Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výchovně vzdělávací cíle

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výchovně vzdělávací cíle"— Transkript prezentace:

1 Výchovně vzdělávací cíle
Jiří Tesař

2 Motto: Jan Amos Komenský: „Cíle si všímej bedlivěji nežli prostředků…“

3 Struktura cílů výuky fyziky
Obecné cíle = profil absolventa, klíčové kompetence, cíle přírodovědného vzdělávání – čl. a příroda, cíle fyziky, jako oboru = předmětu, cíle tématického celku, (*) cíle tématu, (*) cíl vyučovací hodiny (*), (*) = specifické cíle.

4 Struktura cílů výuky fyziky
Obecné cíle : dlouhodobé záměry výuky fyziky, požadavky společnosti (charakter, ekologie, ochrana zdraví, komunikativnost, tolerance, kreativnost, zodpovědnost, práce s PC,… Specifické cíle vzbudit zájem o F a technické discipliny, význam F pro život, bezpečnost při práci s přístroji, konkrétní cíle tématu.

5 Vymezení vých. vzděl. cílů
Výchovně vzdělávací cíle: poznávací (kognitivní) cíle, činnostní (operační), hodnotové (afektivní, emocionální, postojové, výchovné).

6 Cíle fyziky jako předmětu
Cílem jsou výsledné, relativně stálé změny v osobnosti žáka, ke kterým má výuka směřovat. jedná se o změny v vědomí, chování, postojích, které se projevují osvojením nových fyzikálních poznatků a dovedností, rozvojem žákovy osobnosti.

7 Požadavky na cíle výuky fyziky
konzistentní – specifické cíle musí vycházet z obecných cílů, nesmí být s nimi v rozporu (rozvoj logického myšlení x doslovné memorování definic), přiměřené – náročnost cílů, ale vzhledem k věku a předpokladům žáků jejich splnitelnost, jednoznačné – neumožňují různou interpretaci (práce s grafy = různý výklad tohoto cíle), kontrolovatelné – konkrétní požadavky na výstup, kompetenci,… (žák dovede změřit…)

8 Bloomova taxonomie poznávacích cílů
Psycholog B. S. Bloom v ½ 20. stol. 6 hierarchických úrovní: znalost (zapamatování), porozumění (pochopení), aplikace (použití), analýza (rozbor jevu), syntéza (tvořivý přístup + souvislosti), hodnotící posouzení (obhajoba výsledků).

9 Vyjádření poznávacích cílů výuky fyziky
Aktivní slovesa: definovat, doplnit, pojmenovat, znázornit, přiřadit, uvést, vybavit si, poznat, vybrat,… vyjádřit vlastními slovy, odvodit, dokázat, porovnat, vyhledat údaj, vysvětlit, změřit,… použít, diskutovat, interpretovat, uspořádat,… analyzovat, porovnat, načrtnout, předpovědět,… kombinovat, předvést, shrnout, modifikovat, napsat zprávu, navrhnout řešení,… argumentovat, diskutovat, oponovat, obhájit, …

10 Niemierkova taxonomie poznávacích cílů
4 hierarchické úrovně: (vhodné pro hodnocení žákova výkonu) zapamatování poznatků, porozumění poznatků, používání vědomostí v typových situacích, používání vědomostí v problémových situacích.

11 Taxonomie operačních cílů
Nápodoba, manipulace (práce podle pokynů), zpřesňování (opakováním se dociluje vyšší úrovně), koordinace (provádění více činností současně), Automatizace (sebekontrola, kvalitní rutinní výkon).

12 Taxonomie hodnotových cílů
Vnímání – přijímání vnějších podnětů, reagování – aktivní spolupráce s učitelem a ostatními žáky hodnocení –spojení hodnoty s konkrétní věcí - z toho plynoucí motivace (vztah k práci, přírodě, škole…), organizace - vytváření žebříčku hodnot – stabilizace žákova chování, řešení konfliktu mezi různými hodnotami, uspořádání – má vlastní názor, samostatně řeší problémy, řídí se podle své hodnotové hierarchie, ovlivňuje okolí, vytváří si světový názor, do kterého patří fyzikální obraz světa

13 Specifické cíle – špatné vymezení
Obecnost – „řešení úloh“ (vymezit obsah a úroveň úloh; rozvoj žákovy osobnosti,…), redukce na obsah vyučovací hodiny – „síla“ (vymezit rozsah a úroveň osvojení, …) nejednoznačnost - „osvojení Ohm. zákona“ (upřesnit jaké pojetí: kvalit., kvant., exper., …) popis činnosti učitele – „ukázka diody“ (cíl = kompetence, očekávaný výstup ze strany žáka).

14 Naplňování cílů Příprava na hodinu: analýza učiva, aktualizace, ….
počátek hodiny: (ne)sdělení cíle žákům ß strategie hodiny, průběh hodiny: sledování, jak se daří naplňovat cíl – případná korekce průběhu hodiny závěr hodiny: vyhodnocení splnění cíle – motivace pro žáky

15 Cíle a učitel fyziky Naplnění cílů
zaujetí (nadšení)učitele pro fyziku, spravedlivé hodnocení žáků, důsledný přístup k plnění povinností, soulad mezi slovy a činy, působit na všechny složky žákovy osobnosti (nejen na poznávací), učitel se všeobecným přehledem a všestrannými zájmy – je žáky uznáván, dát prostor dětem k vyjádření vlastního názoru – nezesměšňovat,…

16 Konkretizace cílů Energie zákon zachování, úspory v domácnosti,
ekologie, jaderná energetika, účinnost, tepelné izolanty.

17 Konkretizace cílů Pohyb bezpečnost provozu, setrvačnost, spotřeba PHM,
ekologie, jízdní řády, různé druhy dopravy.

18 Konkretizace cílů Optika, akustika fyziologie vnímání, psychohygiena,
poruchy zraku a sluchu, hudba, vnímání u zvířat, audiovizuální technika….


Stáhnout ppt "Výchovně vzdělávací cíle"

Podobné prezentace


Reklamy Google