Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kohezní politika EU – potřeba zásadních změn? Kohezní politika EU – potřeba zásadních změn? Ing. Daniel Braun, M.A. 1. náměstek ministra Ministerstvo pro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kohezní politika EU – potřeba zásadních změn? Kohezní politika EU – potřeba zásadních změn? Ing. Daniel Braun, M.A. 1. náměstek ministra Ministerstvo pro."— Transkript prezentace:

1 Kohezní politika EU – potřeba zásadních změn? Kohezní politika EU – potřeba zásadních změn? Ing. Daniel Braun, M.A. 1. náměstek ministra Ministerstvo pro místní rozvoj Praha, 10. listopadu 2011

2 Stav čerpání ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a z národních zdrojů

3 Možnosti čerpání obcí ze SF/FS v období 2007–2013 Obce jako žadatelé: podpora vzdělávání a výzkumu; sociální integrace a služby; zvyšování zaměstnanosti; ochrana životního prostředí; podpora podnikání; dopravní infrastruktura; rozvoj cestovního ruchu a kulturní dědictví; zlepšení kvality života obyvatel (např. volnočasové aktivity).

4 Stav čerpání na úrovni NSRR

5 Čerpání obcí ze SF / FS

6 Podíl kategorií obcí dle populační velikosti v rámci schválených projektů

7 Vyjednávání budoucí kohezní politiky na evropské úrovni

8 376 mld. EUR na KP EU pro období 2014-2020; z toho: - 162,6 mld. EUR na Konvergenci (< 75 % ø HDP EU) - 38,9 mld. EUR pro přechodné regiony (75–90 %) - 53,1 mld. EUR pro Konkurenceschopnost (> 90 %) - 11,7 mld. EUR pro Územní spolupráci - 68,7 mld. EUR na Fond soudržnosti - 926 mil. EUR pro vzdálené regiony + 40 mld. EUR na Nástroj k propojení Evropy (+ 10 mld. EUR vyhrazených ve Fondu soudržnosti na dopravní projekty). Výkonnostní prémie na úrovni EU – 5 % rozpočtu kohezní politiky vyhrazeno předem jako odměna za plnění cílů Strategie Evropa 2020. Kohezní politika v rámci víceletého finančního rámce

9 Snahu o efektivnější využívání prostředků kohezní politiky, o zacílení na měřitelné výsledky; zveřejnění celého balíčku návrhů; zachování míry spolufinancování ve výši 85 %. Balíček nových nařízení – co vidíme pozitivně …

10 Soubor návrhů se nejeví jako dostatečně vnitřně provázaný; návrhy negarantují skutečné zjednodušení procesů; návrhy dostatečně nereflektují názory národních expertů prezentované na pracovní úrovni od prosince 2010 do května 2011. Balíček nových nařízení – kde jsme kritičtí …

11 Zachování silné kohezní politiky – jako důležitého evropského nástroje; akcent na hlavní cíl – vyrovnávání disparit = konvergenci; zaměření kohezní politiky na výsledky a koncept ex-ante kondicionalit s přímou vazbou na kohezní politiku; zaměření na výsledky, efektivitu, měřitelný pokrok, aj.; dostatečnou flexibilitu umožňující reagovat na skutečné potřeby jednotlivých území (států, regionů, měst a obcí). Co navrhujeme podpořit …

12 V novém Nástroji k propojení Evropy jako součásti kohezní politiky řízeném Evropskou komisí; ve vyčlenění 10 mld. EUR z Fondu soudržnosti na dopravní projekty v přímém řízení Evropské komise; ve vytvoření 5% výkonnostní prémie na úrovni EU – různé výchozí pozice, jiné právní rámce, ale i ekonomické, historické a jiné podmínky. Kde zatím vidíme problémy …

13 V nově zaváděných makroekonomických kondicionalitách přesahujících záběr kohezní politiky; v povinné koncentraci – ve formě minimálních podílů – na jednotlivé tematické cíle, fondy a oblasti ztížená možnost reagovat na skutečné územní rozvojové potřeby; v nezpůsobilosti DPH pro investice do infrastruktury – problém zejména u obcí a dalších neplátců. Kde zatím vidíme problémy …

