Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního hospodářství Ing. Pavel Koreček Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního hospodářství Ing. Pavel Koreček Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního."— Transkript prezentace:

1 ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního hospodářství Ing. Pavel Koreček Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství e-mail: pavel.korecek@chrudim-city.cz

2 Co je předmětem ohlášení podle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodního zákona) ve znění pozdějších předpisů? Nakládání s povrchovými a podzemními vodami (s výjimkou 2 typů) Poplatky - odběr povrchové vody - odběr podzemní vody - vypouštění odpadních vod do vod povrchových - vypouštění odpadních vod do vod podzemních

3 § 126 (6) Ohlašovací povinnost vůči vodoprávním úřadům nebo oprávněným subjektům podle § 10 odst. 1, § 22 odst. 2, § 38 odst. 4, § 88 odst. 5 a 10, § 93 odst. 1 a § 94 odst. 1 se plní prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.

4 § 10 (1) Oprávněný, který má povolení k nakládání s vodami s výjimkou povolení podle § 8 odst. 1 písm. a) bodů 2 až 4 a písm. c) v množství alespoň 6 000 m 3 vody v kalendářním roce nebo 500 m 3 vody v kalendářním měsíci, jakož i ten, kdo má povolení k nakládání s vodami v tomto množství, která je přírodním léčivým zdrojem nebo zdrojem přírodních minerálních vod nebo která je vyhrazeným nerostem, je povinen měřit množství vody, se kterou nakládá, a předávat výsledky tohoto měření příslušnému správci povodí postupem podle § 22 odst. 2.

5 § 8 Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (1) Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (dále jen "povolení k nakládání s vodami") je třeba a) jde-li o povrchové vody a nejde-li při tom o obecné nakládání s nimi 1. k jejich odběru, 2. k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci, 3. k využívání jejich energetického potenciálu, 4. k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání, 5. k jinému nakládání s nimi,

6 b) jde-li o podzemní vody 1. k jejich odběru, 2. k jejich akumulaci, 3. k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny, 4. k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou, 5. k jinému nakládání s nimi, c) k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních,

7 d) k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie, e) k čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a k jejich následnému vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových, pokud nejde o činnost prováděnou na základě povolení podle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, f) k užívání důlní vody jako náhradního zdroje podle zvláštního zákona.

8 § 22 (2) Pro potřeby vodní bilance jsou odběratelé povrchových nebo podzemních vod, jakož i ti, kteří využívají přírodní léčivé zdroje nebo zdroje přírodních minerálních vod a vody, které jsou vyhrazenými nerosty, a dále ti, kteří vypouštějí do vod povrchových nebo podzemních vody odpadní nebo důlní v množství přesahujícím v kalendářním roce 6 000 m 3 nebo 500 m 3 v kalendářním měsíci, nebo ti, jejichž povolený objem vody vzduté vodním dílem ve vodním toku nebo vody vodním dílem akumulované přesahuje 1 000 000 m 3, povinni jednou ročně ohlašovat příslušným správcům povodí údaje o těchto odběrech a vypouštění a dále údaje o vzdouvání, popř. akumulaci, způsobem a v rozsahu, který stanoví Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví vyhláškou.

9 § 38 (4) Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu měřit objem vypouštěných vod a míru jejich znečištění a výsledky těchto měření předávat vodoprávnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, příslušnému správci povodí a pověřenému odbornému subjektu. Vodoprávní úřad tímto rozhodnutím stanoví místo a způsob měření objemu a znečištění vypouštěných odpadních vod a četnost předkládání výsledků těchto měření. Odběry a rozbory ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod mohou provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání (dále jen „oprávněná laboratoř“).

10 POZOR: Vypouštění podle § 16 odst. 1 vodního zákona - vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace a vypouštění podle § 18 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, není předmětem hlášení ISPOP!

