Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úloha manažerů v řízení podniku Úloha manažerů ve finančním řízení ve finančním řízení a v řízení kvality.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úloha manažerů v řízení podniku Úloha manažerů ve finančním řízení ve finančním řízení a v řízení kvality."— Transkript prezentace:

1 Úloha manažerů v řízení podniku Úloha manažerů ve finančním řízení ve finančním řízení a v řízení kvality

2 Finanční management Je tvořen v kontextu s obchodní strategií, řízením finančních vstupů a dlouhodobou koncepcí financování podniků. Analytická část obsahuje historický, aktuální a trendový přehled finančních výsledků a ukazatelů. Finanční ukazatele aktivity, likvidity, zadluženosti, výkonnosti nebo tržní hodnoty. (Hospodářský výsledek, ekonomická přidaná hodnota EVA,průměrné náklady kapitálu WACC, rentabilita tržeb ROS, výnosnost vlastního kapitálu ROE, úrokové krytí TIE ….. Způsob řízení investičních aktivit příprava finančních a investičních plánů, řízení vztahů s rozhodujícími finančními partnery, kalkulace, řízení finančních rizik, finanční controlling.

3 Finanční management Finanční management – řízení výkonnosti, majetku a zdrojů potřebných pro jeho pořízení, tvorbu a řízení hotovosti, přípravu investičních plánů. Výnosově nákladové finanční plány Bilanční finanční plány Řízení výkonnosti (plán zisku a ztrát) Výnosy – provozní tržby z prodeje, finanční prodej finančních účastí, mimořádné – odepsaný IM) Náklady – provozní (spotřeba materiálu a energie, Mzdové…), finanční (úroky), mimořádné (dary), Odpisy. Hospodářský výsledek – zisk/ztráta Řízení majetku a jeho krytí Stálá aktiva – hmotný majetek movitý, nemovitý, Nehmotný, finanční majetek Oběžná aktiva – zásoby, pohledávky, peníze v hotovosti, na účtech Vlastní kapitál – kapitálové fondy, rondy ze zisku Výsledek hospodaření z minulých let Cizí kapitál – dlouhodobý (dluhopisy), krátkodobý (závazky vůči Zaměstnancům, daňové závazky, závazky z obchodních vztahů, rezervy) rezervy)

4 Finanční management Příjmově výdajové finanční plány Řízení hotovosti Příjmy – z provozní, investiční a finanční činnosti podniku (vratka daně, příjem z prodeje investice, čerpání úvěrů) Výdaje – spojené s provozní, investiční a finanční aktivitou (na mzdy, na režii, daně – zálohy z příjmů, úroky, úvěry…) Hotovost - cash flow – konečný zůstatek peněžních prostředků Investiční plány Strategické investiční rozhodování Posuzování návratnosti investic, efektivnosti investice Výnosnost, rizikovost, doba splacení. Určení investičních výdajů – pořizovací cena, daňové úlevy, Likvidace nahrazovaného majetku… Výpočet budoucích peněžních příjmů CF Určení nákladů na kapitál – průměrné vážené náklady WACC Posouzení efektivnosti investice – určení čisté současné Hodnoty – rozhodnutí přijmeme, nepřijmeme…

5 Které číselné údaje jsou důležité a proč? Ne vše, co lze spočítat, se počítá za důležité a ne vše, co se počítá za důležité, lze spočítat … Albert Einstein Základní schopnost pracovat s číselnými údaji si musí osvojit každý manager. Umění je v pochopení smyslu číselných údajů, nikoli ve schopnosti je vypočítat. Je nutno chápat, jak se k číslům došlo, abychom pochopili jejich význam. Číselné údaje vypovídají o tom, jak si organizace počíná, je však nutno je umístit do souvislostí. Váží 65 kg – objektivní informace. Jirka je muž vysoký 190cm, Jana je žena s výškou 150cm Jirka vážil před třemi měsíci 90 kg - Skládá se určitý obraz

6 Finanční ukazatele -Časové řady – zachycují vývoj určitého kritéria v čase – příjmy, náklady za posledních pět let, -Míra růstu – porovnává včerejšek s dneškem -Význam údajů o trendech - podíl firmy na dodávkách pro školy Lze trend zvrátit ? Jaká přijmeme opatření? Apple Computer Dell 201015,6 %9,3 % 201113,2 %11,8 % 201211,1 %14,9 %

7 Míra zadluženosti Proč je důležitá míra zadluženosti ? – vypovídá o schopnosti splácet závazky vůči věřitelům. Čím vyšší je zadluženost (vzhledem ke schopnosti firmy generovat hotovost, tržbu), tím větší je riziko věřitele, že firma nemá z čeho splácet závazky Vůči zaměstnancům Vůči dodavatelům Vůči bankám Vůči státu

8 Základní podnikatelská matematika Příjmy, náklady, zisky, toky hotovosti – číselné údaje bez nichž se firma nemůže odejít. Online přístup k informacím – průběžné aktuální údaje o rezervaci letenek – možnost přizpůsobit ceny letenek v reálném čase tak, aby byla zajištěna obsazenost letadla – řízení vytíženosti, které ovlivní, zda let bude ziskový nebo ztrátový. Proč létáme z Greensboro do Greenville šestkrát denně, když 90% zákazníků letí prvním letem?

