Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dlouhodobá aktiva dle IFRS a ČÚS David Procházka Katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dlouhodobá aktiva dle IFRS a ČÚS David Procházka Katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze."— Transkript prezentace:

1 Dlouhodobá aktiva dle IFRS a ČÚS David Procházka Katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze www: https://webhosting.vse.cz/prochazd https://webhosting.vse.cz/prochazd

2 2 Obsah IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení IAS 38 Nehmotná aktiva IAS 38 Nehmotná aktiva IAS 36 Snížení hodnoty aktiv IAS 36 Snížení hodnoty aktiv IAS 37 Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky IAS 37 Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky IAS 23 Výpůjční náklady IAS 23 Výpůjční náklady IAS 12 Daně ze zisku IAS 12 Daně ze zisku IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby Česká účetní legislativa + daňové aspekty komponentního odpisování Česká účetní legislativa + daňové aspekty komponentního odpisování

3 3 1.1 IAS 16 - Definice pozemky, budovy a zařízení pozemky, budovy a zařízení účetní hodnota aktiva účetní hodnota aktiva pořizovací náklady aktiva pořizovací náklady aktiva odpisovatelná částka odpisovatelná částka zbytková hodnota zbytková hodnota odpis odpis doba použitelnosti doba použitelnosti zpětně získatelná částka zpětně získatelná částka reálná hodnota aktiva reálná hodnota aktiva

4 4 1.2 IAS 16 – Prvotní uznání a ocenění nutno splnit dodatečné podmínky pro uznání nutno splnit dodatečné podmínky pro uznání specifická úprava (náhradní díly, výměny, kontroly) specifická úprava (náhradní díly, výměny, kontroly) pořizovací náklady aktiva: pořizovací náklady aktiva:  cena pořízení  vedlejší náklady –  vedlejší náklady – Příklad 2  náklady na demontáž –  náklady na demontáž – Příklad 2 fakturační podmínky – fakturační podmínky – Příklad 1b aktiva získaná barterovou směnou aktiva získaná barterovou směnou

5 5 1.3 IAS 16 – Ocenění k datu účetní závěrky dva modely: dva modely:  model pořizovacích nákladů  přeceňovací model přeceňovací model: přeceňovací model:  spolehlivost; dostatečná frekvence; celá třída  daňové aspekty snížení hodnoty aktiv dle IAS 36; možná kompenzace ztráty snížení hodnoty aktiv dle IAS 36; možná kompenzace ztráty

6 6 1.4 IAS 16 – Odpisování PPE identifikace významných komponent – identifikace významných komponent – Příklad 3 samostatné odepisování všech významných komponent – samostatné odepisování všech významných komponent – Příklad 4 systematická alokace odpisové základny po dobu použitelnosti – systematická alokace odpisové základny po dobu použitelnosti – Příklad 5

7 7 1.5 IAS 16 – Odúčtování aktiv a zveřejnění odúčtování při vyřazení; není ekonomický prospěch odúčtování při vyřazení; není ekonomický prospěch reklasifikace dle IFRS 5 reklasifikace dle IFRS 5 vykázání vyřazení ve výsledovce – vykázání vyřazení ve výsledovce – Příklad 6 požadavky na zveřejnění požadavky na zveřejnění

8 8 2.1 IAS 38 – Definice nehmotné aktivum nehmotné aktivum výzkum výzkum vývoj vývoj aktivní trh aktivní trh

9 9 2.2 IAS 38 – Prvotní uznání a ocenění kritéria pro uznání nehmotná aktiva: kritéria pro uznání nehmotná aktiva:  identifikovatelnost; budoucí prospěch, kontrola interně generovaná nehmotná aktiva – dodatečná kritéria: interně generovaná nehmotná aktiva – dodatečná kritéria:  výzkum  vývoj některé položky nemohou být nikdy uznána jako nehmotná aktiva některé položky nemohou být nikdy uznána jako nehmotná aktiva složky pořizovacích nákladů složky pořizovacích nákladů

10 10 2.3 IAS 38 – Ocenění k datu účetní závěrky dva modely: dva modely:  model pořizovacích nákladů  přeceňovací model přeceňovací model: přeceňovací model:  aktivní trh; dostatečná frekvence; omezení  možné znehodnocení aktiv  daňové aspekty snížení hodnoty aktiv dle IAS 36 snížení hodnoty aktiv dle IAS 36

11 11 2.4 IAS 38 – Odpisování nehmotných aktiv rozlišení dvou skupin nehmotných aktiv rozlišení dvou skupin nehmotných aktiv doba použitelnosti doba použitelnosti zbytková hodnota zbytková hodnota konec odpisování konec odpisování

12 12 3.1 IAS 36 – Definice penězotvorná jednotka penězotvorná jednotka ztráta ze snížení hodnoty ztráta ze snížení hodnoty zpětně získatelná částka zpětně získatelná částka hodnota z užívání hodnota z užívání reálná hodnota snížená o náklady prodeje reálná hodnota snížená o náklady prodeje náklady prodeje náklady prodeje

13 13 3.2 IAS 36 – Zpětně získatelná částka četnost testování a náznaky snížení hodnoty četnost testování a náznaky snížení hodnoty výpočet hodnoty z užívání: výpočet hodnoty z užívání:  peněžní toky  diskontní sazba testování u aktiv přeceňovaných na reálnou hodnotu testování u aktiv přeceňovaných na reálnou hodnotu

