Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropské právo životního prostředí 21. 3. 2011. Přednáška č. 2 Úvod: hlavní změny v EU po ratifikaci LS Ochrana ŽP jako cíl EU Pravomoci EU Prameny EP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropské právo životního prostředí 21. 3. 2011. Přednáška č. 2 Úvod: hlavní změny v EU po ratifikaci LS Ochrana ŽP jako cíl EU Pravomoci EU Prameny EP."— Transkript prezentace:

1 Evropské právo životního prostředí 21. 3. 2011

2 Přednáška č. 2 Úvod: hlavní změny v EU po ratifikaci LS Ochrana ŽP jako cíl EU Pravomoci EU Prameny EP + legislativní postup Povinnost implementace Porušení povinností MS

3 Změny po „Lisabonu“ EU má právní subjektivitu, nahrazuje ES Pilířovitá struktura EU zrušena – rozšíření pravomocí orgánů EU Nový institucionální rámec Právní úprava – primární právo: –Smlouva o EU (SEU) –Smlouva o fungování EU (SFEU)

4 OCHŽP jako cíl EU Čl. 3 odst. 3 SEU: Unie vytváří vnitřní trh. Usiluje o udržitelný rozvoj Evropy, založený na –vyváženém hospodářském růstu –cenové stabilitě, –vysoce konkurenceschopném sociálně tržním hospodářství směřujícím k plné zaměstnanosti a společenskému pokroku –vysokém stupni ochrany a zlepšování kvality životního prostředí. Podporuje vědecký a technický pokrok.

5 Pravomoci EU EU jedná dle svěřených pravomocí Druhy pravomoci EU: –výlučná (čl. 3 SFEU) –sdílená s MS (čl. 4 SFEU) Řídí se principy: –subsidiarity a proporcionality (čl. 5 SEU) Čl. 11 SFEU = princip integrace

6 Environmentální politika EU čl. 191 SFEU cíle EP (odst. 1) –kvalita ŽP, –ochrana lidského zdraví, –obezřetné a racionální využívání přírodních zdrojů a –podpora opatření na mezinárodní úrovni, čelící regionálním a celosvětovým problémům ŽP základní principy EP (odst. 2) –PPP, prevence, předběžná opatrnost, proximita = princip nápravy škody u zdroje, vysoká úroveň ochrany příprava EP (odst. 3) – co je třeba zohlednit spolupráce EU a MS se třetími zeměmi a MO (odst. 4)

7 Environmentální politika EU čl. 192 odst. 3, 4 SFEU odst. 3: přijímání akčních programů odst. 4: povinnost MS financovat a provádět politiku v oblasti ochrany ŽP

8 Prameny EP Čl. 288 SFEU: pro výkon pravomocí EU přijímají orgány EU –Nařízení –Směrnice –Rozhodnutí –Doporučení a stanoviska (právně nezávazná) Postup přijímání právních (legislativních) opatření = legislativní proces

9 Legislativní proces Řádný = spolurozhodování Rady a EP na návrh Komise (čl. 289 SFEU) Zvláštní = rozhoduje Rada za konzultace EP, HSV a VR –uvedeno u jednotlivých ustanovení (např. čl. 192 odst. 2 SFEU)

10 „More Stringent Measures“ Čl. 114 odst. 4-6 a čl. 193 SFEU Možnost MS ponechat si stávající nebo přijmout nové vnitrostátní předpisy, které stanoví přísnější ochranu ŽP Postup se liší dle právního základu: Čl. 114 odst. 4-6 SFEU:  Slučitelnost se Smlouvami  Oznámení Komisi  Zdůvodnění  Komise do 6 měsíců od oznámení rozhodne Čl. 192, resp. 193 SFEU:  Slučitelnost se Smlouvami  Oznámení Komisi

11 Povinnost implementace Čl. 4 odst. 3 SEU: MS učiní veškerá vhodná obecná nebo zvláštní opatření k plnění závazků, které vyplývají ze Smluv nebo z aktů orgánů Unie. Čl. 291 odst. 1 SFEU: MS přijmou veškerá nezbytná vnitrostátní právní opatření k provedení právně závazných aktů EU. Čl. 192 odst. 4 SFEU: –MS financují a provádějí politiku v oblasti ŽP.

12 Pojem „implementace“ = souhrn aktivit směřujících k přizpůsobení vnitrostátních právních předpisů AC a jejich praktická aplikace  Transpozice  Aplikace  Prosazování (vynucování, enforcement)  Monitoring (Směrnice Rady 91/692/EHS)

13 Role Komise Čl. 17 SEU Komise zajišťuje uplatňování Smluv a opatření přijatých na jejich základě Pod kontrolou SDEU dohlíží na uplatňování práva EU V případě porušení povinností MS jedná (infringement procedure)

14 Infringement = porušení povinnosti členského státu Kategorie: –Non-communication (neoznámení) –Non-conformity (nesoulad) –Bad application (špatná aplikace)


Stáhnout ppt "Evropské právo životního prostředí 21. 3. 2011. Přednáška č. 2 Úvod: hlavní změny v EU po ratifikaci LS Ochrana ŽP jako cíl EU Pravomoci EU Prameny EP."

Podobné prezentace


Reklamy Google