Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní rámec v oblasti interoperability poslední novely zákona o dráhách Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní rámec v oblasti interoperability poslední novely zákona o dráhách Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy."— Transkript prezentace:

1 Právní rámec v oblasti interoperability poslední novely zákona o dráhách Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Mgr. Martin Trepkatel.:+420 225 131 579 právní předpisy a regulacee-mail:martin.trepka@mdcr.cz

2 Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Mgr. Martin Trepkatel.:+420 225 131 579 právní předpisy a regulacee-mail:martin.trepka@mdcr.cz Právní předpisy Evropských společenství směrnice 96/48/ES o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému, ve znění předpisů ji měnících směrnice 2001/16/ES o interoperabilitě konvenčního železničního systému, ve znění předpisů ji měnících technické specifikace interoperability

3 Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Mgr. Martin Trepkatel.:+420 225 131 579 právní předpisy a regulacee-mail:martin.trepka@mdcr.cz směrnice 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje, ve znění předpisů ji měnících směrnice 2000/9/ES o lanových dráhách pro dopravu osob

4 Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Mgr. Martin Trepkatel.:+420 225 131 579 právní předpisy a regulacee-mail:martin.trepka@mdcr.cz Vnitrostátní právní úprava zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 209/2006 Sb., o požadavcích na přípustné emise znečišťujících látek ve výfukových plynech spalovacího hnacího motoru drážního vozidla

5 Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Mgr. Martin Trepkatel.:+420 225 131 579 právní předpisy a regulacee-mail:martin.trepka@mdcr.cz zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému nařízení vlády upravující technické požadavky na jednotlivé stanové výrobky

6 Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Mgr. Martin Trepkatel.:+420 225 131 579 právní předpisy a regulacee-mail:martin.trepka@mdcr.cz Význam posledních novel zákona o dráhách zákon č. 181/2006 Sb. – účinnost od 1. 7. 2006 zákon č. 191/2006 Sb. – účinnost od 11. 6. 2006

7 Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Mgr. Martin Trepkatel.:+420 225 131 579 právní předpisy a regulacee-mail:martin.trepka@mdcr.cz změny v obecném režimu schvalování technické způsobilosti k provozu drážních vozidel a určených technických zařízení zvláštní režim schvalování technické způsobilosti drážního vozidla, jehož technická způsobilost byla již schválena v jiném členském státě Evropských společenství a na které se nevztahují technické specifikace propojenosti, k provozu na dráze celostátní nebo regionální

8 Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Mgr. Martin Trepkatel.:+420 225 131 579 právní předpisy a regulacee-mail:martin.trepka@mdcr.cz samostatné schvalování technické způsobilosti spalovacích hnacích motorů drážních vozidel zavedení dozoru nad součástmi interoperability a ukládání ochranných opatření změny při vedení registrů drážních vozidel a součástí subsystémů nově budovaných nebo modernizovaných drah zařazených do evropského železničního systému

9 Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Mgr. Martin Trepkatel.:+420 225 131 579 právní předpisy a regulacee-mail:martin.trepka@mdcr.cz Změny v obecném režimu schvalování technické způsobilosti drážních vozidel a vydávání průkazů způsobilosti UTZ dochází k rozlišování na: drážní vozidla, která tvoří subsystém evropského železniční systému, a ostatní drážní vozidla určená technická zařízení, která jsou současně stanovenými výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., a ostatní určená technická zařízení v důsledku tohoto rozlišování se liší i proces schvalování daného drážního vozidla a UTZ

10 Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Mgr. Martin Trepkatel.:+420 225 131 579 právní předpisy a regulacee-mail:martin.trepka@mdcr.cz rozdíly se dotýkají podkladů pro rozhodnutí DSÚ o schválení typu drážního vozidla nebo vydání průkazu způsobilosti UTZ certifikát shody vydaný autorizovanou/notifikovanou osobou (u drážního vozidla) nebo doklad o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. (u UTZ) zkouška drážního vozidla nebo technická prohlídka a zkouška UTZ provedená na náklad žadatele právnickou osobou pověřenou Ministerstvem dopravy

11 Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Mgr. Martin Trepkatel.:+420 225 131 579 právní předpisy a regulacee-mail:martin.trepka@mdcr.cz podmínky pro pověřování právnických osob Věstník dopravy č. 12/2006 webové stránky Ministerstva dopravy http://www.mdcr.cz/cs/Drazni_doprava/Seznam_pravnick ych_osob/ seznamy pověřených právnických osob webové stránky Ministerstva dopravy http://www.mdcr.cz/cs/Drazni_doprava/Seznam_pravnick ych_osob/ zkoušky drážních vozidel – 4 TPaZ UTZ plynových – 3 TPaZ UTZ elektrických - 26

12 Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Mgr. Martin Trepkatel.:+420 225 131 579 právní předpisy a regulacee-mail:martin.trepka@mdcr.cz Zvláštní režim schvalování technické způsobilosti drážního vozidla drážní vozidlo, jehož technická způsobilost byla schválena v jiném členském státě Evropských společenství a na které se nevztahují TSI lze provozovat na základě rozhodnutí o schválení typu drážního vozidla nebo na základě vydání průkazu způsobilosti drážního vozidla

13 Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Mgr. Martin Trepkatel.:+420 225 131 579 právní předpisy a regulacee-mail:martin.trepka@mdcr.cz Žádost o schválení musí být doložena: dokladem o schválení technické způsobilosti v jiném členském státě ES a záznamem o technických úpravách provedených po schválení technickými údaji o vozidle, záznamem o provozu a údržbě

