Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Odpovědnost v právu ŽP Ivana Průchová. 2 Odpovědnost v právu ŽP Formy odpovědnosti: Formy odpovědnosti: Deliktní: Deliktní: Správně právní odpovědnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Odpovědnost v právu ŽP Ivana Průchová. 2 Odpovědnost v právu ŽP Formy odpovědnosti: Formy odpovědnosti: Deliktní: Deliktní: Správně právní odpovědnost."— Transkript prezentace:

1 1 Odpovědnost v právu ŽP Ivana Průchová

2 2 Odpovědnost v právu ŽP Formy odpovědnosti: Formy odpovědnosti: Deliktní: Deliktní: Správně právní odpovědnost Správně právní odpovědnost Trestně právní odpovědnost Trestně právní odpovědnost Odpovědnost za škodu Odpovědnost za škodu Odpovědnost za ekologickou újmu Odpovědnost za ekologickou újmu

3 3 Správně právní odpovědnost A. Odpovědnost za jiné správní delikty A. Odpovědnost za jiné správní delikty Právnické osoby, fyzické osoby podnikající (VÝJIMEČNĚ „KAŽDÝ“ – např. § 55 lesního zákona, § 4 zákona o České inspekci životního prostředí Právnické osoby, fyzické osoby podnikající (VÝJIMEČNĚ „KAŽDÝ“ – např. § 55 lesního zákona, § 4 zákona o České inspekci životního prostředí objektivní odpovědnost objektivní odpovědnost složkové předpisy složkové předpisy jednotlivé skutkové podstaty jednotlivé skutkové podstaty další specifika další specifika Sankce Sankce pokuty pokuty opatření k nápravě opatření k nápravě odebrání věci odebrání věci omezení nebo zákaz činnosti omezení nebo zákaz činnosti odejmutí uděleného souhlasu či povolení odejmutí uděleného souhlasu či povolení Lhůty k ukládání sankcí Lhůty k ukládání sankcí Procesně: správní řád Procesně: správní řád

4 4 Správně právní odpovědnost Odpovědnost za přestupky Odpovědnost za přestupky subjektivní odpovědnost subjektivní odpovědnost složkové právní předpisy složkové právní předpisy jednotlivé skutkové podstaty jednotlivé skutkové podstaty další specifika další specifika přestupkový zákon přestupkový zákon Skutkové podstaty ve vztahu k životnímu prostředí resp. jeho složkám Skutkové podstaty ve vztahu k životnímu prostředí resp. jeho složkám Procesní část Procesní část Sankce Sankce napomenutí napomenutí pokuty pokuty zákaz nebo omezení činnosti zákaz nebo omezení činnosti propadnutí nebo odebrání věci propadnutí nebo odebrání věci lhůty k ukládání sankcí lhůty k ukládání sankcí

5 5 Trestně právní odpovědnost Zák.č.40/2009 Sb., trestní zákoník, hlava VIII. – TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ Zák.č.40/2009 Sb., trestní zákoník, hlava VIII. – TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ „Všeobecné“ skutkové podstaty: „Všeobecné“ skutkové podstaty: poškození a ohrožení životního prostředí - § 293 TZ - poškození a ohrožení životního prostředí - § 293 TZ - poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti - § 294 TZ poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti - § 294 TZ „speciální skutkové podstaty“ „speciální skutkové podstaty“ katalog viz dále katalog viz dále

6 Trestně právní odpovědnost speciální skutkové podstaty speciální skutkové podstaty poškození vodního zdroje - § 294a TZ poškození vodního zdroje - § 294a TZ poškození lesa - § 295 TZ poškození lesa - § 295 TZ neoprávněné vypuštění znečištěných látek - § 297 TZ neoprávněné vypuštění znečištěných látek - § 297 TZ neoprávněné nakládání s odpady - § 298 TZ neoprávněné nakládání s odpady - § 298 TZ neoprávněná výroba a jiné nakládání s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu Země - § 298a TZ neoprávněná výroba a jiné nakládání s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu Země - § 298a TZ neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami druhy rostlin a živočichů - § 299 neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami druhy rostlin a živočichů - § 299 neoprávněné nakládání chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami druhy rostlin a živočichů z nedbalosti - § 300 TZ neoprávněné nakládání chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami druhy rostlin a živočichů z nedbalosti - § 300 TZ odnímání nebo ničení živočichů a rostlin - § 301 odnímání nebo ničení živočichů a rostlin - § 301 týrání zvířat - § 302 týrání zvířat - § 302 zanedbání péče o zvíře z nedbalosti - § 303 TZ zanedbání péče o zvíře z nedbalosti - § 303 TZ neoprávněná výroba, držení a jiné nakládání s léčivy a jinými látkami ovlivňujícími užitkovost hospodářských zvířat – 305 TZ neoprávněná výroba, držení a jiné nakládání s léčivy a jinými látkami ovlivňujícími užitkovost hospodářských zvířat – 305 TZ šíření nakažlivé nemoci hospodářských zvířat - § 306 TZ šíření nakažlivé nemoci hospodářských zvířat - § 306 TZ šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových rostlin šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových rostlin 6

