Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výkon státní správy na úseku evidence obyvatel (činnost ohlašovny) zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výkon státní správy na úseku evidence obyvatel (činnost ohlašovny) zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů."— Transkript prezentace:

1 Výkon státní správy na úseku evidence obyvatel (činnost ohlašovny) zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) Odbor právní a Krajský živnostenský úřad oddělení státního občanství a přestupků

2 1. Zápis údaje o místu trvalého pobytu 2. Adresa pro doručování 3. Poskytování údajů z ISEO 4. Zákaz pobytu

3 1. Zápis údaje o místu trvalého pobytu Informační systém evidence obyvatel (ISEO) obsahuje údaje o:  státních občanech ČR  osobách, které pozbyly státní občanství ČR  cizincích, kteří jsou matkou, otcem, manželem, registrovaným partnerem, dítětem občana Ohlašovna údaje o místu trvalého pobytu do ISEO zapisuje prostřednictvím aplikace CzechPOINT@office. Editace údajů – bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku nebo změně skutečnosti související se zapsaným údajem dozví.

4 1.1 Změna místa trvalého pobytu Zapisuje ohlašovna podle nového místa trvalého pobytu na základě žádosti občana. Místo trvalého pobytu = objekt, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Podmínky pro přihlášení stanovuje zákon (§ 10 odst. 6 zákona o evidenci obyvatel). Za ohlášení změny místa trvalého pobytu je vybírán správní poplatek [položka 2 písm. d) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích – 50 Kč, neplatí děti do 15 let].

5 Ohlašovna je povinna zaslat kopii potvrzení příslušnému ORP, který vydal OP na předcházející adrese, oznámit změnu v počtu přihlášených osob vlastníku objektu (do 15 dnů od zaevidování změny).

6 1.2 Zrušení místa trvalého pobytu Zapisuje ohlašovna podle místa zrušeného trvalého pobytu, a to na základě pravomocného rozhodnutí správního orgánu o zrušení údaje o místu trvalého pobytu dle § 12 zákona o evidenci obyvatel. Nové místo trvalého pobytu = sídlo ohlašovny Počátek změny nového místa trvalého pobytu = datum nabytí právní moci rozhodnutí

7 Ohlašovna vede správní řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu  z moci úřední [§ 12 odst. 1 písm. a) a b) zákona o evidenci obyvatel],  na návrh vlastníka objektu nebo oprávněné osoby [§ 12 odst. 1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel]. Správní řízení je vedeno podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

8 2. Adresa pro doručování Ohlášení doručovací adresy (včetně změn a zrušení) – ohlašovna podle místa trvalého pobytu občana, na základě jeho žádosti. K ohlášení doručovací adresy není vyžadován souhlas vlastníka objektu.

9 3. Poskytování údajů z ISEO Ohlašovna - poskytuje údaje k osobě žadatele, a to písemně, v rozsahu údajů vedených v ISEO (nejčastěji jsou to informace o stavu, o trvalém pobytu). Ministerstvo poskytuje záznam o poskytnutí údajů, nelze- li ho zpřístupnit, a údaje o osvojeném dítěti. O osobě blízké (otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner) lze poskytnout pouze údaj o datu a místu úmrtí, o prohlášení na nezvěstného a o prohlášení za mrtvého. Poskytnutí údajů je zpoplatněno [položka 3 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích - 50 Kč za každou započatou stránku A4].

10 Potvrzení vydávaná podle § 14 odst. 2 zákona o obcích Obec vydává potvrzení potřebná pro uplatnění práva v cizině i v případě, že právní předpis takovou povinnost neukládá, ale požadované údaje jsou jí známy. Nevybírá se správní poplatek. Nejčastěji žádosti občanů o potvrzení informace o stavu, místu trvalého pobytu, a to na formulářích vydaných v zahraničí (pro účelu výplaty důchodu, sociálních dávek v zahraničí)

11 4. Zákaz pobytu Zákaz pobytu – sankce za přestupek (od 15.1.2013). Údaj o zákazu pobytu, místu zákazu a době jeho trvání se zapisuje do ISEO. Správní orgán, který sankci uloží, je povinen o tom neprodleně vyrozumět obecní úřad obce, na jejímž území má pachatel trvalý pobyt. Příslušná ohlašovna zapíše bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů. Žádost o udělení povolení ke krátkodobému pobytu na území obce, jíž se týká zákaz pobytu – rozhoduje obecní úřad podle místa trvalého pobytu nebo hlášeného pobytu pachatele. Rozhodnuto musí být bezodkladně, nejpozději do 5 pracovních dnů, a to udělením povolení nebo rozhodnutím o zamítnutí žádosti.

12 Kontakty: Krajský úřad Zlínského kraje Odbor právní a Krajský živnostenský úřad oddělení státního občanství a přestupků Mgr. Andrea Polehlová, tel. 577 043 562, andrea.polehlova@kr- zlinsky.czandrea.polehlova@kr- zlinsky.cz

13 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Výkon státní správy na úseku evidence obyvatel (činnost ohlašovny) zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů."

Podobné prezentace


Reklamy Google