14 Ve způsobu sladění kohezní politiky s politikou rozvoje venkova a rybářskou politikou; v neujasněnosti podpory rozvoje na místní úrovni Společný akční plán x Komunitně založený místní rozvoj (obdoba MAS) x Integrované investice v území; v nerovných podmínkách spolufinancování pro Evropskou územní spolupráci. Kde zatím vidíme problémy …

15 Hierarchie dokumentů pro budoucí období Společný strategický rámec – „převodník“ úkolů a cílů Strategie Evropa 2020 na investiční priority kohezní politiky. Smlouva o partnerství pro rozvoj a investice – definování investičních priorit, struktura programů; podmínky (kondicionality) a měřitelné cíle; přímá návaznost na Národní program reforem; vazba na „Doporučení Rady“. Operační programy - nástroje řízení, převádějící strategické dokumenty na konkrétní priority; měřitelné cíle; míra přispívání k plnění cílů stanovených v rámci Strategie Evropa 2020; řídící, monitorovací a kontrolní struktura.

16 Národní rozvojové priority

17 Národní rozvojové priority: zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky; rozvoj páteřní infrastruktury; zvýšení kvality a efektivnosti veřejné správy; podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o zdraví; integrovaný rozvoj území. Národní rozvojové priority Vláda ČR projednala materiál dne 31. srpna 2011 a vzala na vědomí usnesením vlády č. 650/2011. Vláda také ustanovila Meziresortní koordinační skupinu pro budoucnost kohezní politiky (usnesením vlády č. 645/2011) a schválila její Statut

18 Nastavení strategie kohezní politiky v ČR na programové období 2014 - 2020 Tematická koncentrace, příspěvek k celkové strategii Vazba na sektorové/regionální strategie, vazby, měřitelnost dle indikátorů Významnost na základě příspěvku ke strategii Váha vyjádřená podílem na celkové finanční alokaci Stanovení implementační struktury – řídicí orgány a další jednotky implementačního systému Přihlédnutí ke zkušenostem s dosavadní implementací Střednědobé hodnocení NSRR i ex-ante posouzení Smlouvy Další parametry prioritizace Zajištění spolufinancování, územní hledisko, respektování 3E, udržitelnost projektů, apod. Další postup rozpracování priorit

19 „Visegrádská skupina“ zemí – V4 - poměrně vlivné uskupení – příležitost k prosazení společných zájmů. Červenec 2011 – červen 2012 – ČR je předsednickou zemí ve skupině V4. Podzim 2011 – formulace společných pozic k vybraným aktuálním tématům kohezní politiky EU. Pracovní setkání, výměna zkušeností. Konzultace pozic k návrhům nových nařízení EU. Úzká spolupráce s Polskem coby předsednickou zemí EU. Prezentace postojů V4 na akcích EU. Prosinec 2011 – závěry Rady pro obecné záležitosti – završení práce polského předsednictví. Dánské předsednictví – cíle? Spolupráce v rámci skupiny zemí V4

20 Další přípravné procesy Dva paralelní procesy – „domácí“ v ČR a v rámci EU – nutná koordinace obou. Zveřejnění návrhů nových nařízení – říjen 2011. Vyjednávání víceletého finančního rámce - do konce 2012. Vyjednávání o návrzích nových nařízení - do konce 2012 1. etapa – pak během 2013. Návrh „Partnerské smlouvy“ - Smlouvy o partnerství pro rozvoj a investice – leden 2012 + vyjednávání s Evropskou komisí - 2012-2013. Vymezení struktury operačních programů – duben 2012 (MMR předloží vládě návrh) + vyjednávání s Evropskou komisí - 2012-2013. Start nových operačních programů – 1. leden 2014.

21 Děkuji za pozornost. www.mmr.cz www.strukturalni-fondy.cz Děkuji za pozornost. daniel.braun@mmr.cz www.mmr.cz www.strukturalni-fondy.cz www.mmr.cz www.strukturalni-fondy.cz daniel.braun@mmr.cz www.mmr.cz www.strukturalni-fondy.cz


Stáhnout ppt "Kohezní politika EU – potřeba zásadních změn? Kohezní politika EU – potřeba zásadních změn? Ing. Daniel Braun, M.A. 1. náměstek ministra Ministerstvo pro."

Podobné prezentace


Reklamy Google