Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Konference Integrované dopravní systémy Žďár nad Sázavou 11. května 2015 Fond soudržnosti Evropský fond.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Konference Integrované dopravní systémy Žďár nad Sázavou 11. května 2015 Fond soudržnosti Evropský fond."— Transkript prezentace:

1 Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Konference Integrované dopravní systémy Žďár nad Sázavou 11. května 2015 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ

2 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Soulad s evropskou legislativou Evropská legislativa představuje základní rámec pro tvorbu OP jak z hlediska věcného zaměření, tak z hlediska nastavení implementačního systému 11 tematických cílů v obecném nařízení Obecné nařízení, které stanoví společná pravidla pro čerpání peněz z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu (ESF), Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF). Společná pravidla umožní jejich lepší kombinaci, což povede ke zvýšení dopadu činnosti EU. 1.Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 2.Zlepšení přístupu, využití a kvality ICT technologií 3.Zvýšení konkurenceschopnosti MSP 4.Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích 5.Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik 6.Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů 7.Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách 8.Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil 9.Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 10.Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení 11.Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy

3 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Soulad s evropskou legislativou Investiční priority v Nařízeních pro FS a EFRR –podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách: podporou multimodálního jednotného evropského dopravního prostoru prostřednictvím investic do transevropské dopravní sítě; rozvojem a zlepšováním dopravních systémů šetrnějších k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu; rozvojem komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů; zvyšováním regionální mobility prostřednictvím připojení sekundárních a terciárních uzlů k infrastruktuře sítě TEN-T (jen EFRR)

4 Princip partnerství –Velmi důležitý aspekt přípravy programového dokumentu –Platforma pro přípravu OPD 2014-2020 –Východiskem materiál MMR: „Metodický pokyn pro přípravu programových dokumentů pro programové období 2014-2020“ –Dohled nad přípravou nového OP, zajištění zohlednění zájmů relevantních zájmových skupin –Členové: zástupci Řídícího orgánu OPD, MMR – NOK, MF, gestoři jednotlivých prioritních os, zástupci neziskové sféry, hospodářští a sociální partneři, zástupci regionů a obcí, zástupci pro rovné příležitosti a nediskriminaci aj. –Připomínky a návrhy členů diskutovány a následně jsou zapracovávány do textu OP –Deváté zasedání

5 Příprava OPD2 (1) –Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 (OPD2) probíhá v souladu s nastaveným harmonogramem včetně povinných procedur ex-ante hodnocení dle požadavků obecného nařízení a posouzení SEA dle zákona 100/2001. –Operační program Doprava 2014-2020 (OPD2) byl po schválení vládou ČR (usnesení č. 558 z 9. července 2014) zaslán Evropské komisi –Tím byl zahájen tzv. formální dialog (do té doby několik jednání v rámci tzv. neformálního dialogu), který je nyní v zásadě ukončen

6 Příprava OPD2 (2) –Připomínky Evropské komise v rámci formálního dialogu (zaslány v průběhu září 2014) – velké množství, v průběhu vyjednávání však byla pozornost zaměřena zejména na klíčová témata - jediné podstatnější změny: přesun městské silniční telematiky z PO1 do PO2 odklad a podmínění způsobilosti investic do infrastruktury vodních cest –Poslední zásadní dořešenou (snad) spornou oblastí je vztah podpory projektů ke zpracování PUMM –Schválení OPD vázáno na změnu víceletého rozpočtového rámce EU – tj. nejdříve koncem května –První výzvy na podzim

7 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ OPD2 - Hlavní fakta –OPD 2 je cílen zejména na rozvoj železniční a silniční dopravy, podporovány budou investice i do dalších dopravních módů včetně infrastruktury městské veřejné drážní dopravy –Celková alokace cca 4,7 mld EUR z toho 3,8 mld. FS a 0,9 mld. EFRR –Kromě MD (ŘO) bude opět zapojen SFDI jako zprostředkující subjekt – nyní i pro městskou infrastrukturu (po novele zákona 104/2000 o SFDI)

8 Operační program Doprava 2014-2020: hlavní cíle –Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, avšak má jinou strukturu, přidány jsou některé nové podporovatelné oblasti, jiné je i zdůvodnění plánovaných intervencí –Hlavním tematickým cílem je Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách –V rámci tohoto tematického cíle jde zejména o: dokončení páteřní infrastruktury a napojení regionů na síť TEN-T zlepšení po stránce kvality a funkčnosti odstranění přetrvávajících úzkých míst v klíčové infrastruktuře podporu udržitelné mobility s důrazem na města

