Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příspěvek na péči v působnosti Úřadu práce ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příspěvek na péči v působnosti Úřadu práce ČR"— Transkript prezentace:

1 Příspěvek na péči v působnosti Úřadu práce ČR
Seminář Příspěvek na péči, Poslanecká sněmovna parlamentu ČR

2 Základní vymezení dávky příspěvek na péči
Příspěvek na péči je v kompetenci Úřadu práce ČR od Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSS). Dávka je určena pro osoby, které jsou z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislé na pomoci jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb, pokud pomoc poskytuje: osoba blízká nebo asistent sociální péče nebo registrovaný poskytovatel sociálních služeb nebo dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu

3 Výše a zvýšení dávky příspěvek na péči
Výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let: Výše příspěvku na péči pro osoby nad 18 let: stupeň I – 3000 Kč stupeň I – 800 Kč stupeň II – 6000 Kč stupeň II – 4000 Kč stupeň III – 9000 Kč stupeň III – 8000 Kč stupeň IV – Kč stupeň IV – Kč Zvýšení příspěvku na péčí: nezaopatřenému dítěti, kterému náleží PnP; rodiči, kterému náleží PnP a pečuje o nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný příjem oprávněné osoby a osob společně posuzovaných je nižší než dvojnásobek životního minima těchto osob nezaopatřenému dítěti od 4 do 7 let věku, kterému náleží PnP ve stupni III nebo stupni IV

4 Příspěvek na péči ve správním řízení
Agenda dávky příspěvek na péči je vedena v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Základní průběh správního řízení ve zkratce: podání žádosti o příspěvek na péči = zahájení správního řízení provedení sociálního šetření v přirozeném prostředí žadatele žádost o vypracování posouzení zdravotního stavu na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, přílohou žádosti je záznam ze sociálního šetření přerušení správního řízení po dobu, kdy OSSZ posuzuje stupeň závislosti doručení posouzení zdravotního stavu a stanovení stupně závislosti na ÚP – vyrozumění účastníka řízení o pokračování v řízení a možnost seznámení se s podklady pro rozhodnutí vydání rozhodnutí o příspěvku na péči, součástí rozhodnutí je posouzení zdravotního stavu, zaslání rozhodnutí účastníku řízení

5 Příspěvek na péči ve správním řízení
Vedle správního řízení o podání žádosti vede Úřad práce ČR v agendě příspěvku na péči řadu dalších správních řízení, například: O návrhu na změnu výše přiznaného příspěvku na péči O žádosti o zvýšení příspěvku na péči podle § 12 ZSS Z moci úřední o opětovném posouzení zdravotního stavu (v případech, kdy končí platnost posudku; v případech, kdy oprávněná osoba dosáhne zletilosti) O ustanovení zvláštního příjemce, o přeplatku

6 Sociální šetření ve správním řízení o příspěvku na péči
Podle ustanovení § 25 ZSS provádí Úřad práce ČR pro účely posouzení stupně závislosti sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v přirozeném sociálním prostředí. Sociální šetření provádí sociální pracovník. Průběh a obsah sociálního šetření upravuje Normativní instrukce MPSV č. 19/2013. Okruhy zjišťované při sociálním šetření: péče o vlastní osobu výdělečná činnost/školní povinnosti rodinné vztahy sociální vztahový rámec mimo rodiny domácnost prostředí Pracovní skupina MPSV – revize a inovace Normativní instrukce č. 19/2013.

7 Informační systémy Od byly spuštěny nové informační systémy v agendách nepojistných sociálních dávek, které byly nově v kompetenci Úřadu práce ČR – jejich fungování bylo především zpočátku velice problematické, protože neobsahovaly všechny funkcionality nezbytné pro rozhodování a vyplácení dávek. Od byly tyto informační systémy odpojeny a Úřad práce ČR od tohoto data používá IS firmy OKsystem, bylo nutno řešit migraci obrovského množství dat, IS neobsahovaly legislativní změny, ke kterým došlo v průběhu let , které bylo nutno dopracovat.

8 Povinnosti žadatele, oprávněné osoby, příjemce příspěvku na péči
Povinnosti jsou upraveny v § 21 ZSS: Žadatel a oprávněná osoba jsou povinni: podrobit se sociálnímu šetření podrobit se vyšetření zdravotního stavu osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu Příjemce příspěvku na povinen: písemně ohlásit ÚP ČR do 8 dnů změny ve skutečnostech rozhodných pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu na výzvu ÚP ČR osvědčit sktuečnosti rozhodné pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu písemně ohlásit ÚP CR změny týkající se zajištění pomoci využívat příspěvek na zajištění potřebné pomoci pro účely zvýšení příspěvku ohlásit čtvrtletně výši příjmů rozhodnou pro zvýšení příspěvku

9 Další povinnosti Další povinnosti jsou upraveny v § 21a ZSS:
Povinnost ohlásit ÚP ČR přijetí k hospitalizaci a propuštění z hospitalizace má: osoba blízká asistent sociální péče zařízení sociálních služeb podle §§ 48 – 50 ZSS (domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem), dětský domov Povinnost ohlásit ÚP ČR ohlásit úmrtí oprávněné osoby má: zařízení sociálních služeb podle §§ 48 – 50 ZSS (domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem), zdravotnické zařízení poskytující sociální služby podle § 52 ZSS, speciální lůžkové zdravotnické zařížzení hospicového typu, dětský domov

10 Počty vyplácených příspěvků na péči
Orientační počet vyplácených PnP v roce 2014 (přesná čísla se každý měsíc liší) – měsíčně je vypláceno v průměru celkem cca 335 tisíc dávek. Oprávněné osoby do 18 let – cca 42 tisíc dávek Oprávněné osoby nad 18 let – cca 293 tisíc dávek I. stupeň závislosti – cca 111 tisíc dávek II. stupeň závislosti – cca 109 tisíc dávek III. stupeň závislosti – cca 73 tisíc dávek IV. stupeň závislosti – cca 42 tisíc dávek Kontrola využívání příspěvku - § 29 ZSS - v roce 2014 bylo provedeno cca 13 tisíc kontrolních šetření

11 Výdaje na příspěvek na péči 2012 - 2014
Rok 2012: celkem Kč Rok 2013: celkem Kč Rok 2014: celkem Kč Srovnání: Mezi lety 2012 a 2013 se jednalo o nárůst o 6,54 %. Mezi lety 2013 a 2014 se jednalo o nárůst o 4,78 %. Mezi lety 2012 a 2014 se jednalo o nárůst o 11,3 %. Zdroj: Jednotné výplatní místo , ministerstvo práce a sociálních věcí

12 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Příspěvek na péči v působnosti Úřadu práce ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google