Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oceňování aktiv a závazků

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oceňování aktiv a závazků"— Transkript prezentace:

1 Oceňování aktiv a závazků

2 Význam oceňování Užitná hodnota informací poskytovaných účetnictvím je v podstatné míře závislá na způsobu oceňování použitém při účtování jednotlivých hospodářských operací, na zvoleném způsobu oceňování závisí jak peněžní vyjádření jednotlivých položek aktiv a pasiv, tak bilanční suma, velikost vlastního kapitálu, velikost výsledku hospodaření a výše ukazatelů FA.

3 Oceňovací základny IAS/IFRS a US GAAP jsou ve výčtu oceňovacích základen jednotné, ČR má omezené použití některých oceňovacích základen. V rámci harmonizace lze očekávat posun k řešení oceňování ČR směrem ke světově uznávaným účetním standardům IAS/IFRS resp. US GAAP.

4 Oceňovací základny 1) historické náklady 2) běžná cena
3) realizovatelná/vypořádací hodnota 4) současná (diskontovaná) hodnota 5) reálná hodnota

5 Historické náklady též historická cena, tzn. pořizovací cena
převládající způsob oceňování ve všech světových účetních systémech ocenění aktiv- v částce peněz vynaložených v době pořízení, ocenění pasiv- v částce přijatého prospěchu získaného za povinnost závazek uhradit.

6 Historické náklady A) při externím pořízení aktiv
PC = CP + vedlejší náklady CP = čistá nákupní cena (po odečtení jakýchkoli obchodních slev a rabatů), tzn. cena dodávky majetku vedlejší náklady =přímo přiřaditelné náklady s pořízením související: dopravné, pojištění dodávky, clo, montáž.

7 Historické náklady B) při interním pořízení aktiv
výrobní náklady (skutečně vynaložené náklady resp. vnitropodnikové ceny stanovené na základě kalkulace vlastních nákladů), obsahují přímé náklady (přímo přiřaditelné výrobku) a nepřímé náklady (výrobní a správní režie).

8 Výhody oceňování historickými náklady
Takto stanovené ocenění je objektivně určené, Takto stanovené ocenění je vždy nezávisle ověřitelné, Ocenění na základě HN je jednoduché na kontrolu (snadno průkazné)

9 Nevýhody ocenění historickými náklady
Historické náklady vyjadřují tržní podmínky v době pořízení příslušné rozvahové položky (proto název - historické náklady), v období změn cen vede toto ocenění ke zkreslení výše majetkových složek v účetnictví. Nejzávažnější důsledky má toto ocenění u dlouhodobých aktiv.

10 Běžná cena (current cost)
V ČR označována jako reprodukční pořizovací cena, aktiva se ocení v částce peněz, jež by bylo nutno vynaložit v případě, že by stejná (či obdobná) položka aktiv byla pořízena v současnosti (v době, kdy se o ní účtuje), závazky se vedou v částce peněz potřebných v současnosti k jejich úhradě.

11 Běžná cena Odstraňuje základní nedostatek historických nákladů, neboť vychází ze současných tržních podmínek , nikoli z těch minulých.

12 (Čistá) realizovatelná/vypořádací hodnota
Aktiva jsou oceňována v penězích, které by bylo možno v současnosti získat jejich řádným prodejem za standardních podmínek, U závazků hovoříme o vypořádací hodnotě - závazky se oceňují hodnotou jejich úhrady

13 Čistá realizovatelná hodnota
Realizovatelná hodnota po odečtení přímých nákladů spojených s prodejem aktiv = čistá realizovatelná hodnota.

14 Současná (diskontovaná) hodnota
Aktiva jsou oceňována a vykazována v současné diskontované hodnotě budoucích čistých peněžních příjmů, které daná položka aktiv v budoucnu podle očekávání přinese, Závazky se vedou v současné diskontované hodnotě budoucích čistých peněžních výdajů, které budou požadovány k úhradě dluhů.

15 Současná hodnota Jde o nejvhodnější oceňovací základnu pro oceňování dlouhodobých pohledávek a dlouhodobých závazků, neboť peníze mají svoji časovou hodnotu (dnes mají vyšší hodnotu než v budoucnu), a proto ocenění na bázi odúročených současných hodnot je přesnější a spolehlivějí základnou pro vykázání těchto položek v rozvaze.

16 Reálná hodnota (fair value)
RH aktiva nebo závazku je částka, za niž by mohlo být aktivum směněno nebo za niž by mohl být vyrovnán závazek za obvyklých podmínek mezi znalými a ochotnými partnery (tzn. při transakci mezi nespřízněnými stranami bez nátlaku).

17 Reálná hodnota V ČR: a) tržní cena b) ocenění kvalifikovaným odhadem
nebo posudkem znalce c) ocenění podle zvláštních právních předpisů – oceňovací předpisy

18 Reálná hodnota Dle IAS/IFRS:
a) tržní cena (cena aktivního kótovaného trhu) b) alternativně stanovené ocenění, např: cena podobného aktiva cena minulé transakce benchmark (systematický proces porovnávání a měření produktů, procesů a metod vlastní organizace s těmi, kdo byli uznáni jako vhodní pro toto měření, za účelem definovat cíle zlepšování vlastních aktivit současná hodnota budoucích peněžních toků

19 Výhody ocenění reálnou hodnotou:
odráží skutečnou hodnotu položky, nikoli stav trhu v minulosti, podává nezkreslený obraz hodnoty majetku. Nevýhody ocenění reálnou hodnotou: subjektivně určitelná, manipulovatelná, obtížná na kontrolu (audit) hodnot.

20 Okamžik oceňování aktiv a závazků
A) okamžik vzniku aktiv / závazků (výchozí rozpoznání) - naprostá většina aktiv a závazků se při prvotním rozpoznání oceňuje na bázi historických nákladů (vyjímkou jsou dary, inventarizační přebytky atd.).

21 B) okamžik konce rozvahového dne
je možné přecenění na alternativní oceňovací základny, v ČR lze ocenění upravit: 1) u zásob - na hodnotu nižší z pořizovacích nákladů a prodejní ceny 2) na reálnou hodnotu - pouze tyto položky:

22 Cenné papíry s výjimkou CP držených do splatnosti, atd. § 27, (1) a)
deriváty finanční umístění a technické rezervy u ú.j. provozujících činnost pojištění nebo zajištění majetek a závazky, pokud to ukládá zvláštní zákon, část majetku a závazků zajištěná deriváty, pohledávky k obchodování,

23 3)U veškerého majetku 3a) formou odpisů - vyjadřuje trvalé snížení hodnoty majetku (fyzické či morální opotřebení) 3b)formou opravných položek - vyjadřuje dočasné snížení hodnoty majetku, - v ČR nelze přecenit majetek směrem nahoru (daňové dopady). - dle IAS/IFRS je přípustné ocenění oběma směry (nahoru i dolu).

24 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Oceňování aktiv a závazků"

Podobné prezentace


Reklamy Google