Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší."— Transkript prezentace:

1

2

3 Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

4 Právní základ  Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů  Vyhláška č. 356/2002 Sb., která mimo jiné stanovuje způsob zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, obecné emisní limity a další  Prováděcí předpisy zákona z emisní oblasti stanovující specifické emisní limity a další podmínky provozu (spalovací zdroje, spalovny odpadu, ostatní technologické zdroje, zdroje emitující VOC)

5 Zákon o ochraně ovzduší  § 9... základní požadavky na zjišťování emisí znečišťujících látek  § 13... provozní evidence zdrojů ZO  § 15... činnosti, které mohou provádět pouze osoby autorizované Ministerstvem životního prostředí, požadavky na žadatele o vydání autorizace  § 16... povinnosti autorizované osoby

6 Vyhláška č. 205/2009 Sb. Měření emisí  Jednorázové měření emisí - autorizované měření emisí, osobami s autorizací od MŽP, povinnost akreditace vybraných metod a postupů  Kontinuální měření – zajišťované provozovateli zdrojů znečišťování ovzduší  Ověřování výsledků kontinuálního měření – prováděné souběžným jednorázovým měřením osobami k této činnosti autorizovanými

7 Úlevy od měření emisí  Dostupné technické prostředky nezaručí zjištění skutečného stavu znečišťování ovzduší  TZL : spalování vybraných plynných a kapalných paliv, u kapalných paliv omezeno výkonem 5 MW a dosahovaným 1 stupněm Bacharachovy stupnice (!!! Ne pro LCP s příkonem nad 100 MW, dtto SO 2 )  SO 2 : plynné a kapalné palivo, jehož dodavatel zaručuje stálý obsah síry nezpůsobující překročení ELV  Záložní zdroje: do 300 provozních hodin ročně (nevztahuje se na zařízení nově uváděné do provozu a LCP, spalovny odpadu a na spoluspalování odpadu)

8 Jednorázové měření emisí  Četnost měření na zdrojích (závislé na kategorii zdroje a u středních stacionárních spalovacích zdrojů též na instalaci zařízení snižujícího emise ze zdroje do ovzduší)  Doba měření:6 hodin po dobu provozu zdroje, 12 hodin u VZ a ZVZ při nestabilních provoz. podmínkách, šaržovité (cyklické) výroby ~ závislé na délce cyklu (4h)  Jednorázové měření po uvedení zdroje do provozu a po významné a trvalé změně – za jmenovitých parametrů zdroje, další periodická měření za běžných provozních podmínek

9 Vyhodnocení jednorázového měření  Vyhodnocení jednorázového měření emisí: hmotnostní koncentrace znečišťující látky za podmínek, za kterých je stanoven emisní limit (t, p, vlhkost, obsah ref. složky), hmotnostní tok, měrná výrobní emise  Legislativní podmínky pro plnění EL: průměrná hodnota z dílčích výsledků dílčích měření je menší než EL, každá hodnota dílčího měření je menší než 120% EL (výsledky se před porovnáním ničím nekorigují)  Sledování a zaznamenání provozních parametrů – nezbytné pro správné a kontrolovatelné vyhodnocení měrné výrobní emise (použité dále pro výpočet celkové roční emise a poplatku)

10 Požadavky na obsah protokolu  Vyhodnocení výsledků měření a jejich porovnání s hodnotami EL (samostatná část protokolu zpracovaná podle osnovy ČIŽP) vyhláškou 205/09 zrušena  Zavedení povinné akreditace metod, protokol mnohdy nabývá formy protokolu o analytické zkoušce, nedostatečná a nekonkrétní data provozních parametrů  Legislativní podmínky pro plnění EL: průměrná hodnota z výsledků dílčích měření je menší než EL, každá hodnota dílčího měření je menší než 120% EL, výsledky se před porovnáním ničím nekorigují (dále např. pozor na odečet metanu u NMVOC u různých dob odběru apod. )

11 Kontinuální měření emisí  Jmenovitě určená povinnost vybraným zdrojům a dále podle projektované velikosti roční emise (např. 200 t/r TZL)  TZL a SO 2 u LCP s příkonem 100 MW a vyšším spalujících ZP ~ kontinuální měření bude nahrazeno jednorázovým (novela vyhlášky ve schvalovacím procesu)  Ověřování výsledků kontinuálního měřicího systému, přípustná tolerance 10% z hodnoty EL

12 Výpadky kontinuálního měření  Nepřekročí 5 % celkové provozní doby v kalendářním roce (ve 205/09 neplatí pro LCP, u kterých transpozice směrnice)  Směrnice 2001/80/EC (Př. VIII, A, 6.): výpadky nepřekročí 10 dní v kalendářním roce, neplatný den > 3 neplatné průměrné hodinové hodnoty, pokud překročí musí být činěna opatření k zajištění větší spolehlivosti měřicího systému  V ČR u kontinuálního měření vyhodnocovány ½ hodiny, nejasnosti v postupu podle 205/09 (novela vyhlášky)

13 Měření emisí u jmenovitě určených zdrojů (§ 12)  Povinnost měření zahrnuje spalovací zdroje spalující tuhá a kapalná paliva pro kotle od jmenovitého tepelného příkonu 50 MW  Tato povinnost měření má sloužit především povinnému reportingu a neznamená nutnost stanovení OEL, ty by měly být stanoveny ve zdůvodnitelných případech, kdy řízení technologického procesu má vztah k výstupní koncentraci příslušné znečišťující látky.

14 Obecné emisní limity  Příloha č. 1 – obecné EL pro znečišťující látkya jejich skupiny: přehledné, lépe aplikovatelné  Individuální a skupinové emisní limity (např. pro organické látky a těžké kovy): hmotnostní koncentrace, limitní hmotnostní tok  U vybraných ZL navrženy zpřísněné OEL, doba platnosti je stanovena k 1.1.2015 (např. Cl -, F -, CN - )  U vybraných technologií budou v novele NV 615/2006 Sb. stanoveny SEL místo aplikace OEL

15 Souhrnná provozní evidence (SPE)  Seznam údajů tvořících provozní evidenci  Vzory souhrnné provozní evidence – identifikace provozovatele provozovny  SPE spalovacích zdrojů a spaloven odpadu  SPE ostatních zdrojů znečišťování ovzduší  Údaje o komínech nebo výduších ze zdrojů  Údaje o autorizovaných měření emisí (hmotnostní koncentrace, hmotnostní tok, měrná výrobní emise)

16 Děkuji za pozornost yvonna.hlinova@mzp.cz

17

18

19 Příloha

20

21

22


Stáhnout ppt "Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší."

Podobné prezentace


Reklamy Google