Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kohezní politika a venkov 2014+

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kohezní politika a venkov 2014+"— Transkript prezentace:

1 Kohezní politika a venkov 2014+
RNDr.Josef Postránecký, Ministerstvo pro místní rozvoj

2 Balíček nových nařízení
EK přijala návrh balíčku legislativních opatření dne Jednotlivými složkami balíčku jsou: Obecné nařízení, které stanoví společná ustanovení pro čerpání peněz z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), Evropského sociálního fondu (ESF), Fondu soudržnosti (CF), Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a Evropského námořního a rybářského fondu (EMFF) Nařízení o ERDF Nařízení o ESF Nařízení o CF Nařízení Cíl Evropské územní spolupráce Novelizace nařízení o Evropských seskupeních pro územní spolupráci (ESÚS) 2

3 Novinky, které nařízení přinášejí
Pět fondů se bude řídit v některých oblastech jedním souborem pravidel. EK vyjedná s členskými státy Smlouvy o partnerství. Ex-ante kondicionality (rámec provádění). Makroekonomické kondicionality. Nástroj k propojení Evropy (CEF). EK bude mít pravomoc požádat o revizi programů nebo pozastavit financování, pokud nebudou přijata nápravná opatření. Dojde ke zjednodušení a harmonizaci pravidel fondů. 3

4 Klíčové priority ČR pro vyjednávání o souboru nařízení
ČR podporuje: adekvátně financovanou politiku soudržnosti strategický přístup k politice soudržnosti a její významný příspěvek k naplňování cílů Strategie Evropa 2020 zvýšení výkonnosti a efektivity politiky soudržnosti se zaměřením na prokazování jejich výsledků pro občany EU zachování Fondu soudržnosti jako osvědčeného a klíčového nástroje pro financování infrastruktury v méně vyspělých členských státech EU flexibilitu u pravidel pro rušení závazků při respektování řádného finančního řízení a finanční disciplíny geografickou flexibilitu zjednodušení procesů, snížení administrativní zátěže

5 Klíčové priority ČR pro vyjednávání o souboru nařízení
ČR odmítá a vnímá jako rizikové: pojetí tematické koncentrace z pohledu EK vyčlenění prostředků Fondu soudržnosti do nového Nástroje k propojení Evropy pojetí dokumentu Smlouva o partnerství omezení způsobilosti DPH oproti současné praxi extenzívní výklad pravomocí EK v rámci výkonu přenesené pravomoci

6 Podpora lokálního rozvoje (čl. 28 – 31 Společného Nařízení čl
Podpora lokálního rozvoje (čl. 28 – 31 Společného Nařízení čl Nařízení k EAFRD) Strategie pro subregiony (metoda LEADER, založeno na MAS) Podpora z jednoho nebo více OP, Podpora z 1 nebo více fondů Přesně definuje obsah strategií i zodpovědnost MAS ČS musí definovat kritéria pro výběr lok. strategií Až 25% může jít na náklady na admin. a řízení 6 6

7 Příklad „multi-financování“ strategie místního rozvoje

8 Národní rozvojové priority pro období 2014+
Vláda ČR projednala materiál dne 31. srpna Vzala jej na vědomí svým usnesením č. 650/2011 Vláda také ustanovila Meziresortní koordinační skupinu pro budoucnost kohezní politiky (UV č. 645/2011) a schválila její Statut Národní rozvojové priority: zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky; rozvoj páteřní infrastruktury; zvýšení kvality a efektivnosti veřejné správy; podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o zdraví; integrovaný rozvoj území.

9 Rozpracování priorit do tematických okruhů
Na základě usnesení vlády ze dne 31. srpna 2011 č. 650 má MMR mandát: rozpracovat národní rozvojové priority do úrovně vymezení budoucích operačních programů (s příslušnými resorty a MKS) – původně do dubna 2012,nyní stanoven konec června na základě rozhodnutí Vládní koordinační skupiny připravit a vyjednat Smlouvu o partnerství pro rozvoj a investice (která bude obsahovat operační programy) – průběžně, koordinovat přípravu budoucích programových dokumentů - průběžně.

