Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního hospodářství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního hospodářství"— Transkript prezentace:

1 ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního hospodářství
Ing. Pavel Koreček Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství

2 Co je předmětem ohlášení podle zák. č. 254/2001 Sb
Co je předmětem ohlášení podle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodního zákona) ve znění pozdějších předpisů? Nakládání s povrchovými a podzemními vodami (s výjimkou 2 typů) Poplatky - odběr povrchové vody - odběr podzemní vody - vypouštění odpadních vod do vod povrchových - vypouštění odpadních vod do vod podzemních

3 § 126 (6) Ohlašovací povinnost vůči vodoprávním úřadům nebo oprávněným subjektům podle § 10 odst. 1, § 22 odst. 2, § 38 odst. 4, § 88 odst. 5 a 10, § 93 odst. 1 a § 94 odst. 1 se plní prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.

4 § 10 (1) Oprávněný, který má povolení k nakládání s vodami s výjimkou povolení podle § 8 odst. 1 písm. a) bodů 2 až 4 a písm. c) v množství alespoň m3 vody v kalendářním roce nebo 500 m3 vody v kalendářním měsíci, jakož i ten, kdo má povolení k nakládání s vodami v tomto množství, která je přírodním léčivým zdrojem nebo zdrojem přírodních minerálních vod nebo která je vyhrazeným nerostem, je povinen měřit množství vody, se kterou nakládá, a předávat výsledky tohoto měření příslušnému správci povodí postupem podle § 22 odst. 2.

5 § 8 Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (1) Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (dále jen "povolení k nakládání s vodami") je třeba a) jde-li o povrchové vody a nejde-li při tom o obecné nakládání s nimi 1. k jejich odběru, 2. k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci, 3. k využívání jejich energetického potenciálu, 4. k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání, 5. k jinému nakládání s nimi,

6 b) jde-li o podzemní vody 1. k jejich odběru, 2. k jejich akumulaci, 3
b) jde-li o podzemní vody 1. k jejich odběru, 2. k jejich akumulaci, 3. k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny, 4. k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou, 5. k jinému nakládání s nimi, c) k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních,

7 d) k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie, e) k čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a k jejich následnému vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových, pokud nejde o činnost prováděnou na základě povolení podle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, f) k užívání důlní vody jako náhradního zdroje podle zvláštního zákona.

8 § 22 (2) Pro potřeby vodní bilance jsou odběratelé povrchových nebo podzemních vod, jakož i ti, kteří využívají přírodní léčivé zdroje nebo zdroje přírodních minerálních vod a vody, které jsou vyhrazenými nerosty, a dále ti, kteří vypouštějí do vod povrchových nebo podzemních vody odpadní nebo důlní v množství přesahujícím v kalendářním roce m3 nebo 500 m3 v kalendářním měsíci, nebo ti, jejichž povolený objem vody vzduté vodním dílem ve vodním toku nebo vody vodním dílem akumulované přesahuje m3, povinni jednou ročně ohlašovat příslušným správcům povodí údaje o těchto odběrech a vypouštění a dále údaje o vzdouvání, popř. akumulaci, způsobem a v rozsahu, který stanoví Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví vyhláškou.

9 § 38 (4) Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu měřit objem vypouštěných vod a míru jejich znečištění a výsledky těchto měření předávat vodoprávnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, příslušnému správci povodí a pověřenému odbornému subjektu. Vodoprávní úřad tímto rozhodnutím stanoví místo a způsob měření objemu a znečištění vypouštěných odpadních vod a četnost předkládání výsledků těchto měření. Odběry a rozbory ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod mohou provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání (dále jen „oprávněná laboratoř“).

10 POZOR: Vypouštění podle § 16 odst
POZOR: Vypouštění podle § 16 odst. 1 vodního zákona - vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace a vypouštění podle § 18 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, není předmětem hlášení ISPOP!

