Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Konference Integrované dopravní systémy Žďár nad Sázavou 19. května 2014 Fond soudržnosti Evropský fond.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Konference Integrované dopravní systémy Žďár nad Sázavou 19. května 2014 Fond soudržnosti Evropský fond."— Transkript prezentace:

1 Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Konference Integrované dopravní systémy Žďár nad Sázavou 19. května 2014 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ

2 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Uskutečněné kroky na národní úrovni –V první fázi zapojeno zejména MMR – vypracování národních rozvojových priorit (základní oblasti, na které by se měly intervence v období 2014-2020 soustředit) – vláda vzala na vědomí v srpnu 2011 –Materiál „Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 – 2020 – Vymezení operačních programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání evropských fondů“ – mělo být vládou projednáno na jaře 2012, nakonec vzato na vědomí až 28. listopadu 2012 usnesením č. 867 Vymezeny OP (6 tematických, IROP, Praha, OPy EÚS, 2 OP z CAP) –OP Doprava Hlavní cíl: Dobudovat hlavní multimodální sítě dopr. infrastruktury z hlediska evropského, celostátního a krajského významu včetně zajištění interoperability a vybavení moderními technologiemi; zajistit propojení dopr. systémů pomocí terminálů osobní a nákladní dopravy a podpora logistických procesů; podpora udržitelné městské dopravy, modernizace vozidlového parku veřejné dopravy a počátečních fází provozu linek multimodální dopravy

3 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Předběžná pozice EK k tvorbě Dohody o partnerství a operačních programů v ČR 2014-2020 –Materiál vypracovaný Evropskou komisí v listopadu 2012, který stanovuje rámec pro dialog o přípravě Dohody o partnerství a programů –Mezi 5 hlavních výzev pro ČR zařazena zaostalost dopravní infrastruktury –Klíčovou prioritou financování je Rozvoj infrastruktury pro růst a konkurenceschopnost –V rámci této priority je zmíněna potřeba dokončení páteřní infrastruktury a napojení regionů na síť TEN-T, dále potřeba podstatného zlepšení po stránce kvality a funkčnosti a potřeba odstranění přetrvávajících úzkých míst v klíčové infrastruktuře

4 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Výchozí evropská legislativa –Evropská legislativa představuje základní rámec pro tvorbu OP jak z hlediska věcného zaměření, tak z hlediska nastavení implementačního systému, v současnosti je stále vyjednávána 11 tematických cílů v obecném nařízení k ESIF (1303/2013) 1.Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 2.Zlepšení přístupu, využití a kvality ICT technologií 3.Zvýšení konkurenceschopnosti MSP 4.Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích 5.Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik 6.Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů 7.Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách 8.Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil 9.Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 10.Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení 11.Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy

5 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Výchozí evropská legislativa Investiční priority v nařízeních k FS a EFRR –podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách: podporou multimodálního jednotného evropského dopravního prostoru prostřednictvím investic do transevropské dopravní sítě; rozvojem a zlepšováním dopravních systémů šetrnějších k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu; rozvojem komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů; zvyšováním regionální mobility prostřednictvím připojení sekundárních a terciárních uzlů k infrastruktuře sítě TEN-T (jen EFRR)

6 Zapojení partnerů do přípravy –Velmi důležitý aspekt přípravy programového dokumentu –Platforma pro přípravu OPD 2014-2020 (dle MP MMR pro přípravu OP) –Členové: zástupci Řídícího orgánu OPD, MMR – NOK, MF a dalších resortů, gestoři jednotlivých prioritních os, zástupci akademické a neziskové sféry, hosp. a soc. partneři, zástupci regionů (AKČR) a obcí (SMO), zástupci pro rovné příležitosti a nediskriminaci aj. –Dohled nad přípravou nového OP, zajištění zohlednění zájmů relevantních zájmových skupin –V únoru 2014 proběhlo již sedmé zasedání –Připomínky a návrhy členů diskutovány a následně zapracovávány do textu OP Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ

7 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Operační program Doprava 2 – dosažený stav –Na konci ledna dorazily první připomínky EK k OPD2 v rámci neformálního dialogu – diskutováno na jednání s EK 28.1. –S EK proběhlo v rámci neformálního dialogu přímo k OPD2 jednání dne 24.3 –V březnu proběhlo vnitroresortní připomínkové řízení, na které v dubnu navázalo meziresortní připomínkové řízení (ukončeno 14.4.) –Po vypořádání všech připomínek byl programový dokument odevzdán SEA hodnotiteli, který připravil vyhodnocení koncepce (SEA dokumentaci)

