Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Souhrnná provozní evidence Pavel Machálek ČHMÚ odd

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Souhrnná provozní evidence Pavel Machálek ČHMÚ odd"— Transkript prezentace:

1 Souhrnná provozní evidence Pavel Machálek ČHMÚ odd
Souhrnná provozní evidence Pavel Machálek ČHMÚ odd. emisí a zdrojů

2 O čem to bude. - bilance emisí - souhrnná provozní evidence v r
O čem to bude? - bilance emisí - souhrnná provozní evidence v r a v dalších letech

3 Přepočty emisních bilancí pro období let úpravy vstupních údajů i vypočtených emisí mobilních zdrojů - úpravy metodiky výpočtu emisí z vytápění domácností - opravy dat REZZO 1 a REZZO 2

4 Celkové emise hlavních znečišťujících látek v roce 2006 - předběžné údaje
Kategorie zdrojů Tuhé látky SO2 NOx CO VOC NH3 tis. t / rok REZZO 1 13,1 181,9 141,4 160,2 18,2 16,3 REZZO 2 5,0 3,9 3,7 4,7 3,1 10,8 REZZO 3 12,8 20,4 8,2 62,6 102,8 34,6 CELKEM stac. zdroje 30,9 206,2 153,3 227,5 124,1 61,7 REZZO 4 28,0 0,6 131,5 230,7 45,1 2,5 CELKEM 58,9 206,8 284,8 458,2 169,2 64,2

5 Vývoj emisí hlavních znečišťujících látek 1990-2006

6 Změna skladby paliv zdrojů REZZO 1 mezi lety 1990 a 2005

7 Index vývoje ukazatelů - v oblasti energetiky / r. 2000

8 Index vývoje ukazatelů - spotřeba PH / r. 2000

9 Index vývoje ukazatelů - výkony v dopravě / r. 2000

10 Index vývoje ukazatelů - emise škodlivin / r. 2000

11 Souhrnná provozní evidence

12 SPE v letech 2008 – 20xx 2008: (údaje za rok 2007) – shodný „režim“ jako letos, tj. „dobrovolně“ povinná komunikace přes CO 2010: nový zákon o IRZ a novela vyhl. 356/2002 = povinné elektronické předávání údajů SPE dle nových vzorů pro „ohlašovatele“ do IRZ 2011: dtto pro všechny ohlašovatele agendy ovzduší Poplatky: pozměňovací návrh k zákonu IRZ který zavede pro Oznámení o poplatcích shodný režim jako pro souhrnnou provozní evidenci

13 SPE v letech 2008 – 20xx vzory pro ohlašovací rok 2008 (údaje za r. 2007) dopis ředitele OOO dostupnost vzorů na webu CO, ČHMÚ, atd. omezená distribuce listinného vzoru na ČIŽP a ORP 2009 – dále: vzory dle nové vyhlášky zajištění tiskové podoby (formalizace vzoru) elektronická podoba: IntForm – agenda ovzduší webový formulář ???

14 Oficiální informace ČIŽP – www.cizp.cz
dopis ředitele inspekce s pokyny je právě rozesílán

15 Oficiální informace ČIŽP – www.cizp.cz

16 Oficiální informace ČIŽP – www.cizp.cz

17 Oficiální informace ČIŽP – www.cizp.cz

18 Dopis ředitele ČIŽP – www.cizp.cz
povinní ohlašovatelé do IRZ ostatní ohlašovatelé elektronicky (IntForm) listinně (ruční vyplnění vzoru nebo jeho výtisk např. z SPPE) protokoly zaslat na OI ČIŽP!!!

