Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Majetek pronajatý formou leasingu Pojetí majetku dle IFRS for SME.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Majetek pronajatý formou leasingu Pojetí majetku dle IFRS for SME."— Transkript prezentace:

1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Majetek pronajatý formou leasingu Pojetí majetku dle IFRS for SME

2 Seznam IAS/IFRS k DHaDNM IAS 1 – Prezentace účetní závěrky IAS 8 – Úč. politiky, změny v úč. odhadech a chyby IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení IAS 17 – Leasingy IAS 23 – Výpůjční náklady IAS 36 – Snížení hodnoty aktiv IAS 38 – Nehmotná aktiva

3 Uznávání a členění dl. majetku musí splnit kritéria koncepčního rámce, neexistuje peněžitá hranice, rozhodující je výše doby ekonomické životnosti, základní členění: aktiva oběžná a aktiva stálá, dále se člení na: - dl. hmotná aktiva - dl. nehmotná aktiva - finanční investice (dl. charakteru).

4 Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky, Budovy, Stroje, Lodě, Letadla, Motorové dopravní prostředky, Nábytek a příslušenství, Kancelářské zařízení.

5 Odlišnosti ve vymezení DHM IAS/IFRS x ČÚL = odlišné chápání náhradních dílů významné povahy: Významné náhradní díly jsou součástí DHM, pokud společnost očekává, že budou užívány déle než 1 účetní období. Př: letadlo a motory (př. IAS 16)

6 Dl. nehmotný majetek Nepeněžní aktivum, které nemá hmotnou podstatu a je drženo po dobu delší než běžný provozní cyklus. Do DNM patří: - patenty, ochranné známky, autorská práva, licence, koncese, software, goodwill (externě pořízený)… Do DNM nepatří: - zřizovací výdaje, výdaje na školení, výdaje na reorganizaci, výdaje na reklamní a propagační činnost….

7 Uznávání u DNM ve vl. režii Často spor, zda položka přinese ek. prospěch, nebo zda je spolehlivě ocenitelná, Fáze tvorby nehmotného aktiva a) Výzkum b) Vývoj - výdaje na vývoj je možné aktivovat, pokud jsou splněny dané podmínky.

8 Oceňování DH a DN majetku a) Ocenění v okamžiku uznání (výchozí ocenění), b) Ocenění ke konci rozvahového dne, c) Ocenění v průběhu ekonomické životnosti.

9 Ocenění k okamžiku uznání Použití základní báze = pořizovací náklady a) Při koupi = nákupní cena včetně přímo přiřaditelných nákladů, b) Při výrobě = vynaložené vlastní náklady, c) Při leasingu = RH nebo SHMLP (nižší) d) Výměna za podíl na vl. kap. = účetní hodnota postoupeného aktiva.

10 Přímo přiřaditelné náklady Náklady na přípravu místa, Náklady na přepravu a manipulaci, Náklady na instalaci a montáž, Náklady na testování funkčnosti aktiva, Atd…. - další N lze aktivovat pouze za splnění specifických podmínek zejména IAS 16

11 - Aktivovat lze pouze ty výpůjční náklady, které přímo souvisí s pořízením majetku a jsou snadno identifikovatelné. - Některé náklady naopak nesmí vstoupit do pořizovací ceny aktiva. - US GAAP mají shodné nároky na ocenění aktiv.

12 Ocenění ke konci rozvahového dne a) Model historické ceny = ocenění v PN je snižováno o oprávky a ztráty ze snížení hodnoty, b) Model přecenění = každou třídu majetku lze přecenit směrem nahoru i dolu, ale pouze v případě, že pro tuto třídu je k dispozici spolehlivě měřitelná reálná hodnota.

13 Model přecenění V případě volby tohoto modelu, dochází k pravidelnému přecenění – při každé významné odlišnosti RH od hodnoty uvedené v rozvaze, Přecenění Rozvahově- vl. kapitál PC Výsledkově

14 Model přecenění Je však nutné respektovat minulé události: DŘÍVĚJŠÍ oc. NYNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - 50 (N) + 70 + 50 (N) + 20 (VK-FO) + 100 (VK) - 120 - 100 (VK) + 20 (N)

15 Zúčtování přecenění v rámci VK „Přírůstek z přecenění může být převeden přímo do nerozdělených zisků, pokud je realizován. Jinak je přírůstek z přecenění evidován v položce fond z přecenění. Převod zisku z fondu do nerozdělených zisků v případě realizace se neprovádí přes výsledovku.“