8 Operační program Doprava 2 – další postup –Na MŽP byly programový dokument a SEA dokumentace předloženy 6.5., 9.5. zveřejněno v IS SEA, 16.5. zveřejněno na úředních deskách krajů, 11.6. veřejné projednání SEA –Vydání stanoviska SEA předpokládáno do 30.6., následně schválení vládou k oficiálnímu předložení na EK (termín do 17.7.) –Následné oficiální vyjednávání s EK (dosud tzv. neformální dialog) –Předpokládané schválení OPD2 ze strany EK na podzim Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ

9 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Nejvýznamnější dosavadní připomínky EK –EK má zásadní výhrady k podpoře infrastruktury vodní dopravy (tj. k SC 1.2) –EK požaduje navýšit podíl prostředků na PO1, resp. na oblast železniční dopravy –Dále EK navrhuje přesunout část PO1 (městská mobilita – SC 1.4 a 1.5) z tematického cíle 7 pod tematický cíl 4 – investiční prioritu „podpora nízkouhlíkových strategií pro všechny typy oblastí, zejména městské oblasti, včetně podpory udržitelné městské multimodální mobility a příslušných adaptačních opatření pro zmírnění změny klimatu“;

10 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Hlavní zaměření programu –OPD 2 představuje nástroj pro naplňování strategických investičních potřeb a řešení klíčových problémů v sektoru dopravy v ČR v rámci realizace investičních priorit politiky HSS a územní soudržnosti pro období 2014-2020; –OPD 2 je cílen zejména na rozvoj železniční a silniční dopravy, podporovány budou investice i do dalších dopravních módů (městská drážní doprava, vnitrozemská vodní doprava, multimodální nákladní doprava aj.); –Zaměření a rozložení alokace dáno z velké části

11 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Dopravní sektorové strategie, 2. fáze - Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem (2014 až 2020) Určení priorit rozvoje dopravní infrastruktury v ČR s výhledem až do roku 2050 s ohledem na závazky plynoucí z nařízení EU k sítím TEN-T. Určení pořadí realizace jednotlivých staveb seřazených do „klastrů“ a návrh staveb ke kofinancování z evropských peněz v období 2014-2020 Zvýšení efektivity financování a realizace staveb Naplňují hlavní kondicionalitu (předběžnou podmínku dle nařízení 1303/2013) pro budoucí Operační program doprava Pro současné programovací období 2007 – 2013 vznikla první fáze tohoto dokumentu (jako podklad pro čerpání fondů EU v tomto období) DSS jsou pilotním projektem pro ostatní kohezní státy EU, požadavkem nejen ČR ale také ze strany EU Schváleny usnesením vlády ČR č. 850 dne 13. listopadu

12 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Prioritní osy OPD2 Struktura Operačního programu Doprava reflektuje zkušenosti ze současného období a předchází rizikům horšího čerpání v některých oblastech v první řadě tím, že oproti šesti věcným prioritním osám OPD 2007-2013 soustředí podporu do tří os: –PO 1: Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu (Fond soudržnosti, 44,5 % celkové alokace), zahrnující investice do železniční infrastruktury, vodních cest sítě TEN-T, multimodální nákladní dopravy (terminály), infrastruktury drážních městské a příměstské dopravy, systémů řízení městského silničního provozu (ITS), dopravního parku železniční dopravy a nákladní vodní dopravy. –PO 2: Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu (Fond soudržnosti, 40,6 % celkové alokace), zahrnující investice do výstavby a modernizace dálnic a rychlostních silnic včetně jejich vybavení ITS a do rozvoje sítě napájecích stanic alternativních energií na silniční síti. –PO 3: Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T (Evropský fond regionálního rozvoje, 13,4 % celkové alokace) zaměřená na investice do výstavby a modernizace silnic I. třídy.

