Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."— Transkript prezentace:

1 Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona:III/2 Sada:VY_32_INOVACE_Úč.2.08 Vytvořeno:07. 01. 2013 Ověřeno: 08. 01. 2013Třída:NS2

2 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry – 2. Vzdělávací oblast:Odborné předměty Předmět:Účetnictví Ročník:2. Autor:Ing. Petra Litošová Časový rozsah:1 vyučovací hodina Pomůcky:notebook, projektor Klíčová slova:bankovní účty, úvěrové účty, cenné papíry, akcie, dluhopisy, obchodní podíly, pořizovací cena, reálná hodnota Anotace: Materiál je určen k seznámení se základní charakteristikou dalších skupin krátkodobého finančního majetku a krátkodobých bankovních úvěrů.

3  účet 221 – Bankovní účty  účtuje se o stavu a pohybu peněžních prostředků účetní jednotky v bankách  účtuje se o:  běžných účtech (peněžní prostředky potřebné k financování činnosti, aktivní zůstatek)  kontokorentních účtech (tzv. kontokorentní úvěr, může být záporný zůstatek)  devizových účtech (peněžní prostředky v cizích měnách)  termínovaných vkladech (výpovědní lhůta do jednoho roku)

4  v případě více bankovních účtů se použije analytická evidence  podkladem pro účtování je výpis z účtu  ke dni účetní závěrky zasílá banka závěrečný výpis z účtu => doklad k provedení inventarizace na bankovních účtech

5  úvěry krátkodobé  splatnost do jednoho roku  účet 231 – Krátkodobé bankovní úvěry  úvěry dlouhodobé  splatnost delší než 1 rok  účet 461 – Bankovní úvěry  podkladem pro účtování je výpis z úvěrového účtu

6  investice volných peněžních prostředků do cenných papírů (akcie, obligace)  podoba zisku: 1.dividendy, podíly na zisku 2.zisk v případě prodeje cenných papírů 3.úrok (u dluhových cenných papírů)

7 Členění z účetního hlediska: a)dlouhodobý finanční majetek evidovaný v účtové skupině 06 (doba držení nebo splatnosti delší než 1 rok) b)krátkodobý finanční majetek evidovaný v účtové skupině 25 (doba držení nebo splatnosti do jednoho roku)

8  oceňujeme pořizovací cenou  jednotlivé složky pořizovací ceny účtujeme na účet 259 – Pořizování krátkodobého finančního majetku

9  oceňujeme reálnou hodnotou  výjimku tvoří: i.cenné papíry držené do splatnosti ii.cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem iii.vlastní akcie či podíly  reálná hodnota je tržní hodnota, vyhlášená na tuzemské nebo zahraniční burze nebo na jiném veřejném trhu, nebo ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce

10 1.cenné papíry k obchodování (majetkové a dluhové CP) 2.dluhové cenné papíry držené do splatnosti se splatností do 12 měsíců 3.cenné papíry a podíly emitované účetní jednotkou (vlastní akcie, podíly, dluhopisy) 4.ostatní realizovatelné CP  evidence na analytických účtech

11  cenné papíry, které jsou nakupovány a drženy se záměrem jejich prodeje na veřejných trzích (burza, RMS)  cílem je dosažení zisku (rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou)  krátkodobý časový horizont (do jednoho roku) účet 251 – Majetkové cenné papíry k obchodování účet 253 – Dluhové cenné papíry k obchodování

12  dluhopis, který má stanovenou splatnost a účetní jednotka má úmysl, záměr a schopnost držet jej do splatnosti i.krátkodobý dluhopis: účet 256 – Dluhové CP se splatností do jednoho roku držené do splatnosti ii.dlouhodobý dluhopis: účet 065 – Dluhové CP držené do splatnosti

13  různý charakter dluhových CP: a)kupónový dluhopis: dluhopis s pevnou úrokovou sazbou b)diskontovaný cenný papír: dluhopis, kde je úrokový výnos stanoven rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a jeho nižším emisním kurzem  při pořízení se oceňují pořizovací cenou

14  emitentem je samotná společnost  vlastní akcie a vlastní obchodní podíly se účtují v pořizovacích cenách na účtu: účet 252 – Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly účet 255 – Vlastní dluhopisy  úbytky z důvodu snížení základního kapitálu se promítají do vlastního kapitálu (rozdíl mezi pořizovací cenou a hodnotou snižovaného kapitálu či prodejní cenou)

15  majetkové CP (akcie), které nejsou registrovaným cenným papírem (jsou neobchodovatelné)  obchodní podíly do 20 % podílu na základním kapitálu  dlužné cenné papíry se zrušenou obchodovatelností účet 257 – Ostatní realizovatelné cenné papíry

16 1.O jakých účtech se účtuje na účtu 221 – Bankovní účty?  běžných účtech, kontokorentních účtech, devizových účtech, termínovaných vkladech 2.Jaké rozlišujeme úvěry?  krátkodobý úvěr se splatností do 12 měsíců, účet 231  dlouhodobý úvěr se splatností nad 1 rok, účet 461 3.Jak oceňujeme cenné papíry a podíly k okamžiku pořízení a ke konci rozvahového dne?  k okamžiku pořízení v pořizovacích cenách  ke konci rozvahového dne reálnou hodnotou

17 Použité zdroje ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012 – 2. díl pro střední školy a pro veřejnost. 13. vyd. Znojmo: nakladatelství Štohl Pavel Ing. – vzdělávací středisko, 2012, ISBN 978-80-87237-48-9. Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.


Stáhnout ppt "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google