Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Ochrana životního prostředí Systém institucionálního dozoru

2 Osnova přednášky ÚVOD VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY MŽP VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY RESORTY LEGISLATIVNÍ SYSTÉM PRÁVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA V RESORTU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V EU

3 ÚVOD Vytvoření institutů – institucionalizace - Správní orgány (úřady) - Soubor právně upravených vztahů ve společnosti (právo a legislativa) Veřejná správa-státní správa-samospráva Kompetence jsou svěřeny různým orgánům státní správy Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy

4 VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY MŽP MŽP jako ústřední orgán státní správy - Ochrany přirozené akumulace vod - Ochrany vodních zdrojů - Ochrany jakosti podzemních a povrchových vod - Myslivosti, rybářství a lesního hospodářství v národních parcích - Ochrany ovzduší - Ochrany přírody a krajiny - Ochrany zemědělského půdního fondu - Výkonu státní geologické služby, geologických prací - Ochrany horninového prostředí a nerostů a ekologického dohledu nad těžbou - Odpadového hospodářství - Posuzování vlivů na životní prostředí - Státní ekologickou politiku Zabezpečuje ISŽP (IRZ, ISPOP) a mezinárodní spolupráci a řízení výkonu správy u příslušných správních orgánů

5 VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY MŽP Odbor výkonu státní správy I-IX (součást MŽP – ústřední správy) v územních regionech, přezkoumávání prvotních rozhodnutí. ČIŽP – ochrana ovzduší, vod, přírody, lesa a odpadové hospodářství. Právo vstupu, podkladů, informací a vysvětlení. Povinnost mlčenlivost, ukládání opatření a pokut (inspektoráty). Správy 4 NP (ČS,P,K a CHKO Šumava) 1,51 % ČR, 3-4 zóny. AOPK ČR – odborný orgán, správa ZCHÚ 15,8 % ČR, 24 regionálních pracovišť správ CHKO (24+0 CHKO/NP 13,77 %) včetně 12 krajských středisek + KS Praha a Střední Čechy, vede ÚSOP – dokumentace + péče o NPR, PR, NPP, PP (národních je 213), smluvní NATURA 2000 (EVL 9,96 %, PO 8,91 %), CITES, úmluva o biol. rozmanitosti, expertní posudky a stanoviska, 23965 památných stromů. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Ústřední seznam ochrany přírody

6 VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY MŽP Česká geologická služba včetně Geofondu, geologický výzkum a mapování. CENIA Česká informační agentura ŽP (dříve ČEÚ), výzkum, podklady a odborná pomoc státní správě, provoz informačních systémů (IRZ, ISPOP, GIS, ISO), vzdělávání, statistická ročenka OŽP, zavádí e-Government. Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., ochrana a výzkum vod. Český hydrometeorologický ústav, mj. státní pozorovací síť vod (520+2400 objektů). Státní fond ŽP přijímá poplatky a úplaty za znečišťování a pokuty, dává dotace a půjčky na ochranu a zlepšování. Výzkumný ústav Silva Tarouci pro krajinu a okrasné zahradnictví, výzkum dřevin. Správa jeskyň ČR.

7 VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY RESORTY Ministerstvo zemědělství - ochrana lesa Ministerstvo zdravotnictví – mírové využití jaderné energie a ionizujícího záření, hluk a vibrace, toxicita látek, elektromagnetické záření, ozáření z Rn a přírodních radionuklidů Ministerstvo pro místní rozvoj – stavební zákon (plán+povolení), technické požadavky na výstavbu. Ministerstvo financí (Celní úřad) – CITES, Basilejská úmluva Ministerstvo dopravy – podle zákona o pozemních komunikacích (STK) Ministerstvo vnitra – ve věcech řízení státní a odborné správy (chemické zbraně, živnostenské podnikání)

8 VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY RESORTY Výkon státní správy ŽP v územní působnosti veřejné správy krajů a obcí zřizovaných resortem MV je odborně řízen MŽP. Krajské úřady – jsou prvoinstanční orgán a přezkoumávají rozhodnutí orgánů obcí v přenesené působnosti (II. stupeň územní státní správy). Orgány obcí – výkon státní správy v přenesené působnosti (tzv. ORP, úřady měst Brna, Plzně a Ostravy vykonávají I. stupeň územní státní správy).

