Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ESF – Operační program rozvoj lidských zdrojů Monitorovací výbor RPS 15.06. 2006 Monitoring Committee CSF.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ESF – Operační program rozvoj lidských zdrojů Monitorovací výbor RPS 15.06. 2006 Monitoring Committee CSF."— Transkript prezentace:

1 ESF – Operační program rozvoj lidských zdrojů Monitorovací výbor RPS Monitoring Committee CSF

2 Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) Human Resources Development Operational Programme (HRD OP) Stav implementace OP RLZ k View of HRD OP Implementation – OP RLZ / HRD OP

3 Vývoj realizace OP RLZ HRD OP Implementation development Vývoj realizace OP RLZ v mil. EUR ke dle SMT HRD OP implementation development (mil. EUR – 30/04/06) Alokace Total budget Schválené prostředky Approved operations Smlouvy Contracted operations Uskutečněné výdaje Realised expenditure Certifikované výdaje Certified expenditure Prosinec 2005 December ,43164,59 6,492,84 Únor 2006 February ,43174,66 7,332,84 Duben 2006 April ,43212,23212,2012,245,49 OP RLZ / HRD OP

4 Přehled realizace – Priorita 1 OP RLZ Overview of implementation – Priority 1 HRD OP Alokace (Budget) mil. CZK Předložené projekty (Submitted projects) Schválené projekty (Approved projects) Nasmlouvané projekty (Contracted projects) Čerpání ESF (Spent expendit ure) mil. CZK Objem/ Volume (mil. CZK) Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK) Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK) Počet/ Number of projects GP 1 421,73 355, , ,016710,1 SP/NP 2 819,21 765, , ,92111,7 Celkem Total 4 240,95 121, , ,918821,8 GP – grantové projekty/grant projects SP/NP – systémové a národní projekty/systemic and national projects *Jedná se pouze o prostředky ESF (only ESF contribution) OP RLZ / HRD OP

5 Přehled realizace – Priorita 2 OP RLZ Overview of implementation – Priority 2 HRD OP Alokace (Budget) mil. CZK Předložené projekty (Submitted projects) Schválené projekty (Approved projects) Nasmlouvané projekty (Contracted projects) Čerpání ESF (Spent exp.) mil. CZK* Objem/ Volume (mil. CZK) Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK) Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK) Počet/ Number of projects GP , , ,62315,6 SP/NP 425,4425,318425,318425,3184,4 Celkem Total 1 681,43 931, , ,924910,0 GP – grantové projekty/grant projects SP/NP – systémové a národní projekty/systemic and national projects *Jedná se pouze o prostředky ESF (only ESF contribution) OP RLZ / HRD OP

6 Přehled realizace – Priorita 3 OP RLZ Overview of implementation – Priority 3 HRD OP Alokace (Budget) Mil. CZK Předložené projekty (Submitted projects) Schválené projekty (Approved projects) Nasmlouvané projekty Contracted projects) Čerpání ESF (Spent exp.) mil. CZK* Objem/ Volume (mil. CZK) Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK) Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK) Počet/ Number of projects GP 2 631,97 218, , ,22267,4 SP/NP , , ,817119,4 Celkem Total 4 452,98 622, , , ,8 GP – grantové projekty/grant projects SP/NP – systémové a národní projekty/systemic and national projects * Jedná se pouze o prostředky ESF (only ESF contribution) OP RLZ / HRD OP

7 Přehled realizace – Priorita 4 OP RLZ Overview of implementation – Priority 4 HRD OP Alokace (Budget) mil. CZK Předložené projekty (Submitted projects) Schválené projekty (Approved projects) Nasmlouvané projekty (Contracted projects) Čerpání ESF (Spent exp.) mil. CZK* Objem/ Volume (mil. CZK) Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK) Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK) Počet/ Number of projects GP 1 796,66 171, , ,728214,3 SP/NP , ,140 Celkem 2 082,66 381, , ,828614,3 GP – grantové projekty/grant projects SP/NP – systémové a národní projekty/systemic and national projects * Jedná se pouze o prostředky ESF (only ESF contribution) OP RLZ / HRD OP

8 Přehled realizace – Priorita 5 OP RLZ Overview of implementation – Priority 5 HRD OP Alokace (Budget) mil. CZK Předložené projekty (Submitted projects) Schválené projekty (Approved projects) Nasmlouvané projekty (Contracted projects) Čerpání ESF (Spent exp.) mil. CZK* Objem/ Volume (mil. CZK) Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK) Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK) Počet/ Number of projects TA 628,9419,965419,965419,96536,9 TA – projekty technické pomoci/projects of technical assistence * Jedná se pouze o prostředky ESF (only ESF contribution) OP RLZ / HRD OP

