu do likvidace, konkurzu nebo vyrovnání -při prodeji podniku -při dalších příležitostech (úvěry, leasingy, krádeže...) Rozvahový den = den ke kterému se uzavírají účetní knihy a sestavuje závěrka

9 Rozsah účetní závěrky : -Účetní závěrka (Rozvaha a Výsledovka v plném rozsahu) – pro společnosti s povinností ověření účetní závěrky auditorem a pro všechny akciové společnosti -Účetní závěrka ve zjednodušeném rozsahu – pro ostatní účetní jednotky a účtující podnikatele

10 Účetní uzávěrka vs. Účetní závěrka Dvě fáze procesu : Uzávěrka – technické uzavření záznamů Závěrka – sestavení výkazů R, V, CF, přílohy

11 Postup uzávěrkových prací spojených s uzavřením účetního období 1. Kontrola a doúčtování účetních případů 1.1 Dovyfakturovat a doúčtovat dosud nevyfakturované dodávky služeb, zboží….. 1.1. Časové rozlišení nákladů a výnosů, příjmů a výdajů. 1.2. Zaúčtování dohadných položek aktivních a pasivních. 1.3. Inventarizace majetku, vypořádání inventurních rozdílů (zaúčtovat inventarizační rozdíly tj. manko nebo přebytek případně škody). 1.4. Odpis nedobytných pohledávek. 1.5. Vytvoření (příp. zrušení) opravných položek. 1.6. Tvorba zákonných a ostatních rezerv. 1.7. Zaúčtování kurzových rozdílů k 31. 12. 1.8. Závěrečné operace v účtování o zásobách (viz odlišnosti variant A a B). 2. Výpočet daňového základu, daně z příjmů a její zaúčtování. 3. Uzavření účetnictví 3.1. Převod aktivních a pasivních účtů na účet 702 – Konečný účet rozvažný a nákladových a výnosových účtů na účet 710 – Účet zisků a ztrát. 3.2. Převod zisku (ztráty) z účtu 710 – Účet zisků a ztrát na účet 702 – Konečný účet rozvažný.

12 KZ

13 4. Sestavení závěrky 4.1. Vyhotovení účetních výkazů, tj. rozvahy, výkazu zisku a ztráty, výkazu cash flow a přílohy 4.2. Ověření závěrky auditorem (pokud povinnost vyplývá ze zákona). 4.3. Sestavení konsolidované účetní závěrky (pokud vyplývá ze zákona) a její ověření auditorem. 4.4. Zveřejnění údajů z účetní závěrky v Obchodním rejstříku.

14 Zajištění bilanční kontinuity, tj. otevření účetních knih k 1. 1. 1. Z účtu 701 převod PZ rozvahových účtů na příslušné syntetické účty (z „loňské“ 702 - Konečný účet rozvážný se stane 701 - Počáteční účet rozvážný, 710 - Účet zisku a ztrát se vynuloval) 2. Převod zisku, příp. ztráty na účet 431 – HV ve schvalovacím řízení. 3. Účetní jednotka účtuje o rozdělení výsledku hospodaření na základě rozhodnutí valné hromady. (Do konce účetního období musí Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) vykazovat nulový zůstatek. )

15 Zisk rozhodnutím valné hromady (mizí ú 431) - zůstává součástí VK

16 Zisk rozhodnutím valné hromady vyplacen majitelům (společníkům, akcionářům) A jak to bude se ztrátou?

17 Ztráta Ztráta za běžné období znamená, že podnik zchudl. Ztráta se vykazuje ve VK s mínusem (tzn. že ubylo i aktiv!) Používaný výraz: „Ztrátu uhradíme ze zisku“ – jde pouze o přesun mezi účty (nejde doslova o úhradu!) Ztráta je odečitatelná položka od Daňového základu po následujících 5 let – jak to souvisí s účetnictvím?

18 Rozdělení zisku Výplata dividend není náklad (nesnižuje HV běžného roku!). Stejně jako vklad do ZK není výnos (podnik nezbohatnul vlastní činností). Při výplatě dividend dojde k úbytku peněz a současně se snižuje VK – podniku ubývá bohatství. Akcionáři/společníci si berou to, co jim podnik vydělal. Aby podnik mohl rozdělovat zisk, musí mít i peníze!

