Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh změny nařízení vlády č. 61/2003

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh změny nařízení vlády č. 61/2003"— Transkript prezentace:

1 Návrh změny nařízení vlády č. 61/2003
Úpravy a novela nařízení vlády č. 61/2003 (č. 229/2007) vychází z novely vodního zákona, který je základním právním předpisem v oblasti odpadních vod Norma environmentální kvality = NEK V novém ustanovení § 2a odst. 8 vodního zákona (VZ) byla doplněna definice pojmu NEK: „normou environmentální kvality se rozumí koncentrace znečišťující látky nebo skupiny látek ve vodě, sedimentech nebo živých organismech, která nesmí být překročena z důvodu ochrany lidského zdraví a životního prostředí.“ NEK nahradila imisní standard v § 2g, 2j a související úprava § 2h v NV

2 Norma environmentální kvality = NEK
Nově je upraven § 6 odst. 2 ve znění Vodoprávní úřad stanoví v povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových emisní limity kombinovaným přístupem maximálně do výše emisních standardů uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Zároveň je vodoprávní úřad vázán ukazateli vyjadřujícími stav vody ve vodním toku, normami environmentální kvality uvedenými v příloze č. 2 a 3 k tomuto nařízení a hodnocením výhledového stavu5). Ovlivňují-li vypouštěné odpadní vody úsek lososových nebo kaprových vod stanovený podle zvláštního právního předpisu (§ 35 odst. 1 zákona), vodárenské nádrže6) nebo jiné zdroje povrchových vod, které jsou využívány nebo se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody (§ 31 zákona) nebo úsek povrchových vod využívaných ke koupání osob stanovený podle zvláštního právního předpisu (§ 34 odst. 1 zákona), použije vodoprávní úřad pro výpočet emisních limitů požadavky na užívání vod uvedené v příslušných sloupcích v tabulce 1a v příloze č. 3 k tomuto nařízení. V případě, že kombinovaným způsobem vypočtené emisní limity nemohou být dosaženy ani za použití nejlepších dostupných technologií v oblasti zneškodňování odpadních vod nebo z důvodu místních přírodních podmínek, stanoví vodoprávní úřad emisní limity ve výši nejpřísnějších limitů, kterých lze použitím nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod nebo v místních přírodních podmínkách dosáhnout. a dále § 6 odst. 10 § 6 odst. 11 byl zrušen s odkazem na vodní zákon a nově doplněn pro prioritní látky o cíl uvedený v § 23a odst. 1 písm. a) bod 4 zákona, který je třeba dosáhnout do

3 Výrobkový přístup a ohlášení vodních děl
K zásadní změně došlo ve VZ v oblasti domovních ČOV novým ustanovením § 15a, kterým se zavádí výrobkový přístup a ohlášení vodních děl. K provedení vodních děl určených pro ČOV do 50 EO, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE podle zvláštního právního předpisu (§ 11 - § 13 zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky), postačí ohlášení vodopráv-nímu úřadu. Při jejich ohlašování se přiměřeně použijí ustanovení stavebního zákona a ohlašování staveb. Jestliže vodoprávní úřad s provedením ohlášeného díla souhlasí, má se za povolené i nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. c). Ustanovení § 9 odst. 2 se v takovém případě nepoužije. S ohlášením vodního díla souvisejí změny v ustanovení § 59, který stanoví povinnosti vlastníků vodních děl. § 38 odst. 5 nově stanoví, že při vypouští OV z domovních ČOV není povinností měřit objem těchto vod a míru znečištění (výrobkový přístup k domovním ČOV).

