Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana životního prostředí v právu a politice EU Vybrané otázky práva ŽP 2. 5. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana životního prostředí v právu a politice EU Vybrané otázky práva ŽP 2. 5. 2011."— Transkript prezentace:

1 Ochrana životního prostředí v právu a politice EU Vybrané otázky práva ŽP 2. 5. 2011

2 OCHŽP jako cíl EU Čl. 3 odst. 3 SEU: Unie vytváří vnitřní trh. Usiluje o udržitelný rozvoj Evropy, založený na –vyváženém hospodářském růstu –cenové stabilitě, –vysoce konkurenceschopném sociálně tržním hospodářství směřujícím k plné zaměstnanosti a společenskému pokroku –vysokém stupni ochrany a zlepšování kvality životního prostředí. Podporuje vědecký a technický pokrok.

3 Klíčové události ve vývoji EPŽP 1972 – konference OSN ve Stockholmu, první akční program ochrany ŽP v EU 1985 – rozhodnutí ADBHU 1986/1987 – Jednotný evropský akt 1992 – konference OSN v Rio de Janeiru 1993 – Maastrichtská smlouva 1997 – Amsterdamská smlouva 2009 – Lisabonská smlouva

4 Případ ADBHU C-240/83 ESD: –princip volného obchodu nelze považovat za absolutní, neboť je předmětem určitých omezení odůvodněných cíli obecného zájmu Společenství za předpokladu, že nejsou podstatně nepřiměřená –OCHŽP je jedním ze základních cílů Společenství –OCHŽP je obecným zájmem

5 Jednotný evropský akt zakotvil pravomoc EHS v oblasti ekologické politiky ex. čl. 130r-130t, 100a odst. 4, 6 Smlouvy o založení EHS

6 1992/1993 1992 Rio de Janeiro: mezinárodní konference OSN o ŽP a rozvoji Maastrichtská smlouva: –pojem ŽP byla zaveden do klíčových čl. 2, 3 SES –Zaveden pojem udržitelný růst (sustainable growth) –změny v rozhodovací proceduře

7 1997 – Amsterdamská smlouva vyjasnění ústavního postavení OCHŽP udržitelný rozvoj (sustainable development) princip integrace (čl. 6 SES) Čl. 95 odst. 4-6 SES spolurozhodování EP

8 2009 - po „Lisabonu“ EU má právní subjektivitu, nahrazuje ES Pilířovitá struktura EU zrušena – rozšíření pravomocí orgánů EU Nový institucionální rámec Právní úprava – primární právo: –Smlouva o EU (SEU) –Smlouva o fungování EU (SFEU)

9 Pravomoci EU EU jedná dle svěřených pravomocí Druhy pravomoci EU: –výlučná (čl. 3 SFEU) –sdílená s MS (čl. 4 SFEU) Řídí se principy: –subsidiarity a proporcionality (čl. 5 SEU) Čl. 11 SFEU = princip integrace

10 Základní pojmy politika –správa věcí veřejných, kterou vykonávají politické subjekty mající moc –v určité oblasti jde o politický rámec aktivit směřujících k dosažení určitého cíle (ve smyslu ang. policy) environmentální (ekologická) politika –základním účelem je poskytovat rámec a vodítko pro rozhodování a aktivity na mezinárodní, celostátní, krajské i místní úrovni, směřující k dosažení dalšího zlepšení kvality životního prostředí jako celku i stavu jeho složek a součástí.

11 Environmentální politika EU Formulována v tzv. akčních programech (Environment Action Programme) doposud jich bylo vydáno 6: 1973, 1977, 1982, 1987, 1993, 2002 dokumenty politické povahy stanoví priority ochrany ŽP a veřejného zdraví na určité časové období slouží jako vodítko pro legislativní činnost přijímané ve formě rozhodnutí Rady a EP (čl. 192 odst. 3 SFEU)

12 Environmentální politika EU čl. 191 SFEU cíle EP (odst. 1) –kvalita ŽP, –ochrana lidského zdraví, –obezřetné a racionální využívání přírodních zdrojů a –podpora opatření na mezinárodní úrovni, čelící regionálním a celosvětovým problémům ŽP základní principy EP (odst. 2) –PPP, prevence, předběžná opatrnost, proximita = princip nápravy škody u zdroje, vysoká úroveň ochrany příprava EP (odst. 3) – co je třeba zohlednit spolupráce EU a MS se třetími zeměmi a MO (odst. 4)

13 Prameny EPŽP Primární: SFEU, SEU, Listina základních práv EU Čl. 288 SFEU: pro výkon pravomocí EU přijímají orgány EU –Nařízení –Směrnice –Rozhodnutí –Doporučení a stanoviska (právně nezávazná) Postup přijímání právních (legislativních) opatření = legislativní proces