11 § 88 5) Pro stanovení výše záloh poplatku pro následující kalendářní rok je odběratel povinen zpracovat poplatkové hlášení, ve kterém sdělí svoje identifikační údaje podle právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků a uvede skutečnosti rozhodné k výpočtu zálohy, zejména údaje o povoleném množství odběru podzemních vod v členění podle odběrů podzemních vod podle jednotlivých povolení a účelu jejich použití. V poplatkovém hlášení vypočte odběratel výši záloh poplatku pro následující kalendářní rok a předloží jej České inspekci životního prostředí do 15. října běžného roku. Odběratel není povinen poplatkové hlášení podávat, pokud nepodléhá zpoplatnění podle odst. 2. Odběratel rovněž není povinen podávat poplatkové hlášení v případě, že od posledního jím podaného poplatkového hlášení nedošlo ke změně povolení k odběru podzemní vody, na jehož základě bylo první poplatkové hlášení podáno. Vzor poplatkového hlášení stanoví Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství vyhláškou.

12 § 88 10) Odběratel je povinen do 15
§ ) Odběratel je povinen do 15. února předložit České inspekci životního prostředí poplatkové přiznání za uplynulý kalendářní rok, ve kterém uvede skutečnosti rozhodné k výpočtu vyrovnání poplatku, zejména údaje o výši zaplacených záloh a skutečném množství odebrané podzemní vody v členění podle odběrů podzemních vod podle jednotlivých povolení a účelu jejich použití. V poplatkovém přiznání vypočte odběratel roční výši poplatku za uplynulý kalendářní rok, porovná ji se zaplacenými zálohami, navrhne vyrovnání a předloží poplatkové přiznání České inspekci životního prostředí. Vzor poplatkového přiznání stanoví Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství vyhláškou.

13 § 93 (1) Pro stanovení výše záloh na poplatky pro následující kalendářní rok je znečišťovatel povinen zpracovat poplatkové hlášení s uvedením skutečností rozhodných k jejímu výpočtu, zejména údaje o množství i koncentraci ukazatelů znečištění a o objemu vypouštěných odpadních vod v členění podle jednotlivých zdrojů znečišťování a jejich výpustí včetně údajů pro odpočet znečištění v odebrané vodě (§ 90 odst. 6) a údajů o poskytnutých odkladech pro účely výpočtu výše poplatků. V poplatkovém hlášení znečišťovatel vypočte výši záloh na poplatky a předloží je České inspekci životního prostředí nejpozději do 15. října běžného roku. Vzor poplatkového hlášení stanoví Ministerstvo životního prostředí vyhláškou.

14 § 94 (1) Znečišťovatel je povinen do 15
§ 94 (1) Znečišťovatel je povinen do 15. února předložit České inspekci životního prostředí poplatkové přiznání za uplynulý kalendářní rok. V tomto přiznání znečišťovatel uvede skutečné údaje o množství ukazatelů znečištění podléhajících zpoplatnění, jejich koncentraci ve vypouštěných odpadních vodách a o objemu vypouštěných odpadních vod pro jednotlivé zdroje znečišťování a jejich výpustě, včetně údajů potřebných pro případný odečet v odebrané vodě (§ 90 odst. 6), údajů o poskytnutých odkladech a výši zaplacených záloh. Vzor poplatkového přiznání stanoví Ministerstvo životního prostředí vyhláškou.

15 Plnění ohlašovacích povinností za rok Plnění ohlašovacích povinností vyplývajících z příslušných ustanovení vodního zákona za rok 2013 bude probíhat obdobným způsobem jako za rok Nově jsou předávány podklady pro vodní bilanci správcům povodí, a to již prostřednictvím ISPOP (již ne přes portály jednotlivých správců povodí).  

16 PDF formuláře v uživatelských účtech v ISPOP
Agenda Formulář Zákon/vyhláška Termín podání/ Ověřovatel VODA F_VOD_38_4 Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu. odst. 4 § 38 zákona č. 254/2001 Sb. dle rozhodnutí vodoprávního úřadu vodoprávní úřad F_VOD_PV Poplatkové hlášení pro stanovení výše záloh poplatku za odebrané množství podzemní vody (za zdroj odběru podzemní vody) / Poplatkové přiznání pro výpočet vyrovnání poplatku (za zdroj odběru podzemní vody) § 1 vyhl. č. 125/2004 Sb. - příloha / ČIŽP F_VOD_OV Poplatkové hlášení za zdroj znečišťování / Poplatkové přiznání za zdroj znečištění § 4 vyhl. č. 123/2012 Sb.- příloha

