Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Úřad práce v Plzni, oddělení implementace projektů ESF Martina Bydžovská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Úřad práce v Plzni, oddělení implementace projektů ESF Martina Bydžovská."— Transkript prezentace:

1 1 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Úřad práce v Plzni, oddělení implementace projektů ESF Martina Bydžovská

2 2 Operační program Rozvoj lidských zdrojů – OP RLZ Základní programový dokument – specifikuje možné oblasti podpory z ESF na území ČR s výjimkou hlavního města Prahy Priority OP RLZ Opatření – podrobně v Dodatku OP RLZ Horizontální témata

3 3 Evropský sociální fond - ESF Finanční nástroj EU pro investice do lidských zdrojů Hlavním úkolem je rozvoj zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociální integrace a celoživotní vzdělávání

4 4 Priority a opatření OP RLZ 1. AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI - 1.1 Posílení APZ při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání - 1.2 Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti 2. SOCIÁLNÍ INTEGRACE A ROVNOST PŘÍLEŽITOSTÍ - 2.1 Integrace specifických skupin obyvatel. ohrožených sociální exkluzí - 2.2 Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce - 2.3 Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb 3. ROZVOJ CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ - 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a škol. zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání - 3.2 Podpora terciálního vzdělávání, výzkumu a vývoje - 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání 4. ADAPTABILITA A PODNIKÁNÍ - 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti - 4.2 Specifické vzdělávání

5 5 Implementační struktura OP RLZ Řídící orgánMPSV Zprostředkující subjekt MPSV – SSZ: pro opatření 1.1,1.2, část 2.1, 2.2, 3.3 a 4.1 MŠMT: pro opatření 3.1 a 3.2 NROS: pro opatření 2.3 Konečný příjemce PÚP: část opatření 1.1, 1.2, 2.1 a 4.1 Kraje: část opatření 3.3 MPSV – SSZ: pro část opatření 1.1,1.2, 2.1, 3.3, 4.1 a celé 2.2 MPSV – odbor 22: pro část opatření 2.1 MŠMT – Pedagogické centrum Praha – skupina2: pro opatření 3.1 MŠMT – skupina 3: pro opatření 3.2 CzechInvest: část opatření 4.1 MPO, MŽP, MMR: pro opatření 4.2 Konečný uživatel – subjekt realizující projekt a přijímající finanční prostředky z OPRLZ Monitorovací výbor

6 6 Opatření OP RLZ – konečný příjemce PÚP 1. 1 Posílení APZ při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání 1.2 Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti 2. 1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí 4. 1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti

7 7 Realizace: tendr a grantové schéma aneb jak získat finanční prostředky Tendr (velký projekt) - zadavatel přesně specifikuje potřebu - vyhlašuje výběrové řízení na dodávku služeb - žadatel o finanční prostředky předkládá nabídku – zákon o veřejných zakázkách Grantové schéma - projektový rámec pro menší projekty - jsou vymezeny oblasti pro předkládání projektů - žadatel o finanční prostředky navrhuje vlastní řešení – předkládá projekt - inovativní a specifické činnosti Národní grantové schéma – pro více regionů

8 8 Realizace opatření Pověřený úřad práce – konečný příjemce (KP) Opatření 1.1 - tendr (Projekty Najdi si práci a Návrat do práce), grantové schéma Opatření 1.2 – tendr Opatření 2.1 - tendr (Příprava na práci) Opatření 4.1 - grantové schéma Spolupráce s MPSV – kontaktní místo, příjem žádostí, monitoring Opatření 1.1 – národní grantové schéma Opatření 1.2 – systémový projekt Opatření 2.2 - národní grantové schéma Opatření 4.1 – národní grantové schéma

9 9 Kvantifikované cíle na 2004 - 2006 1.1 2934 osob5 533 610 EUR GS 884 osob1 666 033 EUR Tendry2050 osob3 867 577 EUR

10 10 Kvantifikované cíle na 2004 - 2006 2.1 tendr291 osob 511 036 EUR 4.1 GS991 osob1 886 658 EUR 1.2 tendr 175 752 EUR CELKEM 2004 -2006 8 107 056 EUR