7 Trestně právní odpovědnost Druhy trestů (§ 52 TZ) Druhy trestů (§ 52 TZ) a)odnětí svobody, a)odnětí svobody, b) domácí vězení, b) domácí vězení, c) obecně prospěšné práce, c) obecně prospěšné práce, d) propadnutí majetku, d) propadnutí majetku, e) peněžitý trest, e) peněžitý trest, f) propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, f) propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, g) zákaz činnosti, g) zákaz činnosti, h) zákaz pobytu, h) zákaz pobytu, i) zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, i) zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, j) ztrátu čestných titulů nebo vyznamenání, j) ztrátu čestných titulů nebo vyznamenání, k) ztrátu vojenské hodnosti, k) ztrátu vojenské hodnosti, l) vyhoštění. l) vyhoštění. 7

8 Trestněprávní odpovědnost právnických osob zák.č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim zák.č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim úč. 1.1.2012 úč. 1.1.2012 Vztah k TZ a TŘ Vztah k TZ a TŘ subsidiarita subsidiarita Subjekty Subjekty Vyloučení trestní odpovědnosti některých právnických osob ( ČR, ÚSC při výkonu veřejné moci) Vyloučení trestní odpovědnosti některých právnických osob ( ČR, ÚSC při výkonu veřejné moci) vztah k řízení o správním deliktu - § 28 zák. trestní o odpovědnosti PO vztah k řízení o správním deliktu - § 28 zák. trestní o odpovědnosti PO 8

9 Trestněprávní odpovědnost právnických osob trestné činy trestné činy Výčet v § 7 zák. o trestní odpovědnosti právnických osob Výčet v § 7 zák. o trestní odpovědnosti právnických osob zahrnuje mj. i TČ proti životnímu prostředí: zahrnuje mj. i TČ proti životnímu prostředí: § 293, 294,294a,295,297,298,298a,299,300,301 TZ) § 293, 294,294a,295,297,298,298a,299,300,301 TZ) 9

10 Trestněprávní odpovědnost právnických osob Druhy trestů Druhy trestů a trestné činy spáchané právnickou osobou lze uložit pouze tyto tresty a trestné činy spáchané právnickou osobou lze uložit pouze tyto tresty a)zrušení právnické osoby, a)zrušení právnické osoby, b) propadnutí majetku, b) propadnutí majetku, c) peněžitý trest, c) peněžitý trest, d) propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, d) propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, e) zákaz činnosti, e) zákaz činnosti, f) zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži, f) zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži, g) zákaz přijímání dotací a subvencí, g) zákaz přijímání dotací a subvencí, h) uveřejnění rozsudku. h) uveřejnění rozsudku. 10

11 11 Odpovědnost za škodu Občanský zákoník: obecná odpovědnost za škodu § 420 OZ - odpovědnost za škodu § 420 OZ - odpovědnost za škodu subjektivní odpovědnost subjektivní odpovědnost § 420a OZ - odpovědnost za škodu provozní činností § 420a OZ - odpovědnost za škodu provozní činností činností, která má provozní povahu, nebo věcí použitou při činnosti činností, která má provozní povahu, nebo věcí použitou při činnosti fyzikálními, chemickými, popřípadě biologickými vlivy provozu na okolí fyzikálními, chemickými, popřípadě biologickými vlivy provozu na okolí oprávněným prováděním nebo zajištěním prací, jimiž je způsobena jinému škoda na nemovitosti nebo je mu podstatně ztíženo nebo znemožněno užívání nemovitosti oprávněným prováděním nebo zajištěním prací, jimiž je způsobena jinému škoda na nemovitosti nebo je mu podstatně ztíženo nebo znemožněno užívání nemovitosti objektivní odpovědnost objektivní odpovědnost speciální skutková podstata speciální skutková podstata § 432 OZ – odpovědnost za škodu provozem zvlášť nebezpečným § 432 OZ – odpovědnost za škodu provozem zvlášť nebezpečným

