Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodika stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem Ivan Nesměrák Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodika stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem Ivan Nesměrák Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná."— Transkript prezentace:

1 Metodika stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem Ivan Nesměrák ivan_nesmerak@vuv.cz Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce Přednáška se konala 24. dubna 2008

2 Dvě části přednášky 1. Metodika stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem 2. Stanovení příčinku plošných a difúzních zdrojů znečištění

3 1. Metodika stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem

4 Alternativní názvy první části přednášky: Metodika stanovování emisních limitů sdruženým způsobem Aplikace emisně-imisního způsobu Kombinovaný/sdružený způsob podle čl.10 RS znamená: 1. Článek se vztahuje jak na bodové tak na difúzní zdroje znečištění 2. Musí být respektovány jak emisní tak imisní standardy

5 Legislativní východiska Kombinovaný způsob je dán: –§ 38 odst 5 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách: Vodoprávní úřad je vázán ukazateli stavu v toku, emisními a imisními standardy, které stavoví vláda nařízením. –§ 6 odst. 11 nařízení vlády č. 61/2003 Sb ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb: „Vodoprávní úřad stanoví v povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových emisní limity kombinovaným přístupem tak, aby imisní standardy uvedené v tabulce 1 přílohy č. 3 k tomuto nařízení byly dosaženy nejpozději do 22. prosince 2015“ (podle čl. III nařízení vlády č. 229/2007 Sb. od 1. ledna 2010). Kombinovaný způsob je vysvětlován: –v příloze III k Metodickému pokynu.

6 Jak při kombinovaném způsobu postupovat? Máme k dispozici 4 možné postupy: 1. Provést regionální řešení jedním výpočtem pro celou republiku nebo celé povodí. 2. Provést největší možné zjednodušení - vybrat z celé sítě vodních toků 1 vodní útvar a předpokládat, že na přítoku do útvaru jsou dodrženy imisní standardy a útvar vyřešit tak, by na odtoku byly také dodrženy imisní standardy. 3. Rezignovat na regionalitu problému nebo na vodní útvary a požadovat dodržení imisních standardů pod místem vypouštění odpadních vod. Při tom předpokládat, že nad vypouštěním je imisní standard splněn. 4. Simulační modelování (např. Monte Carlo).

7 Návrh postupu podle Metodického pokynu Navržená metodika výpočtu emisních limitů kombinovaným způsobem je kombinací dvou postupů: principu skládačky (puzzle) a řešení celého povodí nad zájmovým profilem. Princip skládačky pracuje s vodními útvary a vychází z předpokladu, že požadovaný imisní standard je dodržen na horním konci vodního útvaru a požaduje se jej dodržet i na dolním konci. Princip skládačky umožňuje vyjmout jeden vodní útvar a provést pro něj separátní řešení. Pracuje se bilančním způsobem - neuvažuje se samočištění, ale počítá s plošnými a difúzními zdroji.

8 Výpočty se provádějí pro průměrný stav: - průměrné roční množství odpadních vod, - průměrné roční množství vypouštěných látek, - průměrný roční průtok v toku, - imisní standardy jsou vyjádřeny jako roční průměr, - emisní standardy jsou vyjádřeny jako roční průměr, - vypočtený emisní limit je vyjádřen jako roční průměr. Přepočty imisních a emisních standardů na roční průměry: - imisní standardy jsou přepočteny v Metodickém pokynu v tabulce 4, - emisní standardy se vyjadřují jako roční, průměry; pro hlavní ukazatele jsou uvedeny v Metodickém pokynu. Nejpřísnější možné požadavky se rovnají nejlepším dostupným technikám a technologiím (§6 odst.11 NV).

9 Zásada výpočtu Hodnota látkového odnosu (v g/s) nějakým zájmovým profilem se rovná součtu příčinku bodových zdrojů p(  BZ) a příčinku plošných a difúzních zdrojů znečištění p(PPDZ) do tohoto profilu. Protože neuvažujme samočištění rovná se příčinek bodových zdrojů znečištění do zájmového profilu přímo hodnotě  BZ. Hodnotu příčinku plošných a difúzních zdrojů znečištění musíme vypočítat (některou metodou) nebo převzít z nějaké tabulky hodnot. Hodnotu imisního standardu musíme dosáhnout snížením jak bodových tak plošných a difúzních zdrojů znečištění a to stejným dílem. Nejdříve musíme vyřešit přítoky a pak můžeme řešit hlavní tok.

10

11

12 Možnosti použití skládanky Řešení jednoho izolovaného vodního útvaru: platí bilanční rovnice (1) Q dolní,j *X j = Q horní,j *(C imis,j-1 -p(PPDZ) j-1 ) +  BZ j,k (2) Q horní,j = Q dolní,j-1 (3) X j + p(PPDZ) j  C imis,j platí rovnice pro sumu přípustného zatížení (4)  BZ příp,j,k = (C imis - p(PPDZ) dolní )*Q dolní,j - (C imis - p(PPDZ) horní )*Q horní,j (5)  BZ příp,j,k = (C imis - p(PPDZ) dolní )*(Q dolní,j - Q horní,j ) (6) ß =  BZ příp,j,k :  BZ j,k

13

14

15

16

17 Řešení celého povodí (přísnějších požadavků)

18 Řešení se provádí pro celé povodí nad zájmovým profilem (úsekem vodního toku). Pro tento profil (úsek) je třeba mít k dispozici měření jakosti vody C a průtoků Q a znát imisní požadavek C pož. Pro povodí nad profilem je třeba znát bilanci vypouštěného znečištění ze všech bodových zdrojů znečištění . Předpokladem výpočtu je, že na požadovaném snížení zatížení toků se budou podílet jak bodové zdroje, tak plošné a difúzní zdroje stejným dílem. Možnosti řešení: - zjistit nutné snížení  1 k dosažení imisního požadavku C pož (C imis ) - stanovit snížení odpovídající BAT  2 a zjistit odpovídající koncentraci v zájmovém profilu C BAT.