4 Výrobkový přístup a ohlášení vodních děl
Na toho, kdo zneškodňuje OV prostřednictvím vodního díla, určeného pro čištění OV do kapacity 50 EO, jehož podstatnou součástí je výrobek CE, se nevztahuje povinnost podle odst. 4 § 38 VZ. NV § 2g nově definuje vodní dílo pro čištění OV do kapacity 50 EO, jehož podstatnou částí je výrobek označovaný CE a stanoví náležitosti povolení k vypouštění OV s kategorizací do tříd podle tabulky 1 c přílohy č. 1. § 9 odst. 1 při povolování vypouštění OV do vod povrchových z jednotlivých rodinných domků a staveb pro individuální rekreaci a jiných staveb obdobné velikosti postupuje vodoprávní úřad podle tohoto nařízení přiměřeně. Při ohlašování vodních děl podle 15 a zákona se § 3, § 6 a § 8 neuplatňuje.

5 Výrobkový přístup a ohlášení vodních děl
Tabulka 1c: Minimální přípustná účinnost čištění stanovená při certifikaci domovní čistírny odpadních vod v procentech 1) (tato tabulka se vztahuje na vodní díla ohlašovaná podle § 15a zákona) Třída DČOV CHSKCr BSK5 NL N-NH4+ Pcelk I 70 80 90 - II 75 85 III 95

6 Výrobkový přístup a ohlášení vodních děl
1) Účinnost čištění stanovená při certifikaci domovní čistírny odpadních vod dle nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů a dle ČSN EN Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod. Třída I – DČOV určené pro obvyklé vypouštění do vod povrchových. S DČOV třídy I se uvažuje jako s obvyklým řešením pro většinu lokalit, ve kterých se využití DČOV předpokládá, a to zejména tam, kde se prokáže, že použitím zařízení této třídy nebudou překročeny normy environmentální kvality uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení. Příslušným certifikátem dle ČSN EN je doložena požadovaná úroveň odstranění uhlíkatého znečištění. Třída II – DČOV, u nichž je vyšší účinnost odstranění uhlíkatého znečištění a stabilní nitrifikace nutná vzhledem ke zvýšené ochraně recipientu, zejména tam, kde zvýšený obsah amoniaku může působit toxicky na vodní ekosystémy a tam, kde malá vodnatost toku nezaručuje dosažení norem environmentální kvality a požadavků na užívání vod uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení. DČOV musí garantovat při navrhovaném zatížení dostatečné aerobní stáří kalu tj. větší objem aktivace ve srovnání s třídou I nebo jiný konstrukční prvek zaručující zvýšení koncentrace vhodných mikroorganismů v systému např. nosič biomasy apod. Třída III – DČOV, u nichž je vyšší účinnost nitrifikace a odstranění fosforu nutné z důvodu vypouštění do vod povrchových s přísnějšími požadavky z důvodu užívání vod pro vodárenské účely apod. Jedná se nejčastěji o DČOV třídy II, doplněné např. membránovou filtrací nebo jiným dalším stupněm čištění – chemickým srážením, filtrací (pískový filtr, zemní filtr), sorpcí apod. Tyto DČOV musí být vybaveny odděleným prostorem pro akumulaci kalu. V případě, že  vyčištěná voda vypouštěná z DČOV bude znovu využívána (sprchování, mytí, zalévání) nebo bude vypouštěna do vod ke koupání musí být taková DČOV vybavena i hygienickým zabezpečením (membránová filtrace, UV apod.).

7 Nejlepší dostupné technologie (NDT)
VZ § 38 odst. 3 definuje: „nejúčinnější a nejpokročilejší stupeň vývoje použité technologie zneškodňování nebo čištění odpadních vod, vyvinuté v měřítku umožňujícím její zavedení za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek a zároveň nejúčinnější pro ochranu vod.“ NV § 2 písm. i) se ruší – byl zde definován pojem NDT, který je novelou VZ definován v § 38 odst. 3. § 4 odst. 1 NDT v oblasti zneškodňování městských OV a podmínky jejich použití jsou specifikovány v příloze č. 7 k tomuto nařízení. Příloha č. 7 se tímto dostala z metodického pokynu do nařízení vlády, což je velmi zásadní.