12 12 Odpovědnost za škodu Způsob náhrady škody Způsob náhrady škody škoda se hradí v penězích škoda se hradí v penězích požádá-li o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu požádá-li o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu Rozsah náhrady škody Rozsah náhrady škody hradí se skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk) hradí se skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk)

13 13 Odpovědnost za škodu Speciální případy odpovědnosti za škodu mimo občanský zákoník – např. Speciální případy odpovědnosti za škodu mimo občanský zákoník – např. zák.č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy zák.č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy zák.č. 44/1988 Sb.,o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) zák.č. 44/1988 Sb.,o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) zák.č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) zák.č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) zák.č. 449/2001 Sb., o myslivosti zák.č. 449/2001 Sb., o myslivosti zák.č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání ionizujícího záření (atomový zákon) zák.č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání ionizujícího záření (atomový zákon) zák.č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku zák.č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku Vztah speciálních předpisů k občanskému zákoníku Vztah speciálních předpisů k občanskému zákoníku nestanoví-li zvláštní předpisy jinak, použije se subsidiárně občanský zákoník nestanoví-li zvláštní předpisy jinak, použije se subsidiárně občanský zákoník

14 14 Odpovědnost za ekologickou újmu Zák.č. 17/1992 Sb.o životním prostředí Zák.č. 17/1992 Sb.o životním prostředí § 10 – pojem ekologická újma § 10 – pojem ekologická újma Ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikající poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti Ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikající poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti § 27 – odpovědnost za ekologickou újmu § 27 – odpovědnost za ekologickou újmu znaky znaky a) lidská činnost a) lidská činnost b)poškození složky nebo vnitřních vazeb a procesů ekosystému b)poškození složky nebo vnitřních vazeb a procesů ekosystému c) příčinná souvislost mezi a) a b) c) příčinná souvislost mezi a) a b) d) ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystému d) ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystému e) příčinná souvislost mezi b) a d) e) příčinná souvislost mezi b) a d)

15 15 Odpovědnost za ekologickou újmu Způsob odstraňování ekologické újmy Způsob odstraňování ekologické újmy obnovení původního stavu obnovení původního stavu kompenzační opatření kompenzační opatření náhrada v penězích náhrada v penězích kombinace výše uvedených způsobů kombinace výše uvedených způsobů Oprávněný z ekologické újmy Oprávněný z ekologické újmy stát stát Vztah k občanskému zákoníku Vztah k občanskému zákoníku

16 16 Odpovědnost za ekologickou újmu Zák. č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů Zák. č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů je transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za v souvislosti s nápravou škod na životním prostředí, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 20 o nakládání s odpad\y z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES je transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za v souvislosti s nápravou škod na životním prostředí, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 20 o nakládání s odpad\y z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES Prováděcí předpisy Prováděcí předpisy Vyhl.č. 17/2009 Sb., o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě Vyhl.č. 17/2009 Sb., o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě Vyhl.č. 295/2001 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a finančím zajištění Vyhl.č. 295/2001 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a finančím zajištění

17 Odpovědnost za ekologickou újmu pojem ekologická újma pro účely cit. zákona pojem ekologická újma pro účely cit. zákona nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí, která se může projevit přímo nebo nepřímo nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí, která se může projevit přímo nebo nepřímo 17

18 18 Odpovědnost za ekologickou újmu jedná se o změny na: jedná se o změny na: chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin nebo přírodních stanovištích chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin nebo přírodních stanovištích podzemních nebo povrchových vodách včetně přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod podzemních nebo povrchových vodách včetně přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod půdě půdě pokud tyto změny mají závažné nepříznivé účinky na těchto vybraných objektech nebo představují závažný nepříznivý vliv na lidské zdraví pokud tyto změny mají závažné nepříznivé účinky na těchto vybraných objektech nebo představují závažný nepříznivý vliv na lidské zdraví