14 Legislativní proces Řádný = spolurozhodování Rady a EP na návrh Komise (čl. 289 SFEU) Zvláštní = rozhoduje Rada za konzultace EP, HSV a VR –uvedeno u jednotlivých ustanovení (např. čl. 192 odst. 2 SFEU)

15 Čl. 192 SFEU odst. 1: legislativní proces (řádný) odst. 2: legislativní proces (speciální) odst. 3: přijímání akčních programů odst. 4: povinnost MS financovat a provádět politiku v oblasti ochrany ŽP

16 „More Stringent Measures“ Čl. 114 odst. 4-6 a čl. 193 SFEU Možnost MS ponechat si stávající nebo přijmout nové vnitrostátní předpisy, které stanoví přísnější ochranu ŽP Postup se liší dle právního základu: Čl. 114 odst. 4-6 SFEU:  Slučitelnost se Smlouvami  Oznámení Komisi  Zdůvodnění  Komise do 6 měsíců od oznámení rozhodne Čl. 192, resp. 193 SFEU:  Slučitelnost se Smlouvami  Oznámení Komisi

17 Povinnost implementace Čl. 4 odst. 3 SEU: MS učiní veškerá vhodná obecná nebo zvláštní opatření k plnění závazků, které vyplývají ze Smluv nebo z aktů orgánů Unie. Čl. 291 odst. 1 SFEU: MS přijmou veškerá nezbytná vnitrostátní právní opatření k provedení právně závazných aktů EU. Čl. 192 odst. 4 SFEU: –MS financují a provádějí politiku v oblasti ŽP.

18 Pojem „implementace“ = souhrn aktivit směřujících k přizpůsobení vnitrostátních právních předpisů AC a jejich praktická aplikace  Transpozice  Aplikace  Prosazování (vynucování, enforcement)  Monitoring (Směrnice Rady 91/692/EHS)

19 Infringement = porušení povinnosti členského státu Kategorie: –Non-communication (neoznámení) –Non-conformity (nesoulad) –Bad application (špatná aplikace)

20 Prosazování EP = enforcement, vynucení EP, nucený výkon EP - zahrnuje kontrolu dodržování povinností a případný postih za jejich nedodržení subjekty podílející se na prosazování EP: –Komise + SD –soukromé osoby –členské státy (prostřednictvím státních org.)

21 Role Komise Čl. 17 SEU Komise zajišťuje uplatňování Smluv a opatření přijatých na jejich základě Pod kontrolou SDEU dohlíží na uplatňování práva EU V případě porušení povinností MS jedná (infringement procedure)

22 Role SD EU v ochraně ŽP čl. 19 SEU: zajišťuje dodržování práva při výkladu a provádění Smluv v oblasti ochrany ŽP se nejčastěji vedou řízení: –o porušení povinnosti –o předběžné otázce

23 Prosazování EEP Komise/Soudní dvůr Řízení o porušení povinnosti –Čl. 258 SFEU = „first round“ Formální upozornění Komise → vyjádření MS Odůvodněné stanovisko Komise MS nevyhoví stanovisku → Komise předloží případ ESD –Čl. 260 SFEU = „second round“ MS neplní rozsudek ESD → pouze formální upozornění Komise → vyjádření MS MS nevyhoví rozsudku → Komise předloží případ ESD a navrhne peněžní sankci (penále n. paušální částku), která je co do max. výše pro ESD závazná C-304/02 Komise v. Francie –SD poprvé uložil MS zaplacení penále (€ 57.761.250) i paušální částky (€ 20 mil.) z důvodu závažného a přetrvávajícího (od r. 1984) neplnění povinností vyplývajících z EP

24 Rozhodovací činnost SD ochrana ŽP 1976-1986: 21 rozsudků 1987-2003: cca 400 rozsudků 2010: –nové případy: 631 385 předběžná otázka – 26 z oblasti ŽP 136 žalob – 34 z oblasti ŽP = 1. místo (na 2. místě doprava a svoboda poskytování služeb – obě oblasti 13 žalob) –dokončené případy: 574 339 předb. otázka 139 žaloby – 48 z oblasti ŽP

25 Rozhodovací činnost SD Věcně z oblasti ochrany ŽP: nejčastěji odpady, vody, ochrana přírody, ochrana před škodlivými účinky chemických látek, hluk, EIA MS, proti kterým je nejčastěji vedeno řízení o porušení povinnosti z oblasti ochrany ŽP: –Belgie, Itálie, Německo, Francie Délka řízení: –Předběžné otázky: 16,1 měsíců –Žaloby: asi 17 měsíců (16,7)

26 ČR u SD EU Vládní zmocněnec pro zastupování ČR před ESD (MZV ČR) – každoročně zpráva o činnosti ČR obecně (2004-2010): –předb. otázky (15) –řízení o porušení povinnosti (22)


Stáhnout ppt "Ochrana životního prostředí v právu a politice EU Vybrané otázky práva ŽP 2. 5. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google