Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "7. tématický okruh Dlouhodobý majetek"— Transkript prezentace:

1 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek
Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

2 Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání (DHM a DNM) či jeho zhodnocení (DFM) DHM a DNM umožňuje, usnadňuje a rozšiřuje existující podnikatelskou činnost a není primárně určen k prodeji DFM není pořizován s účelem používat ho, nýbrž získávat výnosy z jeho držby (např. v podobě úroků, dividend, kapitálového zhodnocení)

3 Členění DA podle fyzické podstaty: podle odpisovatelnosti:
dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý nehmotný majetek dlouhodobý finanční majetek podle odpisovatelnosti: majetek odpisovaný majetek neodpisovaný

4 Dlouhodobý hmotný majetek
nachází se v účtových třídách 02 (odpisovaný majetek) a 03 (neodpisovaný majetek) charakteristické rysy: fyzická podstata dlouhodobé používání jistá výše ocenění, kterou stanoví sama účetní jednotka s ohledem na zásadu významnosti

5 Odpisovaný DHM stavby samostatné movité věci a soubory movitých věcí
pěstitelské celky trvalých porostů základní stádo a tažná zvířata nedokončený DHM ostatní

6 Neodpisovaný DHM pozemky předměty z drahých kovů umělecká díla

7 Dlouhodobý nehmotný majetek
zobrazen v účtové skupině 01 charakteristické znaky: nehmotná podstata doba používání delší než 12 měsíců jistá výše ocenění, kterou stanoví sama účetní jednotka s ohledem na zásadu významnosti

8 Účtování skupina 01 zřizovací výdaje (souhrn výdajů souvisejících se založením podniku) nehmotné výsledky výzkumu a vývoje software ocenitelná práva (duševní vlastnictví, patenty, licence) nedokončený DNM ostatní DNM

9 Dlouhodobý finanční majetek
pořízen s cílem dlouhodobě investovat volné peněžní prostředky účtování v účtové skupině 06 patří sem: akcie a jiné majetkové účasti ostatní majetkové cenné papíry (podílové listy) dluhové cenné papíry poskytnuté půjčky termínované vklady peněžních prostředků a jiné

10 Oceňování DHM a HNM při pořízení
pořizovací cenou (cena, za kterou byl majetek pořízen, a náklady souvisejí s jeho pořízením) vlastními náklady (přímé náklady vynaložené na výrobu DHM či DNM a nepřímé náklady, které se k této výrobě vztahují) reprodukční pořizovací cenou (cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje)

11 Pořizovací cena DHM a DNM (dle §47 vyhlášky pro podnikatele)
do pořizovací ceny DHM a DNM vstupují: náklady na přípravu a zabezpečení (odměny za poradenské služby, expertízy, zprostředkování, správní poplatky, licence a patenty využitá při pořizování majetku) úroky z úvěru, z kterého je majetek pořizován, pokud o tom účetní jednotka rozhodne náklady na zkoušky před uvedením do používání do pořizovací ceny DHM a DNM nevstupují: náklady na opravy a údržbu kursové rozdíly smluvní pokuty a úroky z prodlení

12 Způsob pořízení DHM a DNM
v hotovosti na obchodní úvěr (na fakturu) pomocí bankovního úvěru dotací z veřejných rozpočtů na leasing

13 Příklad na pořízení DHM
PZ na BÚ 60, PZ v pokladně 10 účetní operace: faktura od dodavatele za stroj 100 banka poskytla úvěr na pořízení stroje 80 hotově zaplaceno za dopravu stroje 8 faktura za montáž stroje 10 faktura za proškolení zaměstnanců 10 úrok z úvěru do okamžiku zařazení stroje do používání 2 (dle rozhodnutí účetní jednotky vstupuje do pořizovací ceny) zařazení stroje do používání zaplacení všech faktur z běžného účtu úrok z úvěru za období po zařazení stroje do používání 5

14 Řešení 042/321 221/461 042/211 518/321 042/221 022/042 321/221 562/221

15 Oceňování DHM a DNM k datu ÚZ
ocenění na bázi historické pořizovací ceny sníženou o kumulovanou výši odpisů (tzv. oprávky) a sníženou o kumulovanou výši vytvořených opravných položek odpis během účetního období vyjadřuje způsob čerpání prospěchu z dlouhodobého aktiva a ústí ve snížení hodnoty aktiva v rozvaze a vzniku nákladu ve výsledovce opravné položky jsou výrazem zásady opatrnosti

