Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odpadní vody Vodní právo PVPI.Průchováteze Podzim 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odpadní vody Vodní právo PVPI.Průchováteze Podzim 2011."— Transkript prezentace:

1 Odpadní vody Vodní právo PVPI.Průchováteze Podzim 2011

2 2 Prameny  Zák.č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů vyhl.č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových vyhl.č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových nař.č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech nař.č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech  Zák.č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů vyhl.č. 428/2001 Sb.kterou se provádí zákon o VaK vyhl.č. 428/2001 Sb.kterou se provádí zákon o VaK  Souvisejí právní předpisy Stavební zákon a prováděcí předpisy Stavební zákon a prováděcí předpisy Zvláštní složkové – střety Zvláštní složkové – střety

3 3 Způsoby odstraňování  žumpa nejde o vodní dílo nejde o vodní dílo není třeba povolení k vypuštění odpadních vod není třeba povolení k vypuštění odpadních vod  septik  ČOV průmyslové průmyslové domovní domovní  kanalizace vazba na ČOV vazba na ČOV  kořenové čistírny odpadních vod Viz blíže např.www.ekoreny.cz Viz blíže např.www.ekoreny.cz

4 4 Pojem odpadní vody  POZITIVNÍ VYMEZENÍ vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod § 38 odst. 1 VZ§ 38 odst. 1 VZ průsakové vody z odkališť, s výjimkou vod, které jsou využívány pro vlastní potřebu organizace a vod, které odtékají do vod důlních průsakové vody z odkališť, s výjimkou vod, které jsou využívány pro vlastní potřebu organizace a vod, které odtékají do vod důlních § 38 odst. 1 VZ§ 38 odst. 1 VZ průsakové vody ze skládek odpadů průsakové vody ze skládek odpadů § 38 odst. 1 VZ§ 38 odst. 1 VZ

5 5 Pojem odpadní vody  NEGATIVNÍ VYMEZENÍ vody z drenážních systémů odvodňovaných zemědělských pozemků vody z drenážních systémů odvodňovaných zemědělských pozemků chladící vody použité v plavidlech nebo pro vodní turbíny, u nichž došlo pouze ke zvýšení teploty chladící vody použité v plavidlech nebo pro vodní turbíny, u nichž došlo pouze ke zvýšení teploty nepoužité minerální vody z přírodního léčivého zdroje nebo zdroje přírodní minerální vody nepoužité minerální vody z přírodního léčivého zdroje nebo zdroje přírodní minerální vody srážkové vody z dešťových oddělovačů, pokud oddělovač splňuje podmínky, které stanoví VP úřad v povolení srážkové vody z dešťových oddělovačů, pokud oddělovač splňuje podmínky, které stanoví VP úřad v povolení srážkové vody z pozemních komunikací, pokud je znečištění těchto vod závadnými látkami řešeno technickými opatřeními dle prov. vyhl. zákonu o pozemních komunikacích srážkové vody z pozemních komunikací, pokud je znečištění těchto vod závadnými látkami řešeno technickými opatřeními dle prov. vyhl. zákonu o pozemních komunikacích § 38 odst. 2 VZ§ 38 odst. 2 VZ

6 6 Povinnosti  povinnost stavebníka a vlastníka stavby  zabezpečit stavbu odváděním, čištěním nebo jiným zneškodňováním odpadních vod povoleným nakládáním s odpadními vodami povoleným nakládáním s odpadními vodami smluvním zajištěním odvádění odpadních vod smluvním zajištěním odvádění odpadních vod  časově v řízeních podle stavebního zákona v řízeních podle stavebního zákona v období užívání stavby v období užívání stavby  povinnost měřit objem vypouštěných vod a míru jejich znečištění - podle povolení VP úřadu - podle povolení VP úřadu Místo, způsob, četnost měřeníMísto, způsob, četnost měření Předávat VP úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu Předávat VP úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu Výjimka Výjimka - § 38 odst. 5 VZ- § 38 odst. 5 VZ Ten, kdo zneškodňuje odpadní vody prostřednictvím vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jehož podstatnou součástí je výrobek označený CE Ten, kdo zneškodňuje odpadní vody prostřednictvím vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jehož podstatnou součástí je výrobek označený CE výčet a klasifikaci výrobků CE stanoví vláda nařízením výčet a klasifikaci výrobků CE stanoví vláda nařízením ! Vazba na § 15a odst. 1 VZ – ohlášení vodních děl a VH úprav – k provedení VD určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jehož podstatnou součástí je výrobek označený CE – postačí OHLÁŠENÍ! Vazba na § 15a odst. 1 VZ – ohlášení vodních děl a VH úprav – k provedení VD určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jehož podstatnou součástí je výrobek označený CE – postačí OHLÁŠENÍ - blíže viz. přednášky JUD5R. A.Klikové- blíže viz. přednášky JUD5R. A.Klikové

