Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příspěvek na péči v působnosti Úřadu práce ČR Seminář Příspěvek na péči, 25. 2. 2015 Poslanecká sněmovna parlamentu ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příspěvek na péči v působnosti Úřadu práce ČR Seminář Příspěvek na péči, 25. 2. 2015 Poslanecká sněmovna parlamentu ČR."— Transkript prezentace:

1 Příspěvek na péči v působnosti Úřadu práce ČR Seminář Příspěvek na péči, 25. 2. 2015 Poslanecká sněmovna parlamentu ČR

2 Základní vymezení dávky příspěvek na péči Příspěvek na péči je v kompetenci Úřadu práce ČR od 1. 1. 2012. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSS). Dávka je určena pro osoby, které jsou z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislé na pomoci jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb, pokud pomoc poskytuje: -osoba blízká nebo -asistent sociální péče nebo -registrovaný poskytovatel sociálních služeb nebo -dětský domov nebo -speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu

3 Výše a zvýšení dávky příspěvek na péči Výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let: Výše příspěvku na péči pro osoby nad 18 let: stupeň I – 3000 Kč stupeň I – 800 Kč stupeň II – 6000 Kč stupeň II – 4000 Kč stupeň III – 9000 Kč stupeň III – 8000 Kč stupeň IV – 12 000 Kč Zvýšení příspěvku na péčí: -nezaopatřenému dítěti, kterému náleží PnP; rodiči, kterému náleží PnP a pečuje o nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný příjem oprávněné osoby a osob společně posuzovaných je nižší než dvojnásobek životního minima těchto osob -nezaopatřenému dítěti od 4 do 7 let věku, kterému náleží PnP ve stupni III nebo stupni IV

4 Příspěvek na péči ve správním řízení Agenda dávky příspěvek na péči je vedena v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Základní průběh správního řízení ve zkratce: -podání žádosti o příspěvek na péči = zahájení správního řízení -provedení sociálního šetření v přirozeném prostředí žadatele -žádost o vypracování posouzení zdravotního stavu na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, přílohou žádosti je záznam ze sociálního šetření -přerušení správního řízení po dobu, kdy OSSZ posuzuje stupeň závislosti -doručení posouzení zdravotního stavu a stanovení stupně závislosti na ÚP – vyrozumění účastníka řízení o pokračování v řízení a možnost seznámení se s podklady pro rozhodnutí -vydání rozhodnutí o příspěvku na péči, součástí rozhodnutí je posouzení zdravotního stavu, zaslání rozhodnutí účastníku řízení

5 Příspěvek na péči ve správním řízení Vedle správního řízení o podání žádosti vede Úřad práce ČR v agendě příspěvku na péči řadu dalších správních řízení, například: -O návrhu na změnu výše přiznaného příspěvku na péči -O žádosti o zvýšení příspěvku na péči podle § 12 ZSS -Z moci úřední o opětovném posouzení zdravotního stavu (v případech, kdy končí platnost posudku; v případech, kdy oprávněná osoba dosáhne zletilosti) -O ustanovení zvláštního příjemce, o přeplatku

6 Sociální šetření ve správním řízení o příspěvku na péči Podle ustanovení § 25 ZSS provádí Úřad práce ČR pro účely posouzení stupně závislosti sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v přirozeném sociálním prostředí. Sociální šetření provádí sociální pracovník. Průběh a obsah sociálního šetření upravuje Normativní instrukce MPSV č. 19/2013. Okruhy zjišťované při sociálním šetření: -péče o vlastní osobu -výdělečná činnost/školní povinnosti -rodinné vztahy -sociální vztahový rámec mimo rodiny -domácnost -prostředí Pracovní skupina MPSV – revize a inovace Normativní instrukce č. 19/2013.

7 Od 1. 1. 2012 byly spuštěny nové informační systémy v agendách nepojistných sociálních dávek, které byly nově v kompetenci Úřadu práce ČR – jejich fungování bylo především zpočátku velice problematické, protože neobsahovaly všechny funkcionality nezbytné pro rozhodování a vyplácení dávek. Od 1. 1. 2014 byly tyto informační systémy odpojeny a Úřad práce ČR od tohoto data používá IS firmy OKsystem, bylo nutno řešit migraci obrovského množství dat, IS neobsahovaly legislativní změny, ke kterým došlo v průběhu let 2012-2013, které bylo nutno dopracovat. Informační systémy

8 Povinnosti žadatele, oprávněné osoby, příjemce příspěvku na péči Povinnosti jsou upraveny v § 21 ZSS: Žadatel a oprávněná osoba jsou povinni: -podrobit se sociálnímu šetření -podrobit se vyšetření zdravotního stavu -osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu Příjemce příspěvku na povinen: -písemně ohlásit ÚP ČR do 8 dnů změny ve skutečnostech rozhodných pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu -na výzvu ÚP ČR osvědčit sktuečnosti rozhodné pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu -písemně ohlásit ÚP CR změny týkající se zajištění pomoci -využívat příspěvek na zajištění potřebné pomoci -pro účely zvýšení příspěvku ohlásit čtvrtletně výši příjmů rozhodnou pro zvýšení příspěvku

9 Další povinnosti Další povinnosti jsou upraveny v § 21a ZSS: Povinnost ohlásit ÚP ČR přijetí k hospitalizaci a propuštění z hospitalizace má: -osoba blízká -asistent sociální péče -zařízení sociálních služeb podle §§ 48 – 50 ZSS (domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem), dětský domov Povinnost ohlásit ÚP ČR ohlásit úmrtí oprávněné osoby má: -osoba blízká -asistent sociální péče -zařízení sociálních služeb podle §§ 48 – 50 ZSS (domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem), zdravotnické zařízení poskytující sociální služby podle § 52 ZSS, -speciální lůžkové zdravotnické zařížzení hospicového typu, dětský domov

10 Orientační počet vyplácených PnP v roce 2014 (přesná čísla se každý měsíc liší) – měsíčně je vypláceno v průměru celkem cca 335 tisíc dávek. Oprávněné osoby do 18 let – cca 42 tisíc dávek Oprávněné osoby nad 18 let – cca 293 tisíc dávek I. stupeň závislosti – cca 111 tisíc dávek II. stupeň závislosti – cca 109 tisíc dávek III. stupeň závislosti – cca 73 tisíc dávek IV. stupeň závislosti – cca 42 tisíc dávek Kontrola využívání příspěvku - § 29 ZSS - v roce 2014 bylo provedeno cca 13 tisíc kontrolních šetření Počty vyplácených příspěvků na péči

11 Výdaje na příspěvek na péči 2012 - 2014 Rok 2012: celkem 18 391 109 000 Kč Rok 2013: celkem 19 588 778 200 Kč Rok 2014: celkem 20 526 075 800 Kč Srovnání: Mezi lety 2012 a 2013 se jednalo o nárůst o 6,54 %. Mezi lety 2013 a 2014 se jednalo o nárůst o 4,78 %. Mezi lety 2012 a 2014 se jednalo o nárůst o 11,3 %. Zdroj: Jednotné výplatní místo, ministerstvo práce a sociálních věcí

12 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Příspěvek na péči v působnosti Úřadu práce ČR Seminář Příspěvek na péči, 25. 2. 2015 Poslanecká sněmovna parlamentu ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google