Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účetní systémy 2 Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účetní systémy 2 Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010."— Transkript prezentace:

1 Účetní systémy 2 Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010

2 Osnova kursu (obsah přednášek): 1. Charakteristika a struktura účetních výkazů podle IAS/IFRS a US GAAP. Dlouhodobý majetek - jeho pojetí, klasifikace, oceňování při nabytí, odepisování dlouhodobého majetku v IAS/IFRS, srovnání s US GAAP. Příklady. 2. Vykazování dlouhodobého majetku po dobu držení. Ztráta ze snížení hodnoty aktiv a její měření a vykazování podle IAS/IFRS. Příklady. 3. Investice do nemovitostí - pojetí, oceňování, vykazování. Aktiva určená k prodeji - pojetí, oceňování. Finanční majetek, jeho klasifikace a způsoby oceňování podle IAS/IFRS. Příklady 4. Finanční majetek, jeho klasifikace a způsoby oceňování podle IAS/IFRS. Pohledávky jako součást finančního majetku, jejich pojetí a oceňování, srovnání s US GAAP. Příklady. 5. Závazky, jejich pojetí, klasifikace a způsoby oceňování podle IAS/IFRS, srovnání s US GAAP. Pojetí rezerv a jejich vykazování. Příklady. Zásoby - jejich pojetí, klasifikace, oceňování. Příklady. 6. Výnosy, náklady a hospodářský výsledek, pojetí a vykazování podle IAS/IFRS, srovnání s US GAAP. Pojetí kapitálu a jeho vykazování. Příklady.

3 Povinná literatura: Kubíčková D., Účetní systémy II. Praha : Eupress 2010 (v tisku) Dvořáková D., Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodní účetních standardů IAS/IFRS, Brno : Computer Press 2008 Hinke J., Účetní systém IAS/IFRS, Praha : Kernberg Publishing 2007 Doporučená literatura: Janoušková M.: Mezinárodní standardy účetního výkaznictví – cvičné příklady, Praha : Bilance 2004 Krupová, L. a kol.: IAS/IFRS : mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Praha: VOX 2005. Loja R., Účetní závěrka podle IAS/IFRS se zaměřením na majetek, Praha : Bilance 2005 Mládek R., Světové účetnictví, Praha : Linde 2005

4 Účetní závěrka= = účetní výkazy : rozvaha výkaz zisku a ztráty výkaz cash flow výkaz o změnách ve vlastním kapitálu + příloha (komentář)

5 Cíl účetní závěrky: poskytovat informace o finanční pozici, výkonnosti a změnách ve finanční pozici firem, které jsou užitečné širokému okruhu uživatelů pro přijímání racionálních ekonomických rozhodnutí a pro posuzování úspěšnosti managementu v hospodaření se svěřenými prostředky.

6 Obecné principy vytváření účetního obrazu - předpoklady zpracování účetní závěrky – jsou : a) akruální princip (určuje způsob zjišťování hospodářského výsledku: změna ve vlastním kapitálu jako výsledek činnosti za přesně vymezený interval- účetní období) a b) nepřetržité trvání podniku (podnik se svou činností bude snažit uchovat svou činnost v budoucnu, tj. obnovovat podmínky pro její provádění)

7 Předmět zobrazení v účetnictví vymezují základní prvky účetní závěrky : a) aktiva b) závazky c) vlastní kapitál d) výnosy e) náklady (=obsah účetních výkazů)

8 Metody oceňování prvků účetních výkazů jako převod konkrétních kvalitativních charakteristik do formy kvantitativní, finanční: a) historická cena, b) běžná reprodukční cena c) realizovatelná hodnota d) současná hodnota --- e) reálná hodnota (není uvedena v Koncepčním rámci, ale až v jednotlivých standardech )

9 Kvalitativní požadavky na data uváděná v účetních výkazech: a) srozumitelnost b) relevance c) spolehlivost d) srovnatelnost

10 V IAS č. 1 jsou kvalitativní požadavky dále rozšířeny a doplněny o zásady, které by měly být při sestavování účetní závěrky respektovány: věrné zobrazení kontinuita a konzistence vykazování významnost a agregace zákaz kompenzace srovnatelnost údajů

11 Úprava obsahu rozvahy v IAS č. 1 zahrnuje: 1) základní klasifikace aktiv a pasiv v rozvaze 2) určení položek, které by měly zveřejněny přímo v rozvaze - minimální obsah 3) povinný obsah Přílohy účetní závěrky - Rozlišení aktiv na dlouhodobá a krátkodobá (ale zároveň ponechává účetním jednotkám-podnikům volbu, zda použijí pro řazení položek hledisko času (dlouhodobé-krátkodobé) nebo zda je nahradí řazením z hlediska likvidnosti, popř. jejich kombinací. Jedno i druhé uspořádání se má za rovnocenné při výpovědi o finanční situaci a její stabilitě a budoucím vývoji.) - Rozlišení pasiv na dva samostatné prvky, tj. kapitál (equity) a závazky (liabilities)

12 Minimální obsah rozvahy dle IAS/IFRS (horizontální forma) Název firmy Rozvaha k ….……20xx měna (v …. měn.j) AktivaPasiva Pozemky, budovy a zařízeníZávazky Investice do nemovitostíObchodní a jiné závazky Nehmotná aktivaRezervy Investice oceňované ekvivalenční metodouFinanční závazky (nezahrnuté v jiných pol.) Odložené daňové pohledávkyZávazky z titulu běžných daní Finanční aktiva (nezahrnutá do jiných pol.)Odložené daňové závazky Pohledávky z titulu běžných daníZávazky, které jsou součástí celků určených k prodeji Biologická aktiva Aktiva držená k prodejiVlastní kapitál ZásobyEmitovaný kapitál a rezervní fondy Obchodní a jiné pohledávkyMenšinový podíl Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