7 7 Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních  § 8 odst. 1 písm. c) VZ  vodoprávní řízení Povolení Povolení podmínky k vypouštění (§ 8 ve spoj. s § 38 odst. 3 VZ)podmínky k vypouštění (§ 8 ve spoj. s § 38 odst. 3 VZ) Nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod Nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod Měřit objem a míru znečištění vypouštěných odpadních vod v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu Měřit objem a míru znečištění vypouštěných odpadních vod v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu Místo, způsob měření objemu a znečištění stanoví VDPúřad v rozhodnutí v povolení k vypouštění odpadních vod Místo, způsob měření objemu a znečištění stanoví VDPúřad v rozhodnutí v povolení k vypouštění odpadních vod Výsledky měření předávat Výsledky měření předávat vodoprávnímu úřadu, který rozhodnutí vydalvodoprávnímu úřadu, který rozhodnutí vydal Správci povodíSprávci povodí Pověřenému odbornému subjektuPověřenému odbornému subjektu

8 8 Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních  Přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod Zakázáno („nelze povolit“) Zakázáno („nelze povolit“) Výjimka Výjimka Vypouštění odpadních vod neobsahujících nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné látky do půdních vrstev, z nichž by mohly vniknout do podzemních vodz jednotlivých rodinných domů a staveb pro individuální rekreaci na základě posouzení jejich vlivu na jakost podzemních vodVypouštění odpadních vod neobsahujících nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné látky do půdních vrstev, z nichž by mohly vniknout do podzemních vodz jednotlivých rodinných domů a staveb pro individuální rekreaci na základě posouzení jejich vlivu na jakost podzemních vod (§ 38 odst. 4 VZ)(§ 38 odst. 4 VZ) Posouzení vlivu na jakost podzemních vod (hydrogeolog)Posouzení vlivu na jakost podzemních vod (hydrogeolog) odpadní vody budou nejdříve vyčištěny na úroveň stanovenou vodoprávním úřademodpadní vody budou nejdříve vyčištěny na úroveň stanovenou vodoprávním úřadem

9 9 Povolení k vypouštění odpadních vod  Povolení nemůže být vydáno na dobu delší než 10 let 10 let 4 roky 4 roky V případě vypouštění odpadních vod se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkamiV případě vypouštění odpadních vod se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami Podle přílohy č. 1 k VZPodle přílohy č. 1 k VZ  Dobu platnosti lze k návrhu oprávněné osoby prodloužit, pokud se nezměnily podmínky, za kterých bylo povolení uděleno pokud se nezměnily podmínky, za kterých bylo povolení uděleno Žádost je třeba podat do 6 měsíců před uplynutím doby, na kterou bylo povolení vydáno Žádost je třeba podat do 6 měsíců před uplynutím doby, na kterou bylo povolení vydáno Povolení zaniká až právní mocí rozhodnutí o případném neprodloužení platnosti původního povolení Povolení zaniká až právní mocí rozhodnutí o případném neprodloužení platnosti původního povolení Opětovně lze prodloužit na dobu určitzou (10, resp. 4 roky – viz výše) Opětovně lze prodloužit na dobu určitzou (10, resp. 4 roky – viz výše) § 9 VZ § 9 VZ

