Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Martin Durčák Výskyt vybraných znečišťujících látek z bodových zdrojů znečištění v povodí Odry.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Martin Durčák Výskyt vybraných znečišťujících látek z bodových zdrojů znečištění v povodí Odry."— Transkript prezentace:

1 Ing. Martin Durčák Výskyt vybraných znečišťujících látek z bodových zdrojů znečištění v povodí Odry

2 Cíle úkolu v roce 2010 Pokračování v realizaci screeningového ověřování přítomnosti vytipovaných prioritních látek ve vypouštěných odpadních vodách z vybraných bodových zdrojů, především se zaměřením na vypouštěné důlní vody, sledování vlivu těchto zdrojů na jakost vody a dnových sedimentů v úsecích toků bezprostředně dotčených vypouštěním, aktualizace přehledu emisí prioritních látek evidovaných v rámci provozovaných registrů.

3 Sledované látky Sledované matrice
16 látek ze skupiny PAU (acenaftylen, acenaften, naftalen, fluoren, fenanthren, anthracen, fluoranthen, pyren, benzo(a)anthracen, chrysen, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren, benzo(g,h,i)perylen, dibenzo(a,h)anthracen, indeno(1,2,3-c,d)pyren) Kovy (rtuť, kadmium, olovo, nikl) včetně jejich rozpuštěných forem Sledované matrice Odpadní voda Povrchová voda Dnové sedimenty Biofilmové nárosty

4 Sledované bodové zdroje znečištění
Celkem bylo v roce 2010 sledováno 12 bodových zdrojů znečištění (5 výustí důlních vod, 5 výustí průmyslových zdrojů a 2 komunální ČOV) Důl Darkov a ČSM - důlní vody Důl ČSA Doubrava - důlní vody

5 Sledované bodové zdroje znečištění
Důl ČSA Jan Karel - důlní vody DIAMO VJ Jeremenko - důlní vody

6 Sledované bodové zdroje znečištění
DIAMO GEAM Zlaté hory - ČOV důlních vod ArcelorMittal Ostrava- ČOV Lučina

7 Sledované bodové zdroje znečištění
Biocel Paskov - ČOV KOMTERM areál Tatra Kopřivnice - ČOV

8 Sledované bodové zdroje znečištění
ČEZ Elektrárna Dětmarovice – čerp. stanice 2 ČEZ Elektrárna Dětmarovice – čerp. stanice 1

9 Sledované bodové zdroje znečištění
ČOV Opava ČOV Kopřivnice

10 Sledované recipienty 15 profilů na horní Odře (Ostravice, Opava, Doubravská Stružka, Karvinský potok, Mlýnka, Lučina, Zlatý potok, Kopřivnička)

11 Způsob hodnocení naměřených výsledků
Pro výpočet průměrných a maximálních hodnot naměřených koncentrací sledovaných látek v odpadních vodách, povrchových vodách a sedimentech byly použity postupy uvedené ve směrnici 2009/90/ES. Poté byly tyto hodnoty v případě povrchových vod a sedimentů porovnávány s vhodnými standardy uvedenými v - Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky - Metodickém pokynu odboru ochrany vod MŽP k nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb. - Metodickém pokynu odboru pro ekologické škody Ministerstva životního prostředí České republiky – kritéria znečištění zemin a podzemní vody - Zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů

12 Výsledky – bodové zdroje
Naměřené výsledky dokumentují vysoké koncentrace kovů a PAU v důlních vodách čerpaných z dosud činných dolů karvinské části černouhelné pánve. Byly naměřeny poměrně vysoké koncentrace rtuti v odpadních vodách Elektrárny Dětmarovice. Potvrzeny byly poměrně nízké průměrné koncentrace kadmia (0,18 µg/l v nefiltrovaných vzorcích a 0,12 µg/l ve filtrovaných vzorcích) u zdroje ArcelorMittal Ostrava - ČOV Lučina. V letošním roce sledované komunální ČOV (ČOV Opava a ČOV Kopřivnice) vykazovaly hodnoty sledovaných látek těsně nad mezí nebo pod mezí stanovitelnosti.

13 Výsledky – povrchová voda
V profilu Doubravská Stružka – pod výustí dolu ČSA byly překročeny normy environmentální kvality (NEK) pro nejvyšší přípustné koncentrace a průměrné koncentrace rtuti. V profilech Karvinský potok – Sovinec, Mlýnka – ústí, Ostravice – Kunčice a Lučina – Kunčičky byla překročena NEK pro průměrné koncentrace rtuti. V profilu Doubravská Stružka - pod výustí dolu ČSA byly překročeny NEK pro průměrné koncentrace fluoranthenu a sumy benzo(b)fluoranthenu a benzo(k)fluoranthenu. Kromě lokalit sledovaných na Zlatém potoce byla ve všech profilech, kde proběhly analýzy PAU, překročena NEK pro sumu benzo(g,h,i)perylenu a indeno(1,2,3–c,d)pyrenu.

