Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava programového období 2014+ Aktuální proces přípravy programového období 2014+ Zpracoval: Nazim Afana Datum: duben 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava programového období 2014+ Aktuální proces přípravy programového období 2014+ Zpracoval: Nazim Afana Datum: duben 2013."— Transkript prezentace:

1 Příprava programového období 2014+ Aktuální proces přípravy programového období 2014+ Zpracoval: Nazim Afana Datum: duben 2013

2 Příprava programového období 2014+ Programovací období 2004 – 2006, 2007 - 2013 Snaha eliminovat nejčastější chyby, které se vyskytovaly v tomto období a svým způsobem přetrvávají dodnes: Hodnocení projektových žádostí Udržitelnost projektů – insolvence podnikajících subjektů a s tím související vratky části dotace poskytnutých ze strukturálních fondů Rozpor velkých a malých rozpočtových pravidel (PRK) – nerovný přístup Velké byrokratické překážky, administrativní žádost příjemců dotace Nejednotnost způsobilosti výdajů Nedostatečné administrativní kapacity v rámci IS – (fluktuace odborníků) VÍTĚZSTVÍ KVANTITY NAD KVALITOU!!!

3 Příprava programového období 2014+ Nařízení ke kohezní politice soudržnosti 2014+ V říjnu 2011 zveřejněn EK balíček legislativních návrhů pro budoucí kohezní politiku soudržnosti EU pro 2014-2020: návrh nařízení k EFRR a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 návrh nařízení o ESF a o zrušení nařízení (ES) č. 1081/2006 návrh nařízení o FS a o zrušení nařízení (ES) č. 1084/2006 návrh nařízení o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z EFRR pro cíl EÚS návrh nařízení na změnu nařízení (ES) č. 1082/2006 o ESÚS (vyjasnění, zjednodušení, atd.) návrh obecného nařízení ohledně EFRR, ESF, FS, EZRV, ENRF a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006

4 Příprava programového období 2014+ Obecné nařízení – postaveno na strateg.přístupu = TEMATICKÝCH CÍLECH 1.Posílení VaV a inovací 2.Posílení ve využití a kvalitě ICT 3.Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků 4.Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství 5.Podpora přizpůsobení se změně klimatu 6.Ochrana ŽP a využívání zdrojů 7. Podpora dopravy a infrastruktury 8. Podpora zaměstnanosti a mobility pracovních sil 9. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 10. Investice do vzdělávání a celoživotního učení 11. Posilování účinné veřejné správy

5 Příprava programového období 2014+ Vymezení podporovaných území

6 Příprava programového období 2014+ Plánované finanční prostředky přes 700 mld. Kč/ přes 500 mld. Kč (70 – 75%) 2007 – 2013 / 2014 - 2020 14% na ESF / 25% na ESF

7 Příprava programového období 2014+ Aktuální proces přípravy na úrovni ČR Leden 2012: Rámcové pozice ČR k návrhům EU: ČR souhrnně podporuje: - adekvátně financovanou politiku soudržnosti - podporu méně vyspělých regionů - zjednodušení procesů pro administraci - strategický přístup k politice soudržnosti ČR souhrnně kritizuje: - vyčlenění 10 mld. EUR z FS do nového Nástroje propojení Evropy - omezení způsobilosti DPH oproti současného stavu - způsob prosazování tematických koncentrací (např. u ESF tzv. investiční priority) - absence podpory cestovního ruchu

8 Příprava programového období 2014+ Národní rozvojové priority pro 2014+ Vládou ČR byly schváleny národní rozvojové priority: 1.Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky 2.Rozvoj páteřní infrastruktury 3.Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy 4.Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o zdraví 5.Integrovaný rozvoj území Z těchto priorit následně MMR představilo návrhy tematických okruhů, ze kterých budou tvořeny budoucí operační programy. Jako podklad pro jednání slouží „diagram“ obsahující národní rozvojové priority, tematické okruhy a jejich možné rozpuštění do operačních programů.

9 Příprava programového období 2014+

10 Operační programy ČR 2014+ Dle posledních informací MMR bude 8 OP: 1.Integrovaný regionální operační program (ŘO - MMR) 2.OP Zaměstnanost (ŘO – MPSV) 3.OP Doprava (ŘO – MD) 4.OP Životní prostředí (ŘO - MŽP) 5.OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (ŘO - MPO) 6.OP Praha – Pól Růstu ČR (Hl. město Praha) 7.OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ŘO – MŠMT) 8. OP Technická pomoc (ŘO – MMR) Původně mělo být např. životní prostředí rozpuštěno průřezově do každého OP, nemělo mít OP. Reakce AKČR – odmítnutí navrhované struktury, návrh na přehodnocení postavení ROP jako řídících orgánů – v současné době však není MMR tomuto návrhu nakloněno

11 Příprava programového období 2014+ Alternativní pozice AK ČR Vůči MMR se AK ČR vymezila: 1)Požaduje zachování ROPů 2)Požaduje zapojení Regionálních rad do Implementační struktury 3)Vyčlenění prostředků na NUTS II, které by měly napomoci k růstu a posílení soudržnosti 4)Požadavek na multifondovost a financování projektů napříč OP 5)Nové návrhy na budoucí OP: Operační program Konkurenceschopnost Operační program Infrastruktura Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Regionální operační programy Operační program Praha - pól růstu ČR Operační program Technická pomoc

12 Příprava programového období 2014+ Možné zásadní změny: Koordinační role má být z MMR přesunuta na Úřad Vlády ČR (přímá záštita premiéra). Počet OP bude snížen na max. 4, řídícími orgány nebudou příslušná ministerstva: 1.OP Inovace (ŘO – Národní rada pro konkurenceschopnost) 2.OP Lidé (ŘO – Národní rada pro sociální soudržnost) 3.OP Infrastruktura (ŘO – Národní rada pro udržitelný rozvoj) 4.Integrovaný ROP – (ŘO – Generální regionální rada ČR)

13 Příprava programového období 2014+ Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Příprava programového období 2014+ Aktuální proces přípravy programového období 2014+ Zpracoval: Nazim Afana Datum: duben 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google