11 § 88 5) Pro stanovení výše záloh poplatku pro následující kalendářní rok je odběratel povinen zpracovat poplatkové hlášení, ve kterém sdělí svoje identifikační údaje podle právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků a uvede skutečnosti rozhodné k výpočtu zálohy, zejména údaje o povoleném množství odběru podzemních vod v členění podle odběrů podzemních vod podle jednotlivých povolení a účelu jejich použití. V poplatkovém hlášení vypočte odběratel výši záloh poplatku pro následující kalendářní rok a předloží jej České inspekci životního prostředí do 15. října běžného roku. Odběratel není povinen poplatkové hlášení podávat, pokud nepodléhá zpoplatnění podle odst. 2. Odběratel rovněž není povinen podávat poplatkové hlášení v případě, že od posledního jím podaného poplatkového hlášení nedošlo ke změně povolení k odběru podzemní vody, na jehož základě bylo první poplatkové hlášení podáno. Vzor poplatkového hlášení stanoví Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství vyhláškou.

12 § 88 10) Odběratel je povinen do 15. února předložit České inspekci životního prostředí poplatkové přiznání za uplynulý kalendářní rok, ve kterém uvede skutečnosti rozhodné k výpočtu vyrovnání poplatku, zejména údaje o výši zaplacených záloh a skutečném množství odebrané podzemní vody v členění podle odběrů podzemních vod podle jednotlivých povolení a účelu jejich použití. V poplatkovém přiznání vypočte odběratel roční výši poplatku za uplynulý kalendářní rok, porovná ji se zaplacenými zálohami, navrhne vyrovnání a předloží poplatkové přiznání České inspekci životního prostředí. Vzor poplatkového přiznání stanoví Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství vyhláškou.

13 § 93 (1) Pro stanovení výše záloh na poplatky pro následující kalendářní rok je znečišťovatel povinen zpracovat poplatkové hlášení s uvedením skutečností rozhodných k jejímu výpočtu, zejména údaje o množství i koncentraci ukazatelů znečištění a o objemu vypouštěných odpadních vod v členění podle jednotlivých zdrojů znečišťování a jejich výpustí včetně údajů pro odpočet znečištění v odebrané vodě (§ 90 odst. 6) a údajů o poskytnutých odkladech pro účely výpočtu výše poplatků. V poplatkovém hlášení znečišťovatel vypočte výši záloh na poplatky a předloží je České inspekci životního prostředí nejpozději do 15. října běžného roku. Vzor poplatkového hlášení stanoví Ministerstvo životního prostředí vyhláškou.

14 § 94 (1) Znečišťovatel je povinen do 15. února předložit České inspekci životního prostředí poplatkové přiznání za uplynulý kalendářní rok. V tomto přiznání znečišťovatel uvede skutečné údaje o množství ukazatelů znečištění podléhajících zpoplatnění, jejich koncentraci ve vypouštěných odpadních vodách a o objemu vypouštěných odpadních vod pro jednotlivé zdroje znečišťování a jejich výpustě, včetně údajů potřebných pro případný odečet v odebrané vodě (§ 90 odst. 6), údajů o poskytnutých odkladech a výši zaplacených záloh. Vzor poplatkového přiznání stanoví Ministerstvo životního prostředí vyhláškou.

15 Plnění ohlašovacích povinností za rok 2013 Plnění ohlašovacích povinností vyplývajících z příslušných ustanovení vodního zákona za rok 2013 bude probíhat obdobným způsobem jako za rok 2012. Nově jsou předávány podklady pro vodní bilanci správcům povodí, a to již prostřednictvím ISPOP (již ne přes portály jednotlivých správců povodí).

16 PDF formuláře v uživatelských účtech v ISPOP Agenda Formulář Zákon/vyhláška Termín podání/ Ověřovatel VODA F_VOD_38_4 Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu. odst. 4 § 38 zákona č. 254/2001 Sb. dle rozhodnutí vodoprávního úřadu vodoprávní úřad VODA F_VOD_PV Poplatkové hlášení pro stanovení výše záloh poplatku za odebrané množství podzemní vody (za zdroj odběru podzemní vody) / Poplatkové přiznání pro výpočet vyrovnání poplatku (za zdroj odběru podzemní vody) § 1 vyhl. č. 125/2004 Sb. - příloha 15.10.2014/ 15.2.2014 ČIŽP VODA F_VOD_OV Poplatkové hlášení za zdroj znečišťování / Poplatkové přiznání za zdroj znečištění § 4 vyhl. č. 123/2012 Sb.- příloha 15.10.2014/ 15.2.2014 ČIŽP

