Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší RNDr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší RNDr."— Transkript prezentace:

1 Nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší RNDr. Barbora Cimbálníková MŽP odbor ochrany ovzduší email: barbora_cimbalnikova@env.cz telefon: 267122859

2 Kategorizace stacionárních spalovacích zdrojů podle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší Zvláště velké spalovací zdroje příl. č. 1 k zákonu č. 76/2002: Energetika - Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50 MW Velké spalovací zdroje (výkon vyšší než 5 - 50 MW)Velké spalovací zdroje (výkon vyšší než 5 - 50 MW) Střední spalovací zdroje (výkon od 0,2 – 5 MW včetně)Střední spalovací zdroje (výkon od 0,2 – 5 MW včetně) Malé spalovací zdroje (výkon nižší než 0,2 MW)Malé spalovací zdroje (výkon nižší než 0,2 MW)

3 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 2001/80/ES ze dne 23. října 2001 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení

4 Základní pojmy § 2 nařízení č. 352/2002 Sb. § 54 zákona č. 86/2002 Sb. - stacionární zdroj znečišťování ovzduší - zařízení nebo soubor zařízení spalovacích technologických procesů, ve kterém se oxidují paliva za účelem využití uvolněného tepla. Ke zdrojům náleží i spalovací motory a plynové turbíny, které nejsou součástí mobilních zdrojů znečišťování ovzduší podle § 4 odst. 2 zákona - zařízení jakékoliv z hlediska účelu dále nedělitelné technické zařízení, v němž se oxiduje palivo za účelem výroby tepla - stávající zvláště velký zdroj (stavební povolení do 1. 7. 1987) - nový zvláště velký zdroj (stavební povolení od 1.7 1987 – 31. 12. 2002) - budoucí nový zvláště velký zdroj (stavební povolení po 1.1.2003 nebo uveden do provozu po 27. 11. 2003)

5 Základní pojmy § 2 nařízení č. 352/2002 Sb. palivo - tuhý, kapalný nebo plynný hořlavý materiál určený ke spalování ve zdrojích znečišťování za účelem získání jeho energetického obsahu splňující požadavky zvláštního právního předpisu* * Vyhláška č. 357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší. Základní pojmy § 2 nařízení č. 352/2002 Sb. palivo - tuhý, kapalný nebo plynný hořlavý materiál určený ke spalování ve zdrojích znečišťování za účelem získání jeho energetického obsahu splňující požadavky zvláštního právního předpisu* * Vyhláška č. 357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší. biomasa - rostlinný materiál, který lze použít jako palivo pro účely využití jeho energetického obsahu, pokud pochází ze zemědělství, lesnictví, nebo z potravinářského průmyslu, z výroby surové buničiny a z výroby papíru z buničiny, ze zpracování korku, ze zpracování dřeva s výjimkou dřevního odpadu, který obsahuje halogenované organické sloučeniny nebo těžké kovy v důsledku ošetření látkami na ochranu dřeva nebo nátěrovými hmotami, a dřevní odpad pocházející ze stavebnictví

6 § 3 Emisní limity specifické emisní limity (příl. č. 1) NO x, SO 2,TZL (příl. č. 2) CO § 3 Emisní limity specifické emisní limity (příl. č. 1) NO x, SO 2,TZL (příl. č. 2) CO

7 Emisní limityEmisní limity Národní program snižování emisí stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojůNárodní program snižování emisí stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů Dvě varianty možnosti redukce emisí SO 2 u stávajících zvláště velkých zdrojů od roku 2008 podle směrnice 2001/80/ES

8 Problémy diskutované se zástupci provozovatelů zdrojů Spalování domácích tuhých palivSpalování domácích tuhých paliv Zvýšení obsahu síry v palivu od roku 2008Zvýšení obsahu síry v palivu od roku 2008 Nedostatečná účinnost odsiřovacích zařízeníNedostatečná účinnost odsiřovacích zařízení Sčítání příkonů jednotlivých zařízení pro výpočet emisního limituSčítání příkonů jednotlivých zařízení pro výpočet emisního limitu Životnost zařízeníŽivotnost zařízení Emisní limity pro NO x po roce 2016 (200 mg / m 3 )Emisní limity pro NO x po roce 2016 (200 mg / m 3 ) Otázka vlastnictvíOtázka vlastnictví Plnění veřejného zájmuPlnění veřejného zájmu Ekonomické důvodyEkonomické důvody

9 Harmonogram implementace článku 4 směrnice 2001/80/ES 27. 11. 2003 Členské státy oznámí národní program snižování emisí Komisi27. 11. 2003 Členské státy oznámí národní program snižování emisí Komisi 27. 5. 2004 Nejpozději do tohoto data Komise vyhodnotí, zda národní program snižování emisí vyhovuje požadavkům článku 4 odst. 6 směrnice27. 5. 2004 Nejpozději do tohoto data Komise vyhodnotí, zda národní program snižování emisí vyhovuje požadavkům článku 4 odst. 6 směrnice 1. 1. 2008 Začátek období pro plnění cílů národního programu snižování emisí pro SO 2 od roku 2008 do roku 2015 včetně1. 1. 2008 Začátek období pro plnění cílů národního programu snižování emisí pro SO 2 od roku 2008 do roku 2015 včetně 1. 1. 2016 Začátek období pro plnění cílů národního programu snižování emisí pro NO x od roku 20161. 1. 2016 Začátek období pro plnění cílů národního programu snižování emisí pro NO x od roku 2016 1.1. 2018 Při spalování tuhých paliv s obsahem prchavé hořlaviny menším než 10 % platí až do 1. 1. 2018 emisní limit pro NO x 1200 mg/m 3 týká se tuhých, kapalných a plynných paliv u nových zdrojů1.1. 2018 Při spalování tuhých paliv s obsahem prchavé hořlaviny menším než 10 % platí až do 1. 1. 2018 emisní limit pro NO x 1200 mg/m 3 týká se tuhých, kapalných a plynných paliv u nových zdrojů