19 Informace na webu ČHMÚ – www.chmi.cz

20 Informace na webu ČHMÚ – www.chmi.cz

21 Informace na webu ČHMÚ – www.chmi.cz

22 Informace na webu ČHMÚ – www.chmi.cz
Helpdesk pro agendu ovzduší – IntForm Ing. Andrea Křížová tel.: ; prac doba: 9 – 12 a 13 – 15 hod. Obecné otázky k agendě ovzduší tel:

23 Informace na webu IRZ a CO

24 Informace na webu IRZ a CO

25 Návrh nové emisní vyhlášky: SPE-spalovací zdroje
údaje ohlašovány za každý zdroj = spal. zařízení (palivo, výroba tepla, provozní hodiny, emise)

26 Návrh nové emisní vyhlášky: SPE-spalovací zdroje
Náhled na „Vysvětlivky ...“ 1 Pořadové číslo spalovacího zdroje v rámci provozovny; spalovacím zdrojem se rozumí ve smyslu § 4 odst. 4 písm. b) bod 1. zákona kotel, spalovací motor atd. 2 Kategorie stanovená pro daný spalovací zdroj na základě § 4 odst. 6 zákona (po sečtení): ZV - zvláště velký spalovací zdroj, V - velký spalovací zdroj, S - střední spalovací zdroj 3 Označení sektoru jednotlivých typů zdrojů v souladu nomenklaturou pro reporting uveřejněnou ve Věstníku MŽP

27 Návrh nové emisní vyhlášky: SPE-technol. zdroje

28 Návrh nové emisní vyhlášky: SPE-technol. zdroje
Náhled na „Vysvětlivky ...“ 1 Pořadové číslo ostatního zdroje v rámci provozovny – ostatním zdrojem se rozumí jedno nebo více zařízení (skupina zařízení) stejného technologického charakteru a typu výroby, tj. se shodným zařazením do kategorií stanovených v příslušných prováděcích předpisech (NV 615/2006, vyhl. 355/2002). 2 Kategorie ostatního zdroje stanovená podle nařízení vlády č. 615/2006 Sb. nebo vyhlášky č. 355/2002 Sb.: ZV - zvláště velký ostatní zdroj, V - velký ostatní zdroj, S - střední ostatní zdroj 3 Označení sektoru jednotlivých typů zdrojů v souladu nomenklaturou pro reporting uveřejněnou ve Věstníku MŽP

29 Návrh nové emisní vyhlášky: SPE-komíny

30 Zákon o IRZ (www.psp.cz – tisk 296)

31 Návrh - Zákon o IRZ ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o ochraně ovzduší - § 15
V § 11 odst. 1 písm. e) se slova "a zpracovat souhrnnou evidenci z údajů provozní evidence a předávat ji příslušným orgánům ochrany ovzduší„ nahrazují slovy "a zpracovat souhrnnou provozní evidenci z údajů provozní evidence za kalendářní rok a předávat ji příslušným orgánům ochrany ovzduší prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů do 31. března následujícího kalendářního roku

32 Návrh - Zákon o IRZ ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o ochraně ovzduší
Malé zdroje V § 12 odst. 1 písm. c) se slova "vést evidenci těkavých látek a poskytnout každoročně přehled o jejich spotřebě obci," zrušují. Zrušení ověřování údajů SPE V § 13 se odstavce 4 až 8 zrušují. V § 46 odst. 1 se písmeno c) zrušuje. Dosavadní písmena d) až o) se označují jako písmena c až n). V § 49 se písmeno b) zrušuje. Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

33 Návrh - Zákon o IRZ §16 Povinné subjekty plnící ohlašovací povinnosti podle § 11 odst. 1 písm. e) ..., které jsou zároveň provozovateli povinnými plnit ohlašovací povinnost .. podle zákona o integrovaném registru znečišťování ... ohlašují povinné údaje prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí poprvé za rok 2009. 2. Povinné subjekty plnící ohlašovací povinnost podle § 11 odst. 1 písm. e) ... které nejsou zapojeny do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností ... podle bodu 1, ohlašují povinné údaje prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí poprvé za rok Při ohlašování povinných údajů za rok 2008 a 2009 se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

34 Návrh - Zákon o IRZ § 7 Ministerstvo
- zajišťuje přenos dat v rámci integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí orgánům veřejné správy příslušným podle zvláštních právních předpisů, - zveřejňuje na portálu veřejné správy do 31. prosince kalendářního roku pro následující ohlašovací rok datový standard pro předávání údajů prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí,

35 Děkuji za pozornost !


Stáhnout ppt "Souhrnná provozní evidence Pavel Machálek ČHMÚ odd"

Podobné prezentace


Reklamy Google