9 VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY ORP Uděluje souhlas k nakládání s NO do 100 t ročně (nepodléhá přeprava) (ÚÚVÚ) Podává návrh MŽP na zařazení odpadu (ÚÚVÚ) Vede a zpracovává evidenci odpadů a způsob nakládání s nimi (ÚÚVÚ) Kontroluje dodržování zákona o odpadech (ÚÚVÚ) Ukládá povinnost odstranit odpad (ÚÚVÚ) Ukládá pokuty do výše 1 mil. Kč (ÚÚVÚ: KO – 300 000 Kč; EZ, autovrak – 20 000 Kč) Stanovuje opatření, lhůty, zákaz činnosti (ÚÚVÚ) Dává vyjádření ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů (ÚÚVÚ)

10 VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY KÚ/ÚÚVÚ* Kontroluje dodržování předpisů a rozhodnutí správních orgánů* Uděluje souhlas k míšení NO* Ukládá poplatek za uložení na skládku* Uděluje souhlas s provozováním, úpravami a uzavřením skládky* Rozhoduje odvolání proti OÚ a OÚORP Rozhoduje co je odpad Vydává souhlas s nakládáním NO nad 100 t/ročně

11 VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY KÚ/ÚÚVÚ* Ruší rozhodnutí není-li ustanoven OH * Při posuzování žádosti o souhlas hodnotí jejich soulad s povinnosti zákona * Ruší souhlas nebo mění rozhodnutí * - dojde-li ke změně podmínek - nejsou dodrženy podmínky předpisů OŽP - jsou porušované povinnosti zákona a podmínky souhlasu

12 LEGISLATIVNÍ SYSTÉM PRÁVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Moderní, evropské právo ŽP, často s vazbou na mezinárodní právo, up-dated. 3 základní stupně práva – nižší stupeň právní síly nesmí odporovat aktu vyššího stupně právní síly, jehož znění a výklad jsou závazné. Obecně závazné právní předpisy uvedeny ve Sbírce zákonů (Úředním listu, věstníku). Resortní předpisy – věstníky resortů, které zavazují orgány státní správy k naplnění obecně závazných předpisů (zákonů, NV, vyhlášek, směrnic a výnosů). Metodické pokyny, návody a sdělení, stanoviska jsou určeny pracovníkům příslušného resortu k výkonu funkce.

13 PRÁVNÍ ÚPRAVA V RESORTU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Věstník MŽP částka 1 seznam platných právních předpisů, resortních předpisů a metodických pokynů, návodů a sdělení. Členění: životní prostředí všeobecně, jednotlivé složky dle kompetencí MŽP (ochrana vody, ovzduší, přírody a krajiny, zemědělského půdního fondu, lesa, geologie s ochranou a evidencí nerostného bohatství, nakládání s odpady, posuzování vlivů na životní prostředí, nakládání s chemickými látkami, prevence závažných havárií,nakládání s GMO a produkty, IP a omezování znečištění, kontaminovaná místa včetně starých ekologických zátěží a ekologické újmy, Antarktida) a ostatní související předpisy.

14 PRÁVNÍ ÚPRAVA V RESORTU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon Zákon č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech Vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů Vyhláška č. 383/2001 Sb.,o podrobnostech nakládání s odpady Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě

15 PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ EU Environmentální zákonodárství EU (ES,EC), komunitární právo, DG XI Cíle a principy – ochrana a zlepšování ŽP, ochrana zdraví, racionální využívání zdrojů, obezřetnost a prevence, náprava především u zdroje, náhrada škody znečišťovatelem, přísnější opatření státu Acquis secondary law - Nařízení, závazná, EC(EU)/č./rok - Směrnice, musí být transponovány do práva států a oznámeno komisi, rok/č./ES (EC,EEC) – voda, ovzduší, odpady, příroda, hluk, chemické látky, EIA, IPPC - Rozhodnutí, závazná, oznamovaná dotčeným států - Doporučení-nedodržení lze sankcionovat, stanoviska

16 Dotazy?


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google