19 19 Odpovědnost za ekologickou újmu Zákon se vztahuje na ekologickou újmu nebo hrozbu jejího bezprostředního vzniku, jsou-li způsobeny Zákon se vztahuje na ekologickou újmu nebo hrozbu jejího bezprostředního vzniku, jsou-li způsobeny provozní činností uvedenou v příloze zákona provozní činností uvedenou v příloze zákona např.: např.: provozní zařízení podléhající vydání integrovanému povolení provozní zařízení podléhající vydání integrovanému povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podléhajících povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podléhajících povolení čerpání znečištěných podzemních vod a jejich následné odvádění do vod povrchových nebo podzemních čerpání znečištěných podzemních vod a jejich následné odvádění do vod povrchových nebo podzemních zacházení ze závadnými látkami zacházení ze závadnými látkami nakládání s nebezpečnými chemickými látkami nakládání s nebezpečnými chemickými látkami přeshraniční přeprava odpadů přeshraniční přeprava odpadů nakládání s těžebním odpadem nakládání s těžebním odpadem další provozní činností, pokud další provozní činností, pokud a) v jejím důsledku dojde ke vzniku nebo bezprostřední hrozbě ekologické újmy na chráněném druhu volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin nebo přírodním stanovišti a) v jejím důsledku dojde ke vzniku nebo bezprostřední hrozbě ekologické újmy na chráněném druhu volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin nebo přírodním stanovišti b) je realizována v rozporu s právními předpisy b) je realizována v rozporu s právními předpisy c) existuje příčinná souvislost mezi a) a b) c) existuje příčinná souvislost mezi a) a b) Zákon se vztahuje na ekologickou újmu způsobenou událostí nebo emisí, k níž došlo po nabytí účinnosti zákona Zákon se vztahuje na ekologickou újmu způsobenou událostí nebo emisí, k níž došlo po nabytí účinnosti zákona

20 20 Odpovědnost za ekologickou újmu Opatření Opatření Preventivní opatření Preventivní opatření provozovatel je povinen neprodleně provést v případě bezprostředně hrozící ekologické újmy provozovatel je povinen neprodleně provést v případě bezprostředně hrozící ekologické újmy Nápravná opatření Nápravná opatření provozovatel je povinen provozovatel je povinen neprodleně provést v případě vzniku nebo zjištění ekologické újmy neprodleně provést v případě vzniku nebo zjištění ekologické újmy neprodleně sdělit příslušnému orgánu neprodleně sdělit příslušnému orgánu informace o všech důležitých okolnostech vzniku ekologické újmy nebo o okolnostech nasvědčujících jejímu vzniku informace o všech důležitých okolnostech vzniku ekologické újmy nebo o okolnostech nasvědčujících jejímu vzniku Informace o provedených nápravných opatřeních Informace o provedených nápravných opatřeních vypracovat návrh nápravných opatření podle přílohy k zákonu a předložit jej příslušnému orgánu ke schválení vypracovat návrh nápravných opatření podle přílohy k zákonu a předložit jej příslušnému orgánu ke schválení provést nápravná opatření uložená příslušným orgánem i před zahájením řízení provést nápravná opatření uložená příslušným orgánem i před zahájením řízení sdělit příslušnému orgány všechny informace v případě, že nápravná opatření nepovedou k nápravě ekologické újmy sdělit příslušnému orgány všechny informace v případě, že nápravná opatření nepovedou k nápravě ekologické újmy

21 21 Odpovědnost za ekologickou újmu - řízení o uložení preventivních nebo nápravných opatřeních Zahájení Zahájení z moci úřední z moci úřední na žádost fyzické a právnické osoby, které jsou ekologickou újmou dotčeny nebo u nichž je takové dotčení pravděpodobné na žádost fyzické a právnické osoby, které jsou ekologickou újmou dotčeny nebo u nichž je takové dotčení pravděpodobné v případě zpětvzetí žádosti se řízení nezastaví, pokud jsou dány důvody pro zahájení z moci úřední v případě zpětvzetí žádosti se řízení nezastaví, pokud jsou dány důvody pro zahájení z moci úřední oznámení o zahájení řízení příslušný orgán zveřejní na portálu veřejné správy a neprodleně o něm informuje správní orgán příslušný rozhodovat o opatřeních podle zvláštních předpisů oznámení o zahájení řízení příslušný orgán zveřejní na portálu veřejné správy a neprodleně o něm informuje správní orgán příslušný rozhodovat o opatřeních podle zvláštních předpisů analýza rizik analýza rizik v případě, že existuje důvodné podezření, že v důsledku provozní činnosti došlo k ekologické újmě na půdě nebo horninách, v´četně přírodních léčivých zdrojů nebo peloidu – řízení se přeruší v případě, že existuje důvodné podezření, že v důsledku provozní činnosti došlo k ekologické újmě na půdě nebo horninách, v´četně přírodních léčivých zdrojů nebo peloidu – řízení se přeruší k analýze rizik si příslušný orgán vyžádá stanovisko příslušné krajské hygienické stanice k analýze rizik si příslušný orgán vyžádá stanovisko příslušné krajské hygienické stanice