16 Opravné položky tvoření OP snižuje hospodářský výsledek a rozpouštění HV zvyšuje účel spočívá v zachycení věrného a poctivého obrazu finanční situace zachycujeme tak přechodné snížení hodnoty majetku snížení hodnoty majetku se účtuje nepřímo (prostřednictvím opravného účtu) nelze tvořit OP na zvýšení hodnoty aktiva účet OP nemůže mít aktivní zůstatek tvorbu se účtuje na vrub nákladů ve skupině 55 a ve prospěch účtů ze skupiny 09 jejich snížení se proúčtuje obráceně o tvorbě OP se rozhoduje během inventarizace, kdy se porovnává účetní hodnota aktiv s jejich tržní hodnotu pokud účetní hodnota je nižší než tržní a tento pokles je přechodného rázu, vytvoří se OP v dalších obdobích se posuzuje výše a odůvodněnost opravné položky

17 Příklad předpokládejte dostatečné PZ zaúčtujte účetní operace:
faktura za nákup nákladního automobilu 795 zaplacen hotově správní poplatek za registraci vozu 5 automobil zařazen do používání z běžného účtu zaplacena faktura za automobil odpis automobilu za první rok 100 ke konci účetního období zjištěno přechodné snížení hodnoty vozu na 670 odpis automobilu v druhém roce 100 tržní hodnota automobilu ke konci druhého roku 610

18 Řešení 042/321 042/211 022/042 321/221 551/082 559/092 (částka 30)

19 Odpisování odpisováním přenášíme část pořizovací ceny do nákladů
odpis vyjadřuje postupné čerpání prospěchu dlouhodobého aktiva při jeho používání při dosahování výnosů odpisový plán by tedy měl být sestaven tak, aby odpovídal co nejvěrněji náběhu výnosů odpis je pouhým odhadem, mění-li se podmínky, ze kterých vycházel původní odpisový plán, je nutné tento plán revidovat a upravit

20 Základní termíny pořizovací cena = cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady zbytková hodnota – odhadovaná hodnota, kterou bude mít aktivum na konci doby životnosti (v ČR se příliš nepoužívá) odpisová základna = PC – ZH (částka, která se odepíše v průběhu doby životnosti aktiva) oprávky = kumulované odpisy zůstatková cena = PC – oprávky korekce = oprávky + opravné položky hodnota netto = PC - korekce

21 Odpisové metody výběr odpisové metody by měl co nejvěrněji kopírovat náběh výnosů z používání majetku metody odpisování založeny na: výkonu faktoru času přesnější jsou výkonové odpisy, ne vždy se podaří či vyplatí zjišťovat časové odpisy mohou být lineární či zrychlené neplést účetní odpisy s odpisy daňovými

22 Vyřazení dlouhodobého majetku
dlouhodobý majetek se pořizuje, používá a též vyřazuje důvodem pro jeho vyřazení může být: vyřazení z důvodu opotřebování nad rámec odpisového plánu likvidace majetku škoda na majetku obvyklá mimořádná škoda prodej majetku darování převod do osobního vlastnictví podnikatele – fyzické osoby

23 Zúčtování zůstatkové ceny
při vyřazení dlouhodobého majetku se zúčtování zůstatkové ceny liší na základě toho, jakým způsobem byl majetek vyřazen k okamžiku vyřazení majetku z používání je nutné i vyřadit majetek z účetní evidence (zápis MD-Oprávky/D-Majetek) účtování v případě stroje (důvody viz předchozí snímek): 551/082 548/082 582/082 541/082 543/082 491/082

24 Příklad účetní jednotka má tento dlouhodobý majetek:
software 100 (oprávky 80) stroj 450 (oprávky 450) automobil osobní 250 (oprávky 200) automobil nákladní 800 (oprávky 300) zaúčtujte následující operace: z důvodu přechodu na nový SW byl starý vyřazen (odinstalován) vyřazení odepsaného stroje z používání prodej osobního automobilu za 40 v hotovosti vyřazení nákladního automobilu z důvodu havárie; pojišťovna uhradila na účet 400

25 Řešení odpis zůstatkové ceny SW: 551/073 (částka 20)
vyřazení SW z užívání: 073/013 (částka 100) vyřazení stroje z užívání: 082/022 (částka 450) výnos z prodeje automobilu: 211/641 (částka 40) odpis zůstatkové ceny: 541/082 (částka 50) vyřazení automobilu z užívání: 082/022 (částka 250) odpis zůstatkové ceny: 549/082 (částka 500) náhrada od pojišťovny: 221/648 (částka 400) vyřazení automobilu z užívání: 082/022 (částka 800)


Stáhnout ppt "7. tématický okruh Dlouhodobý majetek"

Podobné prezentace


Reklamy Google