Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální stav projednávání novely vodního zákona č. 254/2001 Sb. Miroslav Král SETKÁNÍ MZe S VODOPRÁVNÍMI ÚŘADY - 3. a 4.6.2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální stav projednávání novely vodního zákona č. 254/2001 Sb. Miroslav Král SETKÁNÍ MZe S VODOPRÁVNÍMI ÚŘADY - 3. a 4.6.2009."— Transkript prezentace:

1 Aktuální stav projednávání novely vodního zákona č. 254/2001 Sb. Miroslav Král SETKÁNÍ MZe S VODOPRÁVNÍMI ÚŘADY - 3. a 4.6.2009

2 Novela zákona o vodách  Návrh předán vládě s 2 rozpory (10.4.)  Zveřejněn na sekce VH > Předpisy v oblasti > Zákon o vodách > Novela VZ > Novela do vlády)  Zveřejněn na www.mze.z ( sekce VH > Předpisy v oblasti > Zákon o vodách > Novela VZ > Novela do vlády)  Projednání v komisích LRV - pro správní právo (27.4.) - finanční právo (7.5.) - finanční právo (7.5.)  Návrh novely si pan ministr Šebesta osvojil (21.5.)  Stanovisko předsedkyně LRV (návrh)  Projednání ve vládě (předjednání rozporů)  Předložení do PČR??? Projednání??? Účinnost??? Aktuální stav (k 3.6.2009)

3 Východiska novely  Hlavní teze (Plán hlavních povodí ČR)  Náměty odborné veřejnosti – jejich diskuse (pracovní skupiny, kulaté stoly)  Odstranění identifikovaných nedostatků  Snížení administrativní zátěže adresátů  Transposice nových směrnic ES a „infingement“  Uplatnění nové koncepce správního trestání  Proces RIA (hodnocení dopadů regulace)  Dopad celosvětové ekonomické krize - upuštění od návrhů úprav ekonomických nástrojů Novela zákona o vodách

4 Rozsah novely  207 novelizačních bodů  8 přechodných ustanovení  Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona  Změna zákona o přestupcích  Připomínkové řízení - přes 1000 připomínek - z toho 512 „zásadních“ - z toho 512 „zásadních“  Rozpory - 2 nevypořádané zásadní připomínky Novela zákona o vodách

5 Rozpory – 2 nevypořádané zásadní připomínky  Kontrola těsností nádrží na ropné produkty § 39 odst. 4 písm. c) § 39 odst. 4 písm. c) MŽP X MPO + MO + SSHR MŽP X MPO + MO + SSHR  Hrazení opatření k nápravě ekologické újmy § 42 odst. 5 § 42 odst. 5 MŽP X Jm. kraj (Asociace krajů ČR) MŽP X Jm. kraj (Asociace krajů ČR) Novela zákona o vodách

6 Transposice směrnice 2006/118/ES o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu  Vyhláška o monitoringu - § 21 odst. 3  Zmocnění k nařízení vlády o přípustném znečištění podzemních vod - § 38 odst. 8 podzemních vod - § 38 odst. 8  Zmocnění pro MŽP k předložení vládě - § 39 odst. 3 Program na snížení znečištění povrch a podzemních vod Program na snížení znečištění povrch a podzemních vod nebezpečnými závadnými látkami a zvlášť nebezpečnými nebezpečnými závadnými látkami a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami závadnými látkami  Pojmy – srovnávací tabulka Novela zákona o vodách

7 Transposice směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik  Novela VZ § 64a a § 23 – 26 (vč. zmocnění pro vyhlášku)  Předběžné vyhodnocení povodňových rizik 22.12.2011 (pro vymezení oblastí s významnými povodňovými riziky)  Mapy povodňového nebezpečí (různé scénáře)  Mapy povodňových rizik (nepříznivé následky) 22.12.2013  Plány pro zvládání povodňových rizik – návrh 22.12.2014 přijetí 22.12.2015 přijetí 22.12.2015 Novela zákona o vodách

8 Výzva EK k podání vyjádření k neformálnímu upozornění na nesprávnou nebo neúplnou transposici směrnice 2000/60/ES  72 bodů → 37 ANO a 35 NE (vysvětlení) 24 novelou VZ a 13 prováděcími předpisy 24 novelou VZ a 13 prováděcími předpisy  terminologie – „brakické vody“, „povodí“  definice stavu povrchových a podzemních vod  neexistence vyhlášky k monitoringu  problém pojetí plánů – oblasti povodí  zvláštní cíle ochrany vod  sdružený přístup, omezování emisí Novela zákona o vodách

9 Významné změny aktuální stav s přihlédnutím k návrhu stanoviska předsedkyně LRV s přihlédnutím k návrhu stanoviska předsedkyně LRV