13 Prioritní osa 1 alokace 2 091 420 410 EUR (EU podíl) Specifické cíle významné z hlediska IDS SC 1.1: Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy –Příjemci podpory: vlastníci /správci dotčené infrastruktury (např. SŽDC) Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ

14 PO 1 - SC významné z hlediska IDS SC 1.1 – Podporované aktivity (1) –Modernizace, obnova a výstavba tratí, zlepšování parametrů na síti TEN-T a mimo síť TEN-T, včetně infrastruktury pro příměstskou dopravu, zajištění obnovy kolejových mechanismů na údržbu a zajištění bezpečnosti železniční dopravní cesty včetně obnovy a modernizace železničních prostředků, mechanismů, technologií a technologických celků sloužících ke zvýšení bezpečnosti a ke zprovoznění železniční dopravní cesty při mimořádných událostech nebo krizových situacích; –Modernizace a rekonstrukce tratí a dalších infrastruktury v rámci železničních uzlů; Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ

15 PO 1 - SC významné z hlediska IDS SC 1.1 – Podporované aktivity (2) –Zvýšení komfortu a vybavenosti infrastruktury stanic a zastávek ve správě správce železniční infrastruktury včetně naplnění souvisejících požadavků TSI PRM a INF; –Úpravy tratí vedoucích k zajištění interoperability a implementace TSI; –Modernizace a zabezpečování zařízení a zavádění DOZ a automatického vedení vlaků spolu s využitím dalších moderních technologií (včetně kosmických) pro zvyšování bezpečnosti železniční dopravy a s tím spojeným rozvojem informačních bází (vč. Popisu železniční sítě). Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ

16 PO 1 - SC významné z hlediska IDS SC 1.6 – Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku –Příjemci podpory (žel. doprava): vlastníci dopravních prostředků provozovaných v železniční dopravě (v případě nákupu železničních vozidel půjde o vozidla pro veřejnou dopravu provozovanou v závazku veřejné služby včetně dopravy přeshraniční) Podporované aktivity (žel. doprava) : -Obnova vozidlového parku osobní železniční dopravy v objednávce veřejné služby -Úpravy vozidel vedoucí k zajištění interoperability a implementaci TSI včetně vozidlových součástí systému ERTMS

17 PO 1 - SC významné z hlediska IDS SC 1.4 – Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci –Příjemci podpory : vlastníci/správci dotčené infrastruktury (města, dopravní podniky) Podporované aktivity: -Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu (metro, tramvaje, tram-train, trolejbusy) Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ

18 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Koordinace s ostatními OP a integrované přístupy –Integrované přístupy dle čl.36 obec. nařízení – integrated territorial investments (ITI) –OPD2 počítá s projekty v rámci ITI –pro 7 metropolitních oblastí (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Ústí-Chomutov, Hradec-Pardubice, Olomouc) metropolitní oblast) – zahrnuty budou projekty na podporu městské mobility a ITS ve městech (SC 1.4 + 1.5), a v rámci integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ) pro 6 funkčních regionů tzv. regionálních pólů

19 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Koordinace s ostatními OP a integrované přístupy –Koordinace nutná u SC 1.4 zejména s IROP – SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu a systémů pro přestup na veřejnou dopravu P+R, K+R, B+R výstavba, rekonstrukce nebo modernizace inteligentních dopravních systémů (ITS) a dopravní telematiky pro veřejnou dopravu nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro přepravu osob –Dále nutná koordinace projektů IDS vůči projektům ŘSD (SC 2.1, 3.1) a SŽDC (SC 1.1) – určení zástupci se účastní přípravných jednání ITI/IPRÚ

20 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Příprava projektů pro SC 1.4 –ŘO OPD2 svolal od léta 2013 sérii setkání se zástupci měst s drážní dopravou (tramvaj, trolejbus) –Ze zaslaných projektových záměrů vyplynul poměrně jednoznačně převis poptávky (součtu odhadů nákladů jednotlivých projektových záměrů) nad nabídkou (disponibilní alokace v rámci OPD2) –Nezbytné určit reálný soubor projektů jednotlivých měst/DP a jejich zahrnutí do ITI/IPRÚ –Pro EK bude nezbytné strategické podložení projektů – zpracovány karty projektových záměrů dle vzoru od expertů JASPERS

21 Děkuji za pozornost Mgr. Michal Kokeš Ministerstvo dopravy Odbor fondů EU michal.kokes@mdcr.cz Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ


Stáhnout ppt "Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Konference Integrované dopravní systémy Žďár nad Sázavou 19. května 2014 Fond soudržnosti Evropský fond."

Podobné prezentace


Reklamy Google