17 Agenda Formulář Zákon/vyhláška Termín podání/ Ověřovatel VODA F_VOD_ODBER_PODZ Odběr podzemní vody § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 1 31.1.2014 správce povodí VODA F_VOD_ODBER_POVR Odběr povrchové vody § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 2 31.1.2014 správce povodí VODA F_VOD_VYPOUSTENI Vypouštěné vody § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 3 31.1.2013 správce povodí VODA F_VOD_AKU Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 4 31.1.2013 správce povodí

18 Požadavky ustanovení § 38 odst. 4 vodního zákona (plnění požadavků stanovených ve vodoprávním povolení) se plní přes ISPOP prostřednictvím formuláře F_VOD_38_4; součástí podaného hlášení musí být vyplněná tabulka XLS vložená jako příloha v interaktivním formuláři PDF.

19 Postup VÚ po obdržení hlášení „Ověření“ - v případě, že je hlášení v pořádku; - ověřovatel může, připojit poznámku pro ohlašovatele; - následně hlášení ověří. „Vrácení k doplnění“ - v případě existence důvode k vrácení hlášení ohlašovatele k doplnění (např. chybějící nebo chybná data).

20 „Odložení“ - v zákonem stanovených důvodech (např. podáno hlášení subjektem, kterému nevznikla ohlašovací povinnost). „Postoupení pro nepříslušnost“ - rozhodnutí vydáno jiným vodoprávním úřadem.

21 XML příloha Vyhodnocení na základě naměřených hodnot* Závadná látka/ ukazatel vyhodnocení dle "p" vyhodnocení dle "m" průměr min. účinnost roční množství poměrné množství rozmezí hodnot

22 Datum odběru* Závadná látka/ ukazatel počet vzorků XX.XX.

23 Komentář k vyplňování hodnot, podrobnější návod pro určení jednotlivých charakteristik naleznete na EnviHELP Závadná látka/ukazatel zde vyplňte zkratku závadné látky nebo ukazatele v souladu se zkratkami používanými v NV 61/2003 v platném znění, např.. CHSK Cr, NL, pH, Ncelk, AOX, Hg a pod. vyhodnocení dle "p" zadejte následující nejvyšší hodnotu po odečtení příslušného množství nejvyšších hodnot dle přílohy č. 5 k NV61 vyhodnocení dle "m"zadejte nejvyšší naměřenou hodnotu průměrzadejte vypočtenou průměrnou hodnotu min. účinnost zadejte vypočtenou účinnost - pro zadání koncentrace na nátoku a výpusti použijte dva sloupce, kdy jeden je označen jako "ukazatel - nátok" a druhý ukazatel - výpust". roční množství zadejte hodnotu průměrné koncentrace vynásobené množstvím vypuštěné odpadní vody poměrné množství emisní limit stanovený jako poměrné množství je definován jako množství vypouštěného znečištění v jednotkách hmotnosti látky nebo skupiny látek na jednotku hmotnosti látky nebo suroviny použité při výrobě nebo výrobku rozmezí hodnot zadejte ANO pokud jsou všechny hodnoty v předepsaném intervalu a NE pokud nejsou

24 Při vyplňování přílohy XLS vždy postupovat podle vodoprávního povolení s použitím nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

25 Příklad vyplnění XLS přílohy Vyhodnocení na základě naměřených hodnot*CHSK Cr BSK 5 NL vyhodnocení dle „p“1453646 vyhodnocení dle "m"1564253 průměr 143,5 36,25 46,5 min. účinnost roční množství 0,1435 0,0362 0,0465 poměrné množství rozmezí hodnot Datum odběru* CHSK Cr BSK 5 NL 444 15.2. 14535 45 15.5. 1383246 15.8. 1564253 15.11. 13536 42

26 Děkuji za pozornost. Ing. Pavel Koreček Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství e-mail: pavel.korecek@chrudim-city.cz


Stáhnout ppt "ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního hospodářství Ing. Pavel Koreček Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního."

Podobné prezentace


Reklamy Google