9 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Popis prioritních os Struktura Operačního programu Doprava reflektuje zkušenosti ze současného období a předchází rizikům horšího čerpání v některých oblastech v první řadě tím, že oproti šesti věcným prioritním osám OPD 2007-2013 soustředí podporu do tří os: –PO 1: Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu (Fond soudržnosti, 51,0 % celkové alokace), zahrnující investice do železniční infrastruktury, vodních cest sítě TEN-T, multimodální nákladní dopravy (terminály), infrastruktury drážních městské a příměstské dopravy, dopravního parku železniční dopravy a nákladní vodní dopravy. –PO 2: Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu (Fond soudržnosti, 28,2 % celkové alokace), zahrnující investice do výstavby a modernizace dálnic a rychlostních silnic, zavádění ITS na silnicích a v městském silničním provozu, a do rozvoje sítě napájecích stanic alternativních energií na silniční síti. –PO 3: Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T (Evropský fond regionálního rozvoje, 19,2 % celkové alokace) zaměřená na investice do výstavby a modernizace silnic I. třídy.

10 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Dopravní sektorové strategie, 2. fáze - Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem (2014 až 2020) Určení priorit rozvoje dopravní infrastruktury v ČR s výhledem až do roku 2050 s ohledem na závazky plynoucí z nařízení EU k sítím TEN-T. Určení pořadí realizace jednotlivých staveb seřazených do „klastrů“ a návrh staveb ke kofinancování z evropských peněz v období 2014-2020 Zvýšení efektivity financování a realizace staveb Hlavní kondicionalita (předběžná podmínka) pro budoucí Operační program doprava Pro současné programovací období 2007 – 2013 vznikla první fáze tohoto dokumentu (jako podklad pro čerpání fondů EU v tomto období) DSS jsou pilotním projektem pro ostatní kohezní státy EU, požadavkem nejen ČR ale také ze strany EU (první pokus v roce 2006 ministr Šimonovský) Schváleny usnesením vlády ČR č. 850 dne 13. listopadu 2013

11 Schvalovací proces projektů OPD2 (1) –Základní principy schvalování projektů budou vycházet z dosavadní praxe v rámci OPD1, tj.: Předložení žádosti na ŘO OPD Provedení kontroly formálních náležitostí Provedení věcného hodnocení projektu Schválení projektu (schvalovací protokol ministra dopravy) Uzavření rámcové smlouvy o financování / vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace (Případně schvalování podstatných změn projektu v průběhu realizace)

12 Schvalovací proces projektů OPD2 (2) –Nejvýznamnější změny ve schvalovacím procesu nastanou v rámci věcného hodnocení projektů –Změny vyplývají zejména z požadavků MP NOK pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů, jedná se především o: Nahrazení institutu externího hodnotitele (jedné fyzické osoby) expertní hodnotící komisí Zavedení dvoukolového hodnocení (předběžná žádost / plná žádost) Vznik databáze hodnotitelů (členů hodnotících komisí) Existence přezkumné komise Lhůta 7 měsíců pro dokončení schvalování projektu od předložení žádosti (výjimkou jsou velké projekty)

13 Obecná kritéria pro výběr projektů dle programového dokumentu OPD2 –soulad projektu a jeho cílů s cíli OPD2 –soulad projektu s Dopravními sektorovými strategiemi, 2. fáze (kde je to relevantní) –společenská ekonomická efektivnost a zdůvodnění účelnosti vynaložených prostředků – hodnota za peníze –zajištění udržitelnosti projektu (zejména z pohledu provozování projektu a údržby) –naplňování cílů dopravní politiky ČR i EU –vliv na ŽP, horizontální politiky EU a plnění příslušných specifických cílů Podrobná kritéria výběru projektů budou rozpracována v samostatném dokumentu a budou předložena ke schválení na prvním jednání MV OPD

14 Harmonogram vyhlašování výzev OPD2 pro rok 2015 –První výzvy se plánují ve 3Q 2015 (pravděpodobně srpen) Bude se jednat o kontinuální výzvy pro majoritní příjemce OPD (ŘSD, SŽDC) a pro TP (tj. pro SC 1.1, 2.1, 3.1 a 4.1) –Na konci roku 2015 je předběžně uvažováno s možným vyhlášením prvních kolových výzev v rámci SC 1.3 (překladiště kombinované dopravy) a SC 1.4 (infrastruktura městské drážní dopravy)