11 11 Horizontální témata Rovné příležitosti Udržitelný rozvoj Informační společnost Podpora místním iniciativám Průřezové politiky pro všechny sektorové operační programy – v rámci OP RLZ bude hodnoceno jejich působení na rozvoj lidských zdrojů

12 12 Implementace – úloha úřadů práce Přípravná fáze Informace pro zájemce o získání finančních prostředků z ESF Zjištění předběžného zájmu potenciálních žadatelů, možnosti Tvorba tendrových projektů a grantových schémat včetně realizačních týmů Databáze hodnotitelů Vlastní realizace Zajištění a realizace publicity Zveřejnění výzvy k podávání žádostí nebo vyhlášení výběrového řízení Kontaktní místo pro jednotlivá kola výzev, sběr projektových přihlášek a nabídek Administrace grantových schémat a tendrů Zajištění hodnotících a výběrových komisí Uzavírání dohod o přidělení prostředků s úspěšnými předkladateli a dodavateli Výběr klientů Realizace plateb Monitoring a kontrola

13 13 Úspěch Čerpání finančních prostředků z ESF - připravenost implementačních struktur - kvalitní projekty Žadatelé o finanční pomoc z ESF - budoucí projekty zaměřeny na řešení problémů cílových skupin příjemců pomoci, zajištění naplnění výše uvedených opatření Proplácí se pouze uznatelné náklady

14 14 Realizátoři projektů Úřady práce Zaměstnavatelé Vzdělávací instituce Nestátní neziskové organizace Zaměstnavatelské agentury Organizace sociálních partnerů Obce, kraje - Upravují jednotlivá opatření - Dodatek OPRLZ

15 15 Jak na to Projektový záměr, který řeší problém Najít zdroj financování – Operační program Projekt v souladu s cílovými skupinami a aktivitami příslušného opatření Výzva – předložit projekt Hodnocení projektů Uzavírání dohod o přidělení prostředků s úspěšnými předkladateli projektů

16 16 Uznatelné náklady proplácí se pouze uznatelné náklady nezbytné pro realizaci projektu zahrnuté do rozpočtu projektu vzniklé v době trvání smlouvy o financování evidované, identifikovatelné, ověřitelné v souladu s nařízením Komise ES č. 1784/1999 o ESF na typy činností uvedených v opatření, resp. výzvě – na aktivity v souladu s obsahovou stránkou a cíli projektu neinvestiční

17 17 Limity – grantová schémata Doba trvání projektu max. 24 měsíců Minimální částka na jeden projekt 930 000 Kč Maximální částka na jeden projekt 6 200 000 Kč Projekt lze financovat do výše 100 % uznatelných nákladů, podnikající subjekty se podílí na financování dle rozhodnutí ÚOHS č.j. VP/S 81/04 – 160 ze dne 28.4.2004 Zálohové a průběžné platby

18 18 Oprávnění žadatelé – grantová schémata Fyzické nebo právnické osoby se sídlem v ČR (Praha – výjimka) Přímá zodpovědnost za přípravu a řízení projektu – nikoliv prostředník Partnerství

19 19 Tendrové projekty Výzvy, předkládání nabídek,hodnocení, uzavírání smluv s dodavateli – vše v režimu zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

20 20 Zdroje informací OP RLZ a Dodatek OPRLZ Implementační struktura OP RLZ Příručka pro žadatele o finanční podporu grantovým projektům OP RLZ Vzor formuláře žádosti o finanční podporu z OP RLZ - www.mpsv.cz Evropský sociální fond, OP RLZ www.mpsv.cz www.nvf.cz pm.uradprace.cz www.strukturalni-fondy.cz

21 21 Děkuji za pozornost Ing. Martina Bydžovská Vedoucí oddělení implementace projektů ESF ÚP v Plzni tel.: 377 411 464 fax: 377 429 669 E-mail: bydzovskam@up.mpsv.cz


Stáhnout ppt "1 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Úřad práce v Plzni, oddělení implementace projektů ESF Martina Bydžovská."

Podobné prezentace


Reklamy Google