9 Dokončení procesu schválení systémových a národních projektů Finalising of the approval of systemic and national projects Urychlení procesu vyhlašování veřejných zakázek u schválených systémových a národních projektů Acceleration of the calls for tenders for systemic and national projects Urychlení výběru projektů a kontrahování již vybraných projektů v rámci grantových schémat Acceleration of project`s selection and contrancting of selected projects within the grant schemes. OP RLZ / HRD OP Opatření přijatá ke zrychlení realizace – Actions to be taken for acceleration of realisation of HRD OP

10 Opatření přijatá ke zrychlení realizace - Actions to be taken for acceleration of realisation of HRD OP Zjednodušení monitorovací zprávy Symplyfying of the Monitoring Report Zjednodušení předkládání účetních dokladů k Žádosti o platbu Symplyfying of submitted accountancy documents for the Payment Request OP RLZ / HRD OP

11 Opatření přijatá ke zrychlení realizace - Actions to be taken for acceleration of realisation of HRD OP Semináře pro příjemce a individuální intenzivní konzultace s příjemci podpory (např. k monitorovacím zprávám či žádostem o platbu) Seminars and individual consultations for the FBs and FRs (f.e.monitoring reports, payment requests etc.) Personálně zajistit administraci programu na všech úrovních implementační struktury Strenghtening of the administrative capacity of the programme at all levels of the implementation structure OP RLZ / HRD OP

12 Specifické překážky a jejich řešení – Specific obstacles and it`s solutions Nesoulad národních předpisů s jednotlivými oblastmi implementace Inconsonance of the national rules and parts of implementation Nápravná opatření: součinnost při zpracování novel legislativních předpisů Corrective actions: legislative amendments Nedostatečné zajištění implementace lidskými zdroji Insufficient administrative capacity of the implementation Nápravná opatření: jednání na úrovní RPS a MF - možnost navýšení, využití outsourcingu Corrective actions : meetings with CSF and MoF / possibilites for strenghtening the human resources capacity, outsourcing OP RLZ / HRD OP

13 Specifické překážky a jejich řešení - Specific obstacles and it`s solutions Veřejná podpora - nejednotný výklad ÚHOS Public subsidy – no consistent interpretation Nápravná opatření: poskytovatelé postupovali podle základních typů podpor Corrective actions – using the basic types of subsidy during realization of projects Princip partnerství – není v české legislativě ošetřen Partnership – does not exist in the Czech legislation Nápravná opatření: vydání metodického dopisu Corrective actions – metodic guidline from MA OP RLZ / HRD OP

14 Informační systém MSSF – problémy technického rázu a nejednotné nastavení parametrů Monitoring system MSSF – technical troubles Nápravná opatření: operativní řešení s TESCO SW, a.s. a OMP MMR, pracovní skupina implementační struktury OP RLZ Corrective actions- communication with TESCO, Working group for MSSF Sledování a dodržování monitorovacích indikátorů Monitoring and observing of the monitoring indicators Nápravná opatření: ŘO provedl inventuru monitorovacích indikátorů – doplněny chybějící ukazatele (projekt TA - Metodika výpočtu MI OP RLZ a agregace MI OP RLZ). Corrective actions - revision of indicators by MA OP RLZ / HRD OP Specific obstacles and it`s solutions Specifické překážky a jejich řešení – Specific obstacles and it`s solutions

15 Studie Studies vyhodnocení dosaženého pokroku OP RLZ Evaluation of reached HRD OP progress vyhodnocení přínosu OP RLZ k aktivní politice zaměstnanosti Evaluation of HRD OP contribution to active employment policy vstupní analýzy současných vazeb trhu práce s 11 sektory Analysis of the actual labour market relations to the 11 sectors OP RLZ / HRD OP Projekty TA k posílení absorpční kapacity TA projects dealing with strenghtening the absorb capacity

16 semináře pro žadatele workshops for final beneficiaries technické zajištění programu IS – Monit Expenditure on IS MSSF Monit DVD – Dokument ESF – Nová šance pro Vás DVD Dokumentary ESF – Your New Chance Vzdělávací programy pro pracovníky implementační struktury Training activities for implementation strukture OP RLZ / HRD OP Projekty TA k posílení absorpční kapacity TA projects dealing with strenghtening the absorb capacity

17 Stav realizace OP RLZ k HRD OP Implementation situation ( ) Stav realizace OP RLZ v mil. EUR ke dle SMT HRD OP implementation situation (mil. EUR to 30/05/06) Alokace Total budget Schválené prostředky Approved operations Smlouvy Contracted operations Uskutečněné výdaje Realised expenditure Certifikované výdaje Certified expenditure Květen 2006 May ,43233,65 14,589,22* OP RLZ / HRD OP * Včetně certifikace v období od do Including certification from to

18 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministry of Labour and Social Affairs Odbor řízení pomoci z ESF ESF Management Department OP RLZ / HRD OP

19 Děkuji Vám za pozornost! Thank You!


Stáhnout ppt "ESF – Operační program rozvoj lidských zdrojů Monitorovací výbor RPS 15.06. 2006 Monitoring Committee CSF."

Podobné prezentace


Reklamy Google