Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém kontrolní činnosti SEI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém kontrolní činnosti SEI"— Transkript prezentace:

1 Systém kontrolní činnosti SEI
Maďar Pavel Státní energetická inspekce

2 Systém kontrolní činnosti SEI
Působnost SEI - § 93 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb.: zákon č. 458/2000 Sb. – energetický zákon zákon č. 406/2000 Sb. – o hospodaření energií zákon č. 526/1990 Sb. – o cenách zákon č. 180/2005 Sb. – o podpoře využívání OZ Nařízení ES/1228/2003 Evropského parlamentu a Rady – podmínky pro přístup k síti pro přeshraniční výměny el. energie

3 Systém kontrolní činnosti SEI
Kromě ukládání pokut je SEI dále oprávněna (§ 94 odst.1): vyžadovat písemný návrh opatření a termínů k odstranění zjištěných nedostatků a ve stanovené lhůtě podání písemné zprávy o jejich odstranění rozhodovat o povinnosti provést opatření navržená EA a o lhůtách kontrolovat, zda příjemci dotací v rámci Národního programu hospodárného využívání energie a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů uvádějí v žádostech a vyhodnoceních úplné a pravdivé údaje

4 Systém kontrolní činnosti SEI
Kontrolní činnost SEI je prováděna na základě: návrhu MPO návrhu ERÚ z vlastního podnětu a při vlastním výkonu kontrolní činnosti se řídí: zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole interními předpisy seznámení s výsledky šetření

5 Systém kontrolní činnosti SEI
Interní předpisy SEI v rámci kontrolní činnosti: Příkaz ústředního ředitele – Pracovní program na příslušný rok – tématické okruhy kontrolní činnosti Směrnice – Výkon kontrolní činnosti – pravidla kontrolní činnosti Pracovní instrukce – specifikují jednotlivé postupy a kroky v rámci konkrétních kontrolních úkolů (MPO, ERÚ) Elektronický systém LOTUS – NOTES – aplikace Kontrola – vedení jednotlivých spisů v rámci kontrol, včetně příslušných dokumentů v kontrolní činnosti

6 Systém kontrolní činnosti SEI pracovní program na rok 2008
Elektroenergetika Kontrola způsobu rozúčtování nákladů na elektřinu podle § 3 odst. 3 energetického zákona u vybraných odběratelů Kontroly žadatelů o zvýšené výkupní ceny elektřiny z MVE podle příslušného CR ERÚ Kontrola provozovatelů lokálních distribučních soustav, zda a jakým způsobem je dodávána silová elektřina, uplatňovány regulované ceny a jsou-li držitelem licence na obchod s elektřinou

7 Systém kontrolní činnosti SEI pracovní program na rok 2008
Plynárenství Kvalita dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství Zákazy a omezení při činnostech v ochranných pásmech plynárenských zařízení Omezení při činnostech v bezpečnostních pásmech plynových zařízení Kontroly povinností vlastníků nemovitostí do které je chráněným zákazníkům dodáván plyn

8 Systém kontrolní činnosti SEI pracovní program na rok 2008
Teplárenství Kontroly dodržování cenových předpisů u dodávek tepelné energie Kontroly dodržování výše příspěvku při kombinované výrobě elektřiny a tepla podle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu Kontrola zákona č. 458/2000 Sb., u držitelů licencí na výrobu a rozvod TE Kontroly energetických auditů

9 Systém kontrolní činnosti SEI
Směrnice – Výkon kontrolní činnosti Úvod – kromě základních ustanovení, rozsahu platnosti a jednacího jazyka je zde stanovena místní příslušnost Metodika kontrolního postupu – stanoveny práva a povinnosti kontrolních pracovníků při vlastním výkonu kontroly a postup při zahájení, provedení kontroly a ukončení kontroly včetně případů, kdy SEI ukládá opatření k odstranění nedostatků a vlastního námitkového řízení

10 Systém kontrolní činnosti SEI
Opatření k odstranění nedostatků se využívá v případech, kdy ze zákona vyplývá povinnost pro kontrolovanou osobu, ale příslušné ustanovení není pod pokutou nebo příslušné ustanovení je pod pokutou, ale jedná se o první a méně závažné porušení (smlouvy, vykazovací povinnost, atd.) Za nesplnění lhůty podat písemnou zprávu o odstranění zjištěných nedostatků je zahájeno SŘ o pořádkové pokutě fyzické osobě (člen statutárního orgánu)

11 Systém kontrolní činnosti SEI
Řízení o námitkách kontrolované osoby kontrolní pracovník – vyhoví v plném rozsahu ředitel inspektorátu – pokud kontrolní pracovník nevyhoví v plném rozsahu Je-li správní řízení o uložení sankce či opatření zahájeno do 3 měsíců ode dne doručení námitek může ředitel inspektorátu* rozhodnout, že námitky kontrolované osoby se vyřídí v rámci tohoto správního řízení *kontrolní pracovník

12 Systém kontrolní činnosti SEI
Spis – zakládá se před zahájením kontroly v listinné a elektronické podobě v L-N a obsahuje následující dokumenty: Oznámení o zahájení kontroly, Pověření k provedení kontroly, Protokol, podklady získané při kontrole, Dodatek k protokolu, Rozhodnutí o námitce, Postoupení námitek řediteli (kontrolní pracovník), Rozhodnutí o námitkách kontr. osoby (ředitel), Výzva ke splnění povinnosti atd.,

13 Systém kontrolní činnosti SEI
Specifikace kontrolních materiálů Zde jsou uvedeny jednotlivé náležitosti, které musí jednotlivé dokumenty obsahovat (protokol, protokol dle SŘ atd. – vzory jsou uvedeny v příloze této směrnice Ukládání spisů Pravidla určující kde se spisy zakládají a vedou v průběhu kontroly, po jejím ukončení a postup předání spisu do správního řízení včetně postupu při odvolacím řízení

14 Počet kontrol rok zákon 2005 2006 2007 2008 1241 1193 1113 336 88 253
leden - duben 458/2000 Sb. 1241 1193 1113 336 406/2000 Sb. 88 253 203 53 526/1990 Sb. 322 219 264 83 180/2005 Sb. - 4 16

15 Počet kontrol s porušením
rok zákon 2005 2006 2007 2008 leden - duben 458/2000 Sb. 416 393 346 103 406/2000 Sb. 18 53 24 4 526/1990 Sb. 58 40 63 14 180/2005 Sb. -

16 Počet uložených pokut rok zákon 2005 2006 2007 2008 215 214 274 67 3 9
leden - duben 458/2000 Sb. 215 214 274 67 406/2000 Sb. 3 9 1 526/1990 Sb. 35 48 52 16 180/2005 Sb. -

17 Počet kontrol auditů a uložených nápravných opatření
rok typ 2005 2006 2007 2008 leden – duben Audity 117 271 192 50 Nápravná opatření 146 162 61 15

18 Děkuji Vám za pozornost
STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE


Stáhnout ppt "Systém kontrolní činnosti SEI"

Podobné prezentace


Reklamy Google