10 Plán snížení emisí u stávajících zvláště velkých zdrojů § 54 odst. 7 zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb.§ 54 odst. 7 zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. § 7 nařízení vlády č. 352/2002 Sb.§ 7 nařízení vlády č. 352/2002 Sb. příloha č. 8 352/2002 Sb.příloha č. 8 352/2002 Sb. připravováno: Nařízení vlády, kterým se stanoví Integrovaný národní program snižování emisí oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek a amoniaku na území České republiky.připravováno: Nařízení vlády, kterým se stanoví Integrovaný národní program snižování emisí oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek a amoniaku na území České republiky.

11 § 5 Rozsah sledovaných znečišťujících látek a) tuhé znečišťující látky: oxid siřičitý, oxidy dusíku (vyjádřené jako oxid dusičitý, oxid uhelnatý) b) plynné anorganické sloučeniny chloru vyjádřené jako chlorovodík, plynné anorganické sloučeniny fluoru vyjádřené jako fluorovodík c) další znečišťující látky podle zvláštního právního předpisu* *Vyhláška č. MŽP č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování. § 5 Rozsah sledovaných znečišťujících látek a) tuhé znečišťující látky: oxid siřičitý, oxidy dusíku (vyjádřené jako oxid dusičitý, oxid uhelnatý) b) plynné anorganické sloučeniny chloru vyjádřené jako chlorovodík, plynné anorganické sloučeniny fluoru vyjádřené jako fluorovodík c) další znečišťující látky podle zvláštního právního předpisu* *Vyhláška č. MŽP č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování.

12 Zjišťování znečišťujících látek (§ 6, §14) U zdrojů o jmenovitém tepelném výkonu 150 MW a vyšším se zjišťují emise znečišťujících látek podle § 5 písm. a) kontinuálním měřením. U zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 100 MW a vyšším uvedených do provozu od 27. listopadu 2003, se zjišťují emise látek podle § 5 písm. a) kontinuálním měřením. U zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 100 MW a vyšším, se od 1. ledna 2005 zjišťují emise látek podle § 5 písm. a) kontinuálním měřením.

13 § 13 Ochrana zdraví a životního prostředí Odpadní plyny se vypouštějí do ovzduší, je-li to technicky možné, řízeným způsobem komínem, jehož výška se vypočítá postupem podle zvláštního právního předpisu* tak, aby bylo chráněno lidské zdraví a životní prostředí. * Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší § 13 Ochrana zdraví a životního prostředí Odpadní plyny se vypouštějí do ovzduší, je-li to technicky možné, řízeným způsobem komínem, jehož výška se vypočítá postupem podle zvláštního právního předpisu* tak, aby bylo chráněno lidské zdraví a životní prostředí. * Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší

14 § 4 Zvýšení tepelného příkonu Při rozšíření zdroje o nejméně 50 MW tepelného příkonu, nebo jestliže provozovatel zdroje plánuje změnu provozu, která by podle zjištění inspekce mohla mít významně nepříznivé účinky na zdraví lidí nebo na životní prostředí, orgán kraje stanoví v podmínkách podle § 17 odst. 8 zákona emisní limit pro novou nebo změněnou část podle jmenovitého tepelného příkonu celého zdroje v souladu s termíny a požadavky ustanovení § 54 odst. 6, 7 nebo 8 zákona.

15 Výjimky § 2 Pokud provozovatel stávajícího zvláště velkého zdroje poskytne příslušnému orgánu ochrany ovzduší do 30. července 2004 prohlášení, že v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2015 nebude tento zdroj provozovat déle než 20 000 hodin, a pokud zdroj není součástí Národního programu snížení emisí ze stávajících zvláště velkých zdrojů, nebude u tohoto zdroje vyžadováno dodržování emisních limitů uvedených v příloze č. 1 k nařízení. § 13 Zařízení, která jsou provozována pouze v situaci krajní nouze nebo po dobu v úhrnu nepřekračující 700 hodin v kalendářním roce a jsou pro taková použití předem označena a evidována inspekcí, nemusejí být kontinuálním měřením vybavena.

16 Výjimky § 14 Pro stávající zvláště velké zdroje, jejichž jmenovitý tepelný příkon je 400 MW a vyšší a které nejsou v provozu více než 2000 hodin ročně (klouzavý průměr za 5 let), se uplatňuje emisní limit pro emise oxidu siřičitého 800 mg.m -3 do 31. prosince 2015. Od 1. ledna 2016 budou zařízení s emisním limitem oxidu siřičitého 800 mg.m -3 provozována nejvýše 1500 hodin ročně.


Stáhnout ppt "Nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší RNDr."

Podobné prezentace


Reklamy Google