22 22 Odpovědnost za ekologickou újmu – náklady na opatření povinnost nést náklady nese provozovatel, a to i v případě, kdy opatření zajistí příslušný úřad. O náhradě nákladů rozhoduje příslušný orgán, který nápravná opatření uložil povinnost nést náklady nese provozovatel, a to i v případě, kdy opatření zajistí příslušný úřad. O náhradě nákladů rozhoduje příslušný orgán, který nápravná opatření uložil pokud ekologickou újmu nebo její bezprostřední hrozbu způsobilo více provozovatelů, nesou náklady společně a nerozdílně pokud ekologickou újmu nebo její bezprostřední hrozbu způsobilo více provozovatelů, nesou náklady společně a nerozdílně provozovatel činností v příloze č. 1 nenese náklady, pokud prokáže, že ekologická újma nebo její bezprostřední hrozba provozovatel činností v příloze č. 1 nenese náklady, pokud prokáže, že ekologická újma nebo její bezprostřední hrozba byla způsobena třetí osobou a došlo k ní i přesto, že byla přijata vhodná bezpečnostní opatření nebo byla způsobena třetí osobou a došlo k ní i přesto, že byla přijata vhodná bezpečnostní opatření nebo je důsledkem splnění rozhodnutí nebo jiného závazného aktu orgánu veřejné správy a nejedná se o rozhodnutí nebo akty vydané k odstranění nebo zmírnění emisí nebo událostí způsobených provozní činností provozovatele je důsledkem splnění rozhodnutí nebo jiného závazného aktu orgánu veřejné správy a nejedná se o rozhodnutí nebo akty vydané k odstranění nebo zmírnění emisí nebo událostí způsobených provozní činností provozovatele rozhodnutím příslušného orgánu rozhodnutím příslušného orgánu Provozovatel neporušil právní předpisy nebo rozhodnutí vydané na jejich základě a ekologická újma byla způsobena emisí nebo událostí, která byla výslovně povolena podle zvláštních předpisů Provozovatel neporušil právní předpisy nebo rozhodnutí vydané na jejich základě a ekologická újma byla způsobena emisí nebo událostí, která byla výslovně povolena podle zvláštních předpisů Podle stavu vědeckých a technických znalostí v době, kdy došlo k emisím nebo k provozní činnosti, nebylo považováno za pravděpodobné, že by způsobily ekologickou újmu Podle stavu vědeckých a technických znalostí v době, kdy došlo k emisím nebo k provozní činnosti, nebylo považováno za pravděpodobné, že by způsobily ekologickou újmu další podrobnosti ohledně nákladů resp. jejich náhradě stanoví zákon další podrobnosti ohledně nákladů resp. jejich náhradě stanoví zákon

23 23 Odpovědnost za ekologickou újmu - výkon státní správy Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Česká inspekce životního prostředí Česká inspekce životního prostředí Správy národních parků a správy chráněných krajinných oblastí Správy národních parků a správy chráněných krajinných oblastí Ministerstvo obrany Ministerstvo obrany Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví krajské hygienické stanice krajské hygienické stanice újezdní úřady újezdní úřady Dotčené orgány Dotčené orgány příslušný vodoprávní úřad příslušný vodoprávní úřad příslušný orgán přírody příslušný orgán přírody příslušný orgán státní správy lesů příslušný orgán státní správy lesů příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu

24 24 Odpovědnost za ekologickou újmu vztah zákona č. 167/2008 Sb. vztah zákona č. 167/2008 Sb. k zákonu č. 17/1992 Sb. k zákonu č. 17/1992 Sb. ke zvláštním „složkovým“ předpisům ke zvláštním „složkovým“ předpisům k občanskému zákoníku k občanskému zákoníku


Stáhnout ppt "1 Odpovědnost v právu ŽP Ivana Průchová. 2 Odpovědnost v právu ŽP Formy odpovědnosti: Formy odpovědnosti: Deliktní: Deliktní: Správně právní odpovědnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google