15 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Harmonogram zahájení realizace OPD2 květen 2015 – schválení OPD2 ze strany Evropské komise průběžně – řešení průřezových problémů, příprava řídící dokumentace, příprava dokumentace pro žadatele a příjemce, nastavování metodik 2Q 2015 – nastavování relevantní programové dokumentace 3Q 2015 – Začátek implementace

16 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Koordinace s ostatními OP –Územní dimenze a integrované nástroje zůstávají jednou z nejvýznamnějších dosud nedořešených oblastí na národní úrovni –OPD stále počítá s využitím nástroje ITI – nově pro 7 metropolitních oblastí (přidána olomoucká metropolitní oblast) – zahrnuty budou projekty na podporu městské mobility a ITS ve městech (SC 1.4 + 1.5), nově se využití integrovaných nástrojů v OPD2 rozšířilo i o integrované plány rozvoje území (IPRÚ) –Rozhraní s ostatními OP (zejména s IROP a OPŽP) zůstalo stejné, probíhají dílčí technická jednání –Nutná koordinace projektů IDS vůči projektům ŘSD a SŽDC – určení zástupci se účastní přípravných jednání ITI/IPRÚ

17 Podpora udržitelné městské mobility v rámci OPD2 –OPD 2 se zaměří zejména na podporu infrastruktury městské drážní dopravy (metro, tramvaje, trolejbusy), která by měla tvořit páteř dopravního systému ve městech – SC 1.4 Bude se jednat jak o podporu nových tratí, tak o rekonstrukce/modernizace stávajících tratí –Dále se bude jednat o podporu telematiky na městské silniční síti – v tomto směru budou podporována komplexní řešení, která reálně mohou podstatným způsobem přispět k zlepšení dopravní situace ve městech (nikoliv izolované projekty) – SC 2.3

18 Podpora udržitelné městské mobility v rámci OPD2 –Ministerstvo dopravy ČR dlouhodobě zdůrazňuje nutnost strategického podložení všech projektových záměrů (a to nejen v případě městské mobility) –Všechna města, která budou v rámci OPD2 podpořena, mají zpracovány strategické dokumenty, ve kterých je řešena problematika dopravy (i když míra detailu se mezi jednotlivými městy dosti liší) –Většina měst má rovněž zpracovaný dopravní model (i když ne vždy je ve vlastnictví města) nebo alespoň podniká kroky směřující k jeho zpracování – z těchto dokumentů bude potřeba vyjít, resp. na ně navázat a vhodným způsobem je rozšířit

19 Podpora udržitelné městské mobility v rámci OPD2 –Plány udržitelné městské mobility (PUMM nebo též SUMP) – strategické dokumenty komplexní povahy, které jsou z pohledu Ministerstva dopravy užitečné; –Na druhou stranu Ministerstvo dopravy dlouhodobě a konzistentně prosazuje názor, že jejich zpracování by mělo být povinné pouze pro největší města s komplexní povahou problémů v oblasti dopravní obslužnosti (města nad 150 tis. obyvatel), u ostatních měst spíše na bázi dobrovolnosti –Podpora nezpochybnitelných a dostatečně připravených projektů by neměla být vázána na schválení PUMM ani jiných strategických dokumentů (před rokem 2017)

20 Podpora udržitelné městské mobility v rámci OPD2 –Pro města, která nezpracovávají SUMP, bude povinné do roku 2017 zpracovat tzv. strategické rámce městské mobility (SUMF) - v podstatě se bude jednat o první fázi zpracování PUMM –Po roce 2017 budou všechny předkládané projekty posuzovány pouze na základě souladu se SUMP, event. SUMF –Metodika pro tvorbu těchto strategických dokumentů je zpracovávána ve spolupráci se zástupci CDV a Jaspers –Toto podložení by mělo platit i pro projekty směřované do IROPu

21 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Projekty pro SC 1.4 a 2.3 –ŘO OPD2 několikrát požádal zástupce měst s drážní dopravou o zaslání základních informací o projektových záměrech do SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci a (event. i SC 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ), na oslovování měst spolupracoval rovněž se SMO ČR –Ze zaslaných projektových záměrů vyplynul převis poptávky (součtu odhadů nákladů jednotlivých projektových záměrů) nad nabídkou (disponibilní alokace v rámci OPD2) –U části projektových záměrů bude potřeba ze strany dotčených měst další upřesnění/vysvětlení, aby bylo možné rozhodnout, zda budou moci být z OPD2 podpořeny

22 Děkuji za pozornost www.opd.cz


Stáhnout ppt "Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Konference Integrované dopravní systémy Žďár nad Sázavou 11. května 2015 Fond soudržnosti Evropský fond."

Podobné prezentace


Reklamy Google