17 Agenda Formulář Zákon/vyhláška Termín podání/ Ověřovatel VODA F_VOD_ODBER_PODZ Odběr podzemní vody § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 1 správce povodí F_VOD_ODBER_POVR Odběr povrchové vody § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 2 F_VOD_VYPOUSTENI Vypouštěné vody § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 3 F_VOD_AKU Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 4

18 Požadavky ustanovení § 38 odst
Požadavky ustanovení § 38 odst. 4 vodního zákona (plnění požadavků stanovených ve vodoprávním povolení) se plní přes ISPOP prostřednictvím formuláře F_VOD_38_4; součástí podaného hlášení musí být vyplněná tabulka XLS vložená jako příloha v interaktivním formuláři PDF.

19 Postup VÚ po obdržení hlášení
„Ověření“ - v případě, že je hlášení v pořádku; - ověřovatel může, připojit poznámku pro ohlašovatele; - následně hlášení ověří. „Vrácení k doplnění“ - v případě existence důvode k vrácení hlášení ohlašovatele k doplnění (např. chybějící nebo chybná data).

20 „Odložení“ - v zákonem stanovených důvodech (např
„Odložení“ - v zákonem stanovených důvodech (např. podáno hlášení subjektem, kterému nevznikla ohlašovací povinnost). „Postoupení pro nepříslušnost“ - rozhodnutí vydáno jiným vodoprávním úřadem.

21 XML příloha Vyhodnocení na základě naměřených hodnot*
Závadná látka/ ukazatel vyhodnocení dle "p" vyhodnocení dle "m" průměr min. účinnost roční množství poměrné množství rozmezí hodnot

22 Datum odběru* Závadná látka/ ukazatel počet vzorků XX.XX.

23 Komentář k vyplňování hodnot, podrobnější návod pro určení jednotlivých charakteristik naleznete na EnviHELP Závadná látka/ukazatel zde vyplňte zkratku závadné látky nebo ukazatele v souladu se zkratkami používanými v NV 61/2003 v platném znění, např.. CHSKCr, NL, pH, Ncelk, AOX, Hg a pod. vyhodnocení dle "p" zadejte následující nejvyšší hodnotu po odečtení příslušného množství nejvyšších hodnot dle přílohy č. 5 k NV61 vyhodnocení dle "m" zadejte nejvyšší naměřenou hodnotu průměr zadejte vypočtenou průměrnou hodnotu min. účinnost zadejte vypočtenou účinnost - pro zadání koncentrace na nátoku a výpusti použijte dva sloupce, kdy jeden je označen jako "ukazatel - nátok" a druhý ukazatel - výpust". roční množství zadejte hodnotu průměrné koncentrace vynásobené množstvím vypuštěné odpadní vody poměrné množství emisní limit stanovený jako poměrné množství je definován jako množství vypouštěného znečištění v jednotkách hmotnosti látky nebo skupiny látek na jednotku hmotnosti látky nebo suroviny použité při výrobě nebo výrobku rozmezí hodnot zadejte ANO pokud jsou všechny hodnoty v předepsaném intervalu a NE pokud nejsou

24 Při vyplňování přílohy XLS vždy postupovat podle vodoprávního povolení s použitím nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

25 Příklad vyplnění XLS přílohy
Vyhodnocení na základě naměřených hodnot* CHSKCr BSK5 NL vyhodnocení dle „p“ 145 36 46 vyhodnocení dle "m" 156 42 53 průměr  143,5  36,25  46,5 min. účinnost roční množství  0,1435  0,0362  0,0465 poměrné množství rozmezí hodnot Datum odběru* CHSKCr BSK5 NL 4 15.2.  145 35  45  15.5.  138 32 46  15.8.  156 42 53 15.11.  135 36 42 

26 Děkuji za pozornost. Ing. Pavel Koreček Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství


Stáhnout ppt "ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního hospodářství"

Podobné prezentace


Reklamy Google