16 Model historické ceny Ztráty ze snížení hodnoty = v případě, že existuje náznak, že by hodnota, ve které je aktivum vedeno v účetnictví, mohla být snížena, musí podnik provést odhad zpětné získatelné částky. ZZČ = Vyšší z Hodnoty užívání a Čisté prodejní ceny Ztráta ze snížení hodnoty= ZZČ<Účetní hodnota Ztráta ze snížení hodnoty se účtuje výsledkově

17 Ocenění v průběhu ekonomické životnosti Technické zhodnocení Další N se mohou stát součástí ocenění těchto aktiv, jen pokud se zlepší jejich výkonnost (zvýší se životnost, zkvalitní se výstupy) a podnik bude mít větší ekonomický užitek. Pokud ne= NBO Opravy a udržování = dle IAS i US GAAP je možné aktivovat pouze generální opravy.

18 Ocenění DNM Při prvotním uznání = pořizovací náklady Dále = nehmotná aktiva s určitou dobou použitelnosti by měla být po tuto dobu odpisována dle modelu, který odráží spotřebu ekonomických užitků daného aktiva. Nehmotná aktiva s neurčitou dobou použitelnosti ne nedopisují, ale v každém období se testují na snížení hodnoty dle IAS 36.

19 Odpisování DHM Je nutné identifikovat: a) Odepsatelnou částku b) Dobu použitelnosti Změny v odhadu řeší IAS 8 - jde o změnu v odhadu, nikoli účetní chybu……

20 Metody odpisování a) Časové metody - Lineární - SYD - DDB (viz Účetní závěrka) b) Výkonové metody c) Smíšené metody

21 Likvidace a vyřazení DHM Dle IAS 16 se pozemky, budovy a zařízení vyloučí z rozvahy při vyřazení nebo pokud se neočekávají žádné ekonomické užitky z používání. Jedná se o gain (loss) nikoli revenue (expenses).

22 Leasing dle IAS 17 Operativní leasing = stejné řešení jako v ČR Finanční leasing = přednost obsahu před právní formou - vlastník je LS - Majetek eviduje v rozvaze a odpisuje nájemce

23 Finanční leasing u nájemce FL je vykázán na jedné straně jako aktivum a na druhé straně jako dluh vůči LS FL je evidován v částce nižší z: a) Reálné hodnoty majetku, b) SHMLP =   P/(1+i) n  I= Implicit rate, incremental borrowing rate Dále je nutné oddělit ve výši splátky část, která představuje úrok a část snížení dluhu.

24 Finanční leasing u pronajímatele Pronajímatel eviduje předmět leasingu ve formě pohledávek – ve výši čisté finanční investice do leasingu. ČFIdoL = Hr.FIdoL – dosud nerealizované finanční výnosy Hr.FidoL = součet všech minimálních leasingových plateb v průběhu leasingového vztahu

25 Pojetí majetku dle IFRS for SME - Oddíl 17: Pozemky, budovy a zařízení - Oddíl 18: Nehmotná aktiva jiná než goodwill - Oddíl 20: Leasingy

26 Oddíl 17: Pozemky, budovy a zařízení Definuje: - podmínky, kdy vykázat - Oceňovací základny – v rámci pořizovací ceny také náklady, které jsou součástí - Metody a základny pro odpisy - Snížení hodnoty aktiv - Odúčtování a zveřejnění

27 Odlišnost od IAS/IFRS Ocenění po prvotním uznání: ocenit všechny položky pozemků, budov a zařízení v pořizovací ceně snížené o kumulované odpisy a kumulované ztráty ze snížení hodnoty

28 Oddíl 18: Nehmotná aktiva Mimo jiné řeší pořízení prostřednictvím dotace – pořizovací cenou je reálná hodnota k datu, kdy je dotace přijata nebo na ni vznikne nárok. Řeší směnu aktiv – pořizovací cenou je reálná hodnota…. Řeší nehmotná aktiva vytvořená vl. činností – do nákladů !!!

29 Oddíl 20: Leasingy Klasifikace a oceňování se neliší od IAS 17 Liší se pouze rozsah povinností pro zveřejnění

30 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Majetek pronajatý formou leasingu Pojetí majetku dle IFRS for SME."

Podobné prezentace


Reklamy Google