13 Výkaz zisku a ztráty vertikální s účelovým členěním nákladů a výnosů: Název firmy Výkaz zisku a ztráty za 20xx měna (v …. měn.j) Tržby (revenues) -Náklady prodeje (costs of sales) Hrubý zisk (hrubá marže) Ostatní výnosy -Odbytové náklady -Správní náklady -Ostatní náklady Zisk/ztráta běžného období

14 Výkaz Cash-flow Počáteční stav peněžních prostředků Zisk +/- Úprava o nepeněžní operace +/- Změny položek rozvahy v oblasti prac. kapitálu CF z provozní oblasti +/- změny položek rozvahy v oblasti dlouh. majetku CF z investiční oblasti +/- změny položek rozvahy v oblasti dlouh. zdrojů CF z financování CF celkem (z provozní obl.+z investiční obl.+ z financování) Konečný stav peněžních prostředků

15 Výkaz změn ve vlastním kapitálu Druh změny Zákl. kapitál Emisní ážio Fond z přecenění Rezerv- ní fond Stat. fondy Nerozd. zisk Zisk běž. obdobíCelkem Počáteční stav10001000501001301201500 Příděl do rez. fondu + 10- 10 - Výplata dividend- 60 Příděl do fondu odměn + 20- 20- Výplata odměn zaměstnancům - 50 Přecenění budovy+ 100 Přecenění cen. papírů + 20 Nerozdělený zisk minulých let + 30- 30- Konečný stav1000100120607016001510

16 Dlouhodobá aktiva Pojetí : 1) musí vyhovovat definici aktiv: a)které má podnik má „pod kontrolou“, tzn. že je má plně ve své dispozici (může s nimi volně nakládat a využívat je) b) od jejichž držení a užití podnik očekává budoucí ekonomický prospěch, c) jejichž existence je výsledkem minulých skutečností a d) jsou ocenitelné 2) musí vyhovovat kritériu dlouhodobosti: - prostřednictvím časového intervalu - vztahu k aktiva či závazku k délce provozního cyklu

17 Ekonomický prospěch může do podniku plynout různými způsoby : - může být použito při výrobě zboží - může být vyměněno za jiné - může být použito pro vyrovnání závazku - může být rozděleno mezi vlastníky.

18 Klasifikace aktiv v různých účetních systémech: - Hmotná, nehmotná, finanční – ČÚS - Investice, Pozemky, budovy a zařízení, Nehmotná aktiva - US GAAP - Prostřednictvím minimálního obsahu rozvahy doplněna dalšími požadavky (IAS/IFRS): položka musí být uvedena samostatně - je-li významná pro rozhodování uživatele - pokud se pro ni používá specifický způsob ocenění - pokud má specifickou funkci v činnosti účetní jednotky.

19 Klasifikace aktiv v tzv. minimálním obsahu rozvahy: Pozemky, budovy a zařízení Investice do nemovitostí Nehmotná aktiva Investice oceňované ekvivalenční metodou Odložené daňové pohledávky Finanční aktiva (nezahrnutá do jiných vyjmenovaných položek) Pohledávky z titulu běžných daní Biologická aktiva Aktiva držená k prodeji Zásoby Obchodní a jiné pohledávky Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty (vyznačené položky budou předmětem výkladu)

20 Pozemky, budovy a zařízení (≠dlouhodobý hmotný majetek) - není stanoveno podrobnější členění ani závazné a jednotné názvy dílčích položek = prostředky používané v hlavní činnosti. Firmy mohou zvolit jakékoli rozumné popisné názvy, které umožní a přispějí k naplnění cíle, tj. informovat o finanční pozici, výkonnosti a změnách ve finanční pozici firem, které jsou užitečné širokému okruhu uživatelů pro přijímání racionálních ekonomických rozhodnutí. - V US GAAP je pouze doporučeno klasifikovat tyto prostředky podle tří základních oblastí činnosti firmy, kde jsou využívány: výroba, odbyt, správa. - Vymezení dílčích položek vyplývá ze zásady podstatnosti - jako samostatná by měla být každá významná položka (významnost je obvykle dána podílem na celkovém objemu aktiv: Komise pro cenné papíry (SEC) při New Yorské burze stanovuje, aby v rozvaze měly svou vlastní „řádku“ ty položky nebo jednotlivé skupiny položek, které reprezentují 5% a více celkových aktiv (pokud se jedná o spřízněné osoby pak je hranice 1% celkových aktiv) ). Pokud např. dopravní prostředky představují 6 % celkových aktiv společnosti, pak v rozvaze musí být uvedena jako samostatná položka Dopravní prostředky.

21 Jako součást mohou být vykazovány např. a) významné náhradní díly, které se vztahují k určité složce pozemků, budov a zařízení a mají předpokládanou dobu využitelnosti delší než jedno účetní období (resp. jeden výrobní cyklus) b) nedokončené nemovitosti (do doby, než budou dokončeny), které budou po dokončení využívány jako „investice“ a budou vykazovány podle jiných pravidel (podle standardu IAS č. 40 – Investice o nemovitostí). c) výdaje na pravidelné generální opravy: některá aktiva vyžadují po určitém období či počtu výkonů rozsáhlé celkové prohlídky, opravy a seřízení, aby byla schopna dalšího užívání - výdaje spojené s těmito prohlídkami mohou být vykázány jako samostatná položka v rámci dlouhodobých aktiv, pokud splňují obecné podmínky pro uznání aktiv a mají dlouhodobý charakter (v tom případě se i odepisují).


Stáhnout ppt "Účetní systémy 2 Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google