19 Rozhodování o zisku - shrnutí Valná hromada musí schválit účetní výkazy předložené managementem. Rozhodne o podílu zisku jdoucího na výplatu dividend. Zbytek zůstává (nesprávně řečeno „reinvestován“). Nejde však o žádnou investici! Podnik pouze není nucen vyplácen peníze ven majitelům. Tato část zisku může být různě alokována do fondů či započítávána proti jiným položkám VK – např. proti ztrátě tzv. úhrada ztráty (přestože o žádnou úhradu nejde!) Nebo se ze zisku zvyšuje ZK – tzv. zvýšení ZK z vlastních zdrojů. Nejde opět o zvýšení kapitálu, pouze o přeskupení VK – s tím se však mění zápis v OR.

20 Fondy Fondy kapitálové (část VK která přišla zvenku = ZK, emisní ážio, dary) Fondy ziskové – byly „vytvořeny“ ze zisku z vlastní činnosti tj. ze zisku, zisku z minulých let a)vytvořené povinně (povinnost tvorby je stanovena účetním jednotkám právním předpisem – Zákon o korporacích), b)vytvořené dobrovolně - Statutární fondy (Sociální fond…….).

21 Ukázka z praxe Viz Excel – Kočí, a.s. – jak nakládali se ziskem/ztrátou od r. 2007 do r. 2012 (zpracoval Jakub Stuchlík jako podklad pro svou bakalářskou práci v r. 2014)

22 Jak nakládal se ziskem Kočí a.s. (položky rozvahy: r. 2007 až 2012) PASIVA CELKEM113 426114 457123 708135 678120 388115 357 A.Vlastní kapitál44 12347 98552 34862 13662 6807 273 A.I.Základní kapitál38 882 3 888 A.I.1.Základní kapitál38 882 3 888 A.II.Kapitálové fondy1 795 9 51510 3450 A.II.1.Emisní ážio1 795 0 2.Ostatní kapitálové fondy000000 3.Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků0007 7208 5500 A.III.Rezervní fond9 0779 089 9 0939 0918 338 A.III.1.Zákonný rezervní fond8 627 7 878 2.Statutární a ostatní fondy450462 466464460 A.IV.Výsledek hospodaření minulých let-7 075-5 630-1 7812 5824 027337 A.IV.1.Nerozdělený zisk minulých let0002 5824 027337 2.Neuhrazená ztráta z minulých let-7 075-5 630-1 781000 A.V.Výsledek hospodaření běžného účetního období1 4443 8494 3632 064335-5 290

23 Tržní hodnota podniku se nerovná VK! V Ú zjistíme, jak velký má podnik ČM, ale díky vedení v historických cenách se může velmi lišit od skutečnosti Potenciální zájemce nekupuje podnik za hodnotu VK (nejsou zohledněny ….zákaznická síť, experti v podniku, dobré jméno, dobře situované pobočky, schopný management….) Cena podniku vychází ze schopnosti vydělat peníze (z očekávaných budoucích finančních toků) Zahraniční firmy rády kupují již stávající podniky….. Důvod? Jsou účelově zakládány kapitálové společnosti a prodávány jako „prázdné“ – najdou se rádi kupci, kteří si zjednodušují vstup na trh.

24 Tržní cena emitovaných akcií Akcie tvořící ZK jsou v účetnictví zachyceny v nominální hodnotě. To že se následně s nimi obchoduje a jejich tržní cena se značně liší, to se v Ú nijak nezobrazí (nemá vliv na výši ZK) x od akcií, které podnik vlastní jako součást finančního majetku – viz př. Akcie/investice, kde jste se učili o jejich povoleném přecenění. Proč se tedy podniky chlubí růstem cen svých akcií…? Tržní cena je důležitá pro akcionáře. Roste-li cena, bohatnou akcionáři a budou štědře odměňovat management. Chudnou-li, hrozí že na valné hromadě management odvolají. Také Tržní cena akcií roste, pokud podnik vykazuje dobré hospodářské výsledky! Pozn.: Tržní kapitalizace neboli tržní hodnota akciové společnosti je součin celkového počtu akcií a jejich aktuální tržní ceny.


Stáhnout ppt "Vlastní kapitál a účetní závěrka. Kočí má 50 % podíl ve společnosti BETON Písek. Došlo k přecenění podílu ve společnosti pomocí znaleckého posudku."

Podobné prezentace


Reklamy Google