14 Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Mgr. Martin Trepkatel.:+420 225 131 579 právní předpisy a regulacee-mail:martin.trepka@mdcr.cz dokladem o technických a provozních vlastnostech prokazujících, že drážní vozidlo je v souladu s infrastrukturou dráhy celostátní a drah regionálních a jejich případnými specifiky či omezeními návrhem podmínek použití drážního vozidla v provozu

15 Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Mgr. Martin Trepkatel.:+420 225 131 579 právní předpisy a regulacee-mail:martin.trepka@mdcr.cz DSÚ úřad si může vyžádat provedení zkušebního provozu takového drážního vozidla s cílem ověřit shodu provozních vlastností s infrastrukturou dráhy celostátní a drah regionálních a jejich případnými specifiky či omezeními – v takovém případě stanoví jeho obsah a rozsah zkušební provoz žadatel zajistí na svůj náklad u právnické osoby pověřené Ministerstvem dopravy

16 Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Mgr. Martin Trepkatel.:+420 225 131 579 právní předpisy a regulacee-mail:martin.trepka@mdcr.cz v rozhodnutí o schválení typu drážního vozidla nebo rozhodnutí o vydání průkazu způsobilosti drážního vozidla může DSÚ stanovit podmínky použití drážního vozidla v provozu – při tom zohlední návrhy žadatele přiložené k žádosti a výsledky zkušebního provozu

17 Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Mgr. Martin Trepkatel.:+420 225 131 579 právní předpisy a regulacee-mail:martin.trepka@mdcr.cz Schvalování spalovacích hnacích motorů drážních vozidel z hlediska emisních vlastností transpozice směrnice 97/68/ES § 43a zákona o dráhách vyhláška č. 209/2006 Sb.

18 Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Mgr. Martin Trepkatel.:+420 225 131 579 právní předpisy a regulacee-mail:martin.trepka@mdcr.cz kategorie motorů: RC A - motory motorových vozů s výkonem větším než 130 kW a se stupněm emisních vlastností III A RC B - motory motorových vozů s výkonem větším než 130 kW a se stupněm emisních vlastností III B RL A - motory lokomotiv s výkonem větším nebo rovným 130 kW a menším nebo rovným 560 kW a se stupněm emisních vlastností III A RH A - motory lokomotiv s výkonem větším než 560 kW a se stupněm emisních vlastností III A R B - motory lokomotiv s výkonem větším než 130 kW a se stupněm emisních vlastností III B

19 Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Mgr. Martin Trepkatel.:+420 225 131 579 právní předpisy a regulacee-mail:martin.trepka@mdcr.cz počátek schvalování spalovacích hnacích motorů z hlediska emisních vlastností: motory kategorií RC A a RL A od 1. 7. 2006 motory kategorie RH A od 1. 1. 2008 motory kategorií RC B a R B od 1. 1. 2011

20 Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Mgr. Martin Trepkatel.:+420 225 131 579 právní předpisy a regulacee-mail:martin.trepka@mdcr.cz přechodná období, po která lze již vyrobené motory uvést na trh: motor kategorie RC A vyrobený do 31. prosince 2005, lze uvést na trh do 31. prosince 2007 motor kategorie RL A vyrobený do 31. prosince 2006, lze uvést na trh do 31. prosince 2008 motor kategorie RH A vyrobený do 31. prosince 2008, lze uvést na trh do 31. prosince 2010 mory kategorií RC B a R B vyrobené do 31. prosince 2011, lze uvést na trh do 31. prosince 2013

21 Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Mgr. Martin Trepkatel.:+420 225 131 579 právní předpisy a regulacee-mail:martin.trepka@mdcr.cz proces schvalování typu motoru typ schvaluje Drážní úřad pokladem je zkouška provedená na náklady žadatele (výrobce nebo jiná osoba, která prokáže právní zájem na schválení) právnickou osobou pověřenou Ministerstvem dopravy výrobce vyznačí stanovené údaje na každý motor vyrobený v souladu se schváleným typem

22 Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Mgr. Martin Trepkatel.:+420 225 131 579 právní předpisy a regulacee-mail:martin.trepka@mdcr.cz Dozor nad součástmi interoperability a subsystémy a ukládání ochranných opatření dozor vykonává Drážní úřad dozírá zda součásti a subsystémy, pro které bylo vydáno příslušné prohlášení o shodě, odpovídají základním požadavkům a příslušným specifikacím

23 Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Mgr. Martin Trepkatel.:+420 225 131 579 právní předpisy a regulacee-mail:martin.trepka@mdcr.cz při zjištění nedostatků může Drážní úřad uložit uložit ochranné opatření, kterým zamezí dalšímu používání součásti nebo subsystému dále Drážní úřad zajistí stažení součásti nebo subsystému z trhu

24 Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Mgr. Martin Trepkatel.:+420 225 131 579 právní předpisy a regulacee-mail:martin.trepka@mdcr.cz Vedení registrů drážních vozidel a infrastruktury vedením registru jednotlivých součástí subsystémů nově budovaných nebo modernizovaných drah zařazených do evropského železničního systému a registru drážních vozidel určených k pohybu na dráze celostátní a dráhách regionálních byl pověřen Drážní úřad

25 Děkuji za pozornost Mgr. Martin Trepka tel.: +420 225 131 579 e-mail: martin.trepka@mdcr.cz Děkuji za pozornost Mgr. Martin Trepka tel.: +420 225 131 579 e-mail: martin.trepka@mdcr.cz Ministerstvo dopravy ČR nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222 110 15 Praha 1martin.trepka@mdcr.cz Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Mgr. Martin Trepkatel.:+420 225 131 579 právní předpisy a regulacee-mail:martin.trepka@mdcr.cz


Stáhnout ppt "Právní rámec v oblasti interoperability poslední novely zákona o dráhách Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy."

Podobné prezentace


Reklamy Google