9 Konečný výsledek zisk/ztráta Rozdíl mezi účelem, posláním organizace - důvodem, ke kterému byla organizace zřízena A konečnými výsledky dosahování tohoto účelu – zisky jsou výsledkem! Účelem každé organizace je vytvářet hodnotu pro zákazníkem, v důsledku toho přinášet zisky !!! Hospodářský výsledek je objektivním měřítkem toho, jak si management vede.

10 Management kvality Management kvality začíná vždy u zákazníků – řídit kvalitu lze pouze na základě řízení vztahů se zákazníky, znalosti jejich očekávání na kvalitu (výrobků, služeb, komunikace, distribuce, vyřizování reklamací …) Přístupy k řízení kvality se historicky vyvíjely: -Dohled nad kvalitou – vyhodnocování hotové produkce a zmetkovosti -Kontrola kvality – kontrola příčiny, testování celého výrobního procesu se zaměřením na slabá místa, provádí se nápravná opatření -Zajištění kvality (model QMS Quality Management Systém) -Celkové řízení kvality (model TQM – Total Quality Management)

11 Kritické faktory úspěšnosti organizace Firmy se snaží co nejvíce snižovat náklady na výrobu a maximalizovat zisk prodejem svých produktů.

12 Řízen kvality je o řízení procesů

13 Modely řízení kvality Systém v moderním pojetí řízení podniků. Modely řízení kvality QMS Normy (ČSN, ISO) Postupy Vybrané skupiny pracovníků Modely řízení kvality TQM Strategie trvalých zlepšení Filozofie Všichni pracovníci podniků Modely řízení kvality BSC Balanced Score Card Rovnováha Finance – zákazník Interní procesy - inovace

14 Implementace standardů ISO Procesním přístupem. Jedná se především o dodržení osmi zásad managementu, : Zaměření na zákazníka. Vedení a řízení lidí (vůdčí role). Zapojení lidí. Procesní přístup. Systémový přístup k managementu. Neustálé zlepšování. Přístup k rozhodování zakládající se na faktech. Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy.“ Jedná se o jakékoli činnosti, při nichž dochází jejich realizací k přeměně vstupů na výstupy.

15 Výhody certifikace ISO - v podniku je definován a zaveden řád, systém na všech úrovních podnikových aktivit -Roste důvěryhodnost podniku – držitel certifikátu kvality je prověřený partner certifikační společností -Informace pro banky, investory, certifikát kvality je prvkem stability -Konkurenční výhoda

16 Certifikace jako ocenění kvality

17 Japonský model TQM TQM je filozofií – vychází z potřeb zákazníka, podniku, organizačního uspořádání. Souvisí s motivačním plánem pro pracovníky. Předpokládá trvalé zapojení managementu na všech úrovních na implementaci Japonský model TQM Procesní model: Popis-zlepšování- Měření - opakovatelnost Vychází se z toho, že Věci budou fungovat tak, Jak se předpokládá Inovace produktu Jsou založeny Na marketingovém výzkumu Produkty musí být nejenom funkční, ale i esteticky kvalitní včetně ergonomie

18 Porovnání jednotlivých modelů ISO 9001: 2008TQMEFQM 2013 Zaměření na zákazníkaOrientace na výsledkyDosahování vyvážených výsledků Vedení (leadership)Zaměření na zákazníkaVytváření hodnoty pro zákazníky Zapojení zaměstnancůVůdcovství a stálost úspěchu Vedení na základě vize, inspirace a integrity Procesní přístup Management prostřednictvím procesů a faktů Řízení na základě procesů Systémový přístup k řízeníRozvoj a zapojení lidí Dosahování úspěchů díky pracovníkům Neustálé zlepšování Neustálé učení se, inovace a zlepšování Podporování kreativity a inovací Přístup k rozhodování zakládajících se na faktech Rozvoj partnerstvíBudování partnerství Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy Sociální odpovědnost Přijímání odpovědností za trvale udržitelnou budoucnost

19 Vyhodnocování BSC Zaměřen na 4 rozhodující oblasti managementu VÝKONNOST Zaměřena na finanční cíle ROA, ROE, EVA… ZÁKAZNÍK Tržní podíl Počet zákazníků naší firmy/ celkový počet zákazníků na trhu počet zákazníků na trhu Prodeje naší firmy/ celkové objemy prodeje na trhu PROCESYNákladovost INOVACE Produktivita Schopnost pracovníků provádět inovace

20 Procesně orientovaný systém budování kvality

21 Model six sigma Sigma je symbol, který statistici používají k označení směrodatné odchylky 1 sigma znamená, že 68% výstupů má přijatelnou jakost 3 sigma – 97% úspěšnost 6 sigma – přijatelná jakost v 99,99 procentech výrobků. Na jeden milion operací připadá 3,4 vady. Koncem devadesátých let firmy pracovaly na 3,5 sigma – tj. 35 tisíc vad na jeden milion operací., letecké společnosti 35-50 tisíc chybných operací při operacemi se zavazadly Bezpečnost leteckého provozu musí překročit 6 sigma – Na dva miliony operací připadá méně než jedna nehoda. Pokud Concordu na 1 200 000 letů připadly 3 nehody, je bilance nepřijatelná.


Stáhnout ppt "Úloha manažerů v řízení podniku Úloha manažerů ve finančním řízení ve finančním řízení a v řízení kvality."

Podobné prezentace


Reklamy Google