19 Postup řešení: 1. Vypočtou se látkové odnosy LO i z jednotlivých hodnot průtoků Q i a koncentrací C i. 2. Pro současnost se vypočte regresní rovnice (1). (1) LO-  = B*Q-D/Q 3. Zjistíme hodnotu  1 (pro dosažení C pož ); hodnota  1 se vypočte z rovnice (2) (2)  1 =LO pož /LO prům =g*Q prům *C pož /LO prům 4. Zjistíme hodnotu  2 (při aplikaci BAT) z rovnice (3) (3)  2 =  BZ BAT /  BZ 5. Vypočteme jednotlivé hodnoty LO pož,i a LO BAT,i z rovnic (4) a (5)

20 ( 4) LO pož,i =  1 *LO i (5) LO BAT,i =  2 *LO i 6. Vypočtou se hodnoty C pož,i a C BAT,i z rovnic (6) a (7) a jejich průměrné hodnoty (6) C pož,i =LO pož,i /Q i (7) C BAT,i =LO BAT,i /Q i 7. Průměrná hodnota vypočtená z C pož,i se musí rovnat imisnímu požadavku C pož 8. Průměrná hodnota vypočtená z LO BAT,i je průměrná hodnota koncentrace, kterou dosáhneme při aplikaci BAT. 9. Zjistíme relaci mezi oběma průměrnými hodnotami.

21

22

23

24

25 2. Způsob stanovení p(PPDZ) z konfrontace bilance vypouštěného znečištění a látkového odnosu

26 Způsoby stanovení PPDZ a p(PPDZ) 1. Stanovení PPDZ „analytickým“ způsobem - výpočtem počtu obyvatel bydlících v domech nepřipojených na veřejnou kanalizaci, - odhadem zadržení vypouštěného znečištění na trase dům-tok, - stanovením zatížení ploch průmyslovými hnojivy a stanovením specifických odnosů z ploch - odhadem celkové atmosférické depozice na plochy, - odhadem přítoku znečištění z podzemních vod. Vladimir Novotny: Nonpoint Pollution and Urban Stormwater Management 2. Stanovení p(PPDZ) konfrontací vypouštěného znečištění z bodových zdrojů s látkovým odnosem zájmovým profilem sestaveny 3 postupy stanovení p(PPDZ).

27 1. Odhad příčinku plošných a difúzních zdrojů znečištění pomocí výpočtu minima p(PDZ) z bilančních rovnic pro konkrétní profil Platí výpočtové rovnice : (1) LO=  BZ+PDZ-s(BZ)-s(PDZ)=  BZ+p(PDZ)-s(BZ) (2) p(PDZ)=LO-  BZ+s(  BZ) g/s (3) minimální p(PDZ)=LO-  (BZ) g/s (4) minimální p(PDZ)=(LO-  BZ)/Q prům mg/l

28 Tabulka pro výpočet min p(PPDZ)

29 2. Stanovení p(PPDZ) z časových řad

30

31 3. Stanovení PPDZ a p(PPDZ) z regresní rovnice Touto metodou stanovíme jak PPDZ tak p(PPDZ) a současně odhad snížení koncentrace (látkového odnosu) samočištěním Regresní rovnice (1) se aplikuje na soubor pozorování jakosti vody a průtoků vody z dvouletí nebo tříletí a bilance vypouštěného znečištění (1) LO-  = B*Q-D/Q někdy vyjde a vyhoví rovnice (2) (2) LO=A+B*Q-D/Q

32

33 Tabulky p(PPDZ) pro 253 profilů ČR Byl sestaven přehled hodnot p(PPDZ) pro BSK 5, CHSK, P celk, N celk a N-NH 4 ve 253 kontrolních profilech ČHMÚ (jakost vody dvouletí 2004-2005. Existuje přehled hodnot min p(PPDZ) pro 5 ukazatelů ve 253 kontrolních profilech ČHMÚ (jakost vody 2004-2005 a zdroje 2005). Existují tabulky hodnot p(PPDZ) 5 ukazatelů v závislosti na lesnatosti (v %), teoretické koncentraci (v mg/l) a specifickém odtoku q (v l/s.km 2 ).

34 Hodnoty koeficientu variace hodnot p(PPDZ) pro 5 ukazatelů

35 Závislost p(PPDZ) na q, (  BZ)/Q prům a % lesnatosti pro BSK 5

36 Nesměrák, I.: Odhad příčinku plošných a difúzních zdrojů znečištění, Vodní hospodářství 2003,10,příloha VTEI 2003,3,8-10 Nesměrák, I.: Tři metody globálního odhadu velikosti plošných a difúzních zdrojů znečištění a jejího příčinku do zájmového profilu, Vodní hospodářství 2007,3, 69-72 Nesměrák, I.: Posouzení vlivu vypouštěného znečištění na jakost vody v recipientu, Vodní hospodářství 2004,5,115-118

37 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Metodika stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem Ivan Nesměrák Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná."

Podobné prezentace


Reklamy Google