14 14 3.3 IAS 36 – Vykázání snížení hodnoty aktiva ztráta ze snížení hodnoty, když ÚHA > ZZČ ztráta ze snížení hodnoty, když ÚHA > ZZČ ztráta se vykazuje ztráta se vykazuje  výsledek hospodaření u modelu pořizovacích nákladů –  výsledek hospodaření u modelu pořizovacích nákladů – Příklad 7  variantně u přeceňovacího modelu –  variantně u přeceňovacího modelu – Příklad 9 možnost zvrácení původního snížení hodnoty – možnost zvrácení původního snížení hodnoty – Příklad 8

15 15 4.1 IAS 37 – Definice závazek závazek rezerva rezerva událost zakládající závazek událost zakládající závazek smluvní závazek smluvní závazek mimosmluvní závazek mimosmluvní závazek

16 16 4.2 IAS 37 – Uznání a vykázání rezerv uznání při splnění podmínek: uznání při splnění podmínek:  existence závazku; pravděpodobnost; ocenění rezervy na provozní ztráty (IAS 37 => IAS 36 => IAS 16) rezervy na provozní ztráty (IAS 37 => IAS 36 => IAS 16) zohlednění faktoru času zohlednění faktoru času refundace nákladů spojených s rezervou refundace nákladů spojených s rezervou

17 17 5.1 IAS 23 – Výpůjční náklady vymezení a identifikace výpůjčních nákladů vymezení a identifikace výpůjčních nákladů rozdíl úrokové náklady vs. výpůjční náklady – (úvěr 1 mil. Kč; 10 %; 6 let; roční anuita; poplatek 2,5 % z jistiny) rozdíl úrokové náklady vs. výpůjční náklady – Příklad 13 (úvěr 1 mil. Kč; 10 %; 6 let; roční anuita; poplatek 2,5 % z jistiny) efektivní úroková míra efektivní úroková míra míra kapitalizace – míra kapitalizace – Příklad 1a

18 18 6.1 IAS 12 – Daně ze zisku definice: definice:  odložený daňový závazek  odložená daňová pohledávka  přechodné rozdíly  daňová základna specifické případy: specifické případy:  přeceňovací model  (ne)vykázání odložené daně při prvotním uznání aktiva či závazku

19 19 7.1 IAS 8 – Definice účetní pravidla účetní pravidla změna v účetním odhadu změna v účetním odhadu významný významný chyby minulých období chyby minulých období retrospektivní aplikace retrospektivní aplikace retrospektivní přepočet retrospektivní přepočet prospektivní aplikace prospektivní aplikace

20 20 7.2 IAS 8 – Požadavky na vykázání výběr a změna účetních pravidel výběr a změna účetních pravidel změny v účetním odhadu změny v účetním odhadu opravy chyb minulých období opravy chyb minulých období Příklad 10, Příklad 11, Příklad 12

21 21 8.1 ČÚS – Obsahové vymezení dlouhodobý nehmotný majetek: dlouhodobý nehmotný majetek:  zřizovací výdaje  nehmotné výsledky výzkumu a vývoje a software  goodwill dlouhodobý hmotný majetek: dlouhodobý hmotný majetek:  pozemky  stavby  samostatné movité věci a soubory movitých věcí  oceňovací rozdíl k nabytému majetku

22 22 8.2 ČÚS – Ocenění k okamžiku pořízení: k okamžiku pořízení:  externě pořízený majetek  majetek vytvořený vlastní činností k datu účetní závěrky: k datu účetní závěrky:  zákon o účetnictví  ČÚS č. 005

23 23 8.3 ČÚS – Odpisování zákon o účetnictví zákon o účetnictví vyhláška pro podnikatele: vyhláška pro podnikatele:  §56  §56a

24 24 8.4 ČÚS – Rezervy zákon o účetnictví zákon o účetnictví vyhláška pro podnikatele vyhláška pro podnikatele rezervy dle zvláštních předpisů: rezervy dle zvláštních předpisů:  rezervy na opravu dlouhodobého hmotného majetku  neřešen vztah komponentní odpisování – rezerva  povinnost uložit peníze – konsekvence IAS 7  ostatní rezervy  odbahnění rybníka; sanace pozemků dotčených těžbou  do nákladů (nikoliv do pořizovací ceny); IAS 7

25 25 8.5 ČÚS – Opravy chyb, změny metody ČÚS č. 019: ČÚS č. 019:  zásady účtování nákladů a výnosů  opravy nákladů a výnosů  změna účetních metod rozpor ČÚS č. 019 a vyhláška rozpor ČÚS č. 019 a vyhláška Interpretace NÚR Interpretace NÚR

26 26 8.6 ČÚS – Daňové aspekty návrh novely ZDP nezohledňuje vliv komponentního odpisování => daňové odpisy postaru (jeden majetek dle SKP  jeden daňový odpis) návrh novely ZDP nezohledňuje vliv komponentního odpisování => daňové odpisy postaru (jeden majetek dle SKP  jeden daňový odpis) zachován současný stav zachován současný stav

27 27 Mezinárodně uznávané účetní standardy kurz celoživotního vzdělávání pořádaný : kurz celoživotního vzdělávání pořádaný Katedrou finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze:  Mezinárodní standardy účetního výkaznictví  US GAAP  implementace v podmínkách českých firem Termín konání: zimní semestr (lze i dílčí témata) Termín konání: zimní semestr (lze i dílčí témata) Další informace na: Další informace na: http://kfua.vse.cz/pgs


Stáhnout ppt "Dlouhodobá aktiva dle IFRS a ČÚS David Procházka Katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google