Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojem a význam řízení Cash Flow ve firmě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojem a význam řízení Cash Flow ve firmě"— Transkript prezentace:

1 Pojem a význam řízení Cash Flow ve firmě
VŠMIE Praha Pojem a význam řízení Cash Flow ve firmě ČVUT Ing. Marie Černá

2 Úvod a vymezení základních pojmů
Pojem a význam Cash flow Metody výpočtu Cash flow Výkazy Cash flow ČVUT

3 - Cash-flow se většinou nepřekládá do češtiny.
- Pokud ano, jde o peněžní tok. - Pojem cash-flow je možné chápat především jako: Přírůstek nebo úbytek peněz. Metody výpočtu cash-flow. Výkaz cash-flow. ČVUT

4 - Častěji užíváme pojem cash flow ve významu čistý cash flow.
= rozdíl příjmů a výdajů účetní jednotky za určité období. - Čistý cash flow může nabývat kladné i záporné hodnoty. ČVUT

5 - Účetnictví zachycuje peněžní toky především jako obraty syntetických, případně analytických účtů skupin: 21 – Peníze, 22 – Účty v bankách, 26 – Peníze na cestě, a také na účtech úvěrů. ČVUT

6 - Dosažený zisk jako rozdíl výnosů
- Vnější okolí firmy a firmu samotnou nezajímá jen velikost dosahovaného zisku, ale současně také schopnost podniku hradit svoje závazky a jiné výdaje. (Např. splátky úvěrů, dividendy, nákupy dlouhodobého majetku, platby dodavatelům, …). - Dosažený zisk jako rozdíl výnosů a nákladů automaticky neznamená, že je podnik schopen hradit všechny své závazky a potřeby. ČVUT

7 - Jde tedy o přebytek příjmů nad výdaji.
- To je možné jen tehdy, transformuje-li se zisk v koloběhu hospodářských prostředků na čistý cash flow, který je kladný. - Jde tedy o přebytek příjmů nad výdaji. ČVUT

8 = nebyl celý na cash flow transformován.
- Zisk a čistý cash flow se mohou lišit. - Zisk je větší než čistý cash flow = nebyl celý na cash flow transformován. ČVUT

9 Rozdíly způsobují položky, které:
jsou výnosem, ale v den uskutečnění účetního případu nejsou příjmem (vystavené odběratelské faktury, …), jsou příjmem, ale nejsou výnosem (přijaté úvěry připsané na běžný účet, …), jsou nákladem, ale v den uskutečnění účetního případu nejsou výdajem (spotřeba materiálu, odpisy dlouhodobého majetku, …), jsou výdajem, ale nejsou nákladem (úhrady dodavatelských faktur, splátky úvěrů, ...). ČVUT

10 Metody výpočtu Cash flow
ČVUT

11 - Cash-flow lze vypočítat pomocí dvou hlavních metod:
Přímá metoda výpočtu čistého cash flow - Průběžně sledujeme příjmy a výdaje. Nepřímá metoda výpočtu čistého cash flow - Čistý Cash flow = +/-HV + odpisy +/- změna A ČVUT

12 Způsoby výpočtu čistého CF
Přímé Nepřímé Z obratů peněžních Ze zůstatků Úpravou HV Ze změn stavů účtů peněžních účtů o rozdíly rozvahových účtů ČVUT

13 Přímý způsob výpočtu čistého cash flow
Příjmy za dané období – Výdaje za dané období - Čistý CF se zjistí buď z příjmových a výdajových obratů peněžních účtů (211, 221, 261), nebo případně ze změn zůstatků těchto účtů. Zjištění čistého CF ze změn stavů - srovnáním počátečních a konečných zůstatků - Při tomto výpočtu se vychází z bilanční rovnice: Počáteční zůstatek + příjmy = Výdaje + konečný zůstatek = Konečný zůstatek – počáteční zůstatek = Příjmy - výdaje ČVUT

14 Nepřímý způsob výpočtu úpravou hospodářského výsledku na čistý CF
- Z hospodářského výsledku můžeme zjistit čistý cash flow tak, že jej opravíme o rozdíly, které ze vztahu hospodářského výsledku a cash flow plynou. - Tím současně zjistíme, z jakých důvodů se hospodářský výsledek a čistý cash flow liší. Čistý CF = + (-) hospodářský výsl. + kladné rozdíly – záporné rozdíly ČVUT

15 Nepřímý způsob výpočtu čistého CF ze změn stavů rozvahových účtů
- Zvýšení stavu aktiva váže peněžní prostředky, představuje jejich vynaložení a je tedy buď příčinou, nebo následkem výdaje. - Naopak snížení stavu aktiva představuje uvolnění peněžních prostředků a v tomto smyslu je lze považovat za příčinu nebo následek příjmu. ČVUT

16 - Podobně uvažujeme o změnách stavů na pasivních účtech.
- Přírůstek pasiva (např. zvýšení stavu na účtu dodavatelů) představuje skutečnost, že nás dodavatel do doby úhrady faktur financuje. Tyto prostředky jsme zatím za dodávky nemuseli platit, dočasně je šetříme. - Příčinou nebo následkem těchto skutečností je příjem. - Sníží-li se naopak stav na účtu dodavatelů, je to způsobeno úhradou našich závazků, čili je to následkem výdeje, který se uskutečnil současně. ČVUT

17 Změny stavů rozvahových účtů transformují
- Lze tedy obecně říci, že zvýšení stavu pasiva vyvolává příjem, snížení stavu pasiva je projevem výdaje. - Tímto způsobem se: Změny stavů rozvahových účtů transformují do formy příjmů (či jejich zdrojů, příčin) nebo do formy výdajů (či jejich následků, tzv. užití). - Nepřímé metody výpočtu cash flow umožňují zjišťovat peněžní toky podle jejich struktury. ČVUT

18 Výkazy Cash flow ČVUT

19 Výkaz CF - čistý, resp. nemodifikovaný. ČVUT

20 Výkaz CF založený na transformaci výnosových a nákladových veličin do příjmů a výdajů
ČVUT

21 Výkaz CF sestavovaný ze zisku o korekce změny stavu aktiv a pasiv
ČVUT

22 Závěrečné otázky Co představuje pojem cash-flow, resp. čistý cash flow? Jak lze vypočítat čistý cash-flow za určité období? Co je základem nepřímé a přímé metody výpočtu čistého cash-flow? Jaké výkazy cash-flow znáte a jaká je jejich struktura? Je cash-flow součástí účetní závěrky a finanční analýzy? ČVUT


Stáhnout ppt "Pojem a význam řízení Cash Flow ve firmě"

Podobné prezentace


Reklamy Google