14 Výsledky - sedimenty Překročení kritéria „B“ metodického pokynu bylo zjištěno: - u obsahu niklu a kadmia v sedimentech odebraných v profilu Zlatý potok – pod ČOV důlních vod společnosti DIAMO závod GEAM, - u benzo(a)pyrenu v profilu Karvinský potok - Sovinec. K překročení limitních hodnot koncentrací vybraných rizikových prvků a látek daných zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech došlo na sledovaných lokalit především u sumy látek ze skupiny PAU, v menší míře u naměřených hodnot obsahu kadmia, rtuti a niklu. Pro sledované prioritní látky (kovy a PAU) byla potvrzena vhodnost prokázání identifikace vlivů bodových zdrojů znečištění analýzou polutantů v sedimentu akumulovaného v úsecích toků bezprostředně navazujících na místo vypouštění.

15 Výsledky – nárosty Zjištěné hodnoty koncentrací rtuti, niklu a olova jsou srovnatelné s hodnotami zjištěnými v rámci řešení tohoto projektu v minulém roce na sledovaných lokalitách řek Lučina, Olše a Ostravice. V profilech na Zlatém potoce byly naměřeny koncentrace kadmia přibližně o řád až dva řády vyšší než na ostatních lokalitách.

16 Přehled evidovaných emisí prioritních látek do povrchových vod
údaje uvedené v Registru průmyslových zdrojů znečištění - část nebezpečné látky údaje uvedené v Integrovaném registru znečištění životního prostředí referenční rok 2009 zpracovány tabulkové přehledy emisí pro oblasti povodí, dílčí bilanční povodí a zpracovatelské oblasti

17 Přehled evidovaných emisí prioritních látek do povrchových vod
Celkem je evidováno přímé vypouštění do povrchových vod u 7 prioritních látek. (kadmium a jeho sloučeniny, olovo a jeho sloučeniny, rtuť a její sloučeniny, nikl a jeho sloučeniny, PAU, dichlormethan a benzen). Zejména u kovů a jejich sloučenin lze pozorovat v rámci uvedených registrů v jednotlivých celkových bilancích až několikanásobné rozdíly, které jsou způsobeny faktem, že v rámci Integrovaného registru znečišťování životního prostředí jsou evidovány i významné komunální zdroje znečištění (např. ÚČOV Ostrava, ČOV Frýdek-Místek, ČOV Liberec), které přestože vypouštějí odpadní vody s poměrně nízkými koncentracemi uvedených látek, tak bilančně tyto zdroje představují významnou zátěž povrchových vod těmito prioritními látkami vypouštěnými z bodových zdrojů.

18 Závěr Naměřené výsledky dokumentují zejména vyšší výskyt PAU v odpadních vodách odtékajících z komunálních ČOV, kde jsou čištěny i průmyslové odpadní vody z tepelného zpracování uhlí a vysoké koncentrace sledovaných kovů a PAU v důlních vodách čerpaných z dosud činných černouhelných dolů. Bylo zjištěno překračování NEK v povrchových vodách pod sledovanými bodovými zdroji znečištění především v případě rtuti a látek ze skupiny PAU (zejména NEK pro sumu benzo(g,h,i)perylenu a indeno(1,2,3–c,d)pyrenu). V tocích pod sledovanými zdroji nebo skupinou zdrojů docházelo k nárůstu koncentrací sledovaných látek v dnových sedimentech na většině sledovaných lokalit. V Registru průmyslových zdrojů znečištění - část nebezpečné látky a Integrovaném registru znečišťování životního prostředí bylo v české části mezinárodní oblasti povodí Odry evidováno přímé vypouštění do povrchových vod celkem u 7 prioritních látek. Jmenovitě se jedná o kadmium a jeho sloučeniny, olovo a jeho sloučeniny, rtuť a její sloučeniny, nikl a jeho sloučeniny, PAU, dichlormethan a benzen.

19 Závěr - pokračování V roce 2008 bylo evidovanými zdroji znečištění vypuštěno do povrchových vod české části mezinárodní oblasti povodí Odry tun anorganického dusíku a více než 143 tun celkového fosforu. Přibližně poloviční podíl u obou ukazatelů na této bilanci tvoří komunální zdroje znečištění nad ekvivalentních obyvatel. V prvním plánovacím období do roku 2015 se v české části mezinárodní oblasti povodí Odry počítá s přípravou 134 opatření k omezování vypouštění znečištění z bodových zdrojů a celkovými předpokládanými investičními náklady na tyto opatření ve výši 17,039 mld. Kč. Nejnákladnějšími opatřeními budou dotčeny vodní útvary Ostravice po soutok s tokem Lučina, Ostravice po ústí do toku Odra , Odra po soutok s tokem Ostravice, Odra po soutok s tokem Od Bažantnice, Opava po ústí do toku Odra a Lučina po ústí do toku Ostravice, což souvisí především s realizací projektů dostavby kanalizace v Ostravě.

20 Ing. Martin Durčák Výskyt vybraných znečišťujících látek z bodových zdrojů znečištění v povodí Odry Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. | Podbabská 30/ 2582, Praha 6 | Pobočka Brno | Mojmírovo náměstí 16, Brno-Královo Pole | Pobočka Ostrava | Macharova 5, Ostrava | |


Stáhnout ppt "Ing. Martin Durčák Výskyt vybraných znečišťujících látek z bodových zdrojů znečištění v povodí Odry."

Podobné prezentace


Reklamy Google