10 10 „Stará“ povolení k vypouštění odpadních vod  Zák.č. 20/2004 Sb., ve znění zák.č. 180/2008 Sb.) Čl. II, bod. 2 Čl. II, bod. 2 „platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do 31.12.2001, ZANIKÁ NEJPOZDĚJI DNEM 1.LEDNA 2008, POKUD NEZANIKNE UPLYNUTÍM DOBY, NA KTEROU BYLA UDĚLENA, JE-LI TATO DOBA KRATŠÍ „platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do 31.12.2001, ZANIKÁ NEJPOZDĚJI DNEM 1.LEDNA 2008, POKUD NEZANIKNE UPLYNUTÍM DOBY, NA KTEROU BYLA UDĚLENA, JE-LI TATO DOBA KRATŠÍ oprávnění z takových povolení se nadále považují oprávněné a mohou nakládat s vodami a vykonávat další práva a povinnosti v rozsahu těchto povolení i po 1.1.2008, pokud podali nejpozději dne 1.1.2008 žádost povolení nahrazující dosavadní povolení, a to až do dne právní moci rozhodnutí o takové žádosti oprávnění z takových povolení se nadále považují oprávněné a mohou nakládat s vodami a vykonávat další práva a povinnosti v rozsahu těchto povolení i po 1.1.2008, pokud podali nejpozději dne 1.1.2008 žádost povolení nahrazující dosavadní povolení, a to až do dne právní moci rozhodnutí o takové žádosti (zakotvila novela č. 180/2008 Sb.)(zakotvila novela č. 180/2008 Sb.)

11 11 Vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek do kanalizace  § 16 VZ  Je možné  Povolení vodoprávního úřadu  Více výrob Nutné povolení pro každou jednotlivě Nutné povolení pro každou jednotlivě kontroly kontroly

12 12 Poplatky jako ekonomický nástroj  Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových (§ 90 a násl. VZ)+ prováděcí předpisy (§ 90 a násl. VZ)+ prováděcí předpisy Poplatníkem Poplatníkem Znečišťovatel, jestliže jím vypouštěné odpadní vody překročí v příslušném ukazateli znečišťování hmotnostní a koncentrační limit zpoplatněníZnečišťovatel, jestliže jím vypouštěné odpadní vody překročí v příslušném ukazateli znečišťování hmotnostní a koncentrační limit zpoplatnění Znečišťovatel povinen u každého zdroje a výpustě sledovat koncentraci znečištění ve vypouštěných odpadních vodáchZnečišťovatel povinen u každého zdroje a výpustě sledovat koncentraci znečištění ve vypouštěných odpadních vodách rozboryrozbory Odborně způsobilé osoby Odborně způsobilé osoby

13 13 Poplatky jako ekonomický nástroj  Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních § 100 VZ § 100 VZ zpoplatněny nejsou situace, kdy jsou odpadní vody v úrovni stanovené v povolení poplatníkem nejsou osoby z rodinných domů nebo staveb pro individuální rekreaci čištěny domovní ČOV zpoplatněny nejsou situace, kdy jsou odpadní vody v úrovni stanovené v povolení poplatníkem nejsou osoby z rodinných domů nebo staveb pro individuální rekreaci čištěny domovní ČOV

14 14 Odpovědnost  Správní delikty podle vodního zákona podle vodního zákona přestupkypřestupky jiné správní deliktyjiné správní delikty

15 15 Odpovědnost  Odstranění závazného stavu § 42 VZ § 42 VZ zák. č. 167/2008 Sb., o ekologické újmě zák. č. 167/2008 Sb., o ekologické újmě

16 16 Odpovědnost  Odpovědnost za škodu  - ztráta vody § 29 VZ – provozní činnost § 29 VZ – provozní činnost Vazba na OZVazba na OZ  Vztah k zákonu o ekologické újmě

17 17 Odpovědnost  Trestní odpovědnost Úč. K 1.1.2010 Úč. K 1.1.2010 TČ poškození a ohrožení ŽPTČ poškození a ohrožení ŽP § 293 TZ § 293 TZ Úmyslný TČ – mj. znečištění,poškození „vody“Úmyslný TČ – mj. znečištění,poškození „vody“ § 294 TZ § 294 TZ Nedbalostní TČNedbalostní TČ


Stáhnout ppt "Odpadní vody Vodní právo PVPI.Průchováteze Podzim 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google