Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ REGISTRY A JEJICH PRAKTICKÉ VYUŽITÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ REGISTRY A JEJICH PRAKTICKÉ VYUŽITÍ"— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ REGISTRY A JEJICH PRAKTICKÉ VYUŽITÍ
Renata Junáková Magda Klhůfková

2 Základní registry Zákon 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů (ZOR) 1. Základní registr obyvatel (ROB – správcem MV ČR ). 2. Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci – registr osob (ROS - správcem ČSÚ). 3. Základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí – registr územní identifikace (RÚIAN – správcem registru je ČÚZK). 4. Základní registr agend OVM a některých práv a povinností– registr práv a povinností (RPP – správcem MV ČR).

3 Smysl a účel ZR Bezpečná databáze sjednocující dosud roztříštěná
data vedená úřady. Jedinečný zdroj údajů využívaných při práci ve veřejné správě. Právně závazné referenční údaje o definovaných subjektech. Bezpečné a transparentní poskytování údajů i z dalších IS ve VS. Zjednodušení ohlašovací povinnosti, atd ...

4 Egon – živý organismus Prsty kontaktní místa Oběhová soustava
přenos dat Srdce zákon o e-Governmentu Mozek 4 základní registry

5 ISZR

6 ORG – převodník identifikátorů
Úřad pro ochranu osobních údajů – loginové hospodářství. Zajištění ochrany osobních údajů v celém systému základních registrů. Náhrada dosavadního používání rodného čísla fyzické osoby (v ISZR) systémem bezvýznamových identifikátorů. ZIFO – zdrojový identifikátor FO AIFO – agendový identifikátor FO

7 Registr obyvatel (ROB)
Správcem - Ministerstvo vnitra. Referenční údaje o občanech ČR. Referenční údaje o cizincích žijících v ČR. Referenční údaje o jiných fyzických osobách s právy a povinnostmi v ČR.

8 Referenční údaje v ROBu
Příjmení Jméno, popřípadě jména Adresa místa trvalého pobytu, adresa doručovací Datum, místo a okres narození (popř. místo a stát narození osob narozených mimo území ČR) Datum, místo a okres úmrtí (popř. místo a stát úmrtí, pokud k úmrtí došlo v cizině) Státní občanství, popř. více státních občanství Čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů Záznam o zřízení datové schránky

9 Jak se referenční údaje dostanou do ROBu?
Oprávněný úředník - zápis referenčních údajů prostřednictvím svého AISu, Czech POINTu. AISu – ohlašovny, OP, CD Czech POINTu – matriky Data jsou automaticky předávána do ROBu. Do ROBu přímo zapisuje správce, tj. Ministerstvo vnitra, které je současně editorem ROBu.

10 Poskytování údajů z ROBu
Stejné jako u EO (osobě starší 15 let, zákonnému zástupci, zmocněnci na základě plné moci s ověřeným podpisem). Výpis z ROBu poskytuje správce – MV. Elektronické podání – zaručený el. podpis. Osobně na CzechPointu nebo na MV. Listinné podání – osobně, podepíše na úřadě. Poštou – nutno úředně ověřený podpis na žádosti.

11 Agendové informační systémy
Centrální agendové informační systémy (jako doposud, jejich prostřednictvím budou údaje editovány v ZR) Agendový informační systém evidence obyvatel. Cizinecký informační systém. Informační systém občanských průkazů. Informační systém cestovních dokladů. Informační systém datových schránek. Lokální agendové informační systémy (vlastní informační systémy jednotlivých OVM, které musí mít tzv. technický certifikát k napojení na ISZR).

12 Přístup k referenčním údajům
Prostřednictvím CzechPointů – formulář žádosti, formulář odpovědi. Prostřednictvím Datových schránek – formulář žádosti, formulář odpovědi. Prostřednictvím Agendových Informačních Systémů (AIS) – které jsou propojeny se ZR. centrální AISy (jako doposud, jejich prostřednictvím budou údaje editovány v ZR) lokální AISy (vlastní informační systémy jednotlivých OVM, které musí mít tzv. technický certifikát k napojení na ISZR)

13 Doložení referenčních údajů je vyžadováno
Pouze, pokud: Nejsou v základním registru obsaženy. Jsou označeny jako nesprávné. Vznikne oprávněná pochybnost o správnosti referenčního údaje. Jsou nezbytné pro bezpečnostní řízení podle jiného právního předpisu.

14 Modelová situace - narození
Zápis přes formulář Czech POINTu – matrika. Spustí se automatizované procesy ověření v informačním systému základních registrů (včetně oprávněnosti vstupu úředníka) vygenerováno ZIFO a AIFO pro nového občana. Do ROBu je nový občan zapsán automaticky, systém si službu vybírá sám. Rodný list.

15 Modelová situace – žádost o 1.OP
Identifikace (zákonného zástupce) na základě čísla předloženého dokladu (OP, CP) Ověření v IS ZR Nenajde-li osobu nastupuje rodné číslo (hledá v evidenci obyvatel) – pomocný identifikátor osoby (v ROBu rodné číslo není). Ověří se totožnost osoby, zda nedošlo ke změně údajů – ověření počítačové, ne fyzické. Evidence OP zapíše předání OP, zapíše nové číslo OP. Číslo nového OP je zapsáno do systému základních registrů.

16 Změna místa trvalého pobytu
Ohlašovna zapíše do ISEO podle nového místa trvalého pobytu. Na základě občanem vyplněného přihlašovacího lístku k TP. Ohlašovna překontroluje správnost přihlašovacího tiskopisu podle předkládaných dokladů. Provede kontrolu údajů vůči základním registrům. Oddělí vyznačenou část občanského průkazu. Vybere správní poplatek 50,--Kč.

17 Změna místa trvalého pobytu
Vydá občanovi potvrzení o změně místa TP. Bezodkladně provede zápis údaje o adrese místa TP do ISEO. Počátek TP ohlašovna zapíše shodně s datem ohlášení změny TP – na ohlašovacím lístku. V případě uzavřené VPS předá kopii přihlašovacího tiskopisu, nejpozději však následující pracovní den po oznámení změny.

18 Modelová situace - sňatek
Identifikace snoubenců. Dotazník, protokol. zápis přes formulář CzechPointu, oddací list. Formulář bude pracovat s rodným číslem, formuláře zůstávají stejné. Automaticky zapsáno do AIS evidence obyvatel. Stav v ROBu nevedeme.

19 Dotazník k uzavření manželství

20 Modelová situace - úmrtí
Identifikace, ověření. Matrika zápis přes CzechPoint formulář. Automaticky do AIS EO. Úmrtní list. Automaticky proveden zápis do základních registrů.

21 Správní a daňové řízení
Identifikace – ověření správnosti údajů v ISZR o účastnících správního řízení – na začátku správního (daňového) řízení Předvolává-li OVM svědka – jeho ověření v ISZR V den vydání rozhodnutí opět ověřit správnost údajů v ISZR. Na základě pravomocného rozhodnutí provést změnu v příslušném AIS.

22 Jak na základní registry
Jak na základní registry? - příručka pro kraje a obce - uživatelské příručky pro práci se ZR

23 Děkujeme za pozornost. Renata Junáková Magda Klhůfková


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ REGISTRY A JEJICH PRAKTICKÉ VYUŽITÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google