8 Nejlepší dostupné technologie (NDT)
Příloha č. 7

9 Kombinovaný přístup– 2008 Legislativa EU - Rámcová směrnice o vodách v bodě 40 uvádí: „vodní politika Společenství má být založena na kombinovaném přístupu s využitím omezování znečišťování u zdroje, a to stanovením mezních hodnot emisí a norem environmentální kvality“ NV § 2 písm. j) - kombinovaný přístup je v tomto ustanovení definován jako způsob stanovení emisních limitů při současném dodržení emisních standardů na základě ukazatelů vyjadřujících stav vody ve vodním toku, norem environmentální kvality a požadavků na užívání vod podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení a specifikací nejlepších dostupných technik ve výrobě a nejlepších dostupných technologií zneškodňování městských odpadních vod podle přílohy č. 7 k tomuto nařízení. Povinnost stanovení emisních limitů kombinovaným způsobem nabyla účinnosti Nejdůležitější podmínkou je, že NDT v oblasti zneškodňování OV představuje v kombinovaném přístupu zatím (v 1. cyklu plánů povodí, na 6 let, tj. do r. 2015) nejvyšší možný požadavek na bodový zdroj znečištění.

10 Upřesnění pojmů a odkazů na vodní zákon– 2008
NV § 2c – zdroj znečišťování byl nahrazen zdrojem znečištění. NV § 3 odst. 1 b – charakteristika výrobní činnosti a její označení podle Klasifikace ekonomických činností (CZ – NACE) vydané Českým statistickým úřadem nahradila označení podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) NV § 3 odst. 2 b – lhůtu k dosažení emisních limitů podle požadavků tohoto nařízení, pokud jde o případy, kdy podle § 38 odst nebo … NV § 3 odst. 2 f – ruší přílohu č. 6 NV § 6 stanovení emisních limitů – odst. 4 do kanalizace pro veřejnou potřebu NV § 8 měření objemů vypouštění OV a míry jejich znečištění – odst. 11 vodoprávní úřad k povolení vypouštění OV do vod povrchových nebo do kanalizace pro veřejnou potřebu bude zajišťováno oprávněnou laboratoří (§ 38 odst. 4 zákona)

11 Přílohy k NV č. 61/2003– 2008 Příloha č. 1 - tabulka 1 a) a 1 b) emisní standardy Příloha č. 2 - ukazatele vyjadřující dobrý stav vody ve vodním toku Příloha č. 3 - ukazatele vyjadřující stav vody ve vodním toku, normy environmentální kvality a požadavky na užívání vod Příloha č. 4 - minimální roční četnosti odběru vzorků vypouštěných OV pro sledování jejich znečištění. K této příloze se váže § 8 odst. 3 NV nově: „v povolení k vypouštění městských OV z ČOV v kategoriích nad 10 tis. EO stanoví vodoprávní úřad četnost a způsob sledování znečištění v ukazateli N – NH4+ podle tabulky 1 v příloze č. 4 k tomuto nařízení“

12 Závěr– Pozitiva současného znění Negativa současného znění
Zavedení pojmu nejlepší dostupná technologie Zavedení emisních standardů v kategorii ČOV pod 500 EO Posunutí termínů (kombinovaný přístup od r. 2010, PC 2010) Zavedení limitu pro N – NH4+ v kategorii ČOV 500 – EO Rovnocenný přístup ke stanovení koncentračních a účinnostních emisních limitů Zavedení limitu pro PC v kategorii ČOV – EO Hodnoty „m“ jako 24 hodinové slévané vzorky Sledování TOC v kategorii ČOV nad EO Pozitiva novelizovaného znění Zavedení pojmu NEK Negativa novelizovaného znění BAT Nc 14 mg/l u ČOV nad EO Pc u ČOV – EO pouze u ČOV vybavené technologickým stupněm pro odstraňování fosforu. U ostatních ČOV bude stanoven limit v případě, že to vyplyne z kombinovaného přístupu. Sledování N – NH4+ v kategorii ČOV nad EO NDT v příloze č. 7 součástí NV

13 . Děkuji za pozornost Ing. Michaela Polidarová 1. července 2010


Stáhnout ppt "Návrh změny nařízení vlády č. 61/2003"

Podobné prezentace


Reklamy Google