10 Tematické okruhy – prvotní úvaha
Efektivní trh práce – cíle: efektivní trh práce, vzdělávání, celoživotní učení, zvyšování kvalifikace, udržet zaměstnanost osob nad 55, zvýšit zaměstnanost žen s dětmi, aj. Funkční výzkumný a inovační systém – efektivní řízení aplikovaného výzkumu a vývoje, propojení poptávky podnikatelů s nabídkou VaV institucí, vznik nových technologických podniků, aj. Konkurenceschopné podniky – zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky s důrazem na aktivity ne přímo vázané na VaV, aj. Mobilita dostupnost, sítě, energetika – dobudování páteřních komunikací, dostupnost a udržitelná doprava, moderní technologie. Efektivní správa a instituce – zvýšení kvality státní správy a samosprávy, transparentnost, soudnictví. Integrovaný rozvoj území – posílení konkurenceschopnosti regionů (zdůraznění významu rozvojových pólů) a posilování územního principu/soudržnosti (zapojení venkovského prostoru). Boj s chudobou, inkluze, zdraví – řešení problémů vyloučených lokalit, dostupnost sociálních služeb, aj. Životní prostředí – snížení energetické náročnosti ekonomiky, budov, řešení vybraných problémů ochrany prostředí a přírody, aj.

11 Integrovaný rozvoj území
Problémy Rostoucí diferenciace na všech reg.úrovních Nevyužitý rozvojový potenciál aglomerací Nevyužitý potenciál menších obcí Hrozba úpadku malých obcí Cíle Posílení růstu aglomerací s důrazem na konkurenceschopnost Vyvážený rozvoj menších měst s důrazem na standardy veřejných služeb Selektivní opatření na úrovni mikroregionů Stabilizace a rozvoj venkova

12 Integrovaný rozvoj území
Posílení regionální konkurenceschopnosti Posílení a koordinace vazeb mezi integrovaným rozvojem území a ostatními národními rozvojovými prioritami Modernizace regionální a místní dopravní infrastruktury Podpora využívání veřejné dopravy budováním potřebné infrastruktury,… Dobudování a posílení místní a regionální infrastruktury Podpora rozvoje cestovního ruchu…. Podpora územní soudržnosti Posílení a koordinace vazeb mezi městy a mezi městem a venkovem Podpora vzniku sociálních bytů, snižování energetické náročnosti domů pro bydlení Integrace sociálně vyloučených a ohrožených skupin obyvatelstva na místní úrovni Zlepšování kvality životního prostředí v území Ochrana přírodních zdrojů, přírody a krajiny Obnova a zlepšování kvality území s poškozenými životním pros. Preventivní opatření proti přírodním a antropogením rizikům v ohrožených územích Priorita „Inteligentní růst“ Stěžejní iniciativy: SI 1: Inovace v Unii SI 2: Mládež v pohybu SI 3: Digitální program pro Evropu. Integrované hlavní směry: IHS 1: Zajistit kvalitu a udržitelnost veřejných financí; IHS 2: Vyřešit makroekonomické nerovnováhy; IHS 3: Snížit nerovnováhy v eurozóně; IHS 4: Optimalizace podpory výzkumu, vývoje a inovací, posilování trojúhelníku znalostí a uvolnění potenciálu digitální ekonomiky IHS 9: Zlepšení výsledků systémů vzdělávání a odborné přípravy na všech úrovních a zvýšení účasti na terciárním vzdělávání Priorita „Udržitelný růst“ Stěžejní iniciativy: SI 4: Evropa méně náročná na zdroje SI 5: Průmyslová politika pro éru globalizace Integrované hlavní směry (vč. IHS 1,2,3): IHS 5: Zefektivnění využívání zdrojů a snížení emisí skleníkových plynů IHS 6: Zlepšení podnikatelského a spotřebitelského prostředí a modernizace průmyslové základny Priorita „Růst podporující začleňování“ Stěžejní iniciativy: SI 6: Program pro nové dovednosti a pracovní místa SI 7: Evropská platforma pro boj proti chudobě Integrované hlavní směry (vč. IHS 1,2,3): IHS 7: Zvýšení zapojení do trhu práce a snížení strukturální nezaměstnanosti IHS 8: Rozvíjení kvalifikované pracovní síly reagující na potřeby pracovního trhu, prosazování kvality pracovních míst a celoživotní učení IHS 10: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě

13 Postup přípravy na Leader 2014+
Dohoda o úzké součinnosti MMR a Mze a zapojení dalších relevantních partnerů (MPSV, AK, SMO, SPOV, Asociace MAS) „Certifikace“ MAS (gesce Mze) Metodika přípravy Strategií místního rozvoje (gesce MMR)


Stáhnout ppt "Kohezní politika a venkov 2014+"

Podobné prezentace


Reklamy Google