Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DÚ 2.1 Mikrobiální kontaminace povrchových vod v povodí Odry

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DÚ 2.1 Mikrobiální kontaminace povrchových vod v povodí Odry"— Transkript prezentace:

1 DÚ 2.1 Mikrobiální kontaminace povrchových vod v povodí Odry
Badurová Jana

2 Vliv odpadních vod městských čistíren na kvalitu povrchových vod
Povrchové vody Moravskoslezského kraje jsou dlouhodobě kontaminovány fekálními mikroorganismy a patogeny zejména z  odpadních vod městských čistíren Česká legislativa nestanovuje emisní limity mikrobiologických ukazatelů u vypouštěných odpadních vod Není požadována dezinfekce odpadních vod, kromě vod nemocničních Rovněž schází dostatečné množství informací o výskytu jednotlivých patogenů v městských odpadních vodách a jejich následném šíření povrchovými vodami,

3 Cíle Posoudit míru fekální kontaminace povodí řeky Odry, do kterých jsou vybrané čistírny zaústěny Vybráno pět městských čistíren s kapacitou připojených ekvivalentních obyvatel (EO) od do 360 000, Z čistíren byly hodnoceny: ÚČOV Ostrava ( EO) ČOV Frýdek - Místek ( EO) ČOV Opava ( EO) ČOV Havířov ( EO) ČOV Bohumín ( EO) ČOV v Bohumíně byla vybrána záměrně, měla sloužit k porovnání účinnosti čistírenských technologií na malých a velkých městských čistírnách. Proto byly ve vzorcích odpadních vod prováděny chemické analýzy celkového amoniaku, dusíku a fosforu.

4 Sledované ukazatele v odpadních vodách
Mikrobiální ukazatelé fekální kontaminace: Termotolerantní koliformní bakterie Intestinální enterokoky E. coli Salmonely Stafylococcus aureus Chemické ukazatele: Celkový dusík, fosfor Celkový amoniak Hodnoceny dle emisních limitů pro odpadní vody dle Nařízení vlády 229/2007 Sb.

5 Mikrobiální indikátory fekální kontaminace
Průměrné hodnoty indikátorů fekálního znečištění: fekální koliformní bakterie –FKOLI E. coli – ESCO Intestinální enterokoky – ENT Vysoké hodnoty fekálních mikroorganismů byly zjištěny v odpadních vodách bohumínské a frýdecké čistírny Ve vodách ČOV Bohumín se opakovaně vyskytovaly fekální koliformní bakterie v hodnotách nad 1000 KTJ/ ml Nejnižší výskyt fekálních ukazatelů byl v odpadních vodách ČOV Opava

6 Staphylococcus aureus
Úspěšný patogen Značně rezistentní k zevnímu prostředí (dezinfekčním prostředkům, snáší velké rozpětí teplot, přežívá i v prostředí s vysokým obsahem solí atd.) Rezistence vůči ATB (ciprofloxacin, erythromycin, tetracyklin, gentamicin, clindamycin atd.) Během letních měsíců od června do srpna byl S. aureus pravidelně izolován z odpadních vod ve stovkách KTJ na10 ml Jeho nejvyšší výskyt byl zjištěn u bohumínské čistírny Nejnižší výskyt S. aureus v ČOV Opava

7 Výskyt salmonel v odpadních vodách
Zástupci čeledi Enterobacteriaceae (salmonely) se vyznačují vysokou odolností vůči změnám prostředí (mořská voda) Teorie preadaptace a selekce odolných kmenů salmonel v čistírnách Česko je podle databáze TESSY (The European Surveillance SYstem) v popředí s počtem výskytu salmonelóz v Evropě V ČR klesl výskyt salmonelózy mezi léty 2007 až 2008 o 40%, Salmonely jsou v populaci nahrazovány kampylobakteriemi

8 Přehled identifikovaných bakteriálních kmenů
Salmonella sp. E. coli Proteus vulgaris

9 Chemické ukazatele Získané výsledky byly porovnány s přípustnými limity emisních standardů v odpadních vodách dle nařízení vlády č. 229/2007 Sb. Pro amoniakální dusík nejsou stanoveny přípustné limity pro kategorii čistíren s více jak EO. Podle limitů pro N-NH4 u kategorie čistíren s 2001 – EO (jsou mírnější než pro větší čistírny), nebyl u žádné z čistíren amoniakální dusík v odpadní vodě překročen Přípustné hodnoty pro celkový dusík (15 mg/l Ncelk.) ani hodnoty pro celkový fosfor (2 mg/l) nebyly během celého roku sledování překročeny u žádné čistírny Všechny sledované chemické ukazatele v odpadních vodách splňovaly emisní limity pro městské odpadní vody.

10 Závěr Výskyt fekálních indikátorů mikrobiálního znečištění nebyl kromě odpadních vod bohumínské čistírny u ostatních čistíren příliš vysoký Výskyt salmonel byl proti očekávání minimální Z patogenů pouze stafylokoky byly izolovány z řádově v desítkách až stovkách Z dosavadních výsledků vyplývá, že největší měrou se podílí na mikrobiální kontaminaci toku v povodí Odry čistírna v Bohumíně ( EO) Proti očekávání nebyl zjištěn ve vypouštěných vodách z ÚČOV Ostrava vysoký výskyt všech sledovaných patogenů a to přesto, že tato čistírna odpadních vod je svou kapacitou největší v Moravskoslezském kraji V letošním roce budou pokračovat odběry vzorků pro mikrobiologické a chemické analýzy

11 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "DÚ 2.1 Mikrobiální kontaminace povrchových vod v povodí Odry"

Podobné prezentace


Reklamy Google