Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dlouhodobá aktiva dle IFRS a ČÚS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dlouhodobá aktiva dle IFRS a ČÚS"— Transkript prezentace:

1 Dlouhodobá aktiva dle IFRS a ČÚS
David Procházka Katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze www:

2 Obsah IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení IAS 38 Nehmotná aktiva
IAS 36 Snížení hodnoty aktiv IAS 37 Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky IAS 23 Výpůjční náklady IAS 12 Daně ze zisku IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby Česká účetní legislativa + daňové aspekty komponentního odpisování

3 1.1 IAS 16 - Definice pozemky, budovy a zařízení účetní hodnota aktiva pořizovací náklady aktiva odpisovatelná částka zbytková hodnota odpis doba použitelnosti zpětně získatelná částka reálná hodnota aktiva

4 1.2 IAS 16 – Prvotní uznání a ocenění
nutno splnit dodatečné podmínky pro uznání specifická úprava (náhradní díly, výměny, kontroly) pořizovací náklady aktiva: cena pořízení vedlejší náklady – Příklad 2 náklady na demontáž – Příklad 2 fakturační podmínky – Příklad 1b aktiva získaná barterovou směnou

5 1.3 IAS 16 – Ocenění k datu účetní závěrky
dva modely: model pořizovacích nákladů přeceňovací model přeceňovací model: spolehlivost; dostatečná frekvence; celá třída daňové aspekty snížení hodnoty aktiv dle IAS 36; možná kompenzace ztráty

6 1.4 IAS 16 – Odpisování PPE identifikace významných komponent – Příklad 3 samostatné odepisování všech významných komponent – Příklad 4 systematická alokace odpisové základny po dobu použitelnosti – Příklad 5

7 1.5 IAS 16 – Odúčtování aktiv a zveřejnění
odúčtování při vyřazení; není ekonomický prospěch reklasifikace dle IFRS 5 vykázání vyřazení ve výsledovce – Příklad 6 požadavky na zveřejnění

8 2.1 IAS 38 – Definice nehmotné aktivum výzkum vývoj aktivní trh

9 2.2 IAS 38 – Prvotní uznání a ocenění
kritéria pro uznání nehmotná aktiva: identifikovatelnost; budoucí prospěch, kontrola interně generovaná nehmotná aktiva – dodatečná kritéria: výzkum vývoj některé položky nemohou být nikdy uznána jako nehmotná aktiva složky pořizovacích nákladů

10 2.3 IAS 38 – Ocenění k datu účetní závěrky
dva modely: model pořizovacích nákladů přeceňovací model přeceňovací model: aktivní trh; dostatečná frekvence; omezení možné znehodnocení aktiv daňové aspekty snížení hodnoty aktiv dle IAS 36 10 10

11 2.4 IAS 38 – Odpisování nehmotných aktiv
rozlišení dvou skupin nehmotných aktiv doba použitelnosti zbytková hodnota konec odpisování 11 11

12 penězotvorná jednotka ztráta ze snížení hodnoty
3.1 IAS 36 – Definice penězotvorná jednotka ztráta ze snížení hodnoty zpětně získatelná částka hodnota z užívání reálná hodnota snížená o náklady prodeje náklady prodeje 12 12

13 3.2 IAS 36 – Zpětně získatelná částka
četnost testování a náznaky snížení hodnoty výpočet hodnoty z užívání: peněžní toky diskontní sazba testování u aktiv přeceňovaných na reálnou hodnotu 13 13

14 3.3 IAS 36 – Vykázání snížení hodnoty aktiva
ztráta ze snížení hodnoty, když ÚHA > ZZČ ztráta se vykazuje výsledek hospodaření u modelu pořizovacích nákladů – Příklad 7 variantně u přeceňovacího modelu – Příklad 9 možnost zvrácení původního snížení hodnoty – Příklad 8 14 14

15 událost zakládající závazek smluvní závazek mimosmluvní závazek
4.1 IAS 37 – Definice závazek rezerva událost zakládající závazek smluvní závazek mimosmluvní závazek 15 15

16 4.2 IAS 37 – Uznání a vykázání rezerv
uznání při splnění podmínek: existence závazku; pravděpodobnost; ocenění rezervy na provozní ztráty (IAS 37 => IAS 36 => IAS 16) zohlednění faktoru času refundace nákladů spojených s rezervou 16 16

17 vymezení a identifikace výpůjčních nákladů
5.1 IAS 23 – Výpůjční náklady vymezení a identifikace výpůjčních nákladů rozdíl úrokové náklady vs. výpůjční náklady – Příklad 13 (úvěr 1 mil. Kč; 10 %; 6 let; roční anuita; poplatek 2,5 % z jistiny) efektivní úroková míra míra kapitalizace – Příklad 1a 17 17

18 odložený daňový závazek odložená daňová pohledávka přechodné rozdíly
6.1 IAS 12 – Daně ze zisku definice: odložený daňový závazek odložená daňová pohledávka přechodné rozdíly daňová základna specifické případy: přeceňovací model (ne)vykázání odložené daně při prvotním uznání aktiva či závazku 18 18

19 retrospektivní aplikace retrospektivní přepočet prospektivní aplikace
7.1 IAS 8 – Definice účetní pravidla změna v účetním odhadu významný chyby minulých období retrospektivní aplikace retrospektivní přepočet prospektivní aplikace 19 19

20 7.2 IAS 8 – Požadavky na vykázání
výběr a změna účetních pravidel změny v účetním odhadu opravy chyb minulých období Příklad 10, Příklad 11, Příklad 12 20 20

21 8.1 ČÚS – Obsahové vymezení
dlouhodobý nehmotný majetek: zřizovací výdaje nehmotné výsledky výzkumu a vývoje a software goodwill dlouhodobý hmotný majetek: pozemky stavby samostatné movité věci a soubory movitých věcí oceňovací rozdíl k nabytému majetku 21 21

22 8.2 ČÚS – Ocenění k okamžiku pořízení: externě pořízený majetek
majetek vytvořený vlastní činností k datu účetní závěrky: zákon o účetnictví ČÚS č. 005 22 22

23 8.3 ČÚS – Odpisování zákon o účetnictví vyhláška pro podnikatele: §56
23 23

24 8.4 ČÚS – Rezervy zákon o účetnictví vyhláška pro podnikatele
rezervy dle zvláštních předpisů: rezervy na opravu dlouhodobého hmotného majetku neřešen vztah komponentní odpisování – rezerva povinnost uložit peníze – konsekvence IAS 7 ostatní rezervy odbahnění rybníka; sanace pozemků dotčených těžbou do nákladů (nikoliv do pořizovací ceny); IAS 7 24 24

25 8.5 ČÚS – Opravy chyb, změny metody
zásady účtování nákladů a výnosů opravy nákladů a výnosů změna účetních metod rozpor ČÚS č. 019 a vyhláška Interpretace NÚR 25 25

26 8.6 ČÚS – Daňové aspekty návrh novely ZDP nezohledňuje vliv komponentního odpisování => daňové odpisy postaru (jeden majetek dle SKP  jeden daňový odpis) zachován současný stav 26 26

27 Mezinárodně uznávané účetní standardy
kurz celoživotního vzdělávání pořádaný Katedrou finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze: Mezinárodní standardy účetního výkaznictví US GAAP implementace v podmínkách českých firem Termín konání: zimní semestr (lze i dílčí témata) Další informace na:


Stáhnout ppt "Dlouhodobá aktiva dle IFRS a ČÚS"

Podobné prezentace


Reklamy Google