10 Povolení k nakládání s vodami pro „vrty pro tepelná čerpadla“ V § 8 odst.3 doplněno písm.e) – povolení není třeba: k využívání energetického potenciálu podzemních vod v případě, že nedochází k odběru nebo čerpání podz. vody K ochraně vodních poměrů se doplňuje do § 17 odst.1 souhlas VDÚ k vrtům k k vrtům k využívání energetického potenciálu podzemních vod v případě, že nedochází k odběru nebo čerpání podzemní vody (VDÚ může žadateli uložit, aby mu předložil vyjádření osoby s odbornou způsobilostí) Tyto vrty nejsou vodním dílem (§ 55 odst.2) Novela zákona o vodách

11 Omezení blokace staveb vodních děl povoleními k nakládání s vodami (zpřesnění pravidla „nejpozději současně“ v § 15 odst. 1) Nový § 9 odst.5 Povolení k nakládání s vodami (vykonatelné pouze užíváním VD) je možné vydat současně se stavebním povolením k VD ve společném řízení (pokud VD již neexistuje nebo není již povolené). V případě vydávání povolení k nakládání s vodami současně s povolením k VD se výroky těchto povolení vzájemně podmiňují. Dále se řeší postup při odvolacím řízení Novela zákona o vodách

12 § 9 (5) Povolení k nakládání s vodami, které lze vykonávat pouze užíváním vodního díla, je možné vydat současně se stavebním povolením k takovému vodnímu dílu ve společném řízení, pokud se nejedná o vodní dílo již existující nebo povolené. V případě vydávání povolení k nakládání s vodami současně s povolením k provedení vodního díla se výroky těchto povolení vzájemně podmiňují; pokud by byla odvoláním napadena obě tato rozhodnutí, provede se nejdříve odvolací řízení o odvolání proti povolení k nakládání s vodami, přičemž odvolací řízení, jehož předmětem je stavební povolení k provedení vodního díla, se přerušuje do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí odvolacího správního orgánu vydané v řízení o odvolání proti povolení k nakládání s vodami. Novela zákona o vodách

13 Omezení blokace staveb VD povoleními k nakládání s vodami (pokrač.) Nový § 15 odst.1 Časová současnost stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami Pokud je nakládání s vodami z nějakého důvodu již povoleno, stavební povolení (např. pro změnu VD) se vydá následně Neplatí také, pokud je povolení k nakládání s vodami nahrazeno rozhodnutím podle zákona o IPPC (vydává jiný správní orgán); nicméně právní moc stavebního povolení je vázána na právní moc rozhodnutí podle zákona o IPPC Novela zákona o vodách

14 Změna a zrušení povolení k nakládání s vodami Nový § 12 MŮŽE změnit nebo zrušit X MUSÍ (změní nebo zruší) Kompromisní řešení požadavků MPO na zachování práv pro MVE a MŽP na stanovení minimálních průtoků pod MVE, kde nebyly stanoveny Souvisí s novou úpravou § 36 Povolení k nakládání s vodami pro využívání energetického potenciálu změna z 25 na 30 let Novela zákona o vodách

15 Změna a zrušení povolení k nakládání s vodami Nový § 12 (1) Vodoprávní úřad může z vlastního podnětu nebo na návrh platné povolení k nakládání s vodami změnit nebo zrušit a) nevyužívá-li oprávněný vydaného povolení k nakládání s vodami nebo využívá-li jej pouze minimálně bez vážného důvodu po dobu delší než 2 roky; to neplatí v případě povolení podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 k odběru vody ze záložních zdrojů pro zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu, b) byla-li oprávněnému, který má povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, uložena povinnost připojit se na kanalizaci podle zvláštního právního předpisu 8b), c) při stanovení minimálního průtoku, nebyl-li dosud stanoven, či při jeho změně nebo při stanovení minimální hladiny podzemních vod, nebyla-li dosud stanovena, či při její změně. Novela zákona o vodách

16 Změna a zrušení povolení k nakládání s vodami Nový § 12 (3) Vodoprávní úřad změní nebo zruší platné povolení k nakládání s vodami, je-li to nezbytné a) k dosažení cílů ochrany vod přijatých v plánu povodí (§ 24 a 26), b) ke splnění programů snížení znečištění povrchových vod (§ 34 odst. 2 a § 35 odst. 1), nebo c) ke splnění programu snížení znečištění povrchových a podzemních vod nebezpečnými závadnými látkami a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami (§ 39 odst. 3). Novela zákona o vodách

