Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RNDr.Josef Postránecký, Ministerstvo pro místní rozvoj Kohezní politika a venkov 2014+

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RNDr.Josef Postránecký, Ministerstvo pro místní rozvoj Kohezní politika a venkov 2014+"— Transkript prezentace:

1 RNDr.Josef Postránecký, Ministerstvo pro místní rozvoj Kohezní politika a venkov 2014+

2 EK přijala návrh balíčku legislativních opatření dne 6. 10. 2011 Jednotlivými složkami balíčku jsou: 1.Obecné nařízení, které stanoví společná ustanovení pro čerpání peněz z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), Evropského sociálního fondu (ESF), Fondu soudržnosti (CF), Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a Evropského námořního a rybářského fondu (EMFF) 2.Nařízení o ERDF 3.Nařízení o ESF 4.Nařízení o CF 5.Nařízení Cíl Evropské územní spolupráce 6.Novelizace nařízení o Evropských seskupeních pro územní spolupráci (ESÚS) Balíček nových nařízení

3 Pět fondů se bude řídit v některých oblastech jedním souborem pravidel. EK vyjedná s členskými státy Smlouvy o partnerství. Ex-ante kondicionality (rámec provádění). Makroekonomické kondicionality. Nástroj k propojení Evropy (CEF). EK bude mít pravomoc požádat o revizi programů nebo pozastavit financování, pokud nebudou přijata nápravná opatření. Dojde ke zjednodušení a harmonizaci pravidel fondů. Novinky, které nařízení přinášejí

4 ČR podporuje: adekvátně financovanou politiku soudržnosti strategický přístup k politice soudržnosti a její významný příspěvek k naplňování cílů Strategie Evropa 2020 zvýšení výkonnosti a efektivity politiky soudržnosti se zaměřením na prokazování jejich výsledků pro občany EU zachování Fondu soudržnosti jako osvědčeného a klíčového nástroje pro financování infrastruktury v méně vyspělých členských státech EU flexibilitu u pravidel pro rušení závazků při respektování řádného finančního řízení a finanční disciplíny geografickou flexibilitu zjednodušení procesů, snížení administrativní zátěže Klíčové priority ČR pro vyjednávání o souboru nařízení

5 ČR odmítá a vnímá jako rizikové: pojetí tematické koncentrace z pohledu EK vyčlenění prostředků Fondu soudržnosti do nového Nástroje k propojení Evropy pojetí dokumentu Smlouva o partnerství omezení způsobilosti DPH oproti současné praxi extenzívní výklad pravomocí EK v rámci výkonu přenesené pravomoci Klíčové priority ČR pro vyjednávání o souboru nařízení

6 6 Podpora lokálního rozvoje (čl. 28 – 31 Společného Nařízení čl.55-61 Nařízení k EAFRD) Strategie pro subregiony (metoda LEADER, založeno na MAS) Podpora z jednoho nebo více OP, Podpora z 1 nebo více fondů Přesně definuje obsah strategií i zodpovědnost MAS ČS musí definovat kritéria pro výběr lok. strategií Až 25% může jít na náklady na admin. a řízení

7 Příklad „multi-financování“ strategie místního rozvoje

8 Vláda ČR projednala materiál dne 31. srpna Vzala jej na vědomí svým usnesením č. 650/2011 Vláda také ustanovila Meziresortní koordinační skupinu pro budoucnost kohezní politiky (UV č. 645/2011) a schválila její Statut Národní rozvojové priority: zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky; rozvoj páteřní infrastruktury; zvýšení kvality a efektivnosti veřejné správy; podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o zdraví; integrovaný rozvoj území. Národní rozvojové priority pro období 2014+

9 Na základě usnesení vlády ze dne 31. srpna 2011 č. 650 má MMR mandát: rozpracovat národní rozvojové priority do úrovně vymezení budoucích operačních programů (s příslušnými resorty a MKS) – původně do dubna 2012,nyní stanoven konec června na základě rozhodnutí Vládní koordinační skupiny připravit a vyjednat Smlouvu o partnerství pro rozvoj a investice (která bude obsahovat operační programy) – průběžně, koordinovat přípravu budoucích programových dokumentů - průběžně. Rozpracování priorit do tematických okruhů

10 Efektivní trh práce – cíle: efektivní trh práce, vzdělávání, celoživotní učení, zvyšování kvalifikace, udržet zaměstnanost osob nad 55, zvýšit zaměstnanost žen s dětmi, aj. Funkční výzkumný a inovační systém – efektivní řízení aplikovaného výzkumu a vývoje, propojení poptávky podnikatelů s nabídkou VaV institucí, vznik nových technologických podniků, aj. Konkurenceschopné podniky – zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky s důrazem na aktivity ne přímo vázané na VaV, aj. Mobilita dostupnost, sítě, energetika – dobudování páteřních komunikací, dostupnost a udržitelná doprava, moderní technologie. Efektivní správa a instituce – zvýšení kvality státní správy a samosprávy, transparentnost, soudnictví. Integrovaný rozvoj území – posílení konkurenceschopnosti regionů (zdůraznění významu rozvojových pólů) a posilování územního principu/soudržnosti (zapojení venkovského prostoru). Boj s chudobou, inkluze, zdraví – řešení problémů vyloučených lokalit, dostupnost sociálních služeb, aj. Životní prostředí – snížení energetické náročnosti ekonomiky, budov, řešení vybraných problémů ochrany prostředí a přírody, aj. Tematické okruhy – prvotní úvaha

11 Problémy Rostoucí diferenciace na všech reg.úrovních Nevyužitý rozvojový potenciál aglomerací Nevyužitý potenciál menších obcí Hrozba úpadku malých obcí Cíle Posílení růstu aglomerací s důrazem na konkurenceschopnost Vyvážený rozvoj menších měst s důrazem na standardy veřejných služeb Selektivní opatření na úrovni mikroregionů Stabilizace a rozvoj venkova Integrovaný rozvoj území

12 Posílení regionální konkurenceschopnosti Posílení a koordinace vazeb mezi integrovaným rozvojem území a ostatními národními rozvojovými prioritami Modernizace regionální a místní dopravní infrastruktury Podpora využívání veřejné dopravy budováním potřebné infrastruktury,… Dobudování a posílení místní a regionální infrastruktury Podpora rozvoje cestovního ruchu…. Podpora územní soudržnosti Posílení a koordinace vazeb mezi městy a mezi městem a venkovem Podpora vzniku sociálních bytů, snižování energetické náročnosti domů pro bydlení Integrace sociálně vyloučených a ohrožených skupin obyvatelstva na místní úrovni Zlepšování kvality životního prostředí v území Ochrana přírodních zdrojů, přírody a krajiny Obnova a zlepšování kvality území s poškozenými životním pros. Preventivní opatření proti přírodním a antropogením rizikům v ohrožených územích

13 Postup přípravy na Leader 2014+ Dohoda o úzké součinnosti MMR a Mze a zapojení dalších relevantních partnerů (MPSV, AK, SMO, SPOV, Asociace MAS) „Certifikace“ MAS (gesce Mze) Metodika přípravy Strategií místního rozvoje (gesce MMR)


Stáhnout ppt "RNDr.Josef Postránecký, Ministerstvo pro místní rozvoj Kohezní politika a venkov 2014+"

Podobné prezentace


Reklamy Google