Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

18.7.2015ČVUT1 Pojem a význam řízení Cash Flow ve firmě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "18.7.2015ČVUT1 Pojem a význam řízení Cash Flow ve firmě."— Transkript prezentace:

1 18.7.2015ČVUT1 Pojem a význam řízení Cash Flow ve firmě

2 Úvod a vymezení základních pojmů Pojem a význam Cash flow Metody výpočtu Cash flow Výkazy Cash flow 18.7.2015ČVUT2

3 18.7.2015ČVUT3 -Cash-flow se většinou nepřekládá do češtiny. -Pokud ano, jde o peněžní tok. -Pojem cash-flow je možné chápat především jako:  Přírůstek nebo úbytek peněz.  Metody výpočtu cash-flow.  Výkaz cash-flow.

4 18.7.2015ČVUT4 -Častěji užíváme pojem cash flow ve významu čistý cash flow. Čistý cash flow Čistý cash flow = rozdíl příjmů a výdajů účetní jednotky za určité období. -Čistý cash flow může nabývat kladné i záporné hodnoty.

5 18.7.2015ČVUT5 - Účetnictví zachycuje peněžní toky především jako obraty syntetických, případně analytických účtů skupin:  21 – Peníze,  22 – Účty v bankách,  26 – Peníze na cestě,  a také na účtech úvěrů.

6 18.7.2015ČVUT6 -Vnější okolí firmy a firmu samotnou nezajímá jen velikost dosahovaného zisku, ale současně také schopnost podniku hradit svoje závazky a jiné výdaje. (Např. splátky úvěrů, dividendy, nákupy dlouhodobého majetku, platby dodavatelům, …). - Dosažený zisk jako rozdíl výnosů a nákladů automaticky neznamená, že je podnik schopen hradit všechny své závazky a potřeby.

7 18.7.2015ČVUT7 - To je možné jen tehdy, transformuje-li se zisk v koloběhu hospodářských prostředků na čistý cash flow, který je kladný. -Jde tedy o přebytek příjmů nad výdaji.

8 18.7.2015ČVUT8 - Zisk a čistý cash flow se mohou lišit. - Zisk je větší než čistý cash flow = nebyl celý na cash flow transformován.

9 18.7.2015ČVUT9 Rozdíly způsobují položky, které:  jsou výnosem, ale v den uskutečnění účetního případu nejsou příjmem (vystavené odběratelské faktury, …),  jsou příjmem, ale nejsou výnosem (přijaté úvěry připsané na běžný účet, …),  jsou nákladem, ale v den uskutečnění účetního případu nejsou výdajem (spotřeba materiálu, odpisy dlouhodobého majetku, …),  jsou výdajem, ale nejsou nákladem (úhrady dodavatelských faktur, splátky úvěrů,...).

10 18.7.2015ČVUT10 Metody výpočtu Cash flow

11 18.7.2015ČVUT11 -Cash-flow lze vypočítat pomocí dvou hlavních metod:  Přímá metoda výpočtu čistého cash flow -Průběžně sledujeme příjmy a výdaje.  Nepřímá metoda výpočtu čistého cash flow -Čistý Cash flow = +/-HV + odpisy +/- změna A

12 18.7.2015ČVUT12 Způsoby výpočtu čistého CF Přímé Nepřímé Z obratů peněžních Ze zůstatků Úpravou HV Ze změn stavů účtů peněžních účtů o rozdíly rozvahových účtů

13 18.7.2015ČVUT13 Přímý způsob výpočtu čistého cash flow Příjmy za dané období – Výdaje za dané období -Čistý CF se zjistí buď z příjmových a výdajových obratů peněžních účtů (211, 221, 261), nebo případně ze změn zůstatků těchto účtů. Zjištění čistého CF ze změn stavů - srovnáním počátečních a konečných zůstatků -Při tomto výpočtu se vychází z bilanční rovnice: Počáteční zůstatek + příjmy = Výdaje + konečný zůstatek = Konečný zůstatek – počáteční zůstatek = Příjmy - výdaje

14 18.7.2015ČVUT14 Nepřímý způsob výpočtu úpravou hospodářského výsledku na čistý CF -Z hospodářského výsledku můžeme zjistit čistý cash flow tak, že jej opravíme o rozdíly, které ze vztahu hospodářského výsledku a cash flow plynou. -Tím současně zjistíme, z jakých důvodů se hospodářský výsledek a čistý cash flow liší. Čistý CF = + (-) hospodářský výsl. + kladné rozdíly – záporné rozdíly

15 18.7.2015ČVUT15 Nepřímý způsob výpočtu čistého CF ze změn stavů rozvahových účtů -Zvýšení stavu aktiva váže peněžní prostředky, představuje jejich vynaložení a je tedy buď příčinou, nebo následkem výdaje. -Naopak snížení stavu aktiva představuje uvolnění peněžních prostředků a v tomto smyslu je lze považovat za příčinu nebo následek příjmu.

16 18.7.2015ČVUT16 -Podobně uvažujeme o změnách stavů na pasivních účtech. -Přírůstek pasiva (např. zvýšení stavu na účtu dodavatelů) představuje skutečnost, že nás dodavatel do doby úhrady faktur financuje. Tyto prostředky jsme zatím za dodávky nemuseli platit, dočasně je šetříme. -Příčinou nebo následkem těchto skutečností je příjem. -Sníží-li se naopak stav na účtu dodavatelů, je to způsobeno úhradou našich závazků, čili je to následkem výdeje, který se uskutečnil současně.

17 18.7.2015ČVUT17 -Lze tedy obecně říci, že zvýšení stavu pasiva vyvolává příjem, snížení stavu pasiva je projevem výdaje. -Tímto způsobem se: Změny stavů rozvahových účtů transformují do formy příjmů (či jejich zdrojů, příčin) nebo do formy výdajů (či jejich následků, tzv. užití). -Nepřímé metody výpočtu cash flow umožňují zjišťovat peněžní toky podle jejich struktury.

18 18.7.2015ČVUT18 Výkazy Cash flow

19 18.7.2015ČVUT19 Výkaz CF - čistý, resp. nemodifikovaný.

20 Výkaz CF založený na transformaci výnosových a nákladových veličin do příjmů a výdajů 18.7.2015ČVUT20

21 Výkaz CF sestavovaný ze zisku o korekce změny stavu aktiv a pasiv 18.7.2015ČVUT21

22 18.7.2015ČVUT22 Závěrečné otázky  Co představuje pojem cash-flow, resp. čistý cash flow?  Jak lze vypočítat čistý cash-flow za určité období?  Co je základem nepřímé a přímé metody výpočtu čistého cash-flow?  Jaké výkazy cash-flow znáte a jaká je jejich struktura?  Je cash-flow součástí účetní závěrky a finanční analýzy?


Stáhnout ppt "18.7.2015ČVUT1 Pojem a význam řízení Cash Flow ve firmě."

Podobné prezentace


Reklamy Google