17 Zrušení vodního díla Doplnění do § 15 odst.1 K provedení VD, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich zrušení a odstranění je třeba povolení vodoprávního úřadu. Pro změnu VD na jinou stavbu (např. odkaliště na skládku) Nový § 15 odst.10 Vodoprávní úřad rozhodnutí o zrušení vodního díla oznámí příslušnému stavebnímu úřadu. (do jehož působnosti bude náležet) Novela zákona o vodách

18 Žádné stavební řízení (povolení ani ohlášení) § 15 odst.2 Stavební povolení ani ohlášení nevyžadují stavební úpravy vodovodů a kanalizací, pokud se nemění jejich trasa [§ 103 odst. 1 písm. b) bod 7. SZ] [§ 103 odst. 1 písm. b) bod 7. SZ] Novela zákona o vodách

19 Povolování VD v tzv. zkráceném stavebním řízení § 15 odst.9 Vodní díla nelze povolovat ve zkráceném řízení podle § 117 stavebního zákona; (autorizovaný inspektor) to neplatí v případě staveb vodovodních řadů, kanalizačních stok a kanalizačních objektů, které nevyžadují povolení k nakládání s vodami. Novela zákona o vodách

20 Ohlášení vodních děl - § 15a  VD pro čištění odpadních vod do 50 EO (podstatná součást je výrobek CE) § 11-13 zák. o tech. požadavcích na výrobky  Nařízení vlády: výčet, klasifikace, hodnoty § 38 odst.5  Náležitosti ohlášení § 15a odst.2  Povolené vypouštění bez časového omezení § 15a odst.4  Bez měření vypouštěných odpadních vod § 38 odst.5  Technické revize (1x za 2 roky) odborně způsobilou osobou (pověřenou MŽP) § 59 odst.1 písm.k) a odst.2  Odstranění závad do 60 dnů – jinak sankce (do 20 000 Kč) Novela zákona o vodách

21 Ohlášení vodních děl - § 15a Ohlášení obsahuje: a)náležitosti podle stavebního zákona, b)kategorii výrobku označeného CE, c)projektovou dokumentaci zpracovanou osobou, která získala oprávnění k této činnosti podle zákona č. 360/1992 Sb., d)způsob vypouštění odpadních vod, e)vyjádření příslušného správce vodního toku v případě vypouštění odpadních vod z vodního díla do vod povrchových, f) stanovisko správce povodí, g) vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v případě vypouštění odpadních vod z vodního díla přes půdní vrstvy do vod podzemních, a h)provozní řád. Novela zákona o vodách

22 Zastavení nebo odstranění mimořádně povolené stavby Nový § 15 odst.8 Vodoprávní úřad může nařídit zastavení prací na stavbě nebo odstranění stavby provedené nebo prováděné mimořádným postupem podle stavebního zákona z příkazu povodňového orgánu obce, obce s rozšířenou působností nebo kraje. Vydání tohoto rozhodnutí je prvním úkonem v řízení. Novela zákona o vodách

23 Nakládání se srážkovými vodami Uplatnění nové koncepce § 5 odst.3 zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na stavby v souladu se stavebním zákonem (pokud se neplánuje jejich jiné využití) 1)přednostně jejich zasakování, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístit zařízení k jejich zachycení, 2)jejich zadržování a odvádění prostřednictvím oddílné kanalizace k odvádění srážkových vod do vod povrchových, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístit zařízení k jejich zachycení, 3)jejich vypouštění do jednotné kanalizace. Novela zákona o vodách

24 Nakládání se srážkovými vodami (pokrač.) Novela vyhl. SZ č. 501/2006 Sb., Novela vyhl. SZ č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území Nová vyhláška SZ o technických požadavcích na stavby Srážkové vody z pozemních komunikací - § 38 odst.2 Nejsou odpadními vodami Nejsou odpadními vodami pokud je znečištění těchto vod závadnými látkami řešeno technickými opatřeními podle vyhlášky, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích Možný dotační titul podpory ze SR - § 102 odst.1 písm.p) Novela zákona o vodách

25 Provozní řády vodních děl NE schvalování VDÚ ALE - nutná příloha k ohlášení VD (výrobek CE) § 15a - VDÚ může uložit předložit ke kolaudaci § 15 odst.3 Povinnost dodržovat provozní řád - § 59 odst.1 písm.a) Sankce do 1 000 000 Kč Novela zákona o vodách

26 Pojetí plánů povodí - úprava v novele VZ § 23-26  infringement 2000/60/ ES a transpozice 2007/60/ES  3 národní plány povodí – základní dokumenty (cíle, programy opatření, strategie financování) (cíle, programy opatření, strategie financování)  10 plánů dílčích povodí (návrhy opatření, zpracování v předstihu cca ½ roku)  plány pro zvládání povodňových rizik (zajištění koordinace obou směrnic vč. postupů informování a konzultací s veřejností)  novelizace prováděcích předpisů Novela zákona o vodách

27 Ochranná pásma § 30  Rozhodnutí Opatření obecné povahy ???  Přechodné ustanovení – Čl. II bod 2  Vyvolaná úprava odst. 7 a 8 – uplatnění OOP a sankcí FO a PO do 20 000 Kč za porušení zákazu FO do 100 000 Kč a PO do 500 000 Kč za neprovedení TO nebo užívání nemovitostí v rozporu s OOP (odst. 8) Novela zákona o vodách

28 Bezodtoké jímky § 38 odst.6 Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu nebo ČIŽP prokázat jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem. Sankce – FO i PO do 50 000 Kč Novela zákona o vodách

29 Rozšíření možnosti vypouštění vyčištěných odpadních vod do vod podzemních § 38 odst.7 Rozšířeno o odpadní vody z - jednotlivých staveb pro bydlení - jednotlivých staveb poskytujících služby (u kterých odpadní vody vznikají převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech) Povolení na základě výjimky (nutné vyjádření hydrogeologa) § 100 odst.2 Zpoplatnění 350 Kč/EO/rok pro stavby poskytující služby Novela zákona o vodách

30 Odpadními vodami nejsou  Srážkové vody z dešťových odlučovačů (pokud splní podmínky stanovené v povolení) (pokud splní podmínky stanovené v povolení)  Srážkové vody z pozemních komunikací (pokud je znečištění řešeno technickými opatřeními podle vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích) (pokud je znečištění řešeno technickými opatřeními podle vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích) Novela zákona o vodách

31 Konec pověřených obecních úřadů jako vodoprávních úřadů Zrušen § 105 odst. 2 Agenda přejde na obecní úřady s rozšířenou působností pověřených vodoprávních úřadů Přechodné ustanovení – pověřené obecní úřady dokončí zahájená a pravomocně neskončená řízení Novela zákona o vodách

32 Vodoprávní evidence § 19 (Evidence rozhodnutí) (1)Správní orgány jsou povinny vést evidenci jimi vydaných rozhodnutí souhlasů a jim podaných ohlášení, k nimž daly souhlas podle tohoto zákona, a dále částí rozhodnutí, které podle zákona o integrované prevenci nahradily rozhodnutí vydávaná podle tohoto zákona. (3) Správní úřady a orgány územní samosprávy jsou povinny z jimi vedené evidence podle odstavce 1 ukládat jimi vydávaná rozhodnutí a identifikační údaje v rozsahu stanoveném vyhláškou vydanou podle odstavce 2 do informačního systému veřejné správy a předávat je v elektronické podobě Ministerstvu zemědělství nejpozději za kalendářní čtvrtletí vždy do 15. dne prvního měsíce následujícího čtvrtletí. Novela zákona o vodách

33 Vodoprávní evidence § 19 (Evidence rozhodnutí) (4) Správci povodí jsou povinni průběžně ukládat vybrané údaje z pravomocných rozhodnutí vodoprávních úřadů v rozsahu stanoveném vyhláškou vydanou podle odstavce 2 do informačního systému veřejné správy. 1 1 Novela zákona o vodách

34 § 114a Osobě, která neumožní vodoprávnímu úřadu nebo České inspekci životního prostředí kontrolu podle § 114 tím, že neumožní vstup či vjezd na pozemek nebo vstup do objektu, neumožní odběr vzorků, neposkytne požadované doklady, údaje a vysvětlení, nebo v potřebném rozsahu při provádění kontroly nespolupracuje, lze uložit pořádkovou pokutu do 200 000 Kč. Pořádková pokuta může být uložena i opakovaně. Úhrn takto uložených pořádkových pokut nesmí přesáhnout částku 2 000 000 Kč. Příjem z pořádkových pokut je příjmem státního rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost správního orgánu, který pokutu uložil. 1 Novela zákona o vodách

35 § 115 Vodoprávní řízení (10)…. rozhodnutí může být prvním úkonem v řízení jde-li o řízení z moci úřední. (11) (11) Pokud je splněna některá z podmínek podle § 140 odst. 1 správního řádu, jde o společné řízení. (15) Účastníkem řízení o povolení k odběru podzemní vody není vlastník pozemku, na němž k nakládání s vodami dochází, jenom z titulu vlastnictví tohoto pozemku. Novela zákona o vodách

36 Děkuji za pozornost Ing. Miroslav Král, CSc. ředitel odboru vodohospodářské politiky tel. 221 812 449 kral@mze.cz


Stáhnout ppt "Aktuální stav projednávání novely vodního zákona č. 254/2001 Sb. Miroslav Král SETKÁNÍ MZe S VODOPRÁVNÍMI ÚŘADY - 3. a 4.6.2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google