Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Didaktické testy doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Didaktické testy doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Didaktické testy doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.
Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

2 Teorie didaktického testu
Vzdělávací proces a zpětná vazba Současný stav zkoušení na základních a středních školách Co je to didaktický test

3 Teorie didaktického testu Vzdělávací proces a zpětná vazba
Vzdělávací proces – proces, ve kterém člověk získává nové vědomosti, dovednosti, nové vztahy a postoje ke skutečnosti Vzdělávací proces v podmínkách řízeného školního vyučování – vyučovací proces.

4 Teorie didaktického testu Vzdělávací proces a zpětná vazba
Složky vyučovacího procesu Složka řídící (zpravidla učitel a použité vyučovací prostředky) – vysílá směrem k žákovi informace tzv. sdělovacím kanálem. Složka řízená (žák, resp. kolektiv žáků ve třídě) – po vyslání informace v ní probíhají složité procesy, o jejichž průběhu se dozvídáme pomocí výstupních informací přes tzv. zpětnovazební kanál.

5 Teorie didaktického testu Vzdělávací proces a zpětná vazba
Je-li reakce řízené složky na podněty vyslané řídící složkou v rozporu s očekáváním řídící složky dochází z její strany ke korekci nebo regulaci. Vyučovací proces je řízeným procesem, ve kterém lze rozlišit dvě základní funkce: sdělování nových poznatkových obsahů kontrola množství a kvality osvojených vědomostí a dovedností

6 Teorie didaktického testu Vzdělávací proces a zpětná vazba
Komunikace mezi učitelem a žákem probíhá ve třech informačních kanálech: Kanál sdělovací – přenáší informace o učivu a informace (např. pokyny) řídící žákovu činnost Kanál zpětnovazební 1 – přenáší informace o tom, jak žák učivo přijal a zpracoval Kanál zpětnovazební 2 – přenáší informace o reakcích učitele na výkon žáka

7 Teorie didaktického testu Vzdělávací proces a zpětná vazba
V teorii i praxi vyučování se u nás věnuje daleko větší pozornost funkci sdělovacího kanálu – tj. sdělování nových poznatků

8 Teorie didaktického testu Vzdělávací proces a zpětná vazba
Zpětná vazba, která se realizuje zkouškou je organickou součástí vyučovacího procesu, která má význam: pro efektivní řízení vyučovacího procesu jako prostředek motivační (vhodně volená zkouška může také žáka povzbudit, oživit jeho zájem a vyvolat otázky)

9 Teorie didaktického testu Současný stav zkoušení na ZŠ a SŠ
Metody hodnocení žáků Individuální ústní zkoušení Ústní zkouška má velký význam pro rozvíjení vyjadřování a myšlení žáka Nedostatkem je její velmi chudá myšlenková struktura Neumožňuje ukázat, zda žák pochopil základní vztahy v učivu a jak je schopen provádět konkrétní nebo abstraktní myšlenkové operace.

10 Teorie didaktického testu Současný stav zkoušení na ZŠ a SŠ
Ústní zkouška: se často zaměřuje pouze na ověření zapamatování probíraného učiva postihuje hlavně kvantum vědomostí, méně již jejich kvalitu vede spíše k memorování než k řešení problémů a k rozvoji myšlení neuplatní se při ní žáci slabší ani žáci velmi dobří

11 Teorie didaktického testu Současný stav zkoušení na ZŠ a SŠ
Ústní zkoušení Je časově náročné (10-15 min./žák) Zkouška nebývá chápána jako zpětná vazba, ale odtržena od procesu vyučování tzv. nutné zlo a podklad pro klasifikaci Nemívá dostatečně jasný cíl (zkouší se jen formální vědomosti) Malá objektivita hodnocení

12 Teorie didaktického testu Co je to didaktický test
Didaktický test je zkouška, která se orientuje na objektivní zjišťování úrovně zvládnutí učiva u určité skupiny osob. Didaktický test je nástroj systematického zjišťování (měření) výsledků výuky.

13 Teorie didaktického testu Co je to didaktický test
Didaktickým testem nejsou: Krátké písemné zkoušky Zkoušky sestavené výhradně z úloh s výběrem odpovědí Didaktický test nemusí být nutně zkouškou písemnou Didaktický test zdaleka ne vždy obsahuje jen úlohy s výběrem odpovědí

14 Teorie didaktického testu Co je to didaktický test
Druhy didaktických testů – klasifikační hledisko: měřená charakteristika výkonu dokonalost přípravy testu a jeho příslušenství povaha činnosti testovaného míra specifičnosti učení zjišťovaného testem interpretace výkonu časové zařazení do výuky tematický rozsah míra objektivity skórování

15 Teorie didaktického testu Co je to didaktický test
Ad a) test rychlosti, test úrovně Ad b) standardizované, kvazistandardizované, nestandardizované Ad c) kognitivní, psychomotorické Ad d) výsledky výuky, studijní předpoklady Ad e) rozlišující (relativní), ověřující (absolutní) Ad f) vstupní, průběžné, výstupní Ad g) monotematické, polytematické (souhrnné) Ad h) objektivně, kvazi objektivně, subjektivně skórovatelné

16 Teorie didaktického testu Co je to didaktický test
Vlastnosti dobrého didaktického testu Validita Reliabilita Praktičnost Objektivita Senzibilita

17 Teorie didaktického testu
Použitá literatura: BYČOVSKÝ, P. Základy měření výsledků výuky. Tvorba didaktického testu. Praha: ČVUT, 1982. CHRÁSKA, M. Didaktické testy. Brno: Paido, 